Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do zarządzania projektami III zajęcia Metodyki zarządzania projektami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do zarządzania projektami III zajęcia Metodyki zarządzania projektami."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do zarządzania projektami III zajęcia Metodyki zarządzania projektami

2 Program III zajęć  Metodyka zarządzania PRINCE2  Metodyka zarządzania PMI

3 PRINCE2 (1) PRoject IN Controlled Environments Projekty w sterowanych środowiskach

4 PRINCE2 (2) PRINCE2 obejmuje:  Zarządzanie projektami  Zarządzanie zasobami zaangażowanymi w wykonywanie prac PRINCE2 nie obejmuje:  Specjalistyczne techniki związane z wytworzeniem produktu

5 Historia PRINCE2  Opracowany na podstawie PROMPT II  1979 rok – zaadaptowanie PROMPT II przez CCTA  1983 rok – wzbogacenie PROMPT II o kwestie jakości  1989 rok - wykorzystanie PRINCE do rządowych projektów informacyjnych  1996 rok –PRINCE2 wytyczne do zarządzania wszystkimi rodzajami projektów

6 PRINCE2 – lokalizacja centrów egzaminacyjnych Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA Jana Pawła II 61B 01-131 Warszawa www.crm.com.pl

7 Egzamin (1) I poziom – Foundation  Sprawdzenie: Rozumienia zasad i terminologii Znajomości głównych ról w projekcie Znajomości procesów, komponentów, technik i zależności między nimi  Test wyboru, 1 godzina, 38/75 pytań zalicza

8 Egzamin (2) II poziom – Practitioner  Zastosowanie metodyki w praktyce  9 case studies  9 pytań do każdego case study  Każda odpowiedź warta 40 pkt  Zalicza 180 pkt  Możliwość korzystania z podręcznika  3 godziny

9 Terminologia  Uzasadnienie biznesowe  Klient  Produkt  Program  Dostawca  Użytkownik

10 Definicja projektu Środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym Uzasadnienie Biznesowym

11 PRINCE2 – życie projektu a produktu Pomysł Studium Zlecenie przygotowania projektu Specyfikacja Konstruowanie Wykonanie Testowanie Przekazanie Ocena wartości Eksploatacja Złomowanie

12 Procesy Zarządzanie strategiczne projektem Sterowanie etapem Przygotowanie projektu Planowanie Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu Zarządzanie wytwarzanie produktów Inicjowanie projektu

13 Przygotowanie projektu (1)  Organizacja zespołu zarządzania projektem  Założenia projektu  Formuła realizacji projektu  Oczekiwania jakościowe klienta  Zarys uzasadnienia biznesowego  Rejestr ryzyka  Plan etapu inicjowania

14 Przygotowanie projektu (2) Mianowanie przewodniczącego i kierownika projektu Organizowanie zespołu zarządzania projektem Mianowanie Członków zespołu zarządzania projektem Przygotowanie założeń projektu Określenie formuły realizacji projektu Planowanie etapu inicjowania

15 Przygotowanie projektu (3)  Odpowiednie władze  Wystarczające informacje  Wyznaczone osoby do etapu inicjowania  Zaplanowane prace dla etapu inicjowania  Organizacja wie, że będzie projekt i co się z nim wiążę

16 Inicjowanie projektu (1)  Określenie jakości produktów  Zaplanowanie projektu i określenie jego kosztów  Przegląd Uzasadnienia Biznesowego  Określenie ryzyk  Zaangażowanie Komitetu Sterującego  Stworzenie planu bazowego

17 Inicjowanie projektu (2)  Dokument Inicjujący Projekt (DIP) Co? Dlaczego? Kto? Kiedy? Jak?  Rejestr Jakości  Rejestr Zagadnień  Rejestr Doświadczeń  Plan następnego etapu

18 Inicjowanie projektu (3) Planowanie jakości Planowanie projektu Doprecyzowanie uzasadnienia biznesowego i ryzyka Ustanowienie elementów sterowania Ustanowienie systemu dokumentacji Zestawienie DIP

19 Zarządzanie strategiczne projektem  Zarządzany przez Komitet Sterujący  Zezwolenie na zainicjowanie projektu  Zezwolenie na realizację projektu  Zezwolenie na realizację planu etapu lub planu nadzwyczajnego  Ustalenie zakresów etapów  Wydawanie decyzji doraźnych  Zamknięcie projektu

20 Sterowanie etapem (1)  Bieżące zarządzanie projektem: Udzielanie zgody na wykonywanie prac Zbieranie informacji o postępach Śledzenie zmian Przeglądanie stanu etapu Raportowanie Podejmowanie działań korygujących  Zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami projektowymi

21 Sterowanie etapem (2) Bieżące zarządzanie projektem:  Zgodnie z ustalonymi standardami jakości  W ramach uzgodnionych: Kosztów Nakładów pracy Nakładów czasu  Tak aby osiągnąć zdefiniowane korzyści

22 Sterowanie etapem (3)  Grupy zadań  Raporty okresowe  Zagadnienia projektowe  Aktualizacja: Rejestru zagadnień Rejestru ryzyka Planu etapu  Raporty o istotnych odchyleniach  Przegląd uzasadnienia biznesowego

23 Sterowanie etapem (4) Podejmowanie działań korygujących Przekazanie zagadnień projektowych Raportowanie okresowe Przegląd stanu etapu Zgoda na wykonywanie grupy zadań Ocena postępów Odbiór wykonanej grupy zadań Analiza zagadnień projektowych Rejestrowanie zagadnień projektowych

24 Zarządzanie wytwarzaniem produktów (1)  Uzgodnienie zakresu pracy  Weryfikacja wykonania i jakości  Ocena postępów i prognoza  Uzyskanie zatwierdzenia

25 Zarządzanie wytwarzaniem produktów (2)  Plany zespołów  Zagadnienia projektowe  Aktualizacja Rejestru jakości Rejestru ryzyka  Raporty z punktów kontrolnych

26 Zarządzanie wytwarzaniem produktów (3) Przyjmowanie grupy zadań do wykonania Wykonywanie grupy zadań Oddanie grupy zadań Zgoda na wykonywanie grupy zadań Ocena postępów Odbiór wykonanej grupy zadań

27 Zarządzanie zakresem etapu (1)  Dostarczanie kluczowych informacji KS: Czy kontynuować projekt? Czy dalsza realizacja projektu jest zasadna? Czy zatwierdzić bieżący etap i rozpocząć następny?  Określenie wartości tolerancji  Rejestracja wyników  Rejestracja doświadczeń

28 Zarządzanie zakresem etapu (2)  Raport końcowy etapu  Aktualna realizacja planu etapu  Plan następnego etapu  Aktualizacja: Planu projektu Rejestru ryzyka Uzasadnienia biznesowego Rejestru doświadczeń  Plan zespołów

29 Zarządzanie zakresem etapu (3) Raportowanie końca etapu Opracowanie planu nadzwyczajnego Planowanie etapu Uaktualnianie planu projektu Uaktualnianie rejestru ryzyka Uaktualnianie uzasadnienia biznesowego

30 Zamykanie projektu  Sprawdzenia stopnia realizacji DIP  Przekazanie produktów klientowi  Zalecenie działań następczych  Raport z doświadczeń  Raport końcowy  Archiwizacja  Plan przeglądu poprojektowego  Pismo o zamknięciu projektu

31 Planowanie (1)  Proces powtarzalny  Element innych procesów  Lista kontrolna produktów  Uaktualniony rejestr ryzyka

32 Planowanie (2) Określenie i analizowanie produktów Analizowanie zagrożeń Projektowanie planu Harmonogramowanie Szacowanie Określenie działań i współzależności Kompletowanie planu

33 Komponenty  Uzasadnienie biznesowe  Organizacja  Plany  Elementy sterowania  Zarządzanie ryzykiem  Jakość w środowisku projektu  Zarządzanie konfiguracją  Sterowanie zmianami

34 Uzasadnienie biznesowe  Przyczyna uruchomienia projektu  Możliwe warianty realizacji produktu końcowego  Oczekiwane korzyści  Ryzyko  Koszty i terminy  Ocena inwestycji  Ocena ogólna

35 Organizacja (1)

36 Organizacja (2) Biznes UżytkownikDostawca

37 Plany  Produkty do wytworzenia  Działania potrzebne do wytworzenia produktów  Działania potrzebne do potwierdzenia jakości produktów  Zasoby i czas potrzebny do wykonania niezbędnych działań  Współzależności pomiędzy działaniami  Zewnętrzne powiązania  Termin prowadzenia działań  Punkty kontroli i monitoringu postępów  Uzgodnienie tolerancji

38 Elementy sterowania (1) Cele sterowania:  Zachowanie opłacalności  Wytworzenie wymaganych produktów  Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, zaplanowanymi zasobami i kosztami

39 Elementy sterowania (2) Komitet Sterujący:  Zezwolenie na zainicjowanie projektu  Zezwolenie na realizację projektu  Zezwolenie na realizację etapu/planu nadzwyczajnego  Raporty okresowe  Raporty o istotnych odchyleniach  Ocena końcowa projektu  Zatwierdzenie zamknięcia projektu

40 Elementy sterowania (3) Kierownik projektu:  Bieżąca kontrola  Wprowadzanie korekt nienaruszających uzasadnienia biznesowego  Zgoda na wykonanie grup zadań  Raporty z punktów kontrolnych  Rejestr jakości  Zagadnienia projektowe  Rejestr ryzyka

41 Zarządzanie ryzykiem  Identyfikacja zagrożeń  Ocena zagrożeń  Określenie możliwych reakcji na zagrożenie  Wybór reakcji  Planowanie działań i przydział zasobów  Monitorowanie i raportowanie

42 Zarządzanie konfiguracją  Jak i gdzie produkt będzie przechowywany  Jakie będzie zabezpieczenie dla jego wprowadzenia i dostępu do niego  Jak będzie identyfikowany produkt i jego kolejne wersje  Kto odpowiada za konfigurację

43 Techniki  Planowanie oparte na produktach Ustalenie jakie produkty są wymagane Określenie formatu każdego produktu Ustalenie kolejności wytwarzania produktów Określenie standardów jakości dla produktów  Sterowanie zmianami  Przegląd jakości

44 PMI Project Management Institute

45 Egzaminy i zasady PMP  Test wyboru  4 godziny  Test komputerowy  200 pytań  25 „dummy questions”  61% poprawnych odpowiedzi zalicza test  Najlepszy wybór  Co 3 lata weryfikacja kwalifikacji PMP

46 Terminologia  Karta realizacji projektu (Project charter)  Użytkownicy  Zakres projektu (Project scope)  WBS  Pakiety pracy  Portfolio

47 Projekt a proces  Projekt to czasowe przedsięwzięcie mające na celu wytworzenie unikatowego produktu lub usługi  Proces: Działanie, które podnosi wartość Nie ma budżetu, nie ma zakresu, małe ryzyko  Zarządzanie projektami dąży do zarządzania procesowego

48 Procesy zarządzania projektem (1)  Procesy w projekcie opisują i organizują pracę  Zespół projektowy jest odpowiedzialny za: Wybór odpowiednich procesów Wykorzystanie dostępnych metody do określenia wymagań dla produktu Zgodność z wymaganiami

49 Procesy zarządzania projektem (2) Planuj Sprawdzaj Rób Działaj GRUPY PROCESÓW Inicjowanie Planowanie Wykonanie Monitoring i controlling Zamknięcie

50 Grupa inicjowania  Potwierdzenie przyjęcia projektu  Karta realizacji projektu  Wstępny zakres projektu

51 Grupa planowania (1)  Uwzględnienie zdania użytkowników  Plan projektu: Określenie zakresu i plan zakresu Stworzenie WBS Określenie poszczególnych działań Określenie sekwencji działań  Oszacowanie czasu i kosztów  Budowa harmonogramu

52 Grupa planowania (2)  Plan jakości  Plan zarządzania zasobami ludzkimi  Plan komunikacji  Plan zarządzania ryzykiem  Plan zakupów  Określenie rezerwy menadżerskiej

53 Grupa planowania (3) Kamienie milowe Zadania Powiązania Zasoby Zadania w czasie Organizacja Jakość Ryzyko

54 Grupa wykonania  Wykonanie prac określonych w planie  Koordynacja ludzi i zasobów  Wdrażanie zaakceptowanych zmian  Zapewnienie jakości  Pozyskanie zespołu projektowego i jego rozwój  Dystrybucja informacji  Kontakt z potencjalnymi podwykonawcami

55 Grupa monitoringu i controllingu (1)  Obserwacja i mierzenie  Dostosowanie planu  Dostarczanie informacji zwrotnej w wieloetapowych projektach  Zarządzanie zmianą  Raportowanie  Prognozowanie  Kontrola jakości

56 Grupa monitoringu i controllingu (2)  Weryfikacja i kontrola zakresu  Kontrola harmonogramu  Kontrola kosztów  Zarządzanie zespołem projektowym  Zarządzanie użytkownikami  Monitoring i kontrola ryzyka  Administrowanie kontraktem

57 Grupa zamknięcia  Oficjalne zamkniecie projektu  Przekazanie produktu  Zamkniecie kontraktów z podwykonawcami

58 Obszary zarządzania  Zarządzanie integracją  Zarządzanie zakresem  Zarządzanie czasem  Zarządzanie jakością  Zarządzanie zasobami ludzkimi  Zarządzanie komunikacją  Zarządzanie ryzykiem  Zarządzanie zakupami

59 Zarządzanie integracją (1)  Zapewnienie poprawnej koordynacji procesów  Integracja  Dopasowanie

60 Zarządzanie integracją (2) Procesy:  Stworzenie karty realizacji projektu  Stworzenie wstępnego zakresu projektu  Stworzenie planu zarządzania projektem  Kierowanie i zarządzanie wykonaniem projektu  Monitorowanie i kontrola prac w projekcie  Zintegrowane zarządzanie zmianą  Zamknięcie projektu

61 Zarządzanie integracją - Karta realizacji projektu  Połączenie projektu z organizacją  Formalne potwierdzenie realizacji  Zatwierdzona przez sponsora  Dokument wewnętrzny organizacji  Techniki wyboru projektu: Metoda mierzenia korzyści Model matematyczny

62 Zarządzanie integracją - Wstępny zakres projektu  Definicja projektu  Doprecyzowanie wymagań: Związane z projektem produkty i usługi Metody akceptacji i kontroli zakresu Założenia, wymagania, ograniczenia Wstępna struktura organizacyjna Wstępna identyfikacja ryzyk Kamienie milowe Wstępny zakres prac Szacunkowe koszty

63 Zarządzanie integracją - Plan zarządzania projektem  Uwzględnia: Wykonanie Monitoring Kontrolę Zamknięcie  Wybór, zakres i sposób wykorzystania procesów  Potrzeby i metody komunikacji  Wybór etapów  Przegląd  Plan bazowy

64 Zarządzanie integracją - Kierowanie i zarządzanie projektem (1)  Wymaga dużej wiedzy od KP  Wdrażanie zaakceptowanych zmian  Unikanie zagrożeń  Naprawianie błędów

65 Zarządzanie integracją - Kierowanie i zarządzanie projektem (2)  Szkolenie i zarządzanie personelem  Wybór i zarządzanie podwykonawcami  Pozyskiwanie, zarządzanie i wykorzystywanie zasobów  Wdrażanie zaplanowanych metod i standardów  Tworzenie, kontrola i weryfikacja produktów  Zarządzanie ryzykiem  Zarządzanie komunikacją  Gromadzenie i przygotowywanie raportów  Gromadzenie dokumentacji  Wyciąganie wniosków na przyszłość

66 Zarządzanie integracją - Monitorowanie i kontrola prac  Zbieranie informacji o postępach w projekcie  Realizowany przez cały czas trwania projektu  Porównywanie wykonania z planem  Śledzenie ryzyk  Prognozy dotyczące kosztów i harmonogramu  Monitoring wdrażania zaakceptowanych zmian  Tworzenie raportów statutowych

67 Zarządzanie integracją - Zintegrowane zarządzanie zmianą  Realizowane przez cały projekt  Identyfikacja zmian  Wpływanie na czynniki zmian  Ocena i akceptacja wniosków o zmianę  Utrzymywać spójność planu bazowego  Dokumentowanie zmian  Realizacja planów naprawczych

68 Zarządzanie integracją - Zamknięcie projektu  Zawsze formalne  Finalizacja wszystkich formalności  Zamknięcie administracyjne  Zebranie wniosków  Analiza sukcesów i porażek  Archiwizacja  Odbiór i akceptacja produktu

69 Zarządzanie zakresem Procesy:  Planowanie zakresu  Definiowanie zakresu  Stworzenie struktury prac projektu (WBS)  Weryfikacja zakresu  Kontrola zakresu

70 Zarządzanie zakresem - definiowania  Analiza wymagań  Szczegółowe produkty i praca potrzebna do ich stworzenia  Wspólne rozumienie zakresu  Wyznaczenie ścieżki dla etapu  Stanowi podstawę do oceny zmian

71 Zarządzanie zakresem - zakres  Cele projektu  Opis zakresu produktów  Wymagania projektowe  Założenia i ograniczenia projektu  Produkty projektu  Kryteria akceptacji produktów  Wstępna struktura organizacji  Wstępne ryzyka  Kamienie milowe  Ograniczenia budżetowe  Ocena kosztów  Wymagania komunikacyjne  Wewnętrzna specyfikacja projektu

72 Zarządzanie zakresem - WBS  Zorientowane na produktach  Hierarchiczna dekompozycja  Działania Zaplanowane Oszacowane kosztowo Podlegające monitoringowi i kontroli  Organizacja i definicja zakresu  Rozwija się wraz z rozwojem projektu  Słowniczek WBS

73 Zarządzanie zakresem - kontrola  Zarządzanie zmianą w zakresie  Wpływanie na czynniki zmian  Sterowanie wpływem zmiany  Czuwanie nad zmianami  Zarządzanie zmianą zakresu  Integracja z innymi procesami kontroli

74 Zarządzanie czasem  Definiowanie zadań  Sekwencyjne ustawienie zadań  Szacowanie zasobów zadań  Szacowanie czasu zadań  Budowa harmonogramu  Kontrola harmonogramu

75 Zarządzanie kosztem (1)  Granice wydatków  Koszty zadań  Decyzje w projekcie a koszt  Plan zarządzania kosztami: Poziom dokładności Nośnik kosztów Progi kontroli Dopuszczalne odchylenia Formaty raportowania Opisy procedur

76 Zarządzanie kosztem (2)  Szacowanie kosztów  Budżetowanie  Kontrola kosztów

77 Zarządzanie jakością (1)  Zapewnie satysfakcji klienta  Zakres jakości: Analiza zysków i kosztów Brenchmarking Optymalizacja parametrów  Uwzględnia: Politykę jakości Cele i wymagania jakościowe

78 Zarządzanie jakością (2)  Prewencja zamiast inspekcji  Zaangażowanie kierownictwa  Ciągłe doskonalenie (Kaizen)  „zero effects”  „gold plating”  Straty jakościowe

79 Zarządzanie jakością (3)  Planowanie jakości Plan zarządzania jakością System jakości projektu Metryka jakości Listy sprawdzające  Zapewnienie jakości Audyty jakościowe  Kontrola jakości

80 Zarządzanie jakością - kontrola  Fizyczna weryfikacja produktów  Wymaga wiedzy z zakresu statystyki  Prewencja i inspekcja  Technika rybiej ości (Ishikawa)  Diagram Pareto  Wykres kontroli

81 Zarządzanie jakością – rybia ość Korzeń problemu człowiek maszyna metoda materiał środowisko

82 Zarządzanie jakością – wykres kontroli Górna granica ingerencji Górna granica ostrzeżenia Średnia Dolna granica ostrzeżenia Dolna granica ingerencji

83 Zarządzanie zasobami ludzkimi  Organizacja i zarządzanie zespołem projektowym  Procesy: Planowanie zasobów ludzkich  System raportowania  Plan zasobów (np. urlopy) Pozyskiwanie zespołu projektowego Budowa i rozwój zespołu Zarządzanie zespołem

84 Zarządzanie komunikacją (1)  Zapewnienie terminowego i właściwego generowania, zbierania i gromadzenia informacji  KP spędza 90 % na komunikacji  Procesy: Planowanie komunikacji Dystrybucja informacji Dostarczanie raportów statusowych Zarządzanie użytkownikami

85 Zarządzanie komunikacją (2)  Kodowanie i rozkodowywanie wiadomości  Rodzaje komunikacji  Aktywne słuchanie  Efektywne słuchanie Obserwuj Myśl zanim powiesz Zadawaj pytania Powtarzaj Dawaj informację zwrotną

86 Zarządzanie komunikacją - planowanie  Definiowanie typu i formatu informacji  Analiza wartości informacji  Zewnętrzne potrzeby komunikacyjne (np. media)  Technologia komunikacji  Narzędzia komunikacji  Częstotliwość

87 Zarządzanie komunikacją (3)  Blokady komunikacyjne  Pyskacz i maruda  Odległość  Nieprawidłowe odkodowanie  Głuchy telefon

88 Zarządzanie komunikacją (4) Liczba kanałów komunikacyjnych dla N osób: N (N-1) 2

89 Zarządzanie ryzykiem  Planowanie zarządzania ryzykiem  Identyfikacja ryzyka  Analiza jakościowa ryzyka  Analiza ilościowa ryzyka  Plan odpowiedzi na ryzyko  Monitoring i kontrola ryzyka

90 Zarządzanie zakupami  Plan pozyskiwania i zakupów  Plan kontraktowania  Zapytanie o cenę  Wybór dostawcy  Administrowanie kontraktem  Zamknięcie kontraktu


Pobierz ppt "Wstęp do zarządzania projektami III zajęcia Metodyki zarządzania projektami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google