Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW i NA PRAKTYKI w krajach Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW i NA PRAKTYKI w krajach Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW i NA PRAKTYKI w krajach Unii Europejskiej O wyjazdach na praktyki dowiecie się w Biurze Programów Międzynarodowych dopiero po otrzymaniu grantu przez uczelnię z Narodowej Agencji w Warszawie (prawdopodobnie we wrześniu b.r.).

2 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Jak ubiegać się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus LLP? Rekrutacja kandydatów na wyjazdy jest prowadzona centralnie przez uczelnię. Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do uczelni partnerskiej. Listę uczelni partnerskich możesz znaleźć tutajtutaj

3 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE REKRUTACJA na rok akademicki 2009/2010 Podania należy składać w Biurze Programów Międzynarodowych do 20 kwietnia b.r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej tutajtutaj dostępny jest również w Biurze Programów Międzynarodowych ul. Norwida 25 – wejście od ul. M.C. Skłodowskiej 42 pokój 201 Tomasz Haglauer – tomasz.haglauer@up.wroc.pltomasz.haglauer@up.wroc.pl

4 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Znajomość języka obcego Student zobowiązany jest sprawdzić na stronie internetowej uczelni partnerskiej w jakim języku odbywają się zajęcia dla studentów Erasmusa Nie zawsze możliwy jest wybór przedmiotów w języku angielskim Rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego dla studentów nieposiadających certyfikatu i/lub zdanego egzaminu w Studium Języków Obcych odbędzie się w piątek 24 kwietnia od godz. 11.30

5 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Co jest brane pod uwagę w czasie oceny kandydatów na wyjazdy? Podstawowe kryteria zawsze brane pod uwagę to: wyniki w nauce (średnia ocen) znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą inne działania i osiągnięcia studentów, np. aktywność na uczelni, w kołach naukowych, osiągnięcia artystyczne, sportowe, itp. Kryteria te zawarte są w Regulaminie wyjazdów opracowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji w Warszawie. Kryteria dostępne są tutajtutaj

6 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Czy Erasmus stwarza możliwość przygotowania językowego do wyjazdu, udziału w kursach językowych przed wyjazdem? Możesz wziąć udział w kursie przygotowawczym języka obcego już za granicą w uczelni przyjmującej lub innej, do której ta uczelnia kieruje studentów programu Erasmus. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie internetowej uczelni przyjmującej. Dla studentów Erasmusa tego typu kursy organizowane przez uczelnię przyjmującą są bezpłatne albo oferowane po niższej cenie. Ponadto można skorzystać z kursów językowych EILC.

7 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Co to są kursy EILC? Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses) to kursy języków mniej rozpowszechnionych, organizowane dla stypendystów Erasmusa przyjeżdżających do krajów, w których używa się tych języków. Kursy EILC są współfinansowane z budżetu programu Erasmus. Ich uczestnicy nie ponoszą opłaty za kurs. Więcej informacji o intensywnych kursach językowych Erasmusa (EILC) możesz znaleźć na stronie internetowej NA w Warszawie www.frse.org.pl www.frse.org.pl oraz na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc

8 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIUM? Stypendium Erasmusa jest z założenia tylko dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Wysokość stypendium (widełki) określa co roku Narodowa Agencja w Warszawie, która przyznaje uczelni grant na wyjazdy studentów, biorąc pod uwagę podpisane umowy w poszczególnych grupach krajów. Najniższe są stypendia do nowych krajów UE a najwyższe, m.in. do krajów skandynawskich i do Francji. Aktualne informacje o wysokości grantów dla studentów można przeczytać na stronie internetowej Narodowej Agencji w Warszawie www.frse.org.pl www.frse.org.pl

9 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Wysokość stypendium dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w roku akademickim 2008/2009: Kraje grupy I: Dania, Finlandia, Francja – 325 EUR miesięcznie; Kraje grupy II: Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy – 275 EUR miesięcznie; Kraje grupy III: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Turcja, Węgry – 230 EUR miesięcznie, z wyjątkiem Turcji (275 EUR miesięcznie).

10 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Dodatkowe dofinansowanie 1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dany wydział) dofinansowuje koszty podróży studentów Erasmusa, do 450 zł. Po powrocie studenci indywidualnie piszą podanie do Dziekana z prośbą o dofinansowanie lub zwrot kosztów podróży, załączając dokument potwierdzający (bilet lub wycenę biletu w obie strony). 2. Studenci, którzy mogą wykazać szczególne osiągnięcia, wysoką średnią i niskie dochody rodziców mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Urzędu Miejskiego miasta Wrocławia. Termin składania podań w Biurze Programów Międzynarodowych upływa 20 czerwca (dla wyjeżdżających na semestr zimowy i 20 listopada dla wyjeżdżających na semestr letni). Jest to termin ostateczny, chociaż daty podane przez Urząd Miejski to 30 czerwca i 30 listopada. Ze względu na czas potrzebny na właściwe przygotowanie dokumentów, konieczne jest zgłoszenie się w Biurze (J. Bolechowska) co najmniej 10 dni przed ostatecznym termin złożenia dokumentów w Urzędzie Miejskim. 3. Więcej o dofinansowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.wroclaw.plwww.wroclaw.pl linki: wydział Edukacji - stypendia samorządu Wrocławia.

11 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Ogłoszenie wyników rekrutacji Maj 2009 Każdy kandydat informowany jest o wyniku rekrutacji pocztą elektroniczną wysyłaną przez Biuro Programów Międzynarodowych

12 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW REKRUTACJI (MAJ 2009) Uczelnia macierzysta informuje uczelnie przyjmującą o kandydatach zakwalifikowanych na wyjazd. Student sprawdza na stronie internetowej uczelni przyjmującej, jakie dokumenty są do pobrania dla przyjeżdżających studentów Erasmusa (incoming students) i wypełnia: 1. Wniosek (APPLICATION FORM) 2. Kartę zaliczeń/Recognition sheet 3. Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) Dokumenty muszą być podpisane przez: - studenta - prodziekana (koordynatora wydziałowego) - koordynatora uczelnianego (J. Bolechowska) Dokumenty 1. i 3. wysyłane są do uczelni przyjmującej przez Biuro Programów Międzynarodowych. Karta zaliczeń pozostaje w dokumentacji studenta w Biurze Programów Międzynarodowych.

13 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie musisz zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby Twoja uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć Twój okres studiów. Ze strony uczelni/wydziału powinna podpisać ten dokument osoba upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących zaliczeń (dziekan lub prodziekan). Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii. Zmiany do Porozumienia (Changes to Learning Agreement) można wprowadzić pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez uczelnię macierzystą.

14 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Zmiany do Porozumienia / Learning Agreement (Changes to Learning Agreement) można wprowadzić po przyjeżdzie do uczelni przyjmującej, pod warunkiem, że będą wprowadzone w formie pisemnej i że zostaną zaakceptowane przez uczelnię przyjmującą i właściwego prodziekana Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/zajęć przez uczelnię macierzystą.

15 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Co to jest Wykaz zaliczeń (Transcript of Records)? To wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskanymi punktami ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni. Wykaz jest konieczny do zaliczenia studiów odbytych w uczelni zagranicznej. Na podstawie wykazu zaliczeń, uczelnia macierzysta (dziekan lub prodziekan) decyduje po Twoim powrocie o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów i całego semestru.

16 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium Przed wyjazdem student/doktorant podpisuje umowę z uczelnią macierzystą, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Jakie są prawa i obowiązki Studenta Erasmusa"? Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty Studenta Erasmusa przed wyjazdem do uczelni partnerskiej (zwykle po podpisaniu umowy na wyjazd). Należy zapoznać się z jej treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw.

18 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Należy pamiętać, że program Erasmus wymaga minimum 3-miesięcznego pobytu w uczelni zagranicznej, aby był on uznany za odbyty, bez konieczności zwrotu otrzymanego grantu w całości. Jedynie przypadki uznane przez NA w Warszawie jako siła wyższa mogą zwolnić studenta z konieczności zwrotu stypendium w części lub całości jeżeli powrót nastąpi wcześniej niż zostało to zapisane w Umowie.

19 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ZALICZENIE OKRESU STUDIÓW PRZEZ UCZELNIĘ MACIERZYSTĄ Czy okres studiów za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię? Tak, pod warunkiem spełnienia warunków określonych przed wyjazdem w Porozumieniu o Programie Zajęć (Learning Agreement) i w Karcie zaliczeń (Recognition sheet). Jest to podstawowy wymóg programu Erasmus.

20 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmusa uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Dlatego studia w uczelni przyjmującej muszą dotyczyć tej samej dziedziny, którą studiujesz w kraju. Wszystkie przedmioty uzgodnione w Porozumieniu o programie zajęć powinny być zaliczone, a oceny uzyskane na egzaminach w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej. Jeżeli nie wiesz, jakie będą zasady przepisania ocen, skontaktuj się z koordynatorem wydziałowym (prodziekanem). O zaliczeniu decyduje dziekan wydziału w uczelni macierzystej po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń (Transcript of Records) przywiezionego przez studenta z uczelni zagranicznej.

21 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ZAKWATEROWANIE PODCZAS POBYTU W UCZELNI PARTNERSKIEJ Jakie są możliwości zakwaterowania podczas pobytu na stypendium? Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w domu studenckim, ale nie wszystkie uczelnie dysponują własnymi akademikami. Uczelnia przyjmująca powinna poinformować przyjeżdżających studentów o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań). Gdzie można uzyskać informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą? Najlepiej w uczelni przyjmującej - w jednostce zajmującej się programem Erasmus. Trzeba liczyć się z wpłatą depozytu, najczęściej w wysokości 1. opłaty miesięcznej. Przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić, czy w miejscu zakwaterowania znajduje się pościel i inne rzeczy potrzebne do normalnego funkcjonowania oraz czy jest dostęp do Internetu.

22 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Ubezpieczenie Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany posiadać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego wydawaną przez NFZ. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przed wyjazdem należy zgłosić się do Biura Programów Międzynarodowych celem otrzymania dokumentu potwierdzającego wyjazd, z którym należy zgłosić się w NFZ. Oprócz tego dokumentu należy przedłożyć w NFZ dokument z zakładu pracy rodzica lub inny stosowny dokument z ZUS (w przypadku renty lub emerytury). Przy wyjeździe do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

23 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE CZY ZA STUDIA ZA GRANICĄ TRZEBA PŁACIĆ? Nie. Zgodnie z zasadami programu Erasmus, uczelnia przyjmująca nie może pobierać opłaty za studia (czesnego) od studenta przyjeżdżającego na studia w ramach Erasmusa. Uczelnia może pobierać tylko pewne opłaty standardowo pobierane od wszystkich studiujących, np. za wydanie legitymacji, za obowiązkowe ubezpieczenie studenckie itp.

24 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Czy studenci I roku studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) mogą ubiegać się o wyjazd w ramach programu ERASMUS? Tak, ale pierwszeństwo mają studenci lat wyższych Czy studenci I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) mogą ubiegać się o wyjazd w ramach programu ERASMUS? Tak Czy studenci studiów doktoranckich mogą ubiegać się o wyjazd w ramach programu ERASMUS? Tak, według nowego Regulaminu Uczelni mogą mieć nawet pierwszeństwo w konkurencji ze studentem Czy rekrutacja obejmuje wszystkich kandydatów? Tak Czy uczelnia przyjmująca może stosować swoje kryteria? Tak i często stosuje, dlatego należy się z nimi zapoznać, czytając stronę internetową wybranej uczelni.

25 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Czy studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na stypendium w ramach Erasmusa? Tak, studenci studiów niestacjonarnych są uprawnieni do ubiegania się o wyjazd Erasmusa lecz w uczelni zagranicznej będą to studia stacjonarne.

26 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Czy w ramach Erasmusa można wyjechać na studiach podyplomowych? Nie. Program Erasmus nie umożliwia wyjazdów słuchaczom studiów podyplomowych (nie-doktoranckich) ani absolwentom uczelni.

27 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE WYJAZDY BEZ STYPENDIUM W programie Erasmus dopuszcza się wyjazdy do uczelni zagranicznej bez stypendium. Wyjeżdżający student Erasmusa powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu. Umowa podpisywana przez studenta z uczelnią musi zawierać punkt informujący, że dana osoba nie otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu programu. Student Erasmusa bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści.

28 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Czy trzeba zdawać egzaminy w uczelni przyjmującej (partnerskiej)? Tak. Zdanie egzaminu lub zaliczenie przedmiotu w formie obowiązującej w uczelni zagranicznej jest niezbędne do zaliczenia przedmiotów i uzyskania punktów ECTS.

29 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PRZEDŁUŻANIE, SKRACANIE POBYTU NA STYPENDIUM Czy można wcześniej wrócić ze stypendium? Należy pamiętać, że minimalny okres pobytu za granicą wymagany do otrzymania stypendium to 3 miesiące. Jeżeli zaliczyłeś zajęcia, które były ustalone w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement), możesz skrócić pobyt za granicą, np. z 5. do 4. miesięcy. Musisz jednak być pewny, że masz wymagane zaliczenia i egzaminy, czyli – że spełniłeś warunki umowy z uczelnią, dotyczącej programu dydaktycznego (jest to bardzo ważne ze względu na zaliczenie okresu studiów). Skrócenie pobytu może wiązać się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej (zgodnie z umową podpisaną przed wyjazdem).

30 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Skrócenie pobytu – siła wyższa Jeżeli za granicą przydarzy Ci się poważny wypadek, albo ciężko się rozchorujesz, masz możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. siły wyższej, niezależnej od Ciebie. W takiej sytuacji natychmiast skontaktuj się z uczelnią macierzystą.

31 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Co zrobić, aby przedłużyć pobyt na stypendium? Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania stypendium. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni goszczącej i macierzystej, uzgodnić z prodziekanem Porozumienie o programie zajęć na kolejny okres i uzyskać zgodę na piśmie. Podpisane przez prodziekana Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) należy przekazać do podpisu koordynatorowi uczelnianemu (J. Bolechowska). Obowiązkowo należy też podpisać stosowny aneks do umowy w Biurze Programów Międzynarodowych (T. Haglauer).

32 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Po powrocie ze stypendium należy: -Zgłosić się do Biura Programów Międzynarodowych (T. Haglauer); -Dostarczyć list potwierdzający długość pobytu w uczelni goszczącej; -Podpisać rozliczenie finansowe (T. Haglauer); -Dostarczyć Transcript of Records do Biura i do dziekanatu; -Wypełnić ankietę on-line.

33 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Prezentację opracowano na podstawie materiałów Narodowej Agencji Programu Erasmus, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Biuro Programów Międzynarodowych ul. Norwida 25 – od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie pokój 201 jadwiga.bolechowska@up.wroc.pl, tomasz.haglauer@up.wroc.pladwiga.bolechowska@up.wroc.pltomasz.haglauer@up.wroc.pl

34 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 marca 2009 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW i NA PRAKTYKI w krajach Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google