Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 1 FP6 Integrated Projects “6PR Projekty zintegrowane” (wersja na marzec 2002)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 1 FP6 Integrated Projects “6PR Projekty zintegrowane” (wersja na marzec 2002)"— Zapis prezentacji:

1

2 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 1 FP6 Integrated Projects “6PR Projekty zintegrowane” (wersja na marzec 2002)

3 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 2 FP6 Integrated Projects CEL Uwytworzenie wiedzy koniecznej do realizacji priorytetów tematycznych +przez uzyskanie masy krytycznej (niezbędnych działań i środków) +przez stawianie ambitnych, jasno określonych celów naukowych i technologicznych UKażdy IP powinien zmierzać ku: +zwiększaniu konkurencyjności badań europejskich +rozwiązywaniu najważniejszych zagadnień społecznych

4 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 3 FP6 Integrated Projects Czym jest masa krytyczna? UOdnośnie środków: każdy IP musi zgromadzić masę krytyczną środków niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów +projekty zintegrowane mogą osiągać wartość do kilkdziesięciu milionów €  nie określa się minimum progowego ambicji i masy krytycznej UOdnośnie partnerstwa: minimum trzech uczestników z trzech różnych krajów (min. 2MS lub AC) +praktycznie przewiduje się więcej UOdnośnie okresu realizacji: 3 do 5 lat +dłużej, jeśli to niezbędne dla osiągnięcia celu

5 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 4 FP6 Integrated Projects Działania UDziałania zintegrowane (IP) mogą pokrywać pełne spektrum badań +powinny zawierać komponent badawczy +komponenty rozwoju technologicznego i wdrożeń (jeśli jest to celowe) +mogą zawierać komponent szkoleń UProjekt powinien zawierać +spójny pakiet komponentów +odpowiednią strukturę zarządzania

6 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 5 FP6 Integrated Projects Zasady finansowania (1) UWsparcie Wspólnoty będzie realizowane w formie “dofinansowania do budżetu” UPłacone jako dodatek do faktycznych kosztów +które są niezbędne w projekcie +ustalone zgodnie z zasadami finansowymi właściwymi dla każdego z partnerów +wykluczając podatki pośrednie…  uwaga: nie będą ustalane kategorie kosztów

7 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 6 FP6 Integrated Projects Zasady finansowania (2) UCorocznie, każdy uczestnik dostarcza raport finansowy +zatwierdzony przez zewnętrznego audytora +z uzasadnieniem kosztów  oba odpowiednio nawiązujące do raportu z działalności  uwaga: szczegółowe zestawienie kosztów nie jest już wymagane UKroczący system zaliczkowania przez cały czas trwania IP  Redukcja opóźnień

8 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 7 FP6 Integrated Projects Uzupełniające szczegóły finansowe (tymczasowy) UMożliwa kontynuacja trybów kosztów 5PR +FC: pełne rzeczywiste koszty bezpośrednie i pośrednie +FF: pełne rzeczywiste koszty bezpośrednie + 80% narzutu kosztów osobowych +AC: dodatkowe koszty bezpośrednie + 20% narzutu kosztów osobowych UMaksymalne dofinansowanie dla uczestników rozliczających się wg. trybów FC i FF + 50% dla projektów RTD +35% dla projektów wdrożeniowych +100% (tylko koszty bezpośrednie) na zarządzanie i szkolenia

9 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 8 FP6 Integrated Projects Procedura składania wniosków UOgłoszenie “calls for proposals” +możliwe poprzedzenie zaproszeniem o nadsyłanie “expressions of interest” UUproszczenie sporządzania wniosku +odzwierciedlenie ewolucyjnej natury projektu +ze szczegółowością, umożliwiającą właściwą ocenę  cele naukowe i technologiczne, wpływ społeczno- ekonomiczny  zarys “planu realizacji” dla całego projektu  szczegółowy plan realizacji na pierwsze 18 miesięcy  oszacowanie całego budżetu  uzasadnienie środków i budżetu  aspekty dot. etyki i bezpieczeństwa...

10 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 9 FP6 Integrated Projects Proces oceny USystem oceniania - przez niezależnych ekspertów (peer-review) +możliwość etapów, indywidualne recenzje, sesje panelowe, możliwość przesłuchania aplikujących… UKryteria oceny +zgodność ze tematyką danego programu +doskonałość naukowo-technologiczna +efektywność zarządzania wiedzą +skala ambicji i potencjalny efekt +masa krytyczna (działania i środki) +jakość zarządzania projektem

11 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 1010 FP6 Integrated Projects Kontrakt (1) (tymczasowe) UUproszczony kontrakt wstępnie podpisany przez Komisję i: +jednego wybranego uczestnika (lub grupę uczestników), lub +wspólną jednostkę prawną (stowarzyszenie, EEIG, itp)  szybsze wejście umowy w życie UWszyscy uczestnicy są kontraktowo związani z Komisją  równość wśród uczestników (IPR, odpowiedzialność...)

12 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc1 FP6 Integrated Projects Kontrakt (2) (tymczasowe) UUdział uczestników +wspólna i jednostkowa odpowiedzialność merytoryczna +wspólna i jednostkowa odpowiedzialność finansowa (nie obowiazuje jednostek budżetowych)  integralna część wewnętrznej elastyczności i autonomii  stosowana przez Komisję w ostateczności UModelowy kontrakt będzie precyzować ogólne warunki UUmowa konsorcjum +nie obligatoryjna + praktycznie nie do uniknięcia +podpisana tak wcześnie jak to możliwe

13 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 1212 FP6 Integrated Projects Elastyczność i autonomia realizacji UCorocznie w trakcie realizacji planu +konsorcjum przedstawia szczegółowy plan na następne 18 miesięcy +może zaproponować uaktualnienie całego planu  oba wymagają akceptacji Komisji UWkład finansowy Wspólnoty +kontrakt nie będzie precyzował podziału wkładu ani między uczestników, ani między zadania UZmiany w konsorcjum +konsorcjum może decydować o przyjęciu nowych uczestników (bez dodatkowego finansowania) +kontrakt będzie określał warunki przyjęcia nowych partnerów (np. drogą konkursu)

14 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 1313 FP6 Integrated Projects Płatności i raporty (przykład 4-letniego kontraktu) Raport koszty zaakceptowane RaportSzczegółowy plan pracy koszty zaakceptowaneZmodyfikowana zaliczka Raport Szczegółowy plan pracy koszty zaakceptowaneZmodyfikowana zaliczka Raport Koszty zaakceptowane Szczegółowy plan pracy Zmodyfikowana zaliczka Szczegółowy plan pracy Wstępna zaliczka 0 6 12 18 24 30 36 42 48 miesiące

15 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 1414 FP6 Integrated Projects Monitoring projektu UPrzez Project Officer (jednego lub grupę) UNowa filozofia +przejście od szczegółowego monitoringu nakładów do strategicznego monitoringu wyników USystem kontroli (z udziałem ekspertów): +roczna +w trakcie, z decyzją dot. kontynuacji projektu +końcowa UAudyty +każdy IP będzie poddany kontroli finansowej

16 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 1515 FP6 Integrated Projects “6PR SIECI DOSKONAŁOŚCI” (wersja na marzec 2002) europa.eu.int/comm/research/nfp/networks-ip.html

17 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 1616 FP6 Integrated Projects Cel Osiąganie naukowej i technologicznej doskonałości w poszczególnych tematach badawczych +przez sieciowe połączenie masy krytycznej zasobów i doświadczeń umożliwiające osiągnięcie światowego poziomu +przez ciągłą i trwałą integrację istniejących i pojawiających się możliwości badawczych +przez wspólny program działań  utworzenie virtualnego centrum doskonałości

18 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 1717 FP6 Integrated Projects Masa krytyczna 4Odnośnie poziomu badawczego: konieczny do osiągnięcia ambitnych celów 4Liczba partnerów: formalnie - przynajmniej 3 (2 MS lub ACC), spodziewanych - przynajmniej 6 4Okresu trwania: 5 lat lub wiecej, gdy to niezbędne

19 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 1818 FP6 Integrated Projects Wspólny program działań (JPA) +wspólna działalność badawcza +działania integracyjne +“promieniowanie” doskonałości +zintegrowane zarządzanie wiedzą, włączając IPR

20 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 1919 FP6 Integrated Projects Działalność badawcza +wspólnie prowadzona i/lub koordynowana +możliwie długoterminowy charakter +możliwie multidyscyplinarna

21 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 2020 FP6 Integrated Projects Działania integracyjne +wspólne koordynowanie programów działania +budowa wspólnych platform badawczych (infrastruktura i zasoby) +mobilność i wymiana personelu +przemieszczanie personelu, zespołów i wyposażenia +zintegrowane zarządzanie wiedzą i własnością intelektualną

22 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 2121 FP6 Integrated Projects Zarządzanie siecią +organizacja /zarządzanie połączonymi działaniami +finansowe i księgowe zarządzanie, zagadnienia prawne +stały kontakt Komisją, sprawozdawczość +uruchamianie, ocena i selekcja tematów konkursowych +zarządzanie wiedzą, włączając prawa własności intelektualnej (IPR) +uwzględnianie równego udziału uczestników obu płci +wsparcie ze strony “rady zarządzającej” i innych ciał doradczych...

23 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc2 FP6 Integrated Projects “Promieniowanie”doskonałości +rozpowszechnianie, komunikacja społeczna +szkolenie naukowców +transfer wiedzy

24 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 2323 FP6 Integrated Projects Zasady finansowania (1) (tymczasowe) Charakter Przyjmuje formę ustalonego “grantu dla integracji” +jako bodziec do pokonywania barier integracji +odchodzenie od finansowania unijnego Kalkulacja na podstawie liczby pracowników naukowych zaangażowanych we wspólny program działań

25 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 2424 FP6 Integrated Projects Zasady finansowania (2) ( tymczasowe) Płatność roczne raty uzależnione od postępu w integracji 4 raty o charakterze malejącym w celu uniknięcia uzależnienia uczetników od finansowania z Unii 4 stosowane do każdego typu działalności

26 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 2525 FP6 Integrated Projects Proces oceny 4Ogłoszenie “calls for proposals”, poprzedzone konkursem “expression of interest” 4Uproszczone przygotowanie projektu (ewolucyjna natura sieci) 4Ocena system oceniania przez niezależnych ekspertów “peer review”: możliwość etapowów,indywidualne recenzje, sesje panelowe, możliwe przesłuchania aplikujących…

27 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 2626 FP6 Integrated Projects Kryteria oceny 4doskonałość i ambicja sieci jako całości wspólnego programu działań poszczególnych uczestników 4zasięg i trwały charakter integracji 4wkład w rozwijanie i “promieniowanie” doskonałości 4zarządzanie i kierowanie siecią…

28 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 2727 FP6 Integrated Projects Odpowiedzialność 4wspólna i jednostkowa odpowiedzialność merytoryczna konsorcjum 4wspólna i jednostkowa odpowiedzialność finansowa (nie obowiązuje jednosetk budżetowych….) możliwości ubezpieczenia, gwarancje państwowe… 4korzyści uczestników z wiekszej elastyczności i autonomii

29 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 2828 FP6 Integrated Projects Elastyczność i autonomia realizacji 4Corocznie w trakcie wspólnego programu działań, +konsorcjum przedstawia szczegółowy plan na następne 18 miesięcy +może zaproponować uaktualnienie całego JPA 4Wkład finansowy Wspólnoty +nie kontrakt ale umowa konsorcjum będzie precyzowała podział wkładu między partnerów i zadania 4Zmiany partnerów w sieci +konsorcjum może decydować o przyjęciu nowych uczestników +zaznaczenie w kontrakcie, jeśli np. drogą konkursu

30 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 2929 FP6 Integrated Projects Kierowanie i monitoring strukturalny charakter sieci  wymaga instytucjonalnego uczestnictwa, możliwie przez “radę kierującą”  preferowane włączanie zewnętrznych ekspertów  by nadzorować integrację działalności partnerów  by zapewnić umacnianie i rozwijanie doskonałości

31 05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 3030 FP6 Integrated Projects Kierowanie i monitoring (2) Aktywny monitoring Komisji  roczne kontrole: wypłata zaliczek  przeglądy w połowie realizacji: z decyzją kontynuacji lub wstrzymania  końcowa kontrola


Pobierz ppt "05/03/2002 European Commission - Directorate-General for Research IP.doc 1 FP6 Integrated Projects “6PR Projekty zintegrowane” (wersja na marzec 2002)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google