Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z wójtami, burmistrzami, prezydentami. Grudzień 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z wójtami, burmistrzami, prezydentami. Grudzień 2014."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z wójtami, burmistrzami, prezydentami. Grudzień 2014

2 Temat: 2015 rZmiany prawne i organizacyjne związane z wejściem w życie w 2015 r. nowych ustaw: o ewidencji ludności ustawy o ewidencji ludności o dowodach osobistych ustawy o dowodach osobistych prawo o aktach stanu cywilnego ustawy prawo o aktach stanu cywilnego

3 Dlaczego? Powszechność usług Powszechność usług Masowy charakter usług Masowy charakter usług Realizacja usług przez gminy Realizacja usług przez gminy

4 www.obywatel.gov.pl

5 Zmiany merytoryczne informatyczne organizacyjne

6 Utworzenie SRP System Rejestrów Państwowych, Nowe ustawy przewidują

7 System Rejestrów Państwowych SRP PESEL RDO RSCCRS SOP

8 RSC „Elektroniczne Księgi” S CElektroniczny R ejestr S tanu C ywilnego:  Rejestr urodzeń  Rejestr małżeństw  Rejestr zgonów  Rejestr uznań

9 Rejestr Stanu Cywilnego  W RSC od daty wejścia ustaw w 2015 r. bieżąca rejestracja zdarzeń sukcesywna migracja aktów papierowych odpisuzaświadczenia bez migracji bez podpisania aktu w RSCbrak możliwości wydania odpisu aktu, zaświadczenia bez migracji aktu i bez podpisania aktu w RSC

10 RSC „Elektroniczne Księgi”  Dostęp do RSC : Kierownik usc – wszystkie akty Wojewoda – akty z terenu województwa Minister Spraw Wewnętrznych – wszystkie akty

11 Uwaga: Dostęp i praca w SRPwyłącznie przez aplikację ŹRÓDŁO za pomocą karty kryptograficznej wydanej przez MSW

12 Uwaga: Każda osoba pracująca w SRP musi mieć kartę kryptograficzną Wójt/burmistrz/prezydent musi mieć kartę kryptograficzną

13 Podpis elektroniczny Do pracy w SRPDo pracy w SRP nie potrzeba urzędnikom kwalifikowanego podpisu elektronicznego Podpis elektroniczny kwalifikowany tylko do wydawania klientom → tylko do wydawania klientom elektronicznych decyzji, odpisów aktów, zaświadczeń, udostępniania danych itp.

14 Nowe ustawy przewidują  Bezpośredn i dostęp wszystkich gmin do: –Centralnego rejestru ludności - PESEL –Centralnego Rejestru Dowodów Osobistych – RDO –Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego – RSC

15 Kto z pracowników gminy może mieć dostęp do centralnych rejestrów?

16 Uwaga: Dostęp do PESEL – dowolny pracownik gminy Dostęp do RDO – pracownik dowodów osobistych Dostęp do RSC – kierownik, zastępca, upoważniony pracownik USC

17 Uwaga: PESEL, RDO, RSC Każdy pracownik pracujący w rejestrach PESEL, RDO, RSC musi posiadać: kartę kryptograficzną nadane uprawnienia pisemne upoważnienie wójta (burmistrza, prezydenta) pisemne upoważnienie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta)

18 Upoważnienie dla wójta Minister Spraw Wewnętrznych przekazał upoważnienie dla każdego wójta/burmistrza/prezydenta

19 Upoważnienie wójta do: przetwarzania danych PESEL, RDO, RSCprzetwarzania danych w rejestrach PESEL, RDO, RSC nadawania dalszych imiennych upoważnień pracownikom gminynadawania dalszych imiennych upoważnień pracownikom gminy do pracy w rejestrach z zachowaniem ograniczeń ustawowych z zachowaniem ograniczeń ustawowych

20 Rejestr upoważnień  Wyznaczenie w każdej gminie osoby do: prowadzenia i stałej aktualizacji rejestru upoważnień prowadzenia i stałej aktualizacji rejestru upoważnień wydanych przez wójta (burmistrza, prezydenta) przesyłania do MSW kopii upoważnień przesyłania do MSW kopii wydanych przez wójta (burmistrza, prezydenta) upoważnień nadawania uprawnień pracownikom nadawania uprawnień pracownikom informowania MSW o ewentualnej zmianie na stanowisku wójta informowania MSW o ewentualnej zmianie na stanowisku wójta (burmistrza, prezydenta)

21 Z których rejestrów gmina może udostępniać dane podmiotom zewnętrznym?

22 Uwaga:  Gmina: może udostępniać dane z RDO, RSC nie może udostępniać danych z rejestru PESEL

23 Nowe ustawy przewidują  Zasilaniebezpośrednio w czasie rzeczywistym  Zasilanie rejestrów bezpośrednio w czasie rzeczywistym  Automatyczną, rejestrami i organami  Automatyczną, wzajemną wymianę informacji pomiędzy rejestrami i organami

24 Zasilanie PESEL obecnie GZMWZMPESEL

25 PESEL CEWIUDP PASZPORTY CRDoNiUOPOBYWATELSTWO RSC USC RDO DOWODY OSOBISTE RM MELDUNKI Wymiana danych od wejścia ustaw 2015 r.

26 obecnie Wymiana danych obecnie Akt małżeństwa USC aktu urodzenia żony USC aktu urodzenia męża Ewidencja ludności żony Ewidencja ludności męża Wystawca dowodu osobistego żony Wystawca dowodu osobistego męża

27 od 2015 r. Wymiana danych od 2015 r. Akt małżeństwa w RSC PESEL USC aktu urodzenia żony USC aktu urodzenia męża Ewidencja ludności żony Ewidencja ludności męża Wystawca dowodu osobistego żony Wystawca dowodu osobistego męża

28 Nowe ustawy przewidują  Odmiejscowienie wielu czynności z zakresu spraw obywatelskich:  dowód osobisty  odpisy aktów stanu cywilnego  zaświadczenia z USC  oświadczenia z USC  transkrypcja, odtworzenie, rejestracja zdarzeń zagranicznych  zapewnienia do ślubu  zmiana imienia/nazwiska  udostępnianie danych z RSC, RDO

29 Nowe ustawy przewidują  Załatwianie wielu spraw drogą elektroniczną :  składanie wniosku o: dowód osobisty dowód osobisty dane dane z RM, RZC, RDO, RSC, PESEL odpisy aktów odpisy aktów stanu cywilnego zaświadczenia zaświadczenia z RSC  zgłaszanie utraty dowodu osobistego  wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu i powrotu zza granicy

30  Nowe e-usługi:  wgląd we własne dane PESEL  wgląd we własne dane w rejestrze PESEL  wgląd we własne dane RDO  wgląd we własne dane w RDO Wykazu Dowodów Unieważnionych  dostęp do Wykazu Dowodów Unieważnionych

31 Nowe ustawy przewidują  Uproszczenie procedur administracyjnych: → nie decyzje a czynności materialno-techniczne → do gmin bez odpisów aktów stanu cywilnego → do urzędów bez zaświadczeń

32 Nowe ustawy przewidują w miejscu pobytu osoby:  Załatwianie niektórych spraw w miejscu pobytu osoby: → przyjęcie wniosku o dowód osobisty → dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego  choroba, niepełnosprawność, inne przeszkody

33 Nowe ustawy przewidują  Ujednoliceni e wzorów dokumentów  MSW zapewni gminom:  druki odpisów aktów  druki odpisów aktów stanu cywilnego  druki 2 zaświadczeń  pozostałe dokumenty, zaświadczenia drukowane z rejestrów wg jednolitych wzorów

34 MSW zapewniło gminom: Stacje robocze - 551 Serwery - 182 Drukarki - 694 Skanery- 372 Routery - 175 Switche - 148 Czytniki kart - 1001 Czytniki z pin padem - 369  + dodatkowy, zgłoszony przez gminy sprzęt

35 MSW i wojewoda zapewnili gminom :  szkolenia dla liderów  szkolenia e-learningowe  szkolenia merytoryczne – 2,3,5,8 grudnia  bieżąca pomoc i współpraca

36 Dowód osobisty obowiązek posiadania dowodu → pełnoletni obywatele RP zamieszkali w krajuobowiązek posiadania dowodu → pełnoletni obywatele RP zamieszkali w kraju prawo posiadania dowodu – każdy obywatel RP - dzieciprawo posiadania dowodu – każdy obywatel RP - dzieci wydawany w dowolnej gminie –odmiejscowieniewydawany w dowolnej gminie –odmiejscowienie wydawany bezpłatniewydawany bezpłatnie wydawany w ciągu 30 dniwydawany w ciągu 30 dni ważny 5/10 latważny 5/10 lat unieważnienie dowoduunieważnienie dowodu po upływie 4 miesięcy od zmiany danych

37  wniosek o dowód składa się osobiście lub elektronicznie dla małoletniego jeden  wniosek dla małoletniego – składa tylko jeden z rodziców  1 zdjęcie „paszportowe” Dowód osobisty

38  W dowodzie osobistym: brak rysopisu, podpisu i adresu jest obywatelstwo  Od wejścia w życia nowych ustaw w 2015 r.  adres w dowodzie nie potwierdza miejsca zameldowania  zmiana adresu nie stanowi podstawy do wymiany dowodu  nie będzie obowiązkowej wymiany dowodów osobistych

39 Tworzenie, likwidacja USC  Rozporządzenie MSW na wniosek WOJEWODY + opinia gmin  Kryteria: liczba spraw inne okoliczności

40 Upoważnienie innych pracowników usc przez Kierownika, Wójta  do wydawania: odpisów odpisów z aktów stanu cywilnego, zaświadczeń zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w RSC danych dotyczących wskazanej osoby zaświadczeń zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczeń zaświadczeń o przyjętych sakramentach wpisywania WD w księdze papierowej o przeniesieniu aktu do RSC przypisków dokonywania przypisków poza zagranicznymi

41 Ślub poza lokalem usc 1. 1. Osoba jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności. Opłata skarbowa – 84 zł za akt małżeństwa

42 Ślub poza lokalem usc 2. Na wniosek osób jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia:  zachowanie uroczystej formy  bezpieczeństwo gości Opłata dodatkowa – 1000 zł + 84 zł za akt małżeństwa -stanowi dochód gminy -brak dotacji

43 Odmowa ślubu poza lokalem Jeżeli: wskazane we wniosku miejsce nie spełnia ww. wymogówwskazane we wniosku miejsce nie spełnia ww. wymogów we wskazanym terminie nie udało się uzgodnić innego terminukierownik nie może przyjąć oświadczeń we wskazanym terminie i nie udało się uzgodnić z nowożeńcami innego terminu Odmowa pisemna

44 Zatrudnianie kierowników/zastępców urzędów stanu cywilnego

45 Obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) Obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz, prezydent.

46 Obowiązek zatrudnienia kierownika lub zastępcy W każdej gminie W każdej gminie – bez względu na liczbę mieszkańców musi być obligatoryjnie zatrudniona inna osoba musi być obligatoryjnie zatrudniona inna osoba poza wójtem na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika

47 Organ zatrudniający kierownika/zastępcę usc to wójt, burmistrz, prezydent

48 Zatrudnianie kierowników praktycznie  Stosujemy: Art. 2, 6, 11-15, 20 uops Art. 2, 6, 11-15, 20 uops nabór otwarty, konkurencyjny, awans wewnętrzny nabór otwarty, konkurencyjny, awans wewnętrzny  i dodatkowo  i dodatkowo : rt.6a pasc / Art. 8 pasc Art.6a pasc / Art. 8 pasc kwalifikacje zawodowe kierownika/zastępcy usc określający kwalifikacje zawodowe kierownika/zastępcy usc

49 Wymagane kwalifikacje Obecna ustawa Nowa ustawa MGR prawa lub MGR administracji Inny MGR + studia podyplomowe w zakresie administracji Licencjat dowolny Licencjat dowolny + studia podyplomowe w zakresie administracji 5 letni staż 3 letni staż Ułamki etatów

50 Uwaga:  Wymogi te nie odnoszą się do wójta, burmistrza, prezydenta

51 Ocena wykształcenia

52 Studia wyższe mgr  Słowo kluczowe: kierunek

53  mgr prawa administracji  mgr prawa lub mgr administracji= studia magisterskie na kierunku: PRAWO lub ADMINISTRACJA Ocena wykształcenia

54 Ocena studiów wyższych prawnicze mgr prawa administracyjne mgr administracji studia 5 letnie Licencjat Dowolny kierunek + Mgr administracji spełnia Licencjat z administracji + Mgr inny kierunek nie spełnia

55 Studia podyplomowe  Słowo kluczowe: w zakresie administracji

56 Konsekwencje niewłaściwego zatrudnienia kierownika niewłaściwego zatrudnienia kierownika

57 Konsekwencje  Przykłady medialne: Bytom, Kielce  Skutki – społeczne, prawne, finansowe  nieistnienie  nieistnienie małżeństw  nieskuteczne uznanie  nieskuteczne uznanie ojcostwa  nieskuteczne  nieskuteczne inne oświadczenia woli  unieważnienie aktów  unieważnienie aktów stanu cywilnego  spadki, PIT, renty, umowy cywilnoprawne → odszkodowania  Art. 231 kk i Art. 96 uosg

58 Ocena wykształcenia kierowników i zastępców Listopad 2014

59 Statystyka usc 182  Liczba gmin – 182 174  Liczba usc – 174 powyżej 50 000 mieszkańców 6  Liczba gmin powyżej 50 000 mieszkańców - 6 Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Wieliczka, Oświęcim, Olkusz

60 kierownikiem usc jest wójt  Liczba gmin, w których kierownikiem usc jest wójt – 76 zatrudniono kierownika usc  Liczba gmin, w których zatrudniono kierownika usc - 98 zatrudniono zastępcę kierownika  Liczba gmin, w których zatrudniono zastępcę kierownika – 124 nie zatrudniono zastępcy kierownika  Liczba gmin, w których nie zatrudniono zastępcy kierownika – 50 Statystyka usc

61 Kierownicy i zastępcy usc  Liczba kierowników – 98  Liczba zastępców usc – 156  Razem 254 osoby

62 do 30 października Kierownicy i zastępcy do 30 października 2014 r.  Liczba kierowników – 107  Liczba zastępców usc – 186  Razem 293 osoby

63 Kwalifikacje kierowników i zastępców Kierownicy i zastępcy – 254 osoby Kierownicy i zastępcy – 254 osoby posiada wykształcenie – 253 posiada wykształcenie – 253 osoby 1 wątpliwości – 1 osoba

64 Uwagi:  Kierownicy/zastępcy: spadek liczby kierowników i zastępców zatrudnieni w kilku gminach zatrudnieni na ułamki etatów brak kierownika/zastępcy

65  Wdrożenie nowych ustaw  Zwiększenie obowiązków usc  Masowość usług

66 USC 2013 90 545  Akty - 90 545 - 346 220  Odpisy aktów - 346 220 – 16 000  Decyzje usc – 16 000

67 EL i DO 2013 271 154  Meldunki - 271 154 171 283  Dane osobowe – 171 283 335 752  Dowody osobiste – 335 752

68 Wskazówki:  Wzmocnić kadrowo usc - kierownik/zastępca musi przebywać stale w usc: zatrudnić kierownika/zastępcę w pełnym wymiarze etatu w jednej gminie, zatrudnić więcej zastępców na ułamki etatów zatrzymać doświadczonych kierowników/zastępców zatrzymać doświadczonych pracowników ewidencji ludności i dowodów osobistych  Zapewnić: wsparcie informatyczne pomoc i wsparcie dla pracowników spraw obywatelskich

69 Dziękuję za uwagę Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie


Pobierz ppt "Spotkanie z wójtami, burmistrzami, prezydentami. Grudzień 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google