Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny z informatyki 1 Egzamin maturalny INFORMATYKA Opracowała Agata Kordas Pracownia Matur, OKE Jaworzno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny z informatyki 1 Egzamin maturalny INFORMATYKA Opracowała Agata Kordas Pracownia Matur, OKE Jaworzno."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny z informatyki 1 Egzamin maturalny INFORMATYKA Opracowała Agata Kordas Pracownia Matur, OKE Jaworzno

2 Egzamin maturalny z informatyki 2 AGENDA SPOTKANIA 1.Egzamin maturalny z informatyki w latach 2010-2014. 2.Nowy egzamin maturalny Podstawa prawna Zmiany merytoryczne Budowa arkuszy egzaminacyjnych Organizacja egzaminu 3.Organizacja egzaminu z informatyki w 2015 r. 4.Praca nauczyciela i przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. 5.Propozycje współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

3 Egzamin maturalny z informatyki Liczba zdających egzamin maturalny z informatyki w latach 2010-2014 3 RokLiczba maturzystów Liczba zdających informatykę Średnie wyniki 2014302 0004 317P=40% R=52% 2013330 0004 176P=46% R=56% 2012345 0003 799P=38% R=56% 2011360 0003 070P=44% R=56% 2010368 0002 742P=36% R=44%

4 Egzamin maturalny z informatyki Nowy egzamin maturalny 4

5 Egzamin maturalny z informatyki Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 5

6 Egzamin maturalny z informatyki Nowy egzamin maturalny 6 Od roku szkolnego 2014/2015 do egzaminu przystąpią absolwenci liceum ogólnokształcącego Od roku szkolnego 2015/2016 do egzaminu przystąpią absolwenci technikum

7 Egzamin maturalny z informatyki Najważniejsze zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r. 7 Wszyscy absolwenci przystąpią obowiązkowo do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Nowa formuła części ustnej egzaminu z języka polskiego: zdający losuje zadanie (polecenie + tekst albo ikonografia) i tworzy wypowiedź + uczestniczy w rozmowie z egzaminatorami. Więcej zadań w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności złożone, np. analizowanie, stawianie hipotez, ich weryfikację, wyciąganie wniosków, krytyczną analizę tekstu. Nowe kryteria oceniania (holistyczne podejście).

8 Egzamin maturalny z informatyki Zmiany w egzaminie z informatyki 8 Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez absolwentów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

9 Egzamin maturalny z informatyki Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych 9 Arkusz I bez komputera Arkusz I bez komputera Zawiera najczęściej 3 wiązki zadań: 1.Analiza algorytmu, modyfikacja algorytmu. 2.Rozwiązanie opisanego problemu poprzez skonstruowanie algorytmu. 3.Test sprawdzający wiadomości z zakresu znajomości funkcji i zasad pracy sprzętu komputerowego, terminologii związanej z sieciami komputerowymi, grafiki komputerowej, zagadnienia prawne, język zapytań SQL, zagadnienia związane z tworzeniem stron internetowych.

10 Egzamin maturalny z informatyki 10 Arkusz II z komputerem Arkusz II z komputerem Zawiera najczęściej 3 wiązki zadań: 1.Zadania programistyczne 2.Zadania bazodanowe 3.Zadania rozwiązywane za pomocą arkusza kalkulacyjnego

11 Egzamin maturalny z informatyki Przykładowe zadania I części egzaminu 11 Zadanie z informatora (str.20) Rozwiązanie problemu poprzez skonstruowanie algorytmu Analiza algorytmu, modyfikacja algorytmu Zadanie z przykładowego arkusza (str.3) Test Zadania z przykładowego arkusza (str.2)

12 Egzamin maturalny z informatyki Przykładowe zadania II części egzaminu 12 Zadanie z informatora (str.71) Zadanie programistyczne Zadanie bazodanowe Zadanie rozwiązywane za pomocą arkusza kalkulacyjnego Zadanie z informatora (str.65) Zadanie z informatora (str.43)

13 Egzamin maturalny z informatyki 13 Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego

14 Egzamin maturalny z informatyki 14 Dokumenty i materiały pomocnicze w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego Podstawa programowa Informator maturalny Przykładowy arkusz egzaminacyjny zamieszczony na stronie CKE Komunikat Dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z bieżącego roku Arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich udostępnione na stronie CKE

15 Egzamin maturalny z informatyki 15 Informator maturalny

16 Egzamin maturalny z informatyki 16 Ocenianie odpowiedzi zdających Informator maturalny zawiera: Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie Struktura i forma egzaminu Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, komentarz do zadań ze wskazówkami dla ucznia, i schematy oceniania

17 Egzamin maturalny z informatyki 17 Środowisko komputerowe Pakiet programów użytkowych* Język programowania (środowisko programistyczne)* Windows z systemem plików NTFS –Microsoft Office 2003 – 2010 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)* –OpenOffice (w tym: Write, Calc, Base, Impress) i MySQL 5.0 lub nowszy Pascal –Free Pascal (FPC 2.0 lub nowszy) C/C++ –Microsoft Visual Studio C++ –Dev C++ 4.9.9.2 lub nowszy –Code Blocks 10.05 lub nowszy Java –Java SE Development Kit 6 lub nowszy + edytor Eclipse Classic 3.6 lub nowszy Linux z KDE –OpenOffice (w tym: Write, Calc, Base, Impress) i MySQL 5.0 lub nowszy Pascal –Free Pascal (FPC 2.0 lub nowszy) C/C++ –GCC/G++4.5 lub nowszy –Code Blocks 10.05 lub nowszy Java –Java SE Development Kit 6 lub nowszy + edytor Eclipse Classic 3.6 lub nowszy *tylko jeden dla wybranego środowiska Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015 r.

18 Egzamin maturalny z informatyki 18 Komunikat Dyrektora CKE Uwaga: Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę. Dane do drugiej części egzaminu będą dostarczone dla każdego zdającego na płycie CD. Szkoła powinna zapewnić dla każdego zdającego pamięć USB (pendrive) do tymczasowego zapisu plików przez zdającego podczas drugiej części egzaminu.

19 Egzamin maturalny z informatyki 19 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2014 Zawiera: opis arkuszy egzaminacyjnych wyniki zdających sprawdzane umiejętności (określone standardy) analiza jakościowa zadań przykładowe rozwiązania uczniowskie poprawne rozwiązania najczęściej powtarzające się błędy wnioski

20 Egzamin maturalny z informatyki 20 zapoznaje uczniów ze strukturą egzaminu maturalnego stosuje w praktyce szkolnej zasady oceniania zadań egzaminacyjnych realizuje podstawę programową w pracy dydaktycznej konstruuje zadania (testy) z czasownikami operacyjnymi i stosuje je na lekcjach i klasówkach NAUCZYCIEL

21 Egzamin maturalny z informatyki Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych § 60 ust. 1 zmienionego rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania… są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 21

22 Egzamin maturalny z informatyki Organizacja egzaminu z informatyki w 2015 r. 22

23 Egzamin maturalny z informatyki Data egzaminu: 19.05.2015 godz. 9.00 wtorek 23 Rodzaje egzaminów: Poziom rozszerzony według nowej podstawy programowej Poziom podstawowy według formuły do 2014 r. Poziom rozszerzony według formuły do 2014 r.

24 Egzamin maturalny z informatyki 24 Czas trwania egzaminu Poziom rozszerzony, nowa podstawa programowa Arkusz I Arkusz I Arkusz II Arkusz II 60 minut 150 minut

25 Egzamin maturalny z informatyki 25 Czas trwania egzaminu Poziom rozszerzony, formuła do 2014 r. Arkusz I Arkusz I Arkusz II Arkusz II 90 minut 150 minut

26 Egzamin maturalny z informatyki 26 Czas trwania egzaminu Poziom podstawowy, formuła do 2014 r. Arkusz I Arkusz I Arkusz II Arkusz II 75 minut 120 minut

27 Egzamin maturalny z informatyki Jakie egzaminy w szkołach: Technika formuła do roku 2014 (PP, PR) Licea Ogólnokształcące nowa podstawa, formuła do 2014 r. (PP i PR) - absolwenci do 2014 Zespoły Szkół nowa podstawa w LO, formuła do 2014 r. (PP i PR) – technikum oraz absolwenci LO do 2014 27

28 Egzamin maturalny z informatyki 28 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym2014/2015 procedury te znajdują się na stronie CKE w zakładce EGZAMIN MATURALNY | DLA LO OD 2015 zmiany w procedurach i ich aktualizacje wysyłane są bezpośrednio do szkół przed egzaminem poprzez serwis dyrektorów

29 Egzamin maturalny z informatyki 29 Obowiązki i zadania administratora (opiekuna) pracowni komputerowej Administrator odpowiedzialny jest za zgodne z procedurami prawidłowe przygotowanie pracowni, sprawny przebieg egzaminu od strony technicznej oraz zarchiwizowanie prac uczniów przeznaczonych do oceny. Administrator przygotowuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie w pracowni: a)stanowiska komputerowe dla zdających przygotowuje do pracy jako autonomiczne, uniemożliwiające zdającym: łączenie się z informatyczną siecią lokalną i z sieciami teleinformatycznymi, komunikowanie się zdających między sobą oraz z innymi osobami za pomocą komputera, podglądanie ekranu komputera innych zdających, b)konfiguruje komputery tak, aby każdy komputer przydzielony danemu zdającemu posiadał pełną wersję oprogramowania, jakie ten zdający wybrał z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE,

30 Egzamin maturalny z informatyki 30 Obowiązki i zadania administratora (opiekuna) pracowni komputerowej c)sprawdza na komputerach aktualną datę i czas systemowy, d)na każdym z komputerów zdających zakłada konto użytkownika lokalnego o nazwie matura_n, gdzie n oznacza nr stanowiska zdającego, e)sprawdza dostępność podstawowej dokumentacji oprogramowania, f)konfiguruje zapasowe stanowiska komputerowe tak, aby umożliwiały kontynuację pracy w przypadku ewentualnej awarii komputera któregokolwiek ze zdających, g)przygotowuje komputer operacyjny, na którym sprawdza m.in. sprawność nagrywania płyt CD–R,

31 Egzamin maturalny z informatyki 31 W przeddzień egzaminu wraz z członkiem ZN: 1.asystuje podczas sprawdzania komputerów i oprogramowania przez zdających, 2.tworzy na pulpicie każdego komputera dla zdającego katalog (folder) o nazwie zgodnej z numerem PESEL zdającego, 3.odpowiada na pytania zdających i wyjaśnia ewentualne wątpliwości, 4.odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem o sprawdzeniu komputera i oprogramowania i przekazuje przewodniczącemu ZN.

32 Egzamin maturalny z informatyki 32 W czasie drugiej części egzaminu 1.Jest obecny w pracowni, w której odbywa się egzamin i pozostaje do dyspozycji przewodniczącego ZN. 2.Nie ma prawa odpowiadać zdającym na pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji. 3.W przypadku ewentualnej awarii komputera zdającego na wniosek przewodniczącego ZN, niezwłocznie i w miarę swoich możliwości usuwa usterki, które spowodowały awarię lub udostępnia komputer zapasowy.

33 Egzamin maturalny z informatyki 33 Po egzaminie: 1. Używając zewnętrznego nośnika (np. pendrive’a) kopiuje do komputera operacyjnego wszystkie katalogi (foldery) o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich zawartością z poszczególnych stanowisk egzaminacyjnych. 2. Nagrywa na płytę CD–R z podpisem WYNIKI wszystkie katalogi (foldery) wymienione w punkcie 1. 3. Sprawdza w obecności poszczególnych zdających poprawność nagrania na płycie CD–R z podpisem WYNIKI wszystkich katalogów (folderów) oznaczonych ich numerami PESEL wraz ze wszystkimi plikami przekazanymi do oceny oraz odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem. Oświadczenie przekazuje przewodniczącemu ZN. 4. Tworzy kopię zapasową płyty CD–R z podpisem WYNIKI na płycie CD– R z podpisem KOPIA WYNIKI. 5. Nagrane płyty podpisuje kodem szkoły przy pomocy odpowiedniego pisaka i przekazuje przewodniczącemu ZN, który pakuje je wraz z arkuszami zdających do bezpiecznej koperty zwrotnej.

34 Egzamin maturalny z informatyki 34 Do drugiej części egzaminu każdy zdający otrzymuje wraz z arkuszem egzaminacyjnym zewnętrzny nośnik danych (płytę CD) podpisaną: zawiera ona dane (pliki) do zadań Do każdej sali (pracowni) dostarczone zostaną 2 czyste płyty CD jednorazowego zapisu do nagrania (udokumentowania) wyników zdających w tej części egzaminu - podpisane: DANE WYNIKI KOPIA WYNIKI

35 Egzamin maturalny z informatyki 35 Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Dzień przed egzaminem sprawdź swój komputer i zainstalowane na nim oprogramowanie. 2. W czasie rozwiązywania zadań z arkusza 2 zapisuj efekty swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut w folderze o nazwie zgodnej z Twoim numerem PESEL. 3. Zapisz rozwiązanie zadania programistycznego w języku programowania, który wybrałeś przed egzaminem w wersji źródłowej (nieskompilowanej). 4. Pamiętaj o przekazaniu do oceny, obok plików tekstowych zawierających odpowiedzi do zadania/zadań, pliki zawierające komputerową realizację rozwiązania/obliczeń.

36 Egzamin maturalny z informatyki 36 Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych 1.Prace egzaminacyjne sprawdzają i oceniają egzaminatorzy powołani przez dyrektora OKE. 2.Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju. 3.Egzaminatorzy, w szczególności, zwracają uwagę na: a) poprawność merytoryczną rozwiązań, b) kompletność i dokładność prezentacji rozwiązań zadań, zachowanie odpowiednich zasad w zapisie programów i algorytmów. 4.Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą polecenia. 5.Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka rozwiązań (jedno prawidłowe, inne błędne), to egzaminator nie przyznaje punktów. 6.Jeśli zdający w drugiej części egzaminu, jako rozwiązanie zadania, przekaże do oceny tylko pliki (np. tekstowe) zawierające odpowiedzi do zadania/zadań, bez plików zawierających komputerową realizację rozwiązania/obliczeń, to egzaminator nie przyznaje punktów. 7.Całkowicie poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w schemacie punktowania, są oceniane pełną liczbą punktów. 8. Zapisy w brudnopisie nie są oceniane.

37 Egzamin maturalny z informatyki 37 Propozycje współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną Udział szkoły w standaryzacji zadań maturalnych Zgłaszanie propozycji zadań maturalnych Szkolenia dla nauczycieli, którzy chcieliby pracować w zespole sprawdzającym egzamin maturalny Udział w kursach on-line dla egzaminatorów OKE dostępnych na stronie OKE Jaworzno Korespondencja z koordynatorem OKE w Jaworznie (zapytania, propozycje, konsultacje)

38 Egzamin maturalny z informatyki 38 Informacje dotyczące matury z informatyki www.cke.edu.pl www.oke.jaworzno.pl e-mail: akordas@oke.jaworzno.pl


Pobierz ppt "Egzamin maturalny z informatyki 1 Egzamin maturalny INFORMATYKA Opracowała Agata Kordas Pracownia Matur, OKE Jaworzno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google