Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie zawodowe w Roku Szkoły Zawodowców Wieluń, 28 października 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie zawodowe w Roku Szkoły Zawodowców Wieluń, 28 października 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie zawodowe w Roku Szkoły Zawodowców Wieluń, 28 października 2014 r.

2 2 2 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we wrześniu 2012 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we wrześniu 2012 r. – oraz monitorowanie wdrażania zmian w ramach projektu KOWEZiU Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach Pozytywna tendencja w wynikach egzaminów zawodowych Wsparcie dyrektorów szkół w organizacji pracy szkoły – konferencje oke Wsparcie doradztwa zawodowego w gimnazjach – szkolenia Rozbudowana oferta kształcenia w zawodach – zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Nowelizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach Zmiany w organizacji roku szkolnego Planowane zmiany w ustawie o systemie oświaty Uruchomienie projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Działania MEN w roku szkolnym 2014/2015

3 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Procesowi modernizacji towarzyszy proces monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach. Wyniki I etapu monitorowania prowadzonego od września 2013 wskazały na potrzebę kontynuacji następujących działań: -wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami, -poprawa jakości i efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i ich rodziców oraz rozbudowa i poprawa dostępności systemu informacji edukacyjno-zawodowej, -upowszechnienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, -promowanie kształcenia zawodowego. W wyniku I etapu monitorowania KOWEZiU przygotowało na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu cykl szkoleń doskonalących z zakresu wdrażania zmian dla kadry zarządzającej oraz nauczycieli szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz dla kadry placówek doskonalenia nauczycieli. Indywidualne ścieżki kształcenia 3 Monitorowanie procesu wdrażania zmian – działania KOWEZiU

4 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Od października 2014 r. – w ramach projektu KOWEZiU „Edukacja dla pracy – etap 2” prowadzone będą szkolenia dla dyrektorów gimnazjów oraz osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w gimnazjach. Szkoleniami na terenie całego kraju zostanie objętych ponad 6 000 gimnazjów oraz 18 000 osób (po 3 osoby z każdej szkoły). Program szkolenia obejmuje część wspólną dla wszystkich uczestników oraz odrębne moduły dedykowane dyrektorom szkół i osobom realizującym doradztwo w szkołach, w tym m.in.: –planowanie działań w zakresie doradztwa w gimnazjum, –ewaluacja wewnętrzna doradztwa w gimnazjum, –pomoc uczniom gimnazjum w planowaniu kariery, –wsparcie dla nauczycieli przedmiotów w realizacji zadań z zakresu doradztwa, –wykorzystanie informacji edukacyjno-zawodowej w realizacji doradztwa, –dostępne zasoby dotyczące doradztwa edukacyjno-zawodowego. Indywidualne ścieżki kształcenia 4 Wsparcie doradztwa zawodowego w gimnazjach

5 5 5 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we wrześniu 2012 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Znowelizowana klasyfikacja obejmuje 194 zawody podzielone na kwalifikacje (od 1 do 3 w każdym zawodzie). Od września 2014 r. do klasyfikacji wprowadzone zostały 3 nowe zawody: –Technik urządzeń dźwigowych –Technik chłodnictwa i klimatyzacji –Mechanik motocyklowy Konsekwencją zmian w klasyfikacji będzie również nowelizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach (projekty podstaw programowych do kształcenia w nowych zawodach dostępne są na stronie www.men.gov.pl) Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

6 Kwalifikacyjne kursy zawodowe W celu optymalnego zaplanowania roku szkolnego zaprojektowane są zmiany w organizacji roku szkolnego obejmujące w szczególności: 1) rezygnację ze skracania roku szkolnego dla klas programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, ponieważ egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla uczniów w tracie nauki, a nie dla absolwentów; 2)umożliwienie dyrektorowi szkoły, w której odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, przekazanie informacji nauczycielom, uczniom i rodzicom o ustalonych w danym roku szkolnym dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminie wydłużonym tzn. do dnia 31 grudnia; 3)w technikach i liceach ogólnokształcących, w których przeprowadzany jest egzamin maturalny terminy zakończenia roku szkolnego pozostają bez zmian. Indywidualne ścieżki kształcenia 6 Zmiany w organizacji roku szkolnego

7 Cele reformy wprowadzonej 1 września 2012 r. W ustawie znalazły się regulacje określające: katalog osób uprawnionych do zdawania egzaminu zawodowego (uczniowie i absolwenci szkół zawodowych, osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby spełniające warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych); formę egzaminu (część pisemna i część praktyczna); miejsce przeprowadzania egzaminu oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu (szkoła, placówka, pracodawca, organizator kwalifikacyjnego kursu zawodowego); warunki zdania egzaminu (takie jak dotychczas – 50% punktów z części pisemnej i 75% punktów z części praktycznej); warunki ponownego przystępowania do egzaminu (możliwość poprawiania części pisemnej lub części praktycznej przez 5 lat, a nie 3 lata jak dotychczas). Zmiany w ustawie o systemie oświaty - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 7

8 Cele reformy wprowadzonej 1 września 2012 r. możliwość przeprowadzania egzaminu u organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego - egzamin będzie odbywał się nie tylko w szkole, placówce lub u pracodawcy, ale również u organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego; określenie zasad unieważnienia pracy egzaminacyjnej w przypadku gdy uczeń nie wykonuje jej samodzielnie Zmiany w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w stosunku do obecnego stanu prawnego 8

9 Cele reformy wprowadzonej 1 września 2012 r. W zakresie rekrutacji do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: Kandydat będzie dostarczał zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotn ych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w momencie ostatecznego wyboru szkoły Dołączenie zaświadczenia będzie zatem potwierdzeniem wyboru szkoły. W zakresie organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych: Wprowadzenie możliwości organizowania przez szkoły zawodowe kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie obszaru, w którym kształcą, a nie tylko w zakresie danego zawodu, tak jak to było do tej pory Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: dodanie podstaw programowych kształcenia w trzech nowych zawodach: Technik urządzeń dźwigowych, Technik chłodnictwa i klimatyzacji, Mechanik motocyklowy (projekty podstaw programowych do kształcenia w nowych zawodach dostępne są na stronie www.men.gov.pl, zakładka: kształcenie zawodowe) Pozostałe zmiany dotyczące kształcenia zawodowego 9

10 Rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony Rokiem Szkoły Zawodowców, co wpisuje się również w priorytet Unii Europejskiej w obszarze edukacji jakim jest obecnie kształcenie zawodowe Od września 2014 do kwietnia 2015 – cykl konferencji regionalnych dla pracodawców upowszechniających ideę włączenia pracodawców w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania: - 17 listopada 2014 – woj. lubuskie i zachodnio-pomorskie (Gorzów Wlkp.) - 1 grudnia 2014 – woj. świętokrzyskie i małopolskie (Kraków) - 27 marca 2015 – woj. mazowieckie (Warszawa) - 20 kwietnia 2015 – woj. opolskie i śląskie (Opole) Celem konferencji jest ukazanie pracodawców jako kluczowych partnerów szkoły zawodowej, mających wpływ na kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz podnoszenie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Rok szkolny 2014/2015 – Rokiem Szkoły Zawodowców

11 Październik/Listopad 2014 – ogłoszenie konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” Głównym celem konkursu jest wyłonienie i promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w ramach kształcenia zawodowego w wybranych obszarach poprzez zaprezentowanie dobrych praktyk Październik/Listopad 2014 – ogłoszenie konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór” Głównym celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego poprzez wybór i upowszechnienie najlepszych prac uczniów gimnazjów na temat Wybiorę szkołę zawodową bo… oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat Wybrałam/em szkołę zawodową bo… Marzec 2015 – miesiąc dedykowany działaniom kuratoriów oświaty na rzecz promocji kształcenia zawodowego Rok szkolny 2014/2015 – Rokiem Szkoły Zawodowców

12 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Projekt "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach„ MONITOROWANIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH - zakończono I etap monitorowania – planowanie prazy szkoły zawodowej wynikające z podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ); wyniki zostały przedstawione na wojewódzkich konferencjach; - w październiku br. zakończył się II etap monitorowania – realizacja procesu kształcenia w odniesieniu do PPKZ, ze szczególnym uwzględnieniem trudności i propozycji zmian; obecnie trwa analiza wyników; - III etap monitorowania przewidziany na I poł. 2015 roku - efekty kształcenia ujęte w PPKZ a wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach, w których zakończył się co najmniej jeden cykl kształcenia. Indywidualne ścieżki kształcenia 12 Działania podejmowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

13 Kwalifikacyjne kursy zawodowe ROZWÓJ PORADNICTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO - oferta doskonalenia 2014/2015: „Poradnictwo na odległość” – kurs on ‑ line „Poradnictwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – kurs on-line „Techniki kreatywne w poradnictwie zawodowym" – kurs stacjonarny „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży, w szkołach i ośrodkach specjalnych” – konferencja Edukacyjna Przestrzeń Wirtualna „Doradca zawodowy” Indywidualne ścieżki kształcenia 13 Działania podejmowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

14 Kwalifikacyjne kursy zawodowe UPOWSZECHNIANIE WYKORZYSTANIA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM – NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH 195 kursów e-learningowych, w tym: - 26 kursów doskonalących dla nauczycieli, dyrektorów i doradców zawodowych, m.in z zakresu zmian w kształceniu zawodowym, doradztwa zawodowego, zarządzania szkołą/placówką - 169 kursów dla słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Kursy zostały udostępnione do bezpłatnego pobrania: www.koweziu.edu.pl Indywidualne ścieżki kształcenia 14 Działania podejmowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

15 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” Ogłoszenie konkursu – październik/listopad 2014 r. Konkurs kierowany do szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży prowadzących kształcenie w zawodach, t.j.: zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół policealnych Główny cel konkursu - wyłonienie i promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach. Szkoły przedstawiają na określonym formularzu „dobre praktyki” w zakresie współpracy z pracodawcą/pracodawcami w danym obszarze zawodowym, które muszą być ukierunkowane na poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz na kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy. Formularze zgłoszeniowe szkół wysyłane są do KOWEZiU, w każdym obszarze zawodowym wybierana jest najlepsza szkoła. Indywidualne ścieżki kształcenia 15 Działania podejmowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

16 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Liczba szkół uczestniczących w monitorowaniu w podziale na województwa Indywidualne ścieżki kształcenia 16 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego W monitorowaniu udział wzięło łącznie 7 % szkół województwa łódzkiego.

17 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 17 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Ranking najpopularniejszych zawodów – ZSZ Nazwa zawodu Liczba wskazań – kraj Liczba wskazań – Ł Kucharz 1374 Mechanik pojazdów samochodowych 1102 Sprzedawca 792 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 621 Fryzjer 612 Cukiernik 541 Murarz-tynkarz 421 Elektromechanik pojazdów samochodowych 380 Stolarz 361 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 350

18 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 18 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Ranking najpopularniejszych zawodów – technikum Nazwa zawodu Liczba wskazań – kraj Liczba wskazań – Ł Technik informatyk1795 Technik żywienia i usług gastronomicznych 1676 Technik ekonomista1426 Technik hotelarstwa1392 Technik budownictwa861 Technik pojazdów samochodowych 843 Technik mechanik811 Technik obsługi turystycznej681 Technik logistyk671 Technik handlowiec581

19 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 19 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Ranking najpopularniejszych zawodów – szkoła policealna Nazwa zawodu Liczba wskazań – kraj Liczba wskazań – Ł Technik administracji 390 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 360 Technik masażysta 342 Opiekun medyczny 300 Technik usług kosmetycznych 302 Technik farmaceutyczny 272 Ratownik medyczny 221 Technik informatyk 180 Technik rachunkowości 180 Higienistka stomatologiczna 110 Opiekunka dziecięca110

20 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 20 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Struktura programu nauczania dopuszczonego do użytku w szkole w roku szkolnym 2012/2013 modułowaprzedmiotowa Szkoła policealna6% (17%)94% (83%) Technikum7% (0%)93% (100%) ZSZ3% (2%)94% (98%)

21 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 21 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego W jaki sposób nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wpłynęła na zmiany w ofercie edukacyjnej szkoły ? nie wpłynęła zrezygnowano z kształcenia w zawodzie uruchomiono kształcenie w nowych zawodach opracowano ofertę kwalifikacyjny ch kursów zawodowych nie wiem Dyrektorzy 48%9%41%22% 50%27%40%20% Nauczyciele 41%4%42%23%4% 39%10%41%25% 3%

22 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 22 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Jeśli opracowaliście Państwo ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a kursy nie zostały uruchomione, przyczyną tego było:

23 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 23 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Czy plan nauczania obejmował pełny cykl edukacyjny? TAKNIE Dyrektorzy98% (97%)2% (3%) Nauczyciele94% (95%)6%(5%)

24 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 24 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego W opracowaniu szkolnych planów nauczania uczestniczyli:

25 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 25 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Czy w Pana/i szkole w szkolnych planach nauczania zaplanowano terminy przystąpienia uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie? nietak Szkoła policealna 10%90% Technikum27%73% ZSZ39%61%

26 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 26 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Gdzie odbywają się zajęcia, jeśli szkoła nie posiada wystarczającej bazy technodydaktycznej (N)?

27 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 27 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego W jaki sposób monitorował/a Pan/i wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach w roku szkolnym 2012/2013? Obserwacja zajęć edukacyjnych Analiza dokumentacji szkolnej (np. planów nauczania, programów) Oświadczenia nauczycieli (np. sprawozdania) Karty monitoringu zawierające ewidencję godzin i efektów kształcenia ZSZ 91%97%76%61% 75%88%75% Technikum 90%97%74%62% 79%90%79%58% Szkoła policealna 81%98%53%40% 100%75%25%0%

28 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 28 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Czy Pana/Pani szkoła została doposażona w związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej? Dyrektorzytaknie ZSZ56%44% Technikum45%55% Szkoła policealna 70%30%

29 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 29 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Jeśli Pana/Pani szkoła została doposażona, w związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej, to doposażenie sfinansowano ze środków: DyrektorzyUE organ prowadzący inne ZSZ 45%68%34% 10%50%10% Technikum 48%64%31% 55%40%0% Szkoła policealna 11%92%14% 0%100%0%

30 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 30 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Czy Pana/Pani szkoła podjęła współpracę z następującymi podmiotami w celu dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy? 40% szkół policealnych w kraju współpracuje z powiatowymi urzędami pracy, w województwie łódzkim – 60% DyrektorzyPracodawcySzkoły wyższe Placówki kształcenia ustawicznego ZSZ 93%6%14% 94%6%33% Technikum 89%38%12% 77%30%14% Szkoła policealna 90%8%5% 70%0%

31 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 31 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Formy współpracy szkoły z podmiotami zewnętrznymi ZSZTechnikumSzkoła policealna opracowywaniu programów nauczania 25%16%23% 28%0%70% planowaniu i prowadzeniu zajęć praktycznych 68% 58%75% 44%37%70% doposażeniu pracowni 22%25%17% 15%20% pozyskiwaniu materiałów szkoleniowych 48%57%39% 56%46%30% organizacji konkursów, turniejów, olimpiad dla uczniów 36%46%7% 22%34%0% organizowaniu staży dla nauczycieli 17%24%2% 17%20%0% organizacji staży zawodowych dla uczniów 19%34%14% 17%8%0% organizacji wycieczek przedmiotowych 60%77%49% 44%70%40% zatrudnianiu w szkole specjalistów niebędących nauczycielami 3%5%17% 0% tworzenie klas patronackich 3%5%1% 6%5% 0% tworzenie oferty edukacyjnej 16% 20%29% 28%12%0%

32 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 32 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Miejsca realizacji praktycznej nauki zawodu (D) u pracodawców CKP warsztatach szkolnych pracowniach szkolnych pracowni symulacyjnej ZSZ 63%18%30%42%2% 67%11%33%39%0% technikum 38%11%16%75%9% 18%13%10%82%10% szkoła policealna 76%1%2%65%8% 90%0%10%50%0%

33 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 33 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Czy współpracuje Pan/Pani z pracodawcami (N)?

34 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 34 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Formy współpracy z pracodawcami: NauczycieleKrajŁódzkie Konsultacje27%, 22%, 34%,75% Doposażenie pracowni7%, 7%, 7%19% Pozyskiwanie materiałów szkoleniowych17%, 17%, 21%37% Organizacja konkursów, turniejów, olimpiad dla uczniów 12%, 9%, 2%11% Organizowanie staży dla nauczycieli4%, 5%, 1%9% Organizowanie innych form szkoleniowych dla nauczycieli 4%, 3%, 2%9% Organizowanie staży dla uczniów5%, 8%, 4%12% Organizowanie wycieczek przedmiotowych22%, 23%, 22%65% Zatrudnianie w szkole specjalistów niebędących nauczycielami 1%, 1%, 4%2% Tworzenie klas patronackich1%, 2%, 0%2% Tworzenie oferty edukacyjnej3%, 4%, 5%2%

35 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 35 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Czy w Pana/Pani szkole badane są losy absolwentów? DyrektorzyTakNie ZSZ 81%19% 78%22% Technikum 77%23% 89%11% Szkoła policealna 60%40% 70%30% NauczycieleTakNie Nie wiem 65%12%23% 76%6%18%

36 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 36 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Czy w Pana/Pani szkole badane są losy absolwentów? Jeśli tak, to w jaki sposób? ankiety rozsyłane drogą elektroniczną informacje od bliskich absolwentów informacje od koleżanek i kolegów absolwentów informacje od pracodawców obserwacja profili absolwentów na portalach społecznościowych rozmowy w tym telefoniczne z absolwentami spotkania z absolwentami Technikum 58%13%27% 78%2%13% 6%69%88%6%25%88%63% ZSZ 56%16%28%43%74%4%11% 0%83%100%67%17%83%50%

37 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 37 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Szkolenia, w jakich chcieliby uczestniczyć dyrektorzy szkół ZSZTSP Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ 40%50%40%22%35%0% Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 33%38%33%39%34%75% Organizacja praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych 23%13%36%6%46%25% Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania dla zawodu 29%63%30%33%34%75% Zarządzanie zespołem szkół zawodowych28%13%28%6%21%25%

38 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Indywidualne ścieżki kształcenia 38 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – wyniki dla województwa łódzkiego Szkolenia, w jakich chcieliby uczestniczyć nauczyciele ZSZTSP Aktywizujące metody nauczania28%18%30%33%31%6% Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 27%4%29%9%25%19% Dostosowanie przykładowych programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły 22%18%22% 17%25% Organizacja praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych 13%0%21%1%21%0% Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania dla zawodu 20%21%18%22%18%50%

39 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym opracowanie: – podstaw programowych we współpracy z pracodawcami, – zadań egzaminacyjnych z udziałem pracodawców, – multimedialnych podręczników do kształcenia zawodowego, – programów nauczania do kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, – kursów multimedialnych do kształcenia zawodowego, – ramowych programów realizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach. Opracowanie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi (konkurs). Przygotowanie narzędzi i realizacja badania losów absolwentów szkół zawodowych. Indywidualne ścieżki kształcenia 39 Wsparcie dla kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

40 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Doposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji kształcenia w zawodach Współpraca szkół zawodowych z ich otoczeniem (pracodawcy, instytucje rynku pracy, uczelnie): – wspólne konstruowanie oferty kształcenia w szkołach i w formach pozaszkolnych, – wspólne przygotowywanie programów nauczania dla zawodu, – organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów, – organizowanie ze szkołami kwalifikacyjnych kursów zawodowych, – organizacja praktyk i staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego, – zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, – rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych Indywidualne ścieżki kształcenia 40 Wsparcie dla kształcenia zawodowego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

41 www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow


Pobierz ppt "Kształcenie zawodowe w Roku Szkoły Zawodowców Wieluń, 28 października 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google