Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów  Przeprowadzenie rozmów z uczniami, których tematem były m.in. sytuacja edukacyjna, motywacja do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów  Przeprowadzenie rozmów z uczniami, których tematem były m.in. sytuacja edukacyjna, motywacja do."— Zapis prezentacji:

1

2 Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów  Przeprowadzenie rozmów z uczniami, których tematem były m.in. sytuacja edukacyjna, motywacja do nauki, chęć zmiany klasy lub szkoły, relacje rodzinne, problemy osobiste, trudności edukacyjne i ich źródło, problemy wychowawcze, wyrównywanie różnic programowych, duża absencja na zajęciach, pomoc materialna uczniom i ich rodzinom, wybór dalszego kierunku kształcenia, zasady obowiązujące w szkole, dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego;  Przeprowadzenie rozmów z rodzicami uczniów, których tematem były m.in. problemy wychowawcze i edukacyjne uczniów, trudna sytuacja osobista uczniów, dalsza droga edukacyjna uczniów, sytuacja materialna rodzin, absencja na zajęciach szkolnych;  Przeprowadzenie rozmów z nauczycielami, wicedyrektorem i dyrektorem szkoły, których tematem były m.in. sytuacja edukacyjna uczniów, pomoc materialna oferowana uczniom w szkole, sytuacja rodzinna uczniów, dalsza droga edukacyjna uczniów;  Analiza opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych pod kątem diagnozy możliwości i potrzeb uczniów oraz zaleceń do pracy z uczniami w szkole;  Przeprowadzenie rozmów z dyrektorem, psychologiem i pedagogiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 nt. diagnozy sytuacji osobistej i edukacyjnej uczniów;

3 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb  Prowadzenie rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami, których tematem były formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dostosowane do potrzeb uczniów i ich rodzin;  Prowadzenie rozmów wspierających uczniów w trudnych sytuacjach osobistych i szkolnych.  Współpraca z pracownikami instytucji wspierających szkołę w działaniach dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Gdańsku – w zakresie organizacji nauczania indywidualnego, dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, form pomocy oferowanej przez specjalistów z PPP, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie – w zakresie form pomocy oferowanej przez szkołę i MOPR uczniom i jego rodzinie, Poradnią Zdrowia Psychicznego Dzieci Młodzieży w Nowym Porcie w zakresie realizacji nauki w tej placówce.

4 Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży  Prowadzenie rozmów z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami, których tematem były problemy z zakresu profilaktyki uzależnień.  Zorganizowanie warsztatów dla uczniów klasy IA i IB nt. Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu.  Zorganizowanie zajęć warsztatowych pt. Trzeźwa Jazda dla uczniów klas III we współpracy ze specjalistami z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

5 Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży  Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów Jak dbać o kondycję fizyczną? Jak żyć i odżywiać się zdrowo?  Zorganizowanie wykładu dla rodziców uczniów Wpływ siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję młodego człowieka we współpracy z Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka

6 Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży  Zorganizowanie debaty uczniowskiej Zdrowie na talerzu – dieta wegetariańska a dieta mięsna.  Zorganizowanie interaktywnego wykładu dla młodzieży dotyczący problematyki zaburzeń odżywiania Zjem Cię

7 Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania  Prowadzenie rozmów z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami diagnozujące przyczyny zaburzeń rozwojowych;  Analiza opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych (PP -P) w zakresie diagnozy i zaleceń do pracy z uczniem.  Zapoznanie nauczycieli uczących uczniów z opiniami i orzeczeniami uczniów z PP – P  Organizacja nauczania indywidualnego dla uczniów z orzeczeniami z PP – P

8 Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania  Podejmowanie działań związanych z wyrównywaniem różnic programowych przez uczniów przychodzącym z innych szkół oraz powracających zza granicy:  Podejmowanie działań w ramach dostosowania warunków egzaminacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:  Prowadzenie rozmów z nauczycielami oraz specjalistami z PP-P na temat diagnozy uczniów w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się,  Prowadzenie konsultacje z pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu maturalnego;  Prowadzenie rozmów z absolwentami szkoły, którzy ponownie przystąpią do egzaminu maturalnego w zakresie dostosowań warunków przebiegu egzaminu;

9 Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania  Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez uczniów i podejmowałam działania określone w procedurze wobec uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;  Prowadzenie rozmów z uczniami i ich rodzicami na temat przepisów obowiązujących w szkole oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania;  Informowanie uczniów i rodziców o ofercie instytucji i placówek pomocowych (poradni psychologiczno – pedagogicznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Centrum Interwencji Kryzysowej, Fundacji FOSA);  Podejmowanie działań związanych z rządowym programem dofinansowania zakupu podręczników szkolnych Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/2015

10 Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych  Prowadzenie rozmów interwencyjnych oraz wspierających z uczniami w sytuacjach trudnych i kryzysowych,  Udzielanie pomocy psychologicznej uczniom i ich rodzinom,  Przekazywanie rodzicom uczniów informacji nt. oferty instytucji pomocowych w zakresie pomocy psychologicznej.

11 Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów  Prowadzenie rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami nt. indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;  Współpraca ze szkolnym doradcą zawodowym w w.w. zakresie;  Przekazywanie uczniom informacje nt. zajęć pozalekcyjnych, warsztatów oraz konkursów rozwijających ich indywidualne możliwości, predyspozycje i uzdolnienia;  Współpraca ze specjalistami z instytucji wspierającymi szkołę w zakresie aktualizacji informacji nt. pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym (Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańsk, Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego),  Zgłoszenie uczniów do udziału w VIII Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie – Bezpieczne i Przyjazne Pomorze organizowanej przez Straż Miejską w Gdańsku i Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną; Ośmiu uczniów przeszło do drugiego etapu Olimpiady.

12 Wspieranie wychowawców klas i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej  Prowadzenie rozmów z nauczycielami i wychowawcami klas nt. sytuacji edukacyjnej i wychowawczej uczniów w aspekcie udzielenia odpowiedniej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej;  Prowadzenie konsultacji dla wychowawców klas na temat kierunku działań koniecznych do podjęcia wobec uczniów z zaburzeniami zachowania, problemami edukacyjnymi;

13 Wnioski  Współpraca z pracownikami instytucji wspierających szkołę w procesie wychowawczym i opiekuńczym pozwoliła na szerszą diagnozę aktualnej sytuacji edukacyjno – wychowawczej uczniów.  Działania podejmowane w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych są adekwatne do potrzeb uczniów. W tym semestrze działania podejmowane przez psychologa szkolnego i nauczycieli skoncentrowane były na wspieraniu czynników chroniących takich jak: zdrowy, aktywny styl życia.  W zakresie profilaktyki uzależnień niezbędna jest współpraca z pracownikami instytucji, które zajmują się tą problematyką na co dzień. Wsparcie ze strony specjalistów uwiarygodnia bowiem przekaz kierowany do uczniów przez szkołę.

14 Wnioski  W zakresie minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych szkoła podejmuje szereg działań angażując również specjalistów z instytucji pomocowych. Dzięki temu pomoc oferowana uczniom jest optymalna i wszechstronna.  Szkoła pomaga uczniom i ich rodzinom w sytuacjach trudnych i kryzysowych we współpracy ze specjalistami z instytucji pomocowych. Szkoła wspiera uczniów, którzy chcą rozwijać swoje możliwości, uzdolnienia i pasje.  Ścisła współpraca psychologa szkolnego i wychowawców klas pozwala na ujednolicenie działań oferowanych przez szkołę w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

15 Rekomendacje  Ważne jest, by utrzymać współpracę ze specjalistami z instytucji wspierających szkołę w działaniach edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych: Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczna nr 3, Strażą Miejską, Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Ośrodkiem Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Wydziałem Rozwoju Społecznego, Okręgową Komisją Egzaminacyjną;  Należy kontynuować działania skierowane do rodziców uczniów – prelekcje wykłady, które będą odpowiadały na zgłaszane przez rodziców potrzeby;  W drugim semestrze należy zintensyfikować działania warsztatowe odpowiadające na potrzeby uczniów.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów  Przeprowadzenie rozmów z uczniami, których tematem były m.in. sytuacja edukacyjna, motywacja do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google