Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Rys historyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Rys historyczny"— Zapis prezentacji:

1 GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Rys historyczny

2

3 1918 r. - Powstanie specjalistycznej biblioteki przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. Jej księgozbiór tworzono poprzez systematyczne zakupy z funduszy Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz przejmowanie likwidowanych księgozbiorów poszczególnych wydziałów i departamentów ministerstwa. Pozwoliło to stworzyć jedną z lepszych bibliotek specjalistycznych w ówczesnej Polsce. 1920 r. – Powołanie na kierownika Biblioteki ministerialnej Edwarda Chwalewika ( ), bibliotekarza, bibliofila, historyka książki oraz współautora zbiorów ustaw i rozporządzeń z zakresu opieki społecznej wydanych przez MPiOS w latach 1941 r. - Włączenie zbiorów Biblioteki do tzw. Staatsbibliothek Warschau, Oddział III (Biblioteki Państwowej) i złożenie w gmachu Biblioteki Ordynacji Krasińskich.

4 1946 r. – Reaktywowanie przez Edwarda Chwalewika Biblioteki ministerialnej z ocalałych zbiorów.
r. – Działalność Biblioteki w strukturach Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, później Komitetu Pracy i Płac. 1962 r. - Powstanie w ramach nowo powołanego Instytutu Pracy, Działowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej wraz z Biblioteką. Kierownikiem zostaje Maria Frank. 1963 r. - Wydanie pierwszego adnotowanego przeglądu literatury zagranicznej Informacji Ekspresowej, później ukazującej się pt. Przegląd Dokumentacyjny, a od 2008 r. pt. Praca i Polityka Społeczna.

5 Tak wyglądał Przegląd na przestrzeni 1963-2014

6 1967 r. - Wydanie pierwszego rocznika Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy obejmującego piśmiennictwo z 1962 r. Rocznik prezentujący piśmiennictwo z 2012 r. ukazał się w tym miesiącu.

7 1970 r. - Połączenie Działowego Ośrodka INTE z Zakładem Badań Ekonomiki Pracy Instytutu Pracy i przejęcie księgozbioru byłej biblioteki Ministerstwa Pracy. Kierownikiem zostaje Jolanta Gawron r. - Zarządzeniem nr 31 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 października utworzona zostaje Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego działająca w ramach Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

8 1973 r. – Powołanie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jako samodzielnej jednostki organizacyjnej zarządzeniem nr 57 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z 4 grudnia.

9 1973 r. - Powołanie Jolanty Gawron na dyrektora.
1974 r. - Małgorzata Kłossowska pełni obowiązki dyrektora GBPiZS. 1974 – nadanie, Uchwałą nr 1 Rady Ministrów z 5 stycznia, GBPiZS statusu biblioteki naukowej o profilu społeczno-ekonomicznym. 1975 r. – Przeniesienie GBPiZS do gmachu przy ul. Mysiej 2. Dobre warunki lokalowe sprawiły, że Biblioteka mogła rozwinąć swoją działalność. Utworzono czytelnię z wolnym dostępem do zbiorów. 1975 r. – Powołanie Małgorzaty Kłossowskiej na dyrektora. W tym czasie nadano obecny kształt GBPiZS, stawiając na informację naukową, dbając o ścisłe kontakty ze środowiskiem naukowym i innymi instytucjami oraz wprowadzając komputerowy system biblioteczny.

10 1976 r. - Ukazanie się pierwszej bibliografii monotematycznej pt
1976 r. - Ukazanie się pierwszej bibliografii monotematycznej pt. Bibliografia zagadnień normowanych w kodeksie pracy. Do dzisiaj ukazało się ich ok Prezentują piśmiennictwo z aktualnych i ważnych społecznie tematów. Tak zmieniała się szata graficzna bibliografii monotematycznych

11 1976 r. - Wyjazd pracownika ośrodka informacji na dwumiesięczne szkolenie w zakresie informacji naukowej i ekonomicznej VINITI do Moskwy. 1977 r. – Ukazanie się pierwszego sprawozdania z działalności GBPiZS za 1976 r. 1977 r. - Wyjazd pracowników informacji GBPiZS do Ośrodka Informacji w Bratysławie - Ceskolovenskeho Vyskumnego Ustavu Prace a Socialnich Veci. 1977 r. - Wydanie pierwszego numeru tygodniowego przeglądu artykułów z czasopism Praca – Płace – Sprawy Socjalne. Obecnie Tygodnik ten ukazuje się formie elektronicznej na naszej stronie 1978 r. - Wyjazd kolejnego pracownika ośrodka informacji na dwumiesięczne szkolenie w zakresie informacji VINITI do Moskwy.

12 Uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Filmowym „Człowiek – Praca – Twórczość”. Z tej okazji opracowywano Katalog Filmów o Pracy. 1978 r. – Uczestnictwo w międzynarodowej imprezie „Secura 78”, na którą składała się wystawa środków ochrony pracy, sympozjum naukowe i przegląd filmów na temat „Ochrony człowieka w środowisku pracy” Z tej okazji GBPiZS organizowała wystawę publikacji z tego zakresu oraz opracowała Katalog wystawy wydawnictw i Katalog filmów.

13 1978 r. – Ukazanie się pierwszego wydania Informacji o rozprawach doktorskich i habilitacyjnych z zakresu pracy. 1980 r. – Ukazanie się pierwszego wydania Katalogu Wydawnictw Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

14 1982 r. - Od tego roku opracowywane w GBPiZS bibliografie monotematyczne i osobowe ukazywały się w ramach numerowanej serii BIBLIOGRAFIE. 1986 r. - Ukazanie się pierwszej bibliografii osobowej - Bibliografia prac prof. dr hab. Lucyny Frąckiewicz. Dotychczas ukazało się ich 16. 1990 r. - Przystąpienie do Centralnego Programu Badań Podstawowych „Polityka Społeczna w Polsce” prowadzonego przez prof. Stanisława Czajkę z Instytutu Polityki Społecznej UW. GBPiZS jeszcze wielokrotnie uczestniczyła w różnych projektach, ostatnio w projekcie prowadzonym przez prof. Juliana Auleytnera z WSP im. J. Korczaka „Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy ”. 1992 r. - Pierwszy komputer w GBPiZS. Zainstalowanie systemu bibliotecznego ISIS (stosowała go ILO Library i CINTE) do szkoleń pracowników.

15 1993 r. - Organizowanie stoiska MOP na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. W ramach zacieśniającej się współpracy z tą organizacją GBPiZS przez kolejne 4 lata wspólnie z Biurem Korespondenta MOP w MPiPS przygotowywała i obsługiwała stoisko z jej publikacjami. 1993 r. - Dwutygodniowe szkolenie 3 pracowników ośrodka informacji w ILO Library. 1994 r. - Wizyta przedstawicieli Międzynarodowego Biura Pracy i ILO Library w GBPiZS. Podczas uroczystego seminarium prezentowano bazy ILOLEX i NATLEX. 1994 r. - Zorganizowanie w Sejmie jubileuszowej wystawy „75-lecie MOP ze zbiorów GBP” z okazji 75 lat Międzynarodowej Organizacji Pracy. 1994 r. - Udział w Międzynarodowej Konferencji LIBTECH „Open Doors” zorganizowanej w Hatfield w Wlk. Brytanii. 1995 r. - Wizyta pracownika z działu gromadzenia i dyrektora w Lange&Springer w Berlinie.

16 1995 r. - Zorganizowanie w Hotelu Victoria wystawy towarzyszącej 5th European Regional Conference of the International Labour Organization. 1996 r. - Udział pracownika wypożyczalni w seminarium „Informacja i usługi świadczone przez MOP w zakresie pracy” zorganizowanego w Budapeszcie przez Central Library of Labour Documentation Branch. 1996 r. - Przystąpienie do wdrażania systemu bibliotecznego TINLIB w ramach programów PHARE-SPREAD oraz Dialog Społeczny. 1997 r. - Wprowadzanie do bazy TINLIB księgozbioru książek i zawartości czasopism polskich. 1997 r. - Wyjazd studyjny do Bibliotek współpracujących z GBPiZS: OECD, La Musée Social (CEDIAS) La Documentation Franҁaise, Confederation Française de Travailleurs Chretiens (CFTC), Centre pour le Developpement de l’ Information sur la Formation Permanente oraz Bibliothèque nationale de France.

17 1998 r. – Ukazanie się pierwszego wydania Informatora o pracach naukowo-badawczych z zakresu pracy i polityki społecznej. 1998 r. – Ukazanie się Informatora o sprawozdaniach z podróży zagranicznych pracowników resortu pracy i polityki socjalnej

18 1999 r. - Włączenie GBPiZS do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
2000 r. Powstanie pierwszej strony domowej prowadzonej przez firmę zewnętrzną. 2002 r. - Przeprowadzka do nowej siedziby przy ul. Limanowskiego 23. 2003 r. - Dyrektorem GBPiZS zostaje Anna Paszek. 2004 r. - Uroczysta konferencja z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności GBPiZS. 2006 r. - Udostępnienie katalogu on-line. 2007 r. - Wdrożenie systemu bibliotecznego ALEPH. 2007 r. - Powstanie nowej strony www prowadzonej przez pracownika GBPiZS.

19 2008 r. - Przygotowanie bibliografii z okazji 90
2008 r. - Przygotowanie bibliografii z okazji 90. rocznicy utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, prezentującej publikacje dotyczące działalności resortu oraz wydawnictwa opracowywane lub wydawane przez ministerstwo. 2013 r. - Powiększenie GBPiZS o Dział Zbiorów dla Niewidomych. 2013 r. - Krystyna Cetera pełni obowiązki Dyrektora GBPiZS. 2014 r. - Powołanie Justyny Garbarczyk na Dyrektora GBPiZS.

20 Małgorzata Kłossowska Dyrektor GBPiZS w latach 1975-2002

21 Obecna Dyrektor GBPiZS
Justyna Garbarczyk Obecna Dyrektor GBPiZS

22 Budynek przy ul. Chopina 1, w którym do roku 1975 mieściła się GBPiZS

23 Budynek przy ul. Mysiej 2, w którym w latach 1975-2002 mieściła się GBPiZS

24 Obecna siedziba GBPiZS, przy ul. Limanowskiego 23

25

26

27 Wykładowcy i uczestnicy szkolenia w ILO Library 1993 r.

28 W sali szkoleniowej ILO Library

29 Na konferencji Libtech („Open Doors”) 1994 r.

30 Wystawa towarzysząca 5. Europejskiej Konferencji Regionalnej MOP odbywającej się w hotelu Victoria

31 Wystawa z okazji 75-lecia MOP zorganizowana w Sejmie 1995 r.

32 Wystawa z okazji 75-lecia MOP zorganizowana w Sejmie 1995 r.

33 Stoisko MOP na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie 1994 r.

34 Stoisko MOP na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie 1994 r.

35 Stoisko MOP na Międzynarodowych Targach Książki 1996 r.

36 W Bibliotece Polskiej w Paryżu w 1997 r.

37 Przed siedzibą OECD 1997 r.

38 Pierwsza czytelnia w siedzibie przy ul. Limanowskiego 2002 r.

39 Nowa czytelnia 2007 r.

40

41 Jubileuszu 30-lecia GBPiZS 2004 r.

42 Jubileusz 30-lecia Biblioteki 2004 r.

43 Dyrektor i załoga GBPiZS 2014 r.

44

45

46

47

48 Pracownicy w czytelni

49 Obraduje kolegium Dyrektora

50 Do zobaczenia na następnym Jubileuszu...


Pobierz ppt "GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Rys historyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google