Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny INFORMATYKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny INFORMATYKA"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny INFORMATYKA
Opracowała Agata Kordas Pracownia Matur, OKE Jaworzno

2 AGENDA SPOTKANIA Egzamin maturalny z informatyki w latach 2010-2014.
Nowy egzamin maturalny Podstawa prawna Zmiany merytoryczne Budowa arkuszy egzaminacyjnych Organizacja egzaminu Organizacja egzaminu z informatyki w 2015 r. Praca nauczyciela i przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Propozycje współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

3 Liczba zdających egzamin maturalny z informatyki w latach 2010-2014
Rok Liczba maturzystów Liczba zdających informatykę Średnie wyniki 2014 4 317 P=40% R=52% 2013 4 176 P=46% R=56% 2012 3 799 P=38% R=56% 2011 3 070 P=44% R=56% 2010 2 742 P=36% R=44%

4 Nowy egzamin maturalny

5 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

6 Nowy egzamin maturalny
Od roku szkolnego 2014/2015 do egzaminu przystąpią absolwenci liceum ogólnokształcącego Od roku szkolnego 2015/2016 do egzaminu przystąpią absolwenci technikum

7 Najważniejsze zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r.
Wszyscy absolwenci przystąpią obowiązkowo do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Nowa formuła części ustnej egzaminu z języka polskiego: zdający losuje zadanie (polecenie + tekst albo ikonografia) i tworzy wypowiedź + uczestniczy w rozmowie z egzaminatorami. Więcej zadań w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności złożone, np. analizowanie, stawianie hipotez, ich weryfikację, wyciąganie wniosków, krytyczną analizę tekstu. Nowe kryteria oceniania (holistyczne podejście).

8 Zmiany w egzaminie z informatyki
Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez absolwentów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

9 Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych
Zawiera najczęściej 3 wiązki zadań: Analiza algorytmu, modyfikacja algorytmu. Rozwiązanie opisanego problemu poprzez skonstruowanie algorytmu. Test sprawdzający wiadomości z zakresu znajomości funkcji i zasad pracy sprzętu komputerowego, terminologii związanej z sieciami komputerowymi, grafiki komputerowej, zagadnienia prawne, język zapytań SQL, zagadnienia związane z tworzeniem stron internetowych. Arkusz I bez komputera Pozostajemy przy egzaminie składającym się z dwóch arkuszy

10 Arkusz II Zawiera najczęściej 3 wiązki zadań: Zadania programistyczne
z komputerem Zawiera najczęściej 3 wiązki zadań: Zadania programistyczne Zadania bazodanowe Zadania rozwiązywane za pomocą arkusza kalkulacyjnego Arkusze z informatyki są od paru lat przewidywalne. Omówić…. Podkreśliłbym tutaj słabą znajomość algorytmiki i programowania przez uczniów, dużą frakcję opuszczeń takich zadań. Jestem też za tym, aby wspomnieć o zadaniu1 o potędze 2 z ubiegłorocznego egzaminu maturalnego, tak jak rozmawialiśmy i pisałaś w mailu

11 Przykładowe zadania I części egzaminu
Analiza algorytmu, modyfikacja algorytmu Zadanie z przykładowego arkusza (str.3) Rozwiązanie problemu poprzez skonstruowanie algorytmu Zadanie z informatora (str.20) Test Zadania z przykładowego arkusza (str.2)

12 Przykładowe zadania II części egzaminu
Zadanie programistyczne Zadanie z informatora (str.71) Zadanie bazodanowe Zadanie z informatora (str.65) Zadanie rozwiązywane za pomocą arkusza kalkulacyjnego Zadanie z informatora (str.43)

13 Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego

14 Dokumenty i materiały pomocnicze w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego
Podstawa programowa Informator maturalny Przykładowy arkusz egzaminacyjny zamieszczony na stronie CKE Komunikat Dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z bieżącego roku Arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich udostępnione na stronie CKE

15 Informator maturalny Informatory ukazują się od Sygnalizują o każdej zmianie w formule egzaminów. Trzeci informator od 2002

16 Informator maturalny zawiera:
Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie Struktura i forma egzaminu Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, komentarz do zadań ze wskazówkami dla ucznia, i schematy oceniania Ocenianie odpowiedzi zdających

17 Pakiet programów użytkowych*
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015 r. Środowisko komputerowe  Pakiet programów użytkowych* Język programowania (środowisko programistyczne)* Windows z systemem plików NTFS  –Microsoft Office 2003 – 2010 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)* –OpenOffice (w tym: Write, Calc, Base, Impress) i MySQL 5.0 lub nowszy Pascal –Free Pascal (FPC 2.0 lub nowszy) C/C++ –Microsoft Visual Studio C++ –Dev C lub nowszy –Code Blocks lub nowszy Java –Java SE Development Kit 6 lub nowszy + edytor Eclipse Classic 3.6 lub nowszy Linux z KDE  –Free Pascal (FPC 2.0 lub nowszy) –GCC/G++4.5 lub nowszy Na podstawie § 63 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zm.) podaję do publicznej wiadomości listę środowisk komputerowych, programów użytkowych oraz języków programowania, z której mogą wybierać osoby przystępujące do egzaminu maturalnego z informatyki w 2015 roku (absolwenci wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych). *tylko jeden dla wybranego środowiska

18 Komunikat Dyrektora CKE
Uwaga: Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę. Dane do drugiej części egzaminu będą dostarczone dla każdego zdającego na płycie CD. Szkoła powinna zapewnić dla każdego zdającego pamięć USB (pendrive) do tymczasowego zapisu plików przez zdającego podczas drugiej części egzaminu. Jeżeli szkoła nie ma licencjonowanego oprogramowania wybranego przez ucznia: Czy można wysłać go do innej szkoły? Tak, jak najbardziej. Czy może uczeń przynieść licencjonowane oprogramowanie na egzamin (przypadek z Częstochowy)? Nie może, licencja została udzielona dla tego ucznia (lub dla kogoś z jego rodziny lub nawet znajomego) i dla jego komputera – nie jest to licencja dla szkoły i komputerów szkolnych.

19 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2014
Zawiera: opis arkuszy egzaminacyjnych wyniki zdających sprawdzane umiejętności (określone standardy) analiza jakościowa zadań przykładowe rozwiązania uczniowskie poprawne rozwiązania najczęściej powtarzające się błędy wnioski

20 NAUCZYCIEL realizuje podstawę programową w pracy dydaktycznej
zapoznaje uczniów ze strukturą egzaminu maturalnego stosuje w praktyce szkolnej zasady oceniania zadań egzaminacyjnych Ad 3 Prawidłowy zapis algorytmu (lista kroków, pseudokod, język programowania), algorytm odnosi się do specyfikacji, prawidłowy zapis operatorów, jeżeli nie mamy w treści zadania informacji o funkcjach, które możemy wykorzystać (sort, pow – podnoszenie do potęgi, sqrt - pierwiastkowanie po dołączeniu biblioteki math) to należy w algorytmach korzystać z podstawowych operatorów arytmetycznych. Proszę zwracać uwagę aby algorytm to nie była opisówka (historia z mchu i paproci) np. Wynik jest równy pierwszej cyfrze po przecinku (uczeń nie pokazuje jak wyznaczyć pierwszą cyfrę po przecinku), pobierz ostatnią cyfrę z liczby n, dodaj wszystkie dzielniki liczby n itp 2^k Symbol ^ w języku C++ to operator różnicy symetrycznej (XOR) bitów Ad 4. podaj, wyjaśnij , uzasadnij, wykonaj zestawienie, uzupełnij tabelę, wstaw…. Przedstaw w formie tabeli, wykonaj wykres, przedstaw zależność, porównaj, podaj różnice Zamiast: Zastanów się nad przyczynami – podaj przyczyny Spróbuj skonstruować algorytm - Zaprojektuj i zapisz algorytm konstruuje zadania (testy) z czasownikami operacyjnymi i stosuje je na lekcjach i klasówkach

21 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
§ 60 ust. 1 zmienionego rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania… są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

22 Organizacja egzaminu z informatyki w 2015 r.

23 Data egzaminu: 19.05.2015 godz. 9.00 wtorek
Rodzaje egzaminów: Poziom rozszerzony według nowej podstawy programowej Poziom podstawowy według formuły do 2014 r. Poziom rozszerzony według formuły do 2014 r.

24 Czas trwania egzaminu 150 minut 60 minut Arkusz II Arkusz I
Poziom rozszerzony, nowa podstawa programowa Arkusz I Arkusz II 150 minut 60 minut Zwrócić uwagę na czas trwania arkusza 1

25 Czas trwania egzaminu Poziom rozszerzony, formuła do 2014 r. 150 minut
Arkusz I Arkusz II 150 minut 90 minut

26 Czas trwania egzaminu Poziom podstawowy, formuła do 2014 r. 120 minut
Arkusz I Arkusz II 120 minut 75 minut

27 Jakie egzaminy w szkołach:
Technika formuła do roku 2014 (PP, PR) Licea Ogólnokształcące nowa podstawa, formuła do 2014 r. (PP i PR) - absolwenci do 2014 Zespoły Szkół nowa podstawa w LO, formuła do 2014 r. (PP i PR) – technikum oraz absolwenci LO do 2014 Nie pomylić arkuszy

28 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym2014/2015
procedury te znajdują się na stronie CKE w zakładce EGZAMIN MATURALNY | DLA LO OD 2015 zmiany w procedurach i ich aktualizacje wysyłane są bezpośrednio do szkół przed egzaminem poprzez serwis dyrektorów

29 Obowiązki i zadania administratora (opiekuna) pracowni komputerowej
Administrator odpowiedzialny jest za zgodne z procedurami prawidłowe przygotowanie pracowni, sprawny przebieg egzaminu od strony technicznej oraz zarchiwizowanie prac uczniów przeznaczonych do oceny. Administrator przygotowuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie w pracowni: stanowiska komputerowe dla zdających przygotowuje do pracy jako autonomiczne, uniemożliwiające zdającym: • łączenie się z informatyczną siecią lokalną i z sieciami teleinformatycznymi, • komunikowanie się zdających między sobą oraz z innymi osobami za pomocą komputera, • podglądanie ekranu komputera innych zdających, konfiguruje komputery tak, aby każdy komputer przydzielony danemu zdającemu posiadał pełną wersję oprogramowania, jakie ten zdający wybrał z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE,

30 Obowiązki i zadania administratora (opiekuna) pracowni komputerowej
sprawdza na komputerach aktualną datę i czas systemowy, na każdym z komputerów zdających zakłada konto użytkownika lokalnego o nazwie matura_n, gdzie n oznacza nr stanowiska zdającego, sprawdza dostępność podstawowej dokumentacji oprogramowania, konfiguruje zapasowe stanowiska komputerowe tak, aby umożliwiały kontynuację pracy w przypadku ewentualnej awarii komputera któregokolwiek ze zdających, przygotowuje komputer operacyjny, na którym sprawdza m.in. sprawność nagrywania płyt CD–R ,

31 W przeddzień egzaminu wraz z członkiem ZN:
asystuje podczas sprawdzania komputerów i oprogramowania przez zdających, tworzy na pulpicie każdego komputera dla zdającego katalog (folder) o nazwie zgodnej z numerem PESEL zdającego, odpowiada na pytania zdających i wyjaśnia ewentualne wątpliwości, odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem o sprawdzeniu komputera i oprogramowania i przekazuje przewodniczącemu ZN.

32 W czasie drugiej części egzaminu
Jest obecny w pracowni, w której odbywa się egzamin i pozostaje do dyspozycji przewodniczącego ZN. Nie ma prawa odpowiadać zdającym na pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji. W przypadku ewentualnej awarii komputera zdającego na wniosek przewodniczącego ZN, niezwłocznie i w miarę swoich możliwości usuwa usterki, które spowodowały awarię lub udostępnia komputer zapasowy.

33 Po egzaminie: 1. Używając zewnętrznego nośnika (np. pendrive’a) kopiuje do komputera operacyjnego wszystkie katalogi (foldery) o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich zawartością z poszczególnych stanowisk egzaminacyjnych. 2. Nagrywa na płytę CD–R z podpisem WYNIKI wszystkie katalogi (foldery) wymienione w punkcie 1. 3. Sprawdza w obecności poszczególnych zdających poprawność nagrania na płycie CD–R z podpisem WYNIKI wszystkich katalogów (folderów) oznaczonych ich numerami PESEL wraz ze wszystkimi plikami przekazanymi do oceny oraz odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem. Oświadczenie przekazuje przewodniczącemu ZN. 4. Tworzy kopię zapasową płyty CD–R z podpisem WYNIKI na płycie CD–R z podpisem KOPIA WYNIKI. 5. Nagrane płyty podpisuje kodem szkoły przy pomocy odpowiedniego pisaka i przekazuje przewodniczącemu ZN, który pakuje je wraz z arkuszami zdających do bezpiecznej koperty zwrotnej.

34 Do drugiej części egzaminu każdy zdający otrzymuje wraz z arkuszem egzaminacyjnym zewnętrzny nośnik danych (płytę CD) podpisaną: zawiera ona dane (pliki) do zadań DANE Do każdej sali (pracowni) dostarczone zostaną 2 czyste płyty CD jednorazowego zapisu do nagrania (udokumentowania) wyników zdających w tej części egzaminu - podpisane: WYNIKI KOPIA WYNIKI

35 Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki
1. Dzień przed egzaminem sprawdź swój komputer i zainstalowane na nim oprogramowanie. 2. W czasie rozwiązywania zadań z arkusza 2 zapisuj efekty swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut w folderze o nazwie zgodnej z Twoim numerem PESEL. 3. Zapisz rozwiązanie zadania programistycznego w języku programowania, który wybrałeś przed egzaminem w wersji źródłowej (nieskompilowanej). 4. Pamiętaj o przekazaniu do oceny, obok plików tekstowych zawierających odpowiedzi do zadania/zadań, pliki zawierające komputerową realizację rozwiązania/obliczeń.

36 Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych
Prace egzaminacyjne sprawdzają i oceniają egzaminatorzy powołani przez dyrektora OKE. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju. Egzaminatorzy, w szczególności, zwracają uwagę na: a) poprawność merytoryczną rozwiązań, b) kompletność i dokładność prezentacji rozwiązań zadań, zachowanie odpowiednich zasad w zapisie programów i algorytmów. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą polecenia. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka rozwiązań (jedno prawidłowe, inne błędne), to egzaminator nie przyznaje punktów. Jeśli zdający w drugiej części egzaminu, jako rozwiązanie zadania, przekaże do oceny tylko pliki (np. tekstowe) zawierające odpowiedzi do zadania/zadań, bez plików zawierających komputerową realizację rozwiązania/obliczeń, to egzaminator nie przyznaje punktów. Całkowicie poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w schemacie punktowania, są oceniane pełną liczbą punktów. 8. Zapisy w brudnopisie nie są oceniane.

37 Propozycje współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną
Udział szkoły w standaryzacji zadań maturalnych Zgłaszanie propozycji zadań maturalnych Szkolenia dla nauczycieli, którzy chcieliby pracować w zespole sprawdzającym egzamin maturalny Udział w kursach on-line dla egzaminatorów OKE dostępnych na stronie OKE Jaworzno Korespondencja z koordynatorem OKE w Jaworznie (zapytania, propozycje, konsultacje)

38 Informacje dotyczące matury z informatyki


Pobierz ppt "Egzamin maturalny INFORMATYKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google