Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „Odnowa wsi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „Odnowa wsi"— Zapis prezentacji:

1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „Odnowa wsi
Ogólne zasady wypełniania wniosku: wniosek pobieramy ze strony internetowej UM lub LGD; formularz wniosku jest dostępny w formie przeznaczonej do elektronicznego wypełniania ( format excel ) lub do ręcznego wypełnienia ręcznego pismem drukowanym ( pdf. ); oznaczenie aktualnej wersji wniosku - PROW_313/4/z ; instrukcja wypełniania wniosku dostępna na stronie internetowej UM lub LGD; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

2 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Ogólne zasady wypełniania wniosku: dla każdego etapu realizacji ; operacji należy złożyć oddzielny wniosek ( o płatność pośrednią lub ostateczną ) – o terminowości decyduje data złożenia wniosku w UM; wniosek wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie w sposób czytelny, najlepiej pismem drukowanym; w przypadku, gdy zakres niezbędnych informacji nie mieści się w przewidzianych do tego tabelach i rubrykach, dane te należy zamieścić na dodatkowych kartkach ; przy wypełnianiu elektronicznym wniosku istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstu w polach; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

3 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Ogólne zasady wypełniania wniosku: w sytuacji gdy dane pole we wniosku nie dotyczy Beneficjenta – w pole tekstowe należy wstawić kreskę, natomiast w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba że w instrukcji podano inaczej; dane finansowe podane we wniosku oraz zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji wyrażone są w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

4 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Ogólne zasady wypełniania wniosku: - przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy: wniosek został podpisany w wyznaczonym do tego miejscu przez Beneficjenta / osoby reprezentujące Beneficjenta / pełnomocnika; wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku; załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z sekcją VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ). „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

5 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Punkty we wniosku: rodzaj płatności ( pośrednia / ostateczna ); dane identyfikacyjne Beneficjenta – zgodnie ze stanem faktycznym i dokumentami; dane z umowy przyznania pomocy; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

6 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Punkty we wniosku: dane dotyczące wniosku o płatność: wniosek za okres - od (data złożenia wniosku w LGD lub poniesienia kosztów ogólnych ) do (data złożenia wniosku o płatność w UM lub data przewidziana w umowie); koszty całkowite realizacji danego etapu operacji - pola należy wypełnić po uprzednim wypełnieniu wykazu faktur i zestawienia rzeczowo-finansowego; wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji - wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu nie może być wyższa niż kwota z umowy oraz jednocześnie nie może być wyższa niż kwota kosztów kwalifikowalnych z wniosku o płatność; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

7 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Punkty we wniosku: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty: wpisujemy dane z dokumentów faktycznie posiadanych; kolumna 13 - w tym VAT – należy wpisać kwotę VAT w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym W przypadku Beneficjenta, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać wartość „0,00” , a w kolumnie 12 należy wpisać kwotę netto poniesionego kosztu (bez VAT); „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

8 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Punkty we wniosku: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty: dokumenty akceptowane w trakcie autoryzacji płatności : faktury VAT, faktury VAT MP ( mali podatnicy ), rachunki, faktury korygujące (wraz z fakturami, których dotyczą), noty korygujące (wraz z fakturami, na podstawie których zostały wystawione), umowy sprzedaży wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku ; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

9 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Punkty we wniosku: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty: dokumenty akceptowane w trakcie autoryzacji płatności : umowy zlecenia, o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne; dokumenty sporządzone dla udokumentowania zapisów w dokumentacji księgowej lub w księdze ewidencji środków trwałych; do przedstawionych faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej należy dołączyć potwierdzenie poniesienia wydatku, czyli zapłaty należności tj. dowody płatności bezgotówkowej; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

10 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Punkty we wniosku: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty: złożone wraz z wnioskiem o płatność faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, muszą być opatrzone na odwrocie adnotacją wskazującą numer odrębnego konta (syntetycznego lub analitycznego lub pozabilansowego) albo kodu rachunkowego albo numer pozycji z „Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dokumentujących poniesione koszty; w przypadku nienależytego wykonania przez Beneficjentów określonych powyżej zobowiązań, tj. niezastosowania do wymogu prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich zdarzeń gospodarczych (transakcji) związanych w realizacją operacji, koszty te podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%; weryfikacja spełniania powyższego wymogu będzie prowadzona w ramach wizytacji w miejscu / kontroli na miejscu realizacji operacji. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

11 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Punkty we wniosku: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty: Beneficjenci, którzy nie prowadzą na podstawie aktualnych przepisów ewidencji księgowej zobowiązani są do prowadzenia zestawienia zgodnie z wzorem ustalonym we wniosku dla Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty; zestawienie to powinno obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją operacji (kwalifikowalne i niekwalifikowalne).; zestawienie powinno być przechowywane przez Beneficjenta przez okres realizacji operacji oraz w tzw. okresie związania celem; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

12 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Punkty we wniosku: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty: zaleca się aby faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie dokumentu zawierały opis z następującymi informacjami: 1. Numer umowy przyznanie pomocy, 2. Numer pozycji w Zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji, 3. Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu; 4. Numer odrębnego konta, na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach danej operacji albo numer pozycji w zestawieniu faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, 5. Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz z datami ich złożenia. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

13 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Punkty we wniosku: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty: w przypadku płatności bezgotówkowych kwotę z faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej należy przeliczyć z waluty obcej na złote po kursie sprzedaży waluty stosowanym przez bank Beneficjenta z dnia dokonania transakcji zapłaty; zestawienie rzeczowo – finansowe: wypełniane jest na podstawie danych zawartych w sekcji V „Wykaz faktur…” oraz zgodnie z danymi w Zestawieniu rzeczowo – finansowym z realizacji operacji będącym załącznikiem do umowy; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

14 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Punkty we wniosku: zestawienie rzeczowo – finansowe: kolumny 6,7 i 8 oraz 9,10 i 11 dotyczą kosztów faktycznie poniesionych ( kwoty muszą być spójne z wykazem faktur ); w pozycje, które nie dotyczą danego etapu należy pozostawić niewypełnione; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

15 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Punkty we wniosku: zestawienie rzeczowo – finansowe: obliczyć odchylenia zgodnie z podanym poniżej wzorem i wynik wpisać w kolumnie 12 przy danej pozycji kosztów, której odchylenie dotyczy: wartość kosztów kwalifikowalnych w danej pozycji „Zestawienia rzeczowo-finansowego płatność wniosku” - Wartość kosztów kwalifikowalnych w danej pozycji Zestawienia rzeczowo-finansowego z umowy : Wartość kosztów kwalifikowalnych w danej pozycji Zestawienia rzeczowo-finansowego z umowy x 100; - należy przy tym pamiętać, iż kwota pomocy zawarta w umowie nie może ulec zwiększeniu; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

16 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Załączniki do wniosku o płatność: do wniosku należy dołączyć załączniki zgodnie z wykazem; przy nazwie każdego załącznika należy wpisać liczbę załączników, jaka jest składana z wnioskiem; w zależności od rodzaju załącznika, do wniosku należy załączyć oryginał lub kopię; kopie oznaczone przypisem (1) – oznaczają kopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy; kopie oznaczone przypisem (2) – oznaczają kopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem potwierdzone za zgodność z oryginałem przez: notariusza lub przez podmiot, który wydał dokument lub przez pracownika urzędu marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

17 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Załączniki do wniosku o płatność: - wszystkie załączone do wniosku dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

18 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Załączniki do wniosku o płatność: Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne) – kopie ( sporządzane przez UM na podstawie oryginałów ); Dowody zapłaty – kopie ( sporządzane przez UM na podstawie oryginałów ); Dowodem zapłaty bezgotówkowej może być w szczególności: wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający dokonanie płatności, lub zestawienie przelewów dokonanych przez bank Beneficjenta zawierające wartości i daty dokonania poszczególnych przelewów, tytuł, odbiorcę oraz stempel banku, polecenie przelewu potwierdzone przez bank, wydruk z systemu e- bankowości. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

19 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Załączniki do wniosku o płatność: 3. Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej –kopia. Uzasadnienie zmian dokonanych dla danej pozycji w Zestawieniu rzeczowo-finansowym do wniosku o płatność w przypadku gdy, faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji będą niższe albo wyższe o więcej niż 10% w stosunku do wartości zapisanych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy przyznania pomocy – oryginał. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

20 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Załączniki do wniosku o płatność: 5. Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył taki obowiązek innymi decyzjami – oryginał lub kopia. Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek – oryginał lub kopia wraz z: 6a. Oświadczeniem Beneficjenta, że w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – (załącznik obowiązkowy, o ile dotyczy) oryginał, lub 6b. Potwierdzeniem właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 21 dni – oryginał lub kopia; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

21 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Załączniki do wniosku o płatność: 7. Protokoły odbioru robót / montażu / rozruchu maszyn i urządzeń / instalacji oprogramowania albo oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu ww. czynności z udziałem środków własnych – oryginał lub kopia - załącznik obowiązkowy dla robót budowlanych a także, gdy przedmiotem umowy był zakup maszyn i urządzeń wymagających montażu albo rozruchu oraz zakup oprogramowania komputerowego. 8. Kosztorys różnicowy - oryginał lub kopia - w kosztorysie różnicowym powinny być wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed i po zmianach), jeżeli zaistniały istotne odstępstwa od projektu ( instrukcja ); „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

22 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Załączniki do wniosku o płatność: Projekt budowlany – kopia - dołączany jest do wniosku, w przypadku gdy Beneficjent nie dostarczył go wraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do weryfikacji. 10. Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji/dofinansowania z Funduszu Kościelnego lub Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki lub jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych – kopia. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

23 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Załączniki do wniosku o płatność: 11. Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez Fundusz Kościelny lub z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki lub jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych – oryginał . 12. Interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora izby skarbowej w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych podatek VAT – oryginał lub kopia. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

24 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Załączniki do wniosku o płatność: 13. Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia. Dokument potwierdzający numer rachunku prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe – oryginał lub kopia. Umowa cesji wierzytelności– oryginał lub kopia - w sytuacji, gdy Beneficjent zawarł umowę cesji wierzytelności, na podstawie, której przenosi swoją wierzytelność wobec dłużnika na osobę trzecią, należy dołączyć taką umowę do wniosku. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

25 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Załączniki do wniosku o płatność: Sprawozdanie z realizacji operacji – oryginał - powinno zawierać opis realizacji operacji. W załączniku tym należy umieścić wszelkie wyjaśnienia, dotyczące sposobu realizacji, wysokości poniesionych kosztów, dokonanych zmian, a także powinien zawierać opis wszystkich sytuacji wymagających jakiegokolwiek komentarza, ułatwiające ocenę złożonej dokumentacji. Operat szacunkowy zakupionego budynku sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego – oryginał lub kopia. Wycena wraz z opinią rzeczoznawcy określająca wartość rynkową zakupionego używanego sprzętu – oryginał lub kopia. Inne załączniki - w jego opinii są niezbędne do oceny wniosku. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

26 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”
Oświadczenie Beneficjenta: Po zapoznaniu się z treścią Oświadczenia należy wpisać datę i miejscowość oraz złożyć w wyznaczonym miejscu: pieczęć imienną i podpis Beneficjenta albo czytelne podpisy osób reprezentujących Beneficjenta albo czytelny podpis Pełnomocnika. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

27 ANKIETA MONITORUJĄCA – „MAŁE PROJEKTY”
Wypełniony formularz ankiety monitorującej należy złożyć do siedziby samorządu województwa, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy, w terminie: - dla osób fizycznych -pomiędzy 1 stycznia i 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej; - dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została ostateczna płatność. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

28 ANKIETA MONITORUJĄCA – OW - typ operacji: "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki"
Wypełniony formularz ankiety monitorującej należy złożyć do siedziby samorządu województwa, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy, w terminie: - ankiety obejmują 5 kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku otrzymania ostatniej płatności; każda kolejna ankieta jest składana w terminie 31 dni po zakończeniu danego roku sprawozdawczego. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.


Pobierz ppt "WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „Odnowa wsi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google