Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Definicja bakterii 2.Budowa bakterii 3.Kształty komórek bakterii 4.Czynności życiowe bakterii -odżywianie -oddychanie -rozmnażanie -metabolizm 5.Pozytywna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Definicja bakterii 2.Budowa bakterii 3.Kształty komórek bakterii 4.Czynności życiowe bakterii -odżywianie -oddychanie -rozmnażanie -metabolizm 5.Pozytywna."— Zapis prezentacji:

1 1.Definicja bakterii 2.Budowa bakterii 3.Kształty komórek bakterii 4.Czynności życiowe bakterii -odżywianie -oddychanie -rozmnażanie -metabolizm 5.Pozytywna rola bakterii w środowisku i gospodarce człowieka 6.Negatywna rola bakterii w środowisku i gospodarce człowieka 7. Ciekawostki

2 Bakteria (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) to grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.

3 BUDOWA BAKTERII Niezale ż nie od kształtu komórki wszystkie bakterie posiadaj ą zbli ż on ą budow ę składaj ą c ą si ę z trzech podstawowych elementów: Cytoplazmy(galaretowata substancja wypełniaj ą ca wn ę trze komórki oraz b ę d ą ca składnikiem błony komórkowej. Substancja ta posiada charakter substancji białkowej). Ś ciany komórkowej (błona otaczaj ą ca komórk ę wytrzymała na rozerwanie i posiadaj ą ca cechy elastyczne. Jej zadaniem jest ochrona komórki przed szkodliwym wpływem ś rodowiska. Ś ciana komórkowa posiada ponadto cechy półprzepuszczalno ś ci umo ż liwiaj ą ce wnikanie do wn ę trza komórki substancji od ż ywczej o prostej budowie chemicznej. Ś ciana komórkowa nadaje komórce bakteryjnej okre ś lony kształt). Błony komórkowej (błona cytoplazmatyczna; jej zadaniem jest filtrowanie zwi ą zków wchłanianych przez komórk ę, przenikaj ą przez ni ą tylko zwi ą zki proste posiadaj ą ce cechy rozpuszczania si ę w wodzie lub tłuszczach. Błona komórkowa zbudowana jest z cytoplazmy).

4 Komórka wypełniona jest cytoplazmą, w której znajdują się rozmieszczone następujące cechy anatomiczne komórki: · Nukleoid (jądro komórkowe) – w postaci cienkiej nici. · Rybosomy – odgrywające zasadniczą rolę w syntezie białek (konstruowaniu złożonych substancji białkowych z substancji prostych – aminokwasów). Rybosomy mają postać skupiska drobnych ziarenek. W komórkach starszych znajdują się również substancje o charakterze materiału zapasowego głównie tłuszcze i cukry są to tzw. ziarniaki. · Przetrwalniki – są to ciała umożliwiające odbudowę komórki bakteryjnej po jej zniszczeniu.

5

6 Kształty komórek bakterii Bakterie kuliste – mogą występować w środowisku pojedynczo; określa się je jako ziarniaki lub tworzyć połączenia:· Po dwie komórki bakteryjne – dwójniaki· Po cztery –czwórniaki · Tworzyć skupiska łańcuszkowe – paciorkowce· Tworzyć regularne skupiska foremne – pakietowce W formie nieregularnych gron – gronkowce Bakterie cylindryczne – występują w kształtach wydłużonych mogą mieć postać:· Laseczek Pałeczek Mogą występować pojedynczo lub w formie łańcuszków. Bakterie spiralne – ich wspólną cechą jest poskręcany kształt komórki. Bakterie te mogą występować w postaci: Przecinka – przecinkowce Śruby – śrubowce Sprężyny – krętki

7

8  Odżywianie 1)Większość bakterii to heterotrofy (organizmy cudzożywne). Korzystają więc ze związków organicznych wytworzonych przez autotrofy. Do cudzożywnych bakterii należą : -pasożyty (człowieka, roślin i zwierzą), które żyją kosztem swoich żywicieli, -sporofity, które odżywiają się martwą materią organiczną. 2)Bakterie autotroficzne (samożywne) same syntezują wszystkie potrzebne do życia substancje z prostych związków nieorganicznych. Dzielą się na : -bakterie fotosyntezujące, które energię potrzebną do przekształcenia związków prostych w związki złożone czerpią ze światła słonecznego. -bakterie chemosyntezujące, które energię potrzebną do przekształcenia związków prostych w związki złożone z przeprowadzanych reakcji utleniania określonych związków nieorganicznych czerpią z przeprowadzanych reakcji utleniania określonych związków nieorganicznych.

9

10  Oddychanie 1)Oddychanie beztlenowe może zachodzić na dwa różne sposoby. - Przez fermentacje, która zachodzi w cytoplazmie bakterii beztlenowych. Polega na częściowym utlenieniu (rozłożeniu) złożonych związków organicznych do związków prostszych – alkoholu etylowego, kwasu mlekowego, kwasu octowego i innych. W czasie fermentacji powstaje niewielka ilość energii. - Drugi znacznie bardziej wydajny sposób oddychania beztlenowego przypomina oddychanie tlenowe, z tym, że akceptorem elektronów jest tutaj inny niż tlen związek nieorganiczny. Wśród bakterii beztlenowych wyróżniamy : -względne beztlenowce, które mogą dostosować mechanizm oddychania do panujących warunków (mogą oddychać zarówno tlenowo jak i beztlenowo), -bezwzględne beztlenowce, które giną w obecności tlenu. 2)Oddychanie tlenowe -glukozie dostarczany jest tlen, następnie w wyniku szeregu procesów powstaje woda, dwutlenek węgla i energia. Jest bardziej wydajne energetycznie niż oddychanie beztlenowe. Bakterie oddychające tlenowo nazywane są aerobami. Wśród nich wyróżniamy : -względne tlenowce (aeroby fakultatywne)- oddychają tlenowo, ale w warunkach braku tlenu w środowisku przestawiają się na oddychanie beztlenowe. Do tej grupy należy zaliczyć bakterie purpurowe, liczne heterotrofy, -bezwzględne tlenowce (aeroby obligatoryjne)- oddychają jedynie tlenowo. Brak tlenu w środowisku jest dla nich zabójczy. Bakterie te nie potrafią wykorzystać innego związku jako akceptora wodoru. Do tej grupy należą sinice, chemoautotrofy.

11

12  Bakterie powodują rozkład szczątków roślinnych i zwierzęcych, dzięki czemu powierzchnia Ziemi nie jest pokryta warstwą martwych roślin, czy zwierząt.  Bez bakterii w glebie nie byłoby soli mineralnych, ponieważ bakterie mineralizują glebę. Bez soli mineralnych rośliny się mogłyby rosnąć.  Głównym składnikiem ścian komórkowych jest celuloza. Bakterie żyjące w żołądkach zwierząt roślinożernych pomagają zwierzętom trawić celulozę.  Bakterie przyczyniają się do oczyszczania wody.  Biorą udział w krążeniu dwutlenku węgla, azotu, siarki, fosforu ( cykle biochemiczne ),  Bakterie chemosyntezujące usuwają ze środowiska trujące, szkodliwe związki chemiczne np. amoniak,

13  Są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym w produkcji szczepionek (osłabione lub zabite bakterie wstrzykiwane zdrowym organizmom celem uodpornienia na choroby zakaźne przez wywołanie produkcji swoistych przeciwciał) surowic (gotowe przeciwciała wstrzykiwane choremu celem wywołania natychmiastowej reakcji odpornościowej) antybiotyków (wytwarzają substancje hamujące rozwój konkurencyjnych bakterii) witamin (C, B12)  Bakterie żyjące w jelicie człowieka pomagają rozłożyć nie strawione cząsteczki pokarmu,  W układzie pokarmowym człowieka produkują witaminy grupy B i witaminę K  Jak już było wspomniane na początku są po prostu niezbędne do życia

14 Negatywna rola bakterii w środowisku - wywołuj ą choroby zwierz ą t (np. nosacizna, gru ź lica, ró ż yca), -powoduj ą choroby ro ś lin(plamisto ść li ś cia buraka, parch bakteryjny buraka, zgorzel łodygi ziemniaka, rak bakteryjny pomidorów, bakterioza kapusty), -powoduj ą gnicie produktów spo ż ywczych pochodzenia ro ś linnego i zwierz ę cego, - powoduj ą niszczenie materiałów przemysłowych (drewna, włókna, papieru), - uwalniaj ą azot do atmosfery (bakterie denitryfikacyjne).

15 Negatywna rola bakterii w gospodarce człowieka powoduj ą zaka ż enia przewodu pokarmowego w ś ród najgro ź niejszych dla człowieka chorób wywoływanych przez bakterie nale ż y wymieni ć : - tr ą d, -choler ę -gru ź lic ę, -angin ę -zapalenie opon mózgowych, - szkarlatyn ę, -borelioz ę, -krztusiec, -rze żą czk ę, -kił ę.

16 CIEKAWOSTKI W jelitach znajduje się ok. 10 trylionów pojedynczych komórek bakteryjnych – to dziesięć razy więcej niż wszystkie komórki ludzkiego organizmu razem wzięte! 99% DNA które mamy w sobie, to w rzeczywistości DNA bakterii zamieszkujących nasze jelita, Całkowita masa bakterii wynosi ok. 2 kg! Gdyby nie bakterie to w serze żółtych zjadanym przez nas na śniadanie nie byłoby tak zwanych ok. (pot. dziur w serze), Bakterie wykorzystuję się także do produkcji innych produktów mlecznych, m.in. do produkcji kefiru i maślanki.

17 TIK-technologie informacyjno-komunikacyjne. Oto link do naszej strony internetowej!! Poznajemy biologie z TIKiem http://blogiceo.nq.pl/lokrzywinbio/


Pobierz ppt "1.Definicja bakterii 2.Budowa bakterii 3.Kształty komórek bakterii 4.Czynności życiowe bakterii -odżywianie -oddychanie -rozmnażanie -metabolizm 5.Pozytywna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google