Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród inwestorów instytucjonalnych Warszawa, lipiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród inwestorów instytucjonalnych Warszawa, lipiec."— Zapis prezentacji:

1 Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród inwestorów instytucjonalnych Warszawa, lipiec 2014 roku

2 Metodologia Projekt badawczy na temat: —postrzegania odpowiedzialności społecznej spółek giełdowych przez inwestorów, —wpływu czynników ESG na ich decyzje zakupowe, —oraz opinii samych spółek na powyższe tematy, został przeprowadzony w oparciu o badanie ankietowe wśród trzech grup badanych. Za koordynację i przebieg całego badania odpowiedzialna była agencja Martis CONSULTING. Natomiast partnerami całego projektu badawczego były Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Trzy zróżnicowane kwestionariusze ankietowe zostały skierowane do: —Inwestorów instytucjonalnych ( w badaniu wzięło udział 14 przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych ). Ankiety zostały rozdystrybuowane e-mailowo do poszczególnych grup badanych oraz udostępnione w serwisach internetowych Partnerów projektu. Informacja o uaktywnieniu projektu wraz z linkiem do kwestionariusza opublikowana została również w newsletterach Partnerów. Badanie zostało przeprowadzone w terminie 7 - 28 maja 2014 roku. 2 www.martis-consulting.pl

3 Cele Celem badania było poznanie opinii uczestników rynku kapitałowego na temat wagi i znaczenia odpowiedzialnego podejścia spółek giełdowych do aspektów ich działalności związanych z ochroną środowiska, relacjami z pracownikami i innymi grupami społecznymi oraz ładem korporacyjnym dla decyzji podejmowanych przez inwestorów. Grupa zagadnień, których dotyczy badanie, nazywana jest wspólnym terminem „społeczna odpowiedzialność biznesu”. Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) rozumiana jest – zgodnie z definicją sformułowaną w normie PN-ISO 26000 – jako poczuwanie się spółki do odpowiedzialności za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko oraz jej przejrzyste i etyczne postępowanie. 3 www.martis-consulting.pl

4 Inwestorzy instytucjonalni 4 www.martis-consulting.pl

5 Czy przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki giełdowe jest istotne dla ich postrzegania przez inwestorów? Proszę o uplasowanie poziomu istotności na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza największy poziom istotności. 5 www.martis-consulting.pl Dla ponad 50 proc. inwestorów instytucjonalnych przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki giełdowe jest średnio istotne.

6 Czy strategia spółki uwzględniająca zasady społecznej odpowiedzialności biznesu może Pana/i zdaniem w istotny sposób budować jej wartość ? Proszę o uplasowanie poziomu istotności na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza największy poziom istotności. 6 www.martis-consulting.pl Inwestorzy instytucjonalni ocenili, że strategia spółki uwzględniająca zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w dość istotny sposób buduje jej wartość.

7 Które z zasad społecznej odpowiedzialności biznesu określonych w normie ISO 26000 są Pana/i zdaniem przestrzegane przez polskie spółki w sposób najbardziej kompleksowy? Proszę o uplasowanie tych zasad na skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej kompleksowy sposób. 7 www.martis-consulting.pl Odpowiedzi przyznające najwyższą możliwą liczbę punktów najczęściej padły w kategorii dotyczącej przestrzegania obowiązującego prawa. Z kolei odpowiedzi przyznające najmniejszą liczbę punktów padały jedynie w kontekście respektowania praw człowieka.

8 Który z obszarów funkcjonowania spółki określonych w normie ISO 26000 w jakich powinny obowiązywać powyższe zasady jest Pana/i zdaniem najpełniej uwzględniany przez polskie spółki giełdowe? Proszę o uplasowanie tych obszarów na skali istotności od 1 do 5, przy czym 5 oznacza największy poziom istotności. 8 www.martis-consulting.pl W kwestii obszarów funkcjonowania spółki najwięcej odpowiedzi pięciopunktowych padło w kategoriach ładu korporacyjnego, środowiska naturalnego oraz relacji z konsumentami. Żadna osoba nie przyznała natomiast maksymalnej liczby punktów kategoriom praw człowieka, praktyk w miejscu pracy, praktyk handlowych oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnych.

9 Które z zasad społecznej odpowiedzialności biznesu określonych w normie ISO 26000 są Pana/i zdaniem najbardziej istotne dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych? Proszę o uplasowanie tych zasad na skali istotności od 1 do 5, przy czym 5 oznacza największy poziom istotności. 9 www.martis-consulting.pl Najwięcej ankietowanych maksymalną do zdobycia liczbę punktów przyznało kategorii przestrzegania obowiązującego prawa. W kategorii „przejrzystość” również uzyskano wiele pięciopunktowych odpowiedzi.

10 Który z obszarów funkcjonowania spółki określonych w normie ISO 26000, w jakich powinny obowiązywać powyższe zasady są Pana/i zdaniem najbardziej istotne dla podejmowania decyzji inwestycyjnych? Proszę o uplasowanie tych obszarów na skali istotności od 1 do 5, przy czym 5 oznacza największy poziom istotności. 10 www.martis-consulting.pl Najwięcej ankietowanych przyznało maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów kategorii ładu korporacyjnego.

11 Jak ocenia Pan/i ogólny stopień postrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych? Proszę o uplasowanie oceny na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza stopień najwyższy. 11 www.martis-consulting.pl Prawie 62 proc. inwestorów instytucjonalnych oceniła na trzecim poziomie istotności postrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki giełdowe.

12 Jak ocenia Pan/i stopień postrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki giełdowe w zależności od segmentu w jakim są notowane? Proszę o uplasowanie oceny na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza stopień najwyższy. 12 www.martis-consulting.pl Co ciekawe, ankietowani największą liczbę maksymalnej do zdobycia liczby punktów przyznali kategorii spółek, wchodzących w skład indeksu RESPECT, nie natomiast indeksu WIG20.

13 Jak ocenia Pan/i ogólny stopień raportowania danych z obszaru ESG przez spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych? Proszę o uplasowanie oceny na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza stopień najwyższy. 13 www.martis-consulting.pl Prawie 80 proc. inwestorów instytucjonalnych uplasowała stopień raportowania danych z obszaru ESG przez spółki giełdowe na poziomie trzecim.

14 Jak ocenia Pan/i stopień raportowania danych z obszaru ESG przez spółki giełdowe w zależności od segmentu w jakim są notowane? Proszę o uplasowanie oceny na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza stopień najwyższy. 14 www.martis-consulting.pl Najbardziej zdywersyfikowane i rozbieżne odpowiedzi dotyczące raportowania danych z obszaru ESG zostały udzielone w kategorii spółek nie wchodzących w skład żadnego z indeksów.

15 Czy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych analizuje Pan/i dane z obszaru ESG raportowane przez spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych? 15 www.martis-consulting.pl Ponad 60 proc. inwestorów instytucjonalnych uwzględnia dane z obszaru ESG raportowane przez spółki publiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a dla ponad 40 proc. ankietowanych takie informacje są dość istotne w całym procesie decyzyjnym. Jeśli tak, to czy taka analiza w istotny sposób wpływa na Pana/i decyzje inwestycyjne? Proszę o uplasowanie poziomu istotności na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza największy poziom istotności.

16 Czy Pana/i zdaniem przestrzeganie przez spółkę zasad społecznej odpowiedzialności biznesu ma istotny wpływ na decyzje inwestycyjne uczestników rynku? Proszę o uplasowanie poziomu istotności na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza największy poziom istotności. 16 www.martis-consulting.pl Zdecydowana większość ankietowanych wskazała, że przestrzeganie przez spółkę zasad CSR ma średnie lub małe znaczenie dla podejmowanych przez uczestników rynku decyzji inwestycyjnych.

17 Czy przestrzeganie przez spółkę zasad społecznej odpowiedzialności biznesu ma istotny wpływ na Pana/i decyzje inwestycyjne? Proszę o uplasowanie poziomu istotności na skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza największy poziom istotności. 17 www.martis-consulting.pl Dla ponad 30 proc. ankietowanych inwestorów instytucjonalnych przestrzeganie przez spółkę zasad społecznej odpowiedzialności biznesu jest ważna przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

18 Wnioski 18 www.martis-consulting.pl Jak wynika z badania wśród przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych: przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności przez spółki giełdowe jest istotne dla ponad połowy ankietowanych, a strategia spółki uwzględniająca zasady CSR w dość istotny sposób buduje jej wartość; Wśród zasad społecznej odpowiedzialności biznesu określonych w normie ISO 26000 najwyżej ocenione zostały przestrzeganie obowiązującego prawa oraz poszanowanie międzynarodowych zachowań, natomiast w obszarach funkcjonowania spółki, najwyżej zostały ocenione ład korporacyjny, oraz relacje z konsumentem; Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ankietowani najbardziej biorą pod uwagę przestrzeganie obowiązującego prawa oraz ład korporacyjny w spółce; Nikt z ankietowanych nie ocenił najwyższą liczbą punktów stopnia postrzegania społecznej odpowiedzialności przez spółki giełdowe, natomiast w ramach poszczególnych segmentów najlepiej ocenione zostały spółki wchodzące w skład RESPECT Index; Ponad połowa badanych bierze pod uwagę danych z obszaru ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a ponad 40 proc. z nich te informacje są dość istotne w całym procesie decyzyjnym; Dla prawie 1/3 ankietowanych przestrzeganie przez spółkę zasad CSR ma duży wpływ na decyzje inwestycyjne;


Pobierz ppt "Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród inwestorów instytucjonalnych Warszawa, lipiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google