Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-2019. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zmianami), Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-2019. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zmianami), Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 2014-2019

2 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zmianami), Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. nr 4 poz.17), Statut Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej Program Wychowawczy Szkoły Podstawowe w Modle Królewskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej

3 Niniejsza koncepcja pracy szkoły jest zbiorem priorytetów i zadań wynikających z misji i wizji Szkoły. Ma charakter kroczący i wieloletni. Polega na systematycznym przesuwaniu horyzontu poprzez dodawanie priorytetów na kolejne lata szkolne. Dzięki temu nie kończy się wraz z realizacją zadania, wiąże planowanie bieżącej pracy (na dany rok szkolny) z planowaniem rozwoju (na dalszy okres), inspiruje do ciągłego myślenia o przyszłości (wizji i priorytetach), wymusza systematyczną aktualizację (przynajmniej raz w roku, gdy trzeba dopisać priorytety na kolejny rok szkolny i uszczegółowić je na bieżący), co sprawia, że plan nie ulega dezaktualizacji, zapewnia płynność w planowaniu oraz umożliwia ukierunkowanie pracy zarówno na efekt, jak i na proces. Koncepcja ta stanowić będzie punkt odniesienia w procesie podejmowania decyzji, wyzwoli skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze, ułatwi kierowanie wizerunku Szkoły w otoczeniu i pomoże w planowaniu spójnych działań wszystkich członków społeczności szkolnej. Pracę nad dokumentem poprzedzono szczegółową analizą różnych obszarów funkcjonowania szkoły (analiza SWOT).

4  DLA KOGO JESTEŚMY?  DLA:  Uczniów  Rodziców  Siebie i innych nauczycieli  Środowiska lokalnego  PO CO JESTEŚMY?  Dla rozwoju naszych uczniów  Dla własnego rozwoju  ABY:  Przygotować do kolejnych etapów edukacji  Uczyć świadomego uczenia się  Wspomagać rodziców w wyposażenie naszych uczniów w wartości  Wspomagać rodziców w opiece nad dziećmi  Wspierać rodziców w procesie wychowania

5  CZEGO POTRZEBUJEMY?  Wiedzy o procesie uczenia się  Świadomych nauczycieli i rodziców  Większej wiedzy o sobie, naszych uczniach i rodzicach  Umiejętności w dziedzinie samopoznania się  Dobrej atmosfery pracy  Zaangażowanie „wszystkich we wszystko”  Skutecznej komunikacji  Stale rozwijających się zasobów, bazy szkoły  SALI GIMNASTYCZNEJ

6 MOCNE STRONY Wysokie wyniki na sprawdzianie klas VI Nowoczesny plac zabaw przy przedszkolu Zakorzenienie w 100-letniej tradycji szkoły Wykwalifikowana kadra pedagogiczna (wielu ambitnych, innowacyjnych, twórczych, otwartych nauczycieli) Istnienie różnych zespołów nauczycielskich Dobra współpraca grup (zwłaszcza zadaniowych) Chęć udziału nauczycieli i uczniów w projektach, programach, innowacjach Umiejętność współpracy z instytucjami Pozyskiwanie środków Diagnozowanie i realizacja potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia Dobra współpraca pracowników administracji i obsługi z nauczycielami Bardzo dobra współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami w różnych sferach pracy szkoły Organizowanie różnorodnych konkursów, uroczystości i imprez o różnym zasięgu Położenie placówki na terenie zalewu? Dobra baza lokalowa i dydaktyczna Duża liczba osiągnięć uczniów Udział wolontariatu, samorządu w akcjach charytatywnych Wielu współpracujących rodziców

7 SŁABE STRONY - Brak Sali gimnastycznej, - Brak oddzielnego pomieszczenia na bibliotekę szkolną i czytelnie - Brak patrona szkoły - Braki w sprzęcie sportowym (kajaki) - Doposażenie sal w sprzęt audiowizualny i multimedialny (e-dziennik) - Nadmierna biurokracja w pracy nauczyciela kosztem spraw dydaktycznych,

8 SZANSE - Odejście od tradycyjnego stylu nauczania, - Otwarcie nowego środowiska szkoły na tradycję szkoły i utożsamianie się nowej społeczności ze szkołą, - Podniesienie jakości pracy szkoły w wyniku dobrej współpracy pomiędzy nauczycielami, - Wymiana doświadczeń między szkołami, nauczycielami i uczniami, - Zbudowanie grupy twórczych, aktywnych, innowacyjnych, refleksyjnych, świadomych siebie nauczycieli - Powstanie nowych kierunków pracy szkoły (programy, projekty, innowacje) - Stworzenie szkoły na miarę XXI wieku - Oprawa funkcjonowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzin (niezbędny pedagog szkolny) - Zaangażowanie do współpracy większej grupy rodziców - Rozwój pasji i zainteresowań uczniów, - Systematyczna promocja szkoły w środowisku, - Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu, - Ukształtowania ucznia jako tolerancyjnego człowieka

9 ZAGROŻENIA - Brak możliwości udzielenia specjalistycznej pomocy dzieciom i rodzicom (brak pedagoga szkolnego), - Brak środków finansowych na zajęcia dodatkowe dla uczniów, - Spadek zainteresowania szkołą w środowisku

10 UCZEŃ: - dobrze przygotowany do kolejnego etapu edukacyjnego, - angażuje się w życie klasy, Szkoły, środowiska, - czuje się doceniony, dowartościowany, - jest kreatywny, - zna siebie, - potrafi kierować procesem uczenia się, - wie, że warto się uczyć, - prawidłowo funkcjonuje w grupie, - jest dobrym człowiekiem, - radzi sobie z sukcesem i porażką, - potrafi rozwiązywać swoje problemy

11  RODZIC:  obdarza zaufaniem nauczycieli i Szkołę,  zadowolony ze Szkoły,  otwarty na nauczycieli,  interesuje się postępami swego dziecka,  jest świadomy mocnych i słabych stron dziecka,  angażuje się we współprace ze szkołą,

12  NAUCZYCIEL:  realizuje się w swojej pracy,  jest zadowolony z miejsca, w którym pracuje,  świadomy swoich mocnych i słabych stron,  oddaje się swojej pracy,  poszukuje,  tworzy,  jest skłonny do refleksji –analizuje wyniki swojej pracy,  współpracuje z innymi,  włącza się w działania podejmowane w Szkole,  podnosi swoje kompetencje,  otwarty na nowości

13  POSTAWY I WARTOŚCI:  szanujemy tradycje Szkoły, gminy, regionu i państwa,  akceptujemy siebie i innych,  pracujemy nad samorozwojem,  jesteśmy aktywni w środowisku w którym żyjemy,  utożsamiamy się ze swoją Szkołą,  słuchamy siebie nawzajem,  podejmujemy pracę i współpracę,  wykazujemy się otwartością wobec innych,  nie poddajemy się w trudnych sytuacjach,  jesteśmy uczciwi w stosunku do siebie i innych,  jesteśmy wrażliwi na ludzką krzywdę.

14 I.MOJA SZKOŁA – TU I TERAZ 1.Kształtowanie pozytywnego stosunku do wielokulturowości (organizacja Dni Europejskich) 2.Promocja zdrowego stylu życia - Gminny Dzień Sportu - udział w programach mających na celu promocje zdrowia, rokrocznie bierzemy udział w programach: Moje dziecko idzie do szkoły, Nie pal przy mnie proszę, Pięć porcji warzyw, owoców lub soku, Mleko w szkole i Trzymaj formę. - promowanie aktywnego trybu życia jako wzorowego dla uczniów, - wprowadzenie nowatorskich zajęć sportowych tj. kajaki (wykorzystanie położenia szkoły nad zalewem) - uzyskanie Ogólnopolskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie (rozpoczęte działania)

15 1.Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w działalności społecznej. - zaangażowanie większej grupy uczniów w życie szkoły, - motywowanie uczniów do podejmowania nowych inicjatyw i akcji na rzecz pomocy potrzebującym z naszego środowiska lokalnego, - wyróżnianie i promowanie postaw empatii,tolerancji i wrażliwości na innych 2.Koordynacja działań pomocowych na terenie szkoły. - diagnozowanie środowiska uczniów, - współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w tym obszarze a zwłaszcza: Urzędem Gminy, GOPS, Policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sanepidem, - doskonalenie zawodowe nauczycieli w kierunku skutecznej organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom naszej szkoły, -nawiązanie współpracy z KDK –Mini Akademia Filmowa

16 1.Stworzenie wspólnie z rodzicami i nauczycielami satysfakcjonującego obie strony modelu współpracy. 2.Włączenie rodziców w proces nauczania i wychowania - ukazanie im różnych perspektyw funkcjonowania ich dzieci w świecie szkoły, trudności, jakie napotykają i radości, którymi mogą i chcą się dzielić, - zachęcanie rodziców do włączenia w proces integracji społeczności szkolnej poprzez współorganizację festynów, dni otwartych i uroczystości szkolnych, - powołanie do życia Dyskusyjnego Klubu Filmowego- nowatorskiej odmiany pedagogizacji rodziców

17 1.Upowszechnianie standardów współpracy nauczycieli w zespołach i pomiędzy zespołami - zachęcanie ich do wymiany doświadczeń i rozpoznawania dobrych praktyk szkolnych, - budowanie zespołu pracowników i nauczycieli poprzez wzmacnianie ich poczucia bezpieczeństwa w placówce, wspieranie i pomaganie w rozwijaniu mocnych stron oraz eliminowaniu słabych. 2.Integracja społeczności szkolnej wokół potrzeb placówki - inspirowanie do podejmowania twórczych działań na rzecz wspomagania rozwoju uczniów i udzielania wsparcia ich rodzicom w opiece i wychowaniu dzieci, - powstawanie innowacji pedagogicznych, - pozyskiwanie środków finansowych na doskonalenie nauczycieli - inspirowanie do rozwoju kompetencji zawodowych w formie informowania o nowościach, rozwiązaniach prawnych, wyszukiwanie odpowiednich i ciekawych szkoleń.

18 1.Tworzenie szkoły XXI wieku: - wyposażanie szkoły w urządzenia i narzędzia umożliwiające nowoczesną edukację i zarządzanie szkołą, - systematyczne pozyskiwanie środków finansowych, udział w programach i projektach edukacyjnych, - wnioskowanie do projektów unijnych w szkole, - włączenie e-dziennika, elektronicznego protokołowania rad pedagogicznych, poczty elektronicznej do zmiany kanałów komuniakcyji w społeczności szkolnej, - stworzenie platformy e-learningowej dla uczniów, - ciągłe modyfikowanie i dostosowywanie do potrzeb użytkowników szkolnej strony internetowej przyczynią się do realizacji ich zamierzeń, - ukierunkowanie działań szkoły na współpracę i wymianę doświadczeń miedzy szkołami w kraju i zagranicą.

19 1. Zapewnienie wysokiej jakości funkcjonowania placówki. - efektywne, gospodarne i spójne zarządzanie materialnymi i niematerialnymi zasobami szkoły, - poszerzenie bazy szkoły, poprzez pozyskanie środków na unowocześnienie pracowni komputerowej, wzbogacanie sal lekcyjnych (tablice interaktywne), - ocieplenie i zagospodarowanie poddasza na bibliotekę i czytelnie z dostępem do Internetu, - doposażenie bazy sportowej (kajaki), - dbałość o wystrój wnętrza budynku (wymiana drzwi do klas, udoskonalenie małej sali gimnastycznej w piwnicy szkoły) i otoczenie zewnętrzne szkoły, -promocja szkoły w środowisku lokalnym.

20 1.Zarządzanie zespołem i utrzymanie jego motywacji. 2.Budowanie dialogu pomiędzy wszystkimi podmiotami szkoły.

21 Sądzę, że moja koncepcja szkoły nowoczesnej, otwartej, o wysokim poziomie nauczania, a jednocześnie pamiętającej o tradycji i historii w oparciu o uczniów, radę pedagogiczną i rodziców – sprawdzi się! Mam świadomość, że realizacja moich zamierzeń może odbywać się wtedy i tylko wtedy, kiedy będzie działaniem zamierzonym, planowym i monitorowanym, gdy otrzymam poparcie wszystkich zainteresowanych dobrem tej szkoły instytucji i osób: organu prowadzącego i nadzorującego, rodziców, uczniów i pracowników szkoły. Zamierzam konsekwentnie dążyć do rozwoju placówki oraz kontynuować wszystkie dotychczasowe pozytywne działania. Postaram się stworzyć szkołę mądrą, nowoczesną i przyjazną uczniowi oraz otwartą na inicjatywy rodziców i kadry pedagogicznej. Opracowała: mgr Agata Janik


Pobierz ppt "2014-2019. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zmianami), Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google