Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Emilia Goniprowska działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Emilia Goniprowska działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Emilia Goniprowska działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach PROW na lata 2007-2013” Realizacja umowy o przyznanie pomocy oraz weryfikacja wniosku o płatność pod względem rzeczowym działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach PROW na lata 2007-2013” Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2 2 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Operacja powinna być realizowana zgodnie z: postanowieniami zawartej umowy o przyznanie pomocy/aneksu do umowy zgodnie z prawem krajowym, w szczególności: Ustawą PZP, Kodeksem Pracy, Kodeksem Cywilnym, Ustawą o finansach publicznych

3 3 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty związane z realizacją operacji poniesione od dnia zawarcia umowy Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem szkolenia realizowanego w ramach operacji, w którym udział bierze kadra dydaktyczna jako uczestnik szkolenia realizowanego w ramach tej operacji

4 4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji (zał. nr 1 do umowy/aneksu) Poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym dokonanie płatności za dostawy, usługi, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność lub ostatniego uzupełnienia Udokumentowanie poniesionych kosztów w zakresie rzeczowym i finansowym Ostateczne rozliczenie wyprzedzającego finansowania wraz z wnioskiem o płatność ostateczną Osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną

5 5 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Warunki refundacji kosztów szkolenia Zaakceptowane przez IZ materiały szkoleniowe, przekazane uczestnikom Wizualizacja na wszystkich materiałach wykorzystywanych do realizacji operacji Wykładowcy zaakceptowani przez FAPA – zmiany 14 dni przed szkoleniem Szkolenia prowadzone zgodnie z Harmonogram realizacji operacji zaakceptowanym przez FAPA - zmiany 7 dni przed szkoleniem

6 6 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Warunki refundacji kosztów szkolenia Szkolenia prowadzone zgodnie ze Szczegółowym programem szkolenia dołączonym do Wniosku o przyznanie Pomocy (temat, program, liczba godzin, forma i metoda szkolenia, środki dydaktyczne) Liczba uczestników na szkoleniu zgodna z ogłoszeniem o konkursach dla danego tematu Prawidłowo sporządzona i podpisana lista obecności Lista obecności – podstawowy dokument potwierdzający przeprowadzenie szkolenia

7 7 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Zmiana wzoru zał. nr 5 Lista obecności uczestników szkolenia  Każda lista sporządzana jest na jeden dzień szkolenia  Wzór listy zawiera nowe elementy:  imię i nazwisko wykładowcy, podpis wykładowcy  uczestnik wpisuje podstawę zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie tj. liczbę przejechanych km albo „kilometrówka” albo „bilet” albo znak „-” oraz kwotę zwrotu kosztów dojazdu, jeżeli ubiega się o zwrot kosztów dojazdu  uczestnik podpisując się na liście potwierdza: udział w szkoleniu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, otrzymanie /nieotrzymanie zwrotu kosztów

8 8 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

9 9 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Warunki refundacji kosztów szkolenia Przeprowadzona ocena szkolenia przez uczestników w formie anonimowej ankiety, w ostatnim dniu szkolenia (zał. 3 do umowy) Wyniki ankiety ujęte w sprawozdaniu końcowym z realizacji operacji złożonym wraz z wnioskiem o płatność ostateczną Wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (w ostatnim dniu szkolenia)

10 10 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Warunki refundacji kosztów szkolenia Zapewniona dostępność szkoleń dla rolników z całego kraju /województwa - poprzez zamieszczenie ogłoszenia o naborze uczestników szkoleń w ramach każdego etapu:  w ogólnopolskiej/wojewódzkiej prasie rolniczej, lub  na stronie internetowej administrowanej przez beneficjenta, lub  na stronie internetowej portalu rolniczego o zasięgu ogólnopolskim, lub  w rozgłośni radiowej o zasięgu ogólnopolskim/ wojewódzkim

11 11 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Warunki refundacji kosztów szkolenia Zapewnione wyżywienie uczestników i wykładowców Zwrot kosztów dojazdu uczestników/wykładowców, jeżeli dotyczy Zakwaterowanie wykładowców/uczestników, jeżeli dotyczy Sporządzona i przedstawiona do refundacji dokumentacja zgodna z obowiązującymi przepisami

12 12 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Przejrzystość i konkurencyjność wydatków przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców Przy realizacji zamówienia w ramach operacji beneficjenci stosują:  ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych lub  zasadę konkurencyjności w rozumieniu postanowień umowy o przyznanie pomocy tzw. „ofertowanie” (wyłączenia: umowy o pracę, umowy cywilnoprawne z wykładowcami, najem pomieszczeń lub bazy dydaktyczno-lokalowej)

13 13 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Zatrudnianie personelu - umowa o pracę wydatki kwalifikowalne jeżeli: zadania wykonywane w ramach danej operacji lub operacji realizowanych przez beneficjenta są udokumentowane:  postanowieniami umowy/aneksu do umowy o pracę  zakresem czynności służbowych pracownika lub  opisem stanowiska pracy

14 14 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Zatrudnianie personelu - umowa o pracę na ½, ¼ etatu - kwalifikowalne, o ile zadania związane z operacją są: wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy zakres tych zadań stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację operacji w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika wydatek związany z wynagrodzeniem personelu operacji odpowiada ww. proporcji (do listy płac opis lub oświadczenie dot. % zaangażowania danej osoby w realizację operacji)

15 15 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Zasady zatrudniania personelu – umowy cywilnoprawne umowa zlecenia /umowa o dzieło Odmienny charakter umów, wynikające z nich obowiązki, podmiot ponoszący odpowiedzialność za ich realizację Umowa zlecenia - umowa należytej staranności, zlecający powierza wykonanie określonych czynności innej osobie, w związku z czym również ponosi odpowiedzialność za ich wykonanie

16 16 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Zasady zatrudniania personelu – umowy cywilnoprawne umowa zlecenia /umowa o dzieło Umowa o dzieło - umowa rezultatu, w której wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła i to on ponosi odpowiedzialność za rezultat swojej pracy Umowy cywilnoprawne zawierające postanowienia sprzeczne z Kodeksem cywilnym nie będą mogły być podstawą refundacji kosztów

17 17 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Zasady zatrudniania personelu – umowy cywilnoprawne z pracownikiem beneficjenta - wydatki kwalifikowane jeżeli : umowy są zgodne z przepisami krajowymi, tj. praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej jest rodzajowo różna od pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej został precyzyjnie określony zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilnoprawnej dana osoba prowadzi ewidencję godzin pracy w ramach umowy cywilnoprawnej - nie dotyczy umów o dzieło

18 18 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Zasady zatrudniania personelu - dodatek do wynagrodzenia - wydatki kwalifikowane jeżeli: dodatek jest przyznany zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi / regulaminem pracy / regulaminem wynagradzania danej instytucji dodatek jest przyznawany jedynie w wyjątkowych sytuacjach, nie mieszczących się w zakresie zadań dotychczas wykonywanych przez daną osobę (zadania wyraźnie określone!)

19 19 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Zasady zatrudniania personelu - dodatek do wynagrodzenia - wydatki kwalifikowane jeżeli: cd. dodatek jest ustalany w taki sposób, aby zapewnić danej osobie możliwość realizacji jej podstawowych zadań dodatek ma charakter fakultatywny, jest uzupełnieniem wynagrodzenia zasadniczego, a nie odwrotnie

20 20 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Zasady zatrudniania personelu - osoby zatrudnione w ramach kilku operacji zatrudnienie możliwe, o ile obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie

21 21 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Zasady zatrudniania personelu - ewidencja czasu pracy ewidencja wymagana jest w przypadku:  umowy cywilnoprawnej z pracownikiem beneficjenta  zaangażowania osoby stanowiącej personel beneficjenta na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej w ramach operacji  osoby samozatrudnionej zaangażowanej w realizację więcej niż jednego zadania lub funkcji w ramach operacji

22 22 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Zasady zatrudniania personelu - ewidencja czasu pracy Ewidencja nie dotyczy umów o pracę i umów o dzieło Ewidencja godzin i zadań powinna mieć charakter „dziennika zajęć” (przykład w instrukcji do WoP) Powinno z niej wynikać, jakie zadania, w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach wykonywała dana osoba każdego dnia

23 23 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Zasady zatrudniania personelu - ewidencja czasu pracy DATA (dd-mm- rrrr) PRZEDZIAŁ GODZIN (od – do) Ilość godzin zegaro wych Tytuł projektu w ramach którego jest wykonywane zadanie UMOWA (w ramach jakiej umowy jest wykonywane zadanie) Wykonywane zadanie

24 24 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Zasady zatrudniania personelu - kwalifikowalność wynagrodzeń Wynagrodzenie personelu operacji nie może odbiegać od stawek przyjętych u beneficjenta (być wyższe od tych stawek!) „Trzynastka” kwalifikowalna, jeśli wynika z właściwych przepisów prawa i została wypłacona przed złożeniem wniosku o płatność ostateczną i w zakresie proporcjonalnym do okresu zatrudnienia danej osoby w ramach operacji Niekwalifikowalne są nagrody jubileuszowe

25 25 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Modyfikacje operacji zmiany nie wymagające aneksowania:  zmiana harmonogramu szkoleń – zgłoszenie na 7 dni kalendarzowych – zgoda albo brak zgody niezwłocznie  zmiana lub dodanie wykładowcy – na 14 dni kalendarzowych – zgoda albo brak zgody w terminie 7 dni)

26 26 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Modyfikacje operacji zmiany wpływające na treść umowy o przyznanie pomocy wymagają aneksowania umowy, dotyczą:  zmiany terminu złożenia WoP – na wniosek Beneficjenta- przed terminem złożenia WoP  zmiany terminu złożenia WoP w następstwie weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub zamówienia „ofertowanie”– nowy termin złożenia WoP zostanie ustalony w aneksie

27 27 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Modyfikacje operacji zmiany wymagające aneksowania umowy cd.  przesunięcia kwoty pomiędzy etapami  Zmniejszenie zakresu lub wysokości kosztów etapu wcześniejszego i zwiększenie późniejszego – najpóźniej w dniu złożenia WoP  Zwiększenie zakresu lub wysokości kosztów etapu wcześniejszego i zmniejszenie późniejszego – na 30 dni przed złożeniem WoP

28 28 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Modyfikacje operacji zmiany wymagające aneksowania umowy cd.  zmiany zakresu rzeczowego operacji – najpóźniej dniu złożenia WoP  Zmniejszenia wysokości kosztów kwalifikowanych operacji w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne lub postępowania o zamówienie „ofertowanie”  zmiany danych beneficjenta,  zmiany podmiotu upoważnionego do reprezentacji

29 29 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI Modyfikacje operacji wszystkie wprowadzane do operacji zmiany muszą być szczegółowo uzasadnione ocena wprowadzonych zmian odbywa się pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz pod kątem ich niezbędności i zasadności dla prawidłowej realizacji operacji gdy beneficjent wraz z WoP składa wniosek o aneks, WoP powinien być zgodny z danymi z wniosku o aneks

30 30 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI obliczanie i oznaczanie terminów na wykonanie określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego: terminy liczone są w dniach kalendarzowych początkiem terminu określonego w dniach jest dzień następujący po dniu, w którym wystąpiło dane zdarzenie, koniec w dniu ostatnim, wynikającym z liczby przyznanych dni jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego

31 31 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” WARUNKI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI WoP i załączniki stanowią integralną całość - należy je wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania WoP WoP podlega weryfikacji pod kątem:  prawidłowego wypełnienia wszystkich wymaganych pól oraz  załączenia prawidłowych i poprawnie wypełnionych wszystkich wymaganych załączników

32 32 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do WoP: 1.Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji/ etapu 2. Zestawienie uczestników szkoleń 3.Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach PROW na lata 2007-2013 (płatność ostateczna) 4.Zestawienie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty 5.Kopie List obecności uczestników szkoleń 6.Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dokumentujące poniesione koszty

33 33 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do WoP: 7. Kopie dowodów zapłaty 8. Dokument wskazujący sposób reprezentacji beneficjenta – jeżeli dotyczy 9. Dokument potwierdzający numer rachunku beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową, na który mają być przekazane środki finansowe z tytułu przyznanej płatności:

34 34 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do WoP: a) Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, wskazujące rachunek bankowy beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej na rzecz beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe - oryginał, lub b) Umowa z bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo - kredytową na prowadzenie rachunku bankowego lub jej część, pod warunkiem, że będzie ona zawierać dane właściciela, numer rachunku bankowego oraz potwierdzenie, że jest to rachunek, na który mają być przekazane środki finansowe - kopia, lub c) Inny dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, świadczący o aktualnym numerze rachunku bankowego, zawierający dane takie, jak numer rachunku bankowego, nazwę właściciela (np.: aktualny wyciąg z rachunku z usuniętymi danymi finansowymi) – oryginał lub kopia

35 35 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do WoP: 10. Umowa cesji wierzytelności – oryginał lub kopia 11. Dokument potwierdzający zapewnienie dostępności szkoleń ogólnopolskich/wojewódzkich dla rolników z całego kraju/ województwa Dokumentem takim może być wydruk z monitora wraz z datą, zawarta umowa z rozgłośnią radiową, redakcją pisma bądź właścicielem strony internetowej, dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za wykonaną usługę – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

36 36 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do WoP: 12. Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego – wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o płatność – oryginał lub kopia Załącznik obowiązkowy dla beneficjenta, który we wniosku o płatność ubiega się o refundację kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń (od których przekazywane są składki do ZUS) W przypadku konsorcjum / spółki cywilnej obowiązek dotyczy wyłącznie tych członków konsorcjum / wspólników spółki cywilnej, którzy ubiegają się o powyższe

37 37 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do WoP: 13. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o płatność – oryginał lub kopia Załącznik obowiązkowy dla beneficjenta, który we wniosku o płatność ubiega się o refundację kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń (od których przekazywany jest podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego) W przypadku konsorcjum / spółki cywilnej obowiązek dotyczy wyłącznie tych członków konsorcjum / wspólników spółki cywilnej, którzy ubiegają się o powyższe

38 38 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do WoP: 14. Zakres obowiązków pracownika lub opis stanowiska pracy, lub umowa o pracę oraz dokumenty będące podstawą wyliczenia kwot przyjętych do rozliczenia – kopia 15. Ewidencja godzin/zadań przepracowanych/zrealizowanych w ramach operacji – oryginał 16. Indywidualna interpretacja podatkowa uzyskana w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 poz. 749 z późn. zm.) - w przypadku, gdy beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy Oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych VAT – oryginał

39 39 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Załącznik „Interpretacja indywidualna w zakresie interpretacji prawa podatkowego obowiązkowy na etapie ubiegania się o refundację kosztów kwalifikowalnych:  a) w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie – wraz z wnioskiem o płatność ostateczną  b) w przypadku operacji wieloetapowych - wraz z pierwszym wnioskiem o płatność częściową W przypadku konsorcjum załącznik obowiązkowy dla każdego podmiotu, który we wniosku o płatność ubiega się o refundację kosztów kwalifikowalnych na podstawie faktur VAT, których jest odbiorcą

40 40 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Interpretacja indywidualna Właściwy organ - Dyrektor Izby Skarbowej Miejsce zamieszkania/siedziba wnioskodawcy (województwa) W Bydgoszczy Kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie W KatowicachMałopolskie, podkarpackie, śląskie W Łodzi Lubelskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie W PoznaniuDolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie W WarszawieMazowieckie lub z poza granic kraju

41 41 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do WoP: 17. Oświadczenie, iż zatrudnieni pracownicy wykonują zadania związane z realizacją operacji poza godzinami pracy lub w czasie wolnym od pracy (dotyczy umów cywilnoprawnych z pracownikiem beneficjenta) 18. Oryginały materiałów szkoleniowych Należy pamiętać o zakazie podwójnego finansowania

42 42 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Dziękuję Państwu za uwagę Emilia Goniprowska Zespół Funduszy Strukturalnych FAPA 22 623 19 27


Pobierz ppt "Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Emilia Goniprowska działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google