Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblia odkrywana ciągle na nowo Ks. Czesław Walentowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblia odkrywana ciągle na nowo Ks. Czesław Walentowicz"— Zapis prezentacji:

1 Biblia odkrywana ciągle na nowo Ks. Czesław Walentowicz
MATEMATYKA W BIBLII Biblia odkrywana ciągle na nowo Ks. Czesław Walentowicz

2 Biblia to Księga W której zostało spisane to, co Bóg mówił i czynił dla swojego ludu Biblia jest listem Boga do człowieka Jest jedyną Księgą, którą czytamy w obecności samego Autora

3 Biblia jest dziełem Ducha Świętego
Mimo, że powstawała przez prawie tysiąc lat jest niesamowitą jednością Dzięki Duchowi Świętemu Teraz Duch Święty towarzyszy tym, którzy Ją czytają Daje zrozumienie Pomaga przyjąć jako Słowo Boże Biblia jest dziełem Ducha Świętego

4 Duch Święty Sprawia, że odnosimy to Słowo do siebie
Ono ciągle jest aktualne Potrafimy je przyjąć I wypełniać w swoim życiu

5 Biblia jest tak wielkim bogactwem
Że zajmuje się nią aż 16 nauk Można powiedzieć – 16 przedmiotów A mimo to ciągle jest niezbadana Ciągle nowa i świeża

6 Sama Biblia stwierdza Że jest Boską inspiracją
Nie można jej porównywać z żadną inną książką Biblia jest źródłem życia: „Jam Alfa i Omega, początek i koniec(…) Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia” (Ap21,6)

7 Biblię można udowodnić
Przez historię Archeologię Przez spełnienie się proroctw Izaak Newton wiele napisał o matematyce Biblii, ukazując jej boskie pochodzenie

8 Zaczynając od Księgi Rodzaju
Ezechiel potwierdza to 60 razy A Jeremiasz 100 razy Słowa „rzekł Bóg” czytamy w Starym Testamencie 3800 razy Zapowiedzi o Jezusie mamy w 20 księgach Starego Testamentu Znajdujemy słowa: „Bóg mówi” W Pięcioksięgu Mojżeszowym 560 razy czytamy: „rzekł Pan” Prorok Izajasz 40 razy potwierdza, że jego słowo pochodzi od Boga

9 Biblię najlepiej czyta się
Na kolanach Przed Krzyżem Chrystusa Po wezwaniu pomocy Ducha Świętego W modlitewnej refleksji

10 My jednak zajmiemy się MATEMATYKĄ W BIBLII

11 Matematyka to najpierw cyfry
Z powodu różnicy pojmowania cyfr na Bliskim Wschodzie i w kulturze greckiej Liczby w Biblii zawsze fascynowały, intrygowały Czasami prowadziły do powstawania różnych teorii I prób interpretowania Pisma Świętego Liczb biblijnych nie można pojmować tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni

12 Izraelici podobnie jak większość
Ludów starożytnego świata wiązali z liczbami znaczenie symboliczne Kiedy autor biblijny wymienia jakąś liczbę prawdopodobnie ma na myśli jej znaczenie symboliczne W wielu przypadkach podawanych liczb w ogóle nie należy brać dosłownie

13 1 א

14 Liczba jeden oznacza Wyjątkowość, niepodzielną całość albo jedno i drugie „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym” (Pwt 6,4) Znaczy, że Bóg Izraela jest wyjątkowy Nie ma w Nim żadnej sprzeczności Jedność Boga wymaga zaufania i miłości (Pwt 6,5)

15 1 - to absolutna jedność Ta cyfra przysługuje wyłącznie Bogu
Oraz wszystkiemu, co od Boga wychodzi i jest wyjątkowym darem dla człowieka „Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich” (Ef 4,5) „Jeden jest Pan i jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4,6)

16 Podobnie jak Bóg jest jeden
Jeden jest Chrystus Jezus mówi o Ojcu: „Jeden jest Dobry” (Mt 19,17) Jezus stanowi jedno z Ojcem „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30) Podobnie lud Boży ma być jednością (Ef 4,4-6)

17 2 ב

18 Liczba dwa oznacza: Najmniejszą liczbę, większą od jednego
Najmniejsza liczba świadków konieczna do stwierdzenia prawdy „Do orzeczenia czyjejś winy lub grzechu nie wystarczy jeden świadek. Takie orzeczenie (…) musi się opierać na zeznaniu dwóch albo trzech świadków” (Pwt 19,15)

19 Liczba 2 wskazuje Na pomoc i wsparcie
Tak rozumiano obecność słońca i księżyca, aby się wspierali w oświetleniu ziemi „Uczynił Bóg dwa światła” (Rdz 1,16)

20 ג 3

21 Liczba - 3 Świątynia była podzielona na 3 części (1Krl 6)
Trzy dni to czas odpowiedni na działanie Boże „Po trzech dniach znaleźli Go w świątyni” (Łk 2,46” „Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej” (J 2,1) Liczba - 3 Powszechnie jest uznawana za liczbę Boską Występowanie tej liczby sugeruje obecność Boga Bóg przyszedł do Abrahama w osobach trzech gości (Rdz 18)

22 Trzeciego dnia Jezus Zmartwychwstał (Mk, 8,31; 1Kor 15,4)

23 Czas dzieli się na 3 okresy:
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Bóg jest Tym, który był, który jest i który przychodzi (Ap 18) Według św. Pawła są 3 główne dary Ducha Świętego: wiara, nadzieja i miłość (1Kor 13,13) „Jest Trzech świadków: Duch, woda i krew a ci trzej stanowią jedno” (1J 5,7)

24 4 ד

25 Liczba - 4 Są to: ludzie Zwierzęta domowe Zwierzęta dzikie
Stworzenia powietrzne i wodne (Rdz 1,20-27; Ez 1,10; Ap 4,6-7) Czterej jeźdźcy Apokalipsy (Ap 6,1-8) To liczba stworzonego świata Są cztery strony świata Cztery kierunki wiatru Cztery pory roku Cztery rodzaje stworzeń

26 Cztery Ewangelie Uznano za symbol uniwersalności Ewangelii
A ewangelistów utożsamiano z czterema zwierzętami Lew, byk, istota o twarzy ludzkiej i orzeł (Ap 4)

27 5 ה

28 Umierali również z tymi pięcioma latami podarowanymi dodatkowo
Apostołowie podali 5 chlebów do cudownego nakarmienia 5 tysięcy ludzi (Łk 9,12-16) 5 palców jednej ręki 5 Ksiąg Mojżeszowych Liczba - 5 Sygnalizuje, że chodzi tu o coś dodatkowego Często jest objawem daru i łaski Patriarchowie otrzymywali potomstwo gdy mieli ileś lat plus pięć (Rdz)

29 6 ו

30 Sześć to: 6 dni Daniel przebywał w jaskini (Dn 14,31)
Sześć stągwi kamiennych sugeruje, że nie jest to jeszcze Uczta w Królestwie Niebieskim (J 2,6) Siedem minus jeden Czyli niepełność 6 dni stworzenia nie dopełniło się dopóki nie nadszedł dzień siódmy Dzień odpoczynku Izraelici okrążali Jerycho 6 dni (Joz 6,14)

31 W Apokalipsie św. Jana Sześć pieczęci, sześć trąb itd..
Symbolizuje dzieje świata Zanim ostateczne siódme działanie Boga nie zapoczątkuje wiecznego szabatu Mimo, że Bestia ma siedem głów To jej liczba wynosi tylko 666

32 7 ז

33 Liczba siedem to: Suma trzech i czterech Nieba i ziemi
Oznacza pełnię i doskonałość Jest 7 ciał niebieskich (słońce, księżyc i 5 planet znanych starożytnym) Jest siedem dni w tygodniu Siedmiu Archaniołów

34 Wielkie Święta Trwały siedem dni
Siedem tygodni jest między Paschą a Pięćdziesiątnicą Co siódmy rok był rok szabatowy Wtedy ziemia odpoczywała, niewolnikom zwracano wolność Co pięćdziesiąty rok rokiem jubileuszowym, odzyskiwało się utraconą własność

35 Siódmy dzień jest odpoczynkiem
W Apokalipsie siódma pieczęć, trąba, czara oznacza dopełnienie planu Bożego Siedem Duchów (Ap 1,4) to siedmiu Archaniołów (wszystkich duchów) lub Duch Święty Siedem kościołów to Kościół powszechny (Ap 1,20) Trzeba przebaczać nie 7, ale 77 razy (Mt 18,21-22), to znaczy zawsze

36 8 ח

37 Osiem to liczba Której później używano na określenie nowego stworzenia Bożego Ponieważ dzień zmartwychwstania uznano za ósmy, a nie pierwszy dzień tygodnia Oznacza wejście w nową, Boża rzeczywistość Po 8 - dniach od spotkania z Apostołami Jezus ukazał się Tomaszowi (J 20,26)

38 9 ט

39 Liczba dziewięć Nigdzie w Biblii nie została użyta w znaczeniu symbolicznym Natomiast wielką rolę odgrywała w pogaństwie To, co było związane z rytuałem służby Bożej uchodziło za szczególnie ważne i tajemnicze Używano jej do określania dni i zaklęć

40 10 ן

41 10 – to po prostu okrągła liczba
Liczba palców obu rąk Dziesięć przykazań Bożych Na początku stworzenia 10 razy powtarza się: „i rzekł Bóg ”(Rdz 1,1-2.4) 10 słowom, które stworzyły świat odpowiada 10 słów, które utrzymują go w porządku Znaczy też mała lub duża liczba, używa się jej zwielokrotnienia znaczenia innych liczb

42 12

43 12 – liczba pełni i doskonałości
Szczególnie tej liczby w Biblii nie należy brać dosłownie Izrael zawsze składał się z więcej niż dwunastu pokoleń (Rdz 49, Joz 13-14; Ap 7,7-8) 12 – to cały Izrael Apostołów jest 12, i ich liczba powinna być kompletna

44 W Apokalipsie św. Jana 24 – starców to cały Izrael i cały Kościół
12 kamieni węgielnych i bram Nowej Jerozolimy to boska doskonałość Podobnie powierzchnia 12 tys. stadiów kwadratowych, 144 łokcie – długość murów 144 tysiące wybranych (Ap 7 i 14) – liczba wybranych jest pełna i nikogo nie brakuje

45 40 מ ם

46 40 – to ściśle ograniczony okres
Bo 6 a nie 7 tygodni (Rdz 7,4; Wj 24,18; 1 Sm 17,16; Mt 4,2; Mk 1,13; Dz 1,3) 40 lat – to czas jednego pokolenia (Wj16,35; Lb 14,33; Ez 4,6; 29,11) 40 letniemu panowaniu króla przypisywano szczególne znaczenie (2 Sm 5,4; 1 Krl 11,42)

47 40 – to dość długi czas Dostatecznie długi, aby cos mogło się dokonać
40 dni i 40 nocy padały wody potopu 40 dni i 40 nocy przebywał Mojżesz na Górze Synaj zanim otrzymał 40 lat Bóg prowadził Izraelitów przez pustynię do Ziemi Obiecanej

48 40 dni i 40 nocy Szedł prorok Eliasz do Bożej Góry Horeb
Szedł prorok Jonasz do Niniwy Przebywał Jezus na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła 40 dni ukazywał się Apostołom po swoim Zmartwychwstaniu

49 50 ן נ

50 Liczba 50 Ma w Piśmie Świętym szczególnie radosny, pogodny charakter
50 dzień po święcie Paschy jest świętem zbiorów Każdy 50 rok jest rokiem jubileuszowym – wtedy zwracano wolność, ziemia wracała do pierwotnych właścicieli Zesłanie Ducha Świętego w 50 dniu po Zmartwychwstaniu Chrystusa

51 100 ק

52 Liczba 100 – doskonałe dobro
Liczba pełna i doskonała, obejmuje tajemnice całego rozumnego stworzenia Liczba święta, przynależna Bogu Dobry Pasterz zostawia 99 owiec, idzie szukać jednaj zabłąkanej Jako liczba świętych w Aktach Męczeńskich św. Maksymiliana Symbol nieba i zbawienia u św. Ambrożego

53 א 1000

54 Tysiąc obejmuje pełną i doskonałą liczbę
Składa się ze 100 x 10 „Pamiętaj na wieki o swoim testamencie (…) Na słowo, które posłał na tysiąc pokoleń” (Ps 104,8) Tysiąc pokoleń to ogół ludzi (św. Augustyn)

55 To nie są wszystkie liczby
Tak, jak we wszystkim należy zachować umiar Nie trzeba szukać znaczenia liczb na siłę Liczby trzeba traktować jako pomocną sugestię One nie są jedynym tropem w szukaniu znaczenia tekstu

56 Figury geometryczne koło

57 Koło jako powracająca do siebie linia
Której wszystkie punkty są równo oddalone od centrum Jest nie tylko najprostszą ale też najdoskonalszą figurą Z koła można uzyskać wszystkie inne figury Podobnie kula jest obrazem wszechobecności i wszechsprawności

58 Trójkąt

59 Jako figura geometryczna
W symbolice liczb odpowiada trzem Jest symbolem Trójcy Przenajświętszej Ogień i impuls ku jedności najwyższej, od tego co rozciągłe (podstawa ku nierozciągłości (wierzchołek jest obrazem źródła lub promieniującego punktu)

60 Dalej trójkąt Wywołuje wrażenie życia i ruchu
W starożytności był symbolem światła Trójkąt równoramienny jest symbolem jednego Boga W pierwszych wiekach chrześcijaństwa neofitom wręczano medale lub enkolpiony z trójkatem dla przypomnienia chrztu w imię Trójcy

61 Gwiazda

62 Gwiazda to nałożone na siebie dwa trójkąty równoboczne
Sześcioramienną gwiazdę nazywa się pieczęcią Salomona Symbolizuje ludzką duszę Gwiazda na niebie jest wezwaniem do modlitwy do Boga (Ps 8,4; 148,3), który stworzył gwiazdy i zna ich liczbę O Mesjaszu mówi się – Gwiazda Jakuba

63 Ivan Panini, matematyk, językoznawca (XIX/XX w.)
Po swoim nawróceniu zaczął studiować Słowo Boga Ponieważ w języku greckim i hebrajskim cyfry nie mają swoich znaków, tylko używa się liter Pewnego razu Panini zrobił eksperyment, zastąpił litery ich liczbowymi odnośnikami

64 Okazało się, że wersety Biblii
Które zbadał ukazały bardzo skomplikowany wzór matematyczny Wzór o wiele głębszy niż cokolwiek wynalezione przez człowieka To zmieniło całkowicie jego życie Poświęcił się studiowaniu biblijnego systemu liczbowego Ponad stron swojej pracy oddał Komitetowi Nagrody Nobla jako dowód, że Biblia jest Słowem Boga

65 Komitet uznał badania „Słowa Pana to czyste słowa, srebro oczyszczone w ziemnym tyglu, siedmiokrotnie przetopione (Ps 12,7) Cyfra 7 i jej wielokrotność mają znaczenie w biologii (okres gestacji ssaków, inkubacji ptaków, wylęgu insektów może być mierzony wielokrotnością 7 dni)

66 W następnych dziedzinach
W chemii – 7 okresów w tablicy okresowej pierwiastków 7 dni w tygodniu, 7 kolorów tęczy Naukowcy, którzy odkryli te prawa stwierdzili, że oni jedynie znaleźli prawa fizyczne i wzory, które zaprojektował Stwórca: „To, co w Bogu niewidzialne (…) od stworzenia świata staje się widzialne” (Rz 1,20)

67 Studiując matematyczne wzory
Panin zwrócił uwagę na kombinacje cyfry 7 Dodał wartość liczbową różnych słów, zdań, ustępów, nawet całych ksiąg i odkrył wzór głównych liczb: 11, 13, 17 i 23, w szczególności liczby – 7 Liczba słów zaczynających się samogłoska jest podzielna przez 7, tak samo liczba słów od spółgłoski

68 Słowa Występujące kilka razy są podzielne przez 7
Podobnie słowa pojawiające się tylko raz Całkowita liczba nazw, rzeczowników, przymiotników itd.., także podzielna przez 7

69 „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1)
Hebrajskie zdanie składa się z 7 słów, które mają 28(4x7) liter Rzeczowniki: Bóg, niebo i ziemia Jeżeli dodamy wartość numeryczną tych 3 rzeczowników mamy – 777(111x7) Wartość numeryczna słowa stworzył to – 203(29x7)

70 Hebrajskie słowa Niebo i ziemia mają po 7 liter
Wartość pierwszej, dwóch środkowych i ostatniej litery to 133(19x7) Całkowita wartość pierwszej i ostatniej litery każdego słowa w tym wersecie to 1393(199x7), wartość pierwszej i ostatniej litery w pierwszym i ostatnim słowie – 896(128x7)

71 Nie musimy szukać więcej wzorów
Biblia jest Boża i doskonała Niech twoje życie napełni się Słowem Bożym


Pobierz ppt "Biblia odkrywana ciągle na nowo Ks. Czesław Walentowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google