Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja 2015/16 Jadwiga Bolechowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja 2015/16 Jadwiga Bolechowska"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja 2015/16 Jadwiga Bolechowska
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Krzysztof Kafarski 4 marca 2015

2 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
W bieżącym roku akademickim program ERASMUS+ obejmuje także program PO WER (dla studentów pobierających stypendium socjalne i osób niepełnosprawnych). 04 marca 2015

3 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Informacje o programie Erasmus+ można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: oraz na: 04 marca 2015

4 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Co oferuje studentom program ERASMUS+ ? Wyjazdy na studia (SMS) Wyjazdy na praktykę (SMP) 04 marca 2015

5 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Kto i kiedy może wyjechać? Wyjazdy na studia (SMS) Studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (doktoranci) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci studiów pierwszego stopnia mogą skorzystać z wyjazdu od II roku studiów. Wyjazdy na praktykę (SMP) Studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (doktoranci) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz tzw. „świeżo upieczeni absolwenci”. Z wyjazdu na praktykę mogą skorzystać także studenci I roku. „Świeżo upieczeni absolwenci” muszą przystąpić do rekrutacji na ostatnim roku studiów, tj. przed ich ukończeniem i zakończyć praktykę w okresie nieprzekraczającym 1 rok od ukończenia studiów. 04 marca 2015

6 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Na jak długo? Wyjazdy na studia (SMS) od 3 do 12 miesięcy (wliczając okres praktyki jeśli jest on zaplanowany). Wyjazdy na praktykę/staż (SMP) od 2 do 12 miesięcy. 04 marca 2015

7 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Jak można rozłożyć w czasie studiów wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ czyli jak skorzystać z „kapitału mobilności”? Kapitał mobilności każdego studenta na studiach zarówno pierwszego, drugiego jak i trzeciego stopnia wynosi maksymalnie 12 miesięcy (studia + praktyka). Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej (studia jednostopniowe) kapitał mobilności dla każdego studenta wynosi 24 miesiące (studia + praktyka). 04 marca 2015

8 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Dokąd można wyjechać? Na studia (SMS) Aktualna lista uczelni partnerskich zawiera plik pdf. „Umowa” Na praktykę/staż (SMP) Instytucję/organizację, w której student/doktorant/absolwent chciałby odbywać praktykę/staż musi wskazać osobiście. 04 marca 2015

9 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Jakie warunki należy spełnić przy wyjeździe na studia (SMS)? być studentem/doktorantem Uczelni; wybrać uczelnię partnerską, która oferuje program(y) studiów odpowiadające; kierunkowi studiów uczelni macierzystej na określonym poziomie, czyli na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia; spełnić wymagania dotyczące znajomości języka obcego: PRZYSTĄPIĆ DO REKRUTACJI 04 marca 2015

10 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
` Wymagania dotyczące znajomości języków obcych Student zobowiązany jest sprawdzić na stronie internetowej uczelni partnerskiej, w jakim języku odbywają się zajęcia dla studentów Erasmusa. Nie zawsze możliwy jest wybór przedmiotów w języku angielskim i jest to zgodne z założeniami Komisji Europejskiej. 04 marca 2015

11 Język obcy dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd
Każdy student otrzymuje dostęp do testu językowego (OLS), który musi obowiązkowo wypełnić przed wyjazdem i po powrocie. Wypełnienie testu daje także możliwość uzyskania licencji na udział w kursie online w czasie pobytu za granicą. W czerwcu osoby zakwalifikowane na wyjazd do Hiszpanii i Portugalii mogą skorzystać z intensywnego kursu języka hiszpańskiego organizowanego przez Biuro Programów Międzynarodowych na UPWr.

12 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
REKRUTACJA 2015/16 Harmonogram rekrutacji na wyjazdy studentów na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/16 5–16 marca – rejestracja (online) https://poczta.student.up.wroc.pl/erasmus/ oraz składanie wypełnionych podań przez studentów w Biurze Programów Międzynarodowych (Anna Posadowska-Malarz) pokój 201, wejście od ul. M.C. Skłodowskiej 42 20 marca (piątek) – rozmowa kwalifikacyjna z języka obcego – Studium Języków Obcych; (do wyboru: j. angielski, francuski, hiszpański, niemiecki) dla osób, które nie posiadają odpowiedniego certyfikatu i/lub zdanego egzaminu z języka angielskiego lub języka używanego w kraju, do którego zamierzają wyjechać; od godziny 14:00 język angielski, francuski i hiszpański od godziny 12:00 do 14:00 język niemiecki 14 kwietnia – ogłoszenie wyników rekrutacji 04 marca 2015

13 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Stypendium SMS 2014/15 * Uwaga! Stawki obecnie podane przez Narodową Agencję mogą ulec zmianie. Faktyczne kwoty zostaną podane na stronie internetowej po otrzymaniu przez Uczelnię Umowy Finansowej z Narodową Agencją na rok akademicki 2015/16 (prawdopodobnie w lipcu br). 04 marca 2015

14 PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Osoby zakwalifikowane do stypendium socjalnego oraz studenci niepełnosprawni uprawnieni są do otrzymania dodatkowej kwoty w wysokości 200 € miesięcznie. Kwota ta jest przeliczana na złotówki i wypłacana po kursie podanym przez Narodową Agencję w Warszawie.

15 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Dodatkowe dofinansowanie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dany wydział) dofinansowuje koszty podróży studentów Erasmusa do 450 zł. Po powrocie studenci indywidualnie składają podanie do Dziekana z prośbą o dofinansowanie lub zwrot kosztów podróży, załączając dokument potwierdzający (bilet lub wycenę biletu w obie strony). 3. Studenci, którzy mogą wykazać szczególne osiągnięcia, wysoką średnią i niskie dochody rodziców mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Urzędu Miejskiego miasta Wrocławia. 04 marca 2015

16 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
REKRUTACJA 2015/16 Harmonogram rekrutacji na wyjazdy studentów na praktykę (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/16 Osoba zainteresowana wyjazdem na SMP składa formularz aplikacyjny w Biurze Programów Międzynarodowych. Rekrutacja kandydatów odbywa się przez cały rok akademicki. Rekrutacja na dany rok akademicki zostaje zakończona w momencie wykorzystania wszystkich środków finansowych lub 20 czerwca. 04 marca 2015

17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Jakie formalności trzeba spełnić przy wyjeździe na praktykę/staż (SMP) 04 marca 2015

18 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Stypendium SMP 2014/15 * Uwaga! Stawki obecnie podane przez Narodową Agencję mogą ulec zmianie. Faktyczne kwoty zostaną podane na stronie internetowej po otrzymaniu przez Uczelnię Umowy Finansowej z Narodową Agencją na rok akademicki 2015/16 (prawdopodobnie w lipcu br). 04 marca 2015

19 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmusa uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej, dlatego studia w uczelni przyjmującej muszą dotyczyć tej samej dziedziny, którą studiujesz w kraju. Wszystkie przedmioty uzgodnione w “Porozumieniu o programie zajęć” powinny być zaliczone, a oceny uzyskane na egzaminach w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej. Jeżeli nie wiesz, jakie będą zasady przepisania ocen i zaliczenia semestru po powrocie skontaktuj się ze swoim prodziekanem. 04 marca 2015

20 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie musisz zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby Twoja uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć Twój okres studiów. Ze strony uczelni/wydziału powinna podpisać ten dokument osoba upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących zaliczeń (dziekan lub prodziekan). Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. 04 marca 2015

21 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
“Wykaz zaliczeń” (“Transcript of Records”) To wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskanymi punktami ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni. Wykaz jest konieczny do zaliczenia studiów odbytych w uczelni zagranicznej. Na podstawie wykazu zaliczeń, uczelnia macierzysta (dziekan lub prodziekan) decyduje po powrocie studenta o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów i całego semestru. 04 marca 2015

22 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Ubezpieczenie zdrowotne Student załatwia kartę ubezpieczenia w NFZ (na podstawie zaświadczenia z Biura o zakwalifikowaniu na wyjazd), Przy wyjeździe do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. 10 marca 2014

23 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Umowa przed wyjazdem Student obowiązkowo podpisuje Umowę w Biurze Programów Międzynarodowych. Umowa szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Umowa musi być podpisana co najmniej 2 tygodnie przed wyjazdem. 04 marca 2015

24 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Wyjazdy bez stypendium W programie Erasmus dopuszcza się wyjazdy do uczelni zagranicznej bez stypendium. Wyjeżdżający student Erasmusa powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu. Umowa podpisywana przez studenta z uczelnią musi zawierać punkt informujący, że dana osoba nie otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu programu. Student Erasmusa bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści. 04 marca 2015

25 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
PRZEDŁUŻANIE, SKRACANIE POBYTU NA STYPENDIUM Czy można wcześniej wrócić ze stypendium? Należy pamiętać, że minimalny okres pobytu za granicą wymagany do otrzymania stypendium to 3 miesiące (SMS) lub 2 miesiące (SMP). Skrócenie pobytu wiąże się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej (zgodnie z umową podpisaną przed wyjazdem i zaświadczeniem o długości pobytu przywiezionym z uczelni zagranicznej). 04 marca 2015

26 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Skrócenie pobytu – „siła wyższa” Jeżeli za granicą przydarzy Ci się poważny wypadek, albo ciężko się rozchorujesz, masz możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”, niezależnej od Ciebie. W takiej sytuacji natychmiast skontaktuj się z Biurem Programów Międzynarodowych. 04 marca 2015

27 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Co zrobić, aby przedłużyć pobyt na stypendium? Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania stypendium. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego należy uzyskać na piśmie zgodę uczelni goszczącej i macierzystej, uzgodnić z prodziekanem “Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement). Obowiązkowo należy też podpisać stosowny aneks do umowy w Biurze Programów Międzynarodowych (Anna Posadowska-Malarz). 04 marca 2015

28 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Zakwaterowanie podczas pobytu w uczelni partnerskiej Jakie są możliwości zakwaterowania podczas pobytu na stypendium? Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w domu studenckim, ale nie wszystkie uczelnie dysponują własnymi akademikami. Uczelnia przyjmująca powinna poinformować przyjeżdżających studentów o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań). Gdzie można uzyskać informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą? Informacje dostępne są w każdej umowie partnerskiej dostępnej na stronie Trzeba liczyć się z wpłatą depozytu, najczęściej w wysokości 1. opłaty miesięcznej. Przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić, czy w miejscu zakwaterowania znajduje się pościel i inne rzeczy potrzebne do normalnego funkcjonowania oraz czy jest dostęp do Internetu. 04 marca 2015

29 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Czy studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd? Tak, studenci studiów niestacjonarnych są uprawnieni do ubiegania się o wyjazd lecz na uczelni zagranicznej będą to studia stacjonarne. Czy Biuro Programów Międzynarodowych może pomóc w wyborze przedmiotów na uczelni zagranicznej? Nie, przedmioty należy ustalić z prodziekanem. Czy można wyjechać zarówno na studia jak i na praktykę? Tak. Czy nazwa kierunku studiów wymieniona w uczelni partnerskiej jest zawsze jednoznaczna z nazwą kierunku na UPWr? Niekoniecznie, dlatego należy sprawdzić katalog kursów i przedmioty oferowane przez uczelnię partnerską. 04 marca 2015

30 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Najważniejsze strony internetowe: 04 marca 2015

31 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Czy warto skorzystać z programu Erasmus? Zdecydowanie tak. Zachęcamy wszystkich studentów do wyjazdów na studia i praktyki! 04 marca 2015

32 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Prezentację opracowano na podstawie materiałów Narodowej Agencji Programu Erasmus, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Biuro Programów Międzynarodowych ul. Norwida 25 – od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie pokój 201 04 marca 2015


Pobierz ppt "Rekrutacja 2015/16 Jadwiga Bolechowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google