Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny 2010 Materiały zebrała i opracowała mgr Barbara Adamiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny 2010 Materiały zebrała i opracowała mgr Barbara Adamiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny 2010 Materiały zebrała i opracowała mgr Barbara Adamiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach

2 PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU Podstawowym aktem prawnym, wprowadzającym zewnętrzny system oceniania, jest u stawa o systemie o ś wiaty z dnia 7 września 1991r.(Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami ). Aktami prawnymi regulującymi przeprowadzanie egzaminów maturalnych są: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz U z 2007r.N r 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 846 z późniejszymi zmianami).

3 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (DzU z 2003 r. nr 90, poz.846 i DzU z 2007r. Nr 157, poz.1102) porównywalne obiektywne Wyniki z matur: takie same zadania w całym kraju pisemną część będą oceniać zewnętrzni egzaminatorzy, którzy nie poznają imion i nazwisk egzaminowanych, bo będą one zakodowane

4 UWAGA! Z matury zwolnieni mogą być laureaci lub finaliści przedmiotowych olimpiad w skali kraju. Wykaz olimpiad przedmiotowych dyrektor CKE ogłasza nie później niż 2 lata przed terminem egzaminu maturalnego.

5 RAMOWY HARMONOGRAM MATURY SESJA WIOSENNA 2010 Do 30 września 2009 r.- złożenie deklaracji 30 czerwca 2010 r.- przekazanie świadectw dojrzałości zdającym Od 4 do 28 maja 2010 r. - egzaminy ustne i pisemne Do 7 lutego 2010 r. – złożenie deklaracji ostatecznej

6 HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH W 2010 ROKU deklarowanych przez uczniów naszej szkoły Egzaminy pisemne zaczynają się o godzinie 9:00 i 14:00 4 maj – wtorek Język polski 9.00-PP, 14.00 - PR 5 maj – środa Matematyka 9.00 – PP, 14.00 - PR 6 maj – czwartek Język angielski 9.00 – PP, 14.00 -PR 7 maj –piątek Wos 9.00 – PP, 14.00 -PR 10 maj –poniedziałek Biologia 9.00 – PP, 9.00–PR 11 maj –wtorek Język niemiecki 9.00 – PP, 14.00 –PR 13 maj – czwartek Geografia 9.00 – PP, 9.00 -PR 14 maj – piątek Język rosyjski 9.00 – PP, 14.00 -PR 17 maj – poniedziałek Historia 9.00 – PP, 9.00 -PR 20 maj – czwartek Fizyka 9.00 – PP, 9.00 - PR

7 Egzaminy ustne Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach od 4 do 28 maja 2010 r.według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

8 EGZAMINY USTNE język polski – jeden poziom język obcy nowożytny -poziom podstawowy język obcy nowożytny -poziom podstawowy lub rozszerzony DodatkoweObowiązkowe

9 EGZAMINY PISEMNE Obowiązkowe- na poziomie podstawowym język polski język obcy nowożytny spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski matematyka

10 EGZAMINY PISEMNE Od 0 do 6 przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, filozofia,historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu. Dodatkowe – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym:

11 DEKLARACJA Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym jako obowiązkowe i dodatkowe Poziomy egzaminów maturalnych w części ustnej oraz w części pisemnej Temat z języka polskiego w części ustnej egzaminu maturalnego, wybrany z listy tematów Środowisko komputerowe, programy użytkowe oraz język programowania w przypadku zdających egzamin maturalny z informatyki Do 30 września 2009 roku uczniowie zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji, w której określają:

12 DEKLARACJA O tym, na jakim poziomie uczeń chce zdawać egzamin, decyduje już w deklaracji. Wstępną deklarację składa się nie później niż do 30 września 2009 roku, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego 2010 roku. Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie o wyrażeniu, albo nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu przekazania przez komisję wyników egzaminu szkole wyższej o przyjęcie do której ubiega się zdający. UWAGA!

13 WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU PISEMNEGO Każdy uczeń ma swój stolik. Na stoliku mogą być tylko : arkusze egzaminacyjne, sprzęt do pisania i niezbędne pomoce naukowe określone w komunikacie dyrektora CKE Zespół nadzorujący to przynajmniej 3 nauczycieli, w tym jeden z innej szkoły. W skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego przedmiotu ani wychowawca klasy. Arkusze egzaminacyjne będą kodowane. W trakcie egzaminu nie można wychodzić z sali (w wyjątkowych sytuacjach zezwolenia na wyjście udziela przewodniczący zespołu nadzorującego). Egzaminy pisemne polegają na wypełnianiu arkuszy. Jeśli uczeń skończy i odda arkusz może wyjść z sali. Dyslektycy (opinie– wrzesień 2009) nie będą mieli odrębnych arkuszy, ale egzaminatorzy będą uwzględniać tę wadę w trakcie oceniania.

14 USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO Na początku w klasie maturalnej nauczyciel polskiego ogłasza listę tematów do egzaminu ustnego. Uczeń wybiera jeden temat. Egzamin ustny trwa około 25 minut, w tym: 15 minut to prezentacja tematu, a pozostałe 10 minut to rozmowa z egzaminatorami. Egzamin ustny ma sprawdzić jak uczeń się komunikuje, czy i jak rozumie pytania, jak prowadzi dyskusję, broni swojego punktu widzenia oraz jak potrafi sobie zorganizować warsztat pracy. Pod uwagę jest brana także poprawność językowa. Podczas egzaminu ustnego uczeń może korzystać z materiałów dodatkowych np.: wykonanego filmu, fotografii, nagrań na kasetach, map itp. Projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu przeznaczonego na prezentację tematu. Miesiąc przed egzaminem uczeń zobowiązany jest oddać nauczycielowi bibliografię i materiały pomocnicze, a tydzień przed – plan swojej prezentacji. Za prezentację tematu uczeń może dostać 25% ogólnej punktacji, za rozmowę 35% ogólnej punktacji i za język oceniany w obu częściach egzaminu- 40% ogólnej punktacji.

15 PISEMNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY ARKUSZ egzaminacyjny Tekst służący do sprawdzania umiejętności czytania ze zrozumieniem (około 1200 słów). Test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu (12 – 16 zadań otwartych i/lub zamkniętych). Część sprawdzająca umiejętność pisania własnego tekstu związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym (2 tematy pracy do wyboru oraz strony przeznaczone na napisanie wypracowania). Czas trwania egzaminu na poziomie podstawowym: 170 minut

16 USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO POZIOM PODSTAWOWY Punkty treśćjęzyk Czas: 10 minut Przygotowanie: 5 minut Zad. 1 Trzy rozmowy sterowane: - uzyskiwanie, udzielanie informacji - relacjonowanie wydarzeń - negocjowanie 3333335 Zad. 2 Opis ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania 6 Razem:20

17 PISEMNY EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas trwania egzaminu-120 minut (w tym nagranie – 20 minut) ARKUSZ EGZAMINACYJNY Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu czytanego Wypowiedź pisemna – pisanie prostych tekstów użytkowych

18 MATURA Z MATEMATYKI Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym.

19 OPIS EGZAMINU PISEMNEGO Z MATEMATYKI Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju. Egzaminatorzy w szczególności zwracają uwagę na poprawność merytoryczną rozwiązań i kompletność prezentacji rozwiązań zadań. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą polecenia. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka rozwiązań (jedno prawidłowe, inne błędne), to egzaminator nie przyznaje punktów. Całkowicie poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w schemacie punktowania, są oceniane pełną liczbą punktów. Zapisy w brudnopisie nie są oceniane. Przystępujący do egzaminu maturalnego z matematyki wybranej jako przedmiot obowiązkowy zdał egzamin, jeżeli za rozwiązanie zadań otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

20 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH 1. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania jednolitych w całym kraju. 2. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie. 3. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy, które dotyczą polecenia. Komentarze, nawet poprawne, wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu. 4. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

21 WYNIKI MATURY Będą określane w procentach. Zdający zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyska co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od zdawanego poziomu. Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu na tym samym poziomie, w okresie od sierpnia do września tego samego roku. Termin egzaminu określa dyrektor CKE. Jeśli uczeń nie zda któregoś z egzaminów ustnych ma prawo przystąpić do egzaminów pisemnych.

22 Świadectwo dojrzałości Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości, wydane przez OKE. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu, bądź zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez OKE. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego z części ustnej oraz części pisemnej. Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego w części ustnej lub części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu, zdający otrzymuje wynik 0%

23 W razie gdyby się nie powiodło… W czerwcu 2010r. (w dniu ogłoszenia wyników i rozdania świadectw) w szkole zostaną przekazane absolwentom informacje o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz kolejnych sesjach. Do 7 lipca 2010r. – odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

24 POŁAMANIA PIÓR!


Pobierz ppt "Egzamin maturalny 2010 Materiały zebrała i opracowała mgr Barbara Adamiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google