Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Asia Maury. Ra (Re) Rait. Ra (Re) – bóg Sło ń ca, stwórca ś wiata i pan ładu we Wszech ś wiecie. Czczony w staro ż ytnym Egipcie, przedstawiany z dyskiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Asia Maury. Ra (Re) Rait. Ra (Re) – bóg Sło ń ca, stwórca ś wiata i pan ładu we Wszech ś wiecie. Czczony w staro ż ytnym Egipcie, przedstawiany z dyskiem."— Zapis prezentacji:

1 Asia Maury

2

3 Ra (Re) Rait. Ra (Re) – bóg Sło ń ca, stwórca ś wiata i pan ładu we Wszech ś wiecie. Czczony w staro ż ytnym Egipcie, przedstawiany z dyskiem słonecznym, z głow ą sokoła. Uwa ż ano go za najwa ż niejszego boga. Jego symbolem był obelisk. Staro ż ytni Egipcjanie wierzyli, ż e sam si ę stworzył z Praoceanu Nun. Miał partnerk ę Rait. Jego dzieci to: AnubisAnubis, IzydaIzyda, HathorHathor, OzyrysOzyrys, Ramzes Imi ę Ra wyst ę puje w wielu imionach egipskich, np. Ramzes oznacza zrodził go Ra. Wierzono, ż e Re ma a ż 72 odmienne postaci (np.: Chepri). Uto ż samiany był równie ż z innymi bogami Egiptu: Re Amonem jako Amon-Re Re Horachte jako Re-Horachte Re Ozyrysem jako Ozyrys-Re.

4 Izyda Izyda – w mitologii egipskiej bogini płodno ś ci, opiekunka rodzin. Jedno z wciele ń Wielkiej Macierzy; uto ż samiana pó ź niej z greck ą Demeter. Jej ś wi ę tym zwierz ę ciem była krowa. Córka bogini Nut i boga Geba, siostra Ozyrysa, Seta i Neftydy, ż ona Ozyrysa. Kiedy Set zabił Ozyrysa, Izyda odnalazła jego po ć wiartowane ciało i wraz z Neftyd ą przywróciła m ęż a do ż ycia. Po ś lubiła swojego brata Ozyrysa, była matk ą Horusa.

5 Ozyrys Ozyrys - w mitologii egipskiej bóg ś mierci i odrodzonego ż ycia, Wielki S ę dzia zmarłych. Syn bogini Nut i boga Geba, brat Seta, Izydy i Neftydy. Po ś lubił Izyd ę, był władc ą ziemi, podziemi i krainy umarłych (Pola Jaru). Miał dwóch synów: Anubisa z Neftyd ą i Horusa z Izyd ą.

6 Hathor Hathor – egipska bogini nieba, uosobienie Wielkiej Macierzy, a tak ż e patronka nekropolii teba ń skiej. Pierwotnie stanowiła personifikacj ę pałacu faraona (st ą d jej imi ę ; podobnie Izyda była personifikacj ą tronu) Z czasem stała si ę bóstwem miło ś ci, rado ś ci, uciech, muzyki i ta ń ca, a tak ż e opiekunk ą kobiet. Nosiła przydomki "Oka Horusa", "Złotej Bogini", "Bogini Niebios", "Pani Czerwonej Góry" i "Turkusowej Pani". Grecy identyfikowali j ą z Afrodyt ą, a Rzymianie z Wenus.

7 Anubis Anubis – w egipskiej mitologii bóg o głowie szakala, kojarzony z mumifikacj ą i ż yciem pozagrobowym. Najstarsza znana wzmianka o Anubisie pochodzi z tekstów piramid z okresu Starego Pa ń stwa, w którym jest powi ą zany z pogrzebem faraona. W tym okresie był najwa ż niejszym bogiem zwi ą zanym ze ś mierci ą, lecz w Ś rednim Pa ń stwie został zast ą piony przez Ozyrysa.

8

9

10 (Inanna) Isztar (Inanna) Isztar – w mitologii mezopotamskiej bogini wojny i miło ś ci, z czasem główna i jedyna licz ą ca si ę bogini panteonu mezopotamskiego; jej kult rozpowszechnił si ę szeroko na całym obszarze staro ż ytnego Bliskiego Wschodu – w Syrii i Fenicji (Asztarte) oraz Anatolii (Szauszka); w Babilonii czczona głównie w Uruk w ś wi ą tyni E-anna ("Dom nieba").

11

12 Marduk Marduk – bóstwo opieku ń cze miasta Babilon, najwa ż niejszy bóg panteonu babilo ń skiego, syn boga Enki mał ż onek bogini Sarpanitu, ł ą czony z planet ą Jowisz. Ze wzgl ę du na pozycj ę miasta, Marduk szybko stał si ę naczelnym bóstwem Mezopotamii. W szczytowym nasileniu kultu innych bogów uwa ż ano za jego sługi b ą d ź jedynie inne aspekty jego osobowo ś ci. Jego kult stał si ę równie ż popularny w Asyrii. Symbolem Marduka było trójk ą tne narz ę dzie rolnicze – łopata lub motyka – zwane marru (poniewa ż na pocz ą tku był najprawdopodobniej, jak inni bogowie, jedynie lokalnym bóstwem rolniczym). Towarzyszył mu w ąż -smok. Kojarzy si ę go przede wszystkim z takimi dziedzinami, jak magia, m ą dro ść, woda i s ą downictwo – im bowiem patronował.

13

14

15 Zeus ( u Rzymian Jowisz) Zeus ( u Rzymian Jowisz) w mitologii greckiej najwy ż szy z bogów. Syn Kronosa i Rei. Był szóstym dzieckiem Reji i Kronosa. Brat Hestii, Demeter, Hery(równie ż jej m ąż ),Posejdona i Hadesa. Władca błyskawic. Uosobienie najwy ż szej zasady rz ą dz ą cej Wszech ś wiatem. Władca wszystkich bogów i ludzi. Jego atrybutami były złote pioruny, orzeł i tarcza zwana egid ą. Wychowały go nimfy górskie i koza Amaltea.

16 Artemida ( U Rzymian Diana) Artemida ( U Rzymian Diana) – w mitologii greckiej bogini łowów, zwierz ą t, lasów, gór i ro ś linno ś ci; wielka łowczyni. Uwa ż ana równie ż za bogini ę płodno ś ci, nios ą c ą pomoc rodz ą cym kobietom. Podobnie jak Apollo był bogiem sło ń ca i ż ycia, tak Artemid ę uznawano za bogini ę ksi ęż yca i ś mierci. Wierzono bowiem, ż e bli ź niacze rodze ń stwo charakteryzuje podobno konstrukcja duchowa. Ze wzgl ę du na zwi ą zek mi ę dzy obrotami ksi ęż yca a przypływami i odpływami morza Artemid ę zacz ę to uwa ż a ć za bóstwo opieku ń cze rybaków. Jej atrybutami były łuk i strzały, a ulubionym zwierz ę ciem łania. Była córk ą Zeusa i Leto (Latony), siostr ą bli ź niaczk ą Apollina. Nale ż ała do grona 12 bogów olimpijskich. Bogini-dziewica. Ulubionym zaj ę ciem bogini było przemierzanie noc ą dzikich górskich dolin, kotlin, gajówi lasów. Podró ż owała zawsze w towarzystwie wiernych jej nimf. Jej obecno ść najbardziej odczuwano w pobli ż u rzek i ź ródeł, w okolicach podmokłych i bagiennych. Uwa ż ano, ż e to podczas ksi ęż ycowych nocy bezpieczniejsi s ą podró ż ni i trzody – Artemida była bowiem postrachem dla gro ź nych zwierz ą t. Jej ukochanym terenem łowieckim była Arkadia – dziewicza kraina wzgórz i zalesionych kotlin. Bliskie pokrewie ń stwo z Apollinem, a tak ż e afirmacja ż ycia spowodowały, ż e uznano j ą za wielk ą miło ś niczk ę ta ń ca i muzyki

17 Afrodyta Afrodyta – w mitologii greckiej bogini miło ś ci, pi ę kna, kwiatów, po żą dania i płodno ś ci. Najbardziej urodziwa z bogi ń antycznych mitów. Wenus Jej rzymsk ą odpowiedniczk ą była Wenus (Wenera).

18 Hades Hades (w rzymskiej mitologii znany równie ż jako Pluton) – w mitologii greckiej bóg podziemnego ś wiata zmarłych. Hades był bogiem ś wiata podziemnego i umarłych; nazywany był tak ż e Plutonem i pod tym imieniem wyst ę pował w mitologii rzymskiej. Imi ę to nadane mu zostało ze wzgl ę du na niezmierzone bogactwa ś wiata podziemnego. Hades czasami jest zaliczany do grona bogów olimpijskich, mimo ż e nie uczestniczył w biesiadach olimpijskich.

19 Ares Ares – w mitologii greckiej bóg wojny, syn Zeusa i Hery. Jego odpowiednikiem w mitologii rzymskiej jest Mars. W astronomii identyfikowany z Baranem. Jeden z dwunastu bogów olimpijskich. W odró ż nieniu od Ateny, która równie ż jest greckim bóstwem wojny, nie patronuje on rzemiosłu wojennemu i sprawiedliwej walce, ale nikczemno ś ci ą zwi ą zanym z wojn ą : konfliktowi, zniszczeniu i okrucie ń stwu. Jest patronem m.in. szpiegów, katów i bezwzgl ę dnych dowódców. Pozytywnym jednak aspektem był fakt, ż e to Ares nauczył ludzko ść bezinteresownego bohaterstwa.

20


Pobierz ppt "Asia Maury. Ra (Re) Rait. Ra (Re) – bóg Sło ń ca, stwórca ś wiata i pan ładu we Wszech ś wiecie. Czczony w staro ż ytnym Egipcie, przedstawiany z dyskiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google