Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowa Wieprz 20.02.2015 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowa Wieprz 20.02.2015 r.."— Zapis prezentacji:

1 Umowa Wieprz r.

2 Droga do uzyskania dofinansowania
Wniosek o udzielenie dotacji Podpisanie umowy Wymiana kotłów Wniosek o rozliczenie dotacji Wypłacenie dotacji

3 WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

4 Umowa § 1 1. Działając na mocy art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz z późn.zm.) oraz uchwały Nr …………….. Rady Gminy Wieprz z dnia …………………. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz”, Gmina udziela Inwestorowi dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji systemu ogrzewania w budynku/lokalu* mieszkalnym mieszczącym się …………………………………………………………………………… 2. Modernizacja, o której mowa w ust. 1 polega na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne. W ramach modernizacji Inwestor zobowiązuje się do zlikwidowania istniejącego źródła ogrzewania na paliwo stałe i zainstalowania kotła o mocy …………… kW, która jest odpowiednio dobrana do powierzchni ogrzewania

5 Umowa § 2 Gmina zobowiązuje się do przekazania Inwestorowi dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Inwestora na modernizację systemu ogrzewania we wskazanym w §1 ust. 1 budynku/lokalu* mieszkalnym, przy czym przez koszty kwalifikowane należy rozumieć wydatki poniesione na: demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania w postaci kotła, zakup i montaż niezbędnej armatury do zainstalowania nowego źródła ogrzewania, takiej jak pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawory, zespół rurowy, wkład kominowy, z zastrzeżeniem §2 ust. 2 niniejszej umowy. Ostateczna wysokość należnej dotacji zostanie ustalona na podstawie przedłożonej faktury VAT/rachunku za realizację zadania, przedstawiającej wysokość poniesionych przez Inwestora kosztów kwalifikowanych oraz potwierdzającej moc zainstalowanego kotła, oraz jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

6 Umowa § 3 Dla potwierdzenia wykonania zadania, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, poniesienia kosztów koniecznych do wykonania zadania oraz mocy zainstalowanego kotła Inwestor przedłoży: oryginały prawidłowo wystawionych na Inwestora faktur bądź rachunków, zawierających w szczególności: datę dokonania sprzedaży i wystawienia faktury VAT/rachunku w terminie realizacji zadania, tj. w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia określonego w § 4 niniejszej umowy, adres odbiorcy/nabywcy faktury VAT/rachunku zgodny z adresem Inwestora wykazanym na wniosku o udzielenie dotacji, nazwę usługi wykonanej w ramach zadania zrealizowanego zgodnie z zapisem §1 ust. 1 niniejszej umowy wraz ze wskazaniem jego lokalizacji, o ile lokalizacja ta jest inna niż adres Inwestora wskazany na wniosku o udzielenie dotacji oraz opisem zawierającym informację o rodzaju i mocy zainstalowanego kotła, wartość (brutto/netto) obejmującą koszty inwestycyjne konieczne do realizacji zadania o których mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy,

7 Umowa zaświadczenie o terminie i liczbie wyłączonych starych nisko sprawnych pieców węglowych/likwidacji kotłowni węglowej wystawione przez kominiarza lub przedsiębiorcę wykonującego zmianę systemu ogrzewania albo kierownika budowy. w wypadku pieca węglowego lub na biomasę dokument potwierdzający zgodność z klasą 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 do 30 czerwca 2015 r. Od 1 lipca 2015 r. dokument potwierdzający zgodność z klasą 5 wg normy PN-EN 303-5:2012. w przypadku braku opisu na fakturze VAT/rachunku pozwalającego na jednoznaczne określenie wysokości poniesionych przez Inwestora kosztów kwalifikowanych, o których mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, Inwestor przedłoży finansowo-rzeczowy wykaz usług/zakupów zawierający opis poniesionych kosztów. Wykaz ten powinien zawierać numer faktury VAT/rachunku, datę wystawienia, nazwę sprzedawcy i nabywcy, nazwę towaru/usługi, cenę netto/brutto oraz podpis i pieczęć przedsiębiorcy, który wykonał usługę lub dokonał sprzedaży.

8 Umowa Gmina zastrzega, że faktury VAT/rachunki niespełniające wymogów określonych niniejszą umową nie zostaną uwzględnione. Gmina ma prawo odmówić uznania za podstawę rozliczenia faktur VAT i rachunków nie odpowiadających wymogom formalnym, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, określających warunki, jakim muszą odpowiadać dowody księgowe. Podstawą do przekazania dotacji nie mogą być faktury, dowody zakupu wystawione przed podpisaniem niniejszej umowy. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. b), w której wymagane jest przedłożenie finansowo-rzeczowego wykazu usług/zakupów, brak tego wykazu będzie skutkował nieuwzględnieniem przedłożonych faktur VAT/rachunków.

9 Umowa § 4 Inwestor zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r.: dokonać w budynku/lokalu* mieszkalnym mieszczącym się w ………………. w Gminie Wieprz, modernizacji systemu ogrzewania o której mowa w §1 ust.1 niniejszej umowy, złożyć pisemny wniosek o rozliczenie dotacji zgodnie z wzorem podanym przy ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie dotacji wraz z następującymi dokumentami: oryginały faktur VAT/rachunków odpowiadające wymogom określonym w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w razie sytuacji, o której mowa w §3 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy również wykaz finansowo-rzeczowy usług/zakupów sporządzony zgodnie z wymogami §3 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy, dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę VAT/rachunek, w wypadku pieca węglowego lub na biomasę dokument potwierdzający zgodność z klasą 4 wg normy PN-EN :2012 protokół odbioru montażu i rozruchu kotła.

10 Umowa § 5 1. Wypłata dotacji nastąpi po spełnieniu przez Inwestora warunków określonych w niniejszej umowie dotyczących terminu i zakresu realizacji zadania oraz złożenia wymaganych dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji, po dokonaniu przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Wieprz kontroli realizacji zadania, potwierdzającej protokolarnie jego wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Kontrola nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji. W tym samym terminie komisja, o której mowa powyżej, dokona również ustalenia ostatecznej wysokości dotacji zgodnie z §2 niniejszej umowy. 2. Gmina Wieprz zobowiązuje się do: przekazania dotacji na konto Inwestora Nr * wypłacenia dotacji w kasie Urzędu Gminy Wieprz, Wieprz 217, nastąpi w okresie 30 dni od otrzymania ich od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 3. Inwestor oświadcza, iż ma świadomość, że w razie uznania, iż przychód wynikający z udzielenia dotacji podlega opodatkowaniu, będzie zobowiązany do zapłaty z tego tytułu podatku dochodowego.

11 Umowa § 6 Gmina zastrzega sobie prawo kontroli eksploatowanych źródeł ogrzewania, a Inwestor zobowiązuje się udostępnić je w tym celu przez okres 5 lat od dnia dokonania modernizacji systemu ogrzewania.

12 Umowa § 7 W przypadku odstąpienia od ogrzewania proekologicznego zrealizowanego w oparciu o niniejszą umowę, Inwestor zobowiązuje się do zwrotu dotacji, w terminie 30 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym zaistniała powyższa okoliczność, na rachunek bankowy Gminy Wieprz nr …………………………………………………….. (z dopiskiem - tytułem zwrotu dotacji celowej). Informację o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 1, Inwestor zobowiązany jest przekazać Gminy Wieprz niezwłocznie po jej wystąpieniu, na piśmie z podaniem daty jej powstania. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, naliczane są odsetki w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Gminy Wieprz nr …………………………….

13 Umowa § 8 Strony zgodnie ustalają, że umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od ustalonego terminu realizacji modernizacji, o którym mowa w §5 niniejszej umowy, jeżeli Inwestor nie dopełnił warunków dotyczących rozliczenia dotacji określonych niniejszą umową. § 9 Gmina odmówi wypłacenia dotacji w przypadku stwierdzenia: niewykonania prac określonych w §1, niezrealizowania zadania w terminie określonym w §4 niniejszej umowy, nieprzedstawienia wymaganych dokumentów do rozliczenia dotacji, o których traktuje niniejsza umowa. niezgodności zakresu faktycznie wykonanych prac z dokumentami przedstawionymi jako załączniki do wniosku o rozliczenie dotacji.

14 Umowa § 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa oraz postanowienia uchwały Nr …………………… Gminy Wieprz z dnia ……………………….. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz”. § 11 Inwestor zobowiązuje się do zapewnienia trwałości efektu rzeczowego w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania. W razie wypowiedzenia umowy, Inwestor zobowiązany jest bez dodatkowego żądania zwrócić kwotę dotacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia otrzymania środków z budżetu Gminy

15 Umowa § 12 Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę na drodze wzajemnego porozumienia zawartego na piśmie. § 13 Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnej zgody pod rygorem nieważności.

16 Umowa § 14 Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Gmina Wieprz jest administratorem zbioru danych osobowych wynikających z realizacji niniejszej umowy. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Dotowany powierza Gminie Wieprz przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym w szczególności w celach związanych z rozliczeniem i wypłatą dotacji. Gmina Wieprz nie jest upoważniona do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych. Dotowany przekazuje Gminie Wieprz dane osobowe nieodpłatnie. Gmina Wieprz oświadcza, iż zna przepisy ustawy o ochronie danych osobowych (oraz rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych) i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności do obowiązków tych należy stworzenie i stosowanie przy przetwarzaniu danych odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych, informatycznych i prawnych wymaganych przepisami prawa

17 5) Gmina Wieprz zobowiązuje się spełniać warunki, o których mowa w art
5) Gmina Wieprz zobowiązuje się spełniać warunki, o których mowa w art Ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 6) Dotowany upoważnia Gminę Wieprz do wydawania osobom biorącym udział w realizacji przedmiotowej umowy imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Powierzone dane osobowe, mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały pisemne upoważnienie. Każde upoważnienie Gmina Wieprz zobowiązana jest wpisać do prowadzonej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 2. W sytuacjach nadzwyczajnych, nieprzewidzianych w umowie, Gmina Wieprz zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę danych oraz interes Dotowanego. Gmina Wieprz jest zobowiązana powiadomić Dotowanego o każdej kontroli GIODO, jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych związanych z umową.

18 Umowa § 15 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Inwestora, dwa egzemplarze dla Gminy Wieprz.

19 Wniosek o rozliczenie dotacji


Pobierz ppt "Umowa Wieprz 20.02.2015 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google