Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

one voice one vision one firm

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "one voice one vision one firm"— Zapis prezentacji:

1 one voice one vision one firm
The user has a choice of two cover slides. The green cover (featured) should be used when presentations are either PROJECTED or PRINTED. No other text should appear on this slide. D E W E Y B A L L A N T I N E one voice one vision one firm

2 nowe możliwości zarządzania wierzytelnościami sektora bankowego
SEKURYTYZACJA nowe możliwości zarządzania wierzytelnościami sektora bankowego regulacje prawne sekurytyzacji – możliwości i ograniczenia lipiec, 2005 The “presentation to” slide (featured) should be the first slide that appears in the users BOUND presentation (a cover is not needed). The user may insert a client logo to a modest size where slide text reads “(insert centered logo)”. Logo should fit within the allotted space and appear centered on the slide.

3 PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (w szczególności art. 92a - 92c oraz art. 104) Ustawa z dnia 24 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (w szczególności art oraz art. 326) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Inne

4 RODZAJE SEKURYTYZACJI
Rodzaj transakcji sekurytyzacji wierzytelności bankowych, w tym wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, i jej konsekwencje prawne różnią się w zależności od: sposobu przeniesienia uprawnień do sekurytyzowanych wierzytelności oraz formy SPV

5 SPOSÓB PRZENIESIENIA UPRAWNIEŃ Z SEKURYTYZOWANYCH WIERZYTELNOŚCI
Przelew (umowa przelewu wierzytelności) Subpartycypacja (umowa o subpartycypację)

6 Przelew nie może pogorszyć sytuacji dłużnika Inne kwestie - zob. dalej
SPOSÓB PRZENIESIENIA UPRAWNIEŃ Z SEKURYTYZOWANYCH WIERZYTELNOŚCI - C.D. Przelew Inicjator (cedent) przenosi na SPV (cesjonariusza) sekurytyzowane wierzytelności; inicjator przestaje być wierzycielem kredytobiorcy, nowym wierzycielem staje się SPV Przelew nie może pogorszyć sytuacji dłużnika Inne kwestie - zob. dalej

7 Inne kwestie - zob. dalej
SPOSÓB PRZENIESIENIA UPRAWNIEŃ Z SEKURYTYZOWANYCH WIERZYTELNOŚCI - C.D. Subpartycypacja Inicjator nie przenosi na SPV sekurytyzowanych wierzytelności (inicjator pozostaje wierzycielem kredytobiorcy), ale zawiera umowę „o przekazywanie funduszowi wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności z określonej puli wierzytelności lub z określonych wierzytelności” (art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych) Przekazaniu podlegają: kwoty główne, pożytki, kwoty z realizacji zabezpieczeń Inne kwestie - zob. dalej

8 SCHEMAT SEKURYTYZACJI – SUBPARTYCYPACJA
Model oparty na umowie subpartycypacji między Bankiem a SPV. BANK Wierzytelność Umowa o subpartycypację Należności Wynagrodzenie SPV DŁUŻNICY Emisja papierów wartościowych Cena emisyjna INWESTORZY

9 SCHEMAT SEKURYTYZACJI - PRZELEW
Model oparty na przelewie (sprzedaży) sekurytyzowanych wierzytelności SPV. BANK Wierzytelność przed przelewem Zapłata za nabywane wierzytelności Przelew wierzytelności Wierzytelność po przelewie SPV Należności DŁUŻNICY Emisja papierów wartościowych Cena emisyjna INWESTORZY

10 DOPUSZCZALNE FORMY SPV
Fundusz sekurytyzacyjny Podmiot emisyjny

11 FORMY SPV - PODSTAWOWE RÓŻNICE SEKURYTYZACJI
Fundusz sekurytyzacyjny Podmiot emisyjny Sposób przeniesienia uprawnień do sekurytyzowanych wierzytelności Przelew, subpartycypacja Przelew Rodzaj sekurytyzowanych wierzytelności Brak wyraźnych ograniczeń co do niestandaryzowanych funduszy sekurytyzacyjnych, w przypadku funduszy standaryzowanych – pula jednolitych rodzajowo wierzytelności Jednolite rodzajowo wierzytelności

12 FORMY SPV - PODSTAWOWE RÓŻNICE SEKURYTYZACJI – C.D.
Fundusz sekurytyzacyjny Podmiot emisyjny Powiązanie kapitałowe lub organizacyjne SPV z bankiem Możliwe, z ograniczeniami Niemożliwe Zakaz nabywania papierów wartościowych emitowanych przez SPV Obowiązuje

13 FORMY SPV - PODSTAWOWE RÓŻNICE SEKURYTYZACJI – C.D.
Fundusz sekurytyzacyjny Podmiot emisyjny Zakaz gwarantowania wykupu papierów wartościowych emitowanych przez SPV Nie obowiązuje Obowiązuje Zakaz (co do zasady) odkupowania wierzytelności lub praw do świadczeń z wierzytelności

14 FORMY SPV - PODSTAWOWE RÓŻNICE SEKURYTYZACJI – C.D.
Fundusz sekurytyzacyjny Podmiot emisyjny Uprzywilejowanie hipoteki w stosunku do hipoteki przymusowej Istnieje Nie istnieje Ingerencja/nadzór Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Zawsze Tylko w przypadku publicznej emisji papierów wartościowych Zgoda dłużnika (i innych osób) na przelew Wymagana - zob. dalej Co do zasady nie wymagana

15 PRZELEW I SUBPARTYCYPACJA - PODSTAWOWE RÓŻNICE
Rodzaj SPV Fundusz sekurytyzacyjny, podmiot emisyjny Tylko fundusz sekurytyzacyjny Przejście wierzytelności Następuje Nie następuje

16 PRZELEW I SUBPARTYCYPACJA - PODSTAWOWE RÓŻNICE – C.D.
Przeniesienie hipoteki; konieczność wpisu w KW Zwykła – konieczne przeniesienie, wpis konstytutywny; Kaucyjna – jeśli hipoteka ma istnieć, konieczne przeniesienie, wpis konstytutywny Nie ma przeniesienia hipoteki; wpis nie jest wymagany BTE Utrata BTE BTE jest zachowany

17 PRZELEW I SUBPARTYCYPACJA - PODSTAWOWE RÓŻNICE – C.D.
Art. 92c Prawa Bankowego Ma zastosowanie – zob. dalej Nie ma zastosowania –zob. dalej

18 PRZELEW I SUBPARTYCYPACJA – PROBLEM ZGODY DŁUŻNIKA I INNYCH OSÓB
Generalna zasada - art. 509  § 1 Kodeksu cywilnego: „Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania”. Art. 92c Prawa Bankowego 1. Przelew wierzytelności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny wymaga uzyskania przez bank zgody dłużnika banku, będącego stroną czynności dokonanej z bankiem, jak również zgody dłużnika z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z dokonanej czynności oraz złożenia przez dłużnika oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, który nabędzie wierzytelność. Zgoda i oświadczenie powinny być wyrażone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Bank w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w art. 92a ust. 1 pkt 1, jest obowiązany powiadomić pisemnie dłużnika o przelewie wierzytelności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny.

19 Art. 326 Ustawy o funduszach inwestycyjnych:
PRZELEW I SUBPARTYCYPACJA – PROBLEM ZGODY DŁUŻNIKA I INNYCH OSÓB – C.D. Art. 326 Ustawy o funduszach inwestycyjnych: 1. Do przelewu wierzytelności banku na fundusz sekurytyzacyjny, z tytułu umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy art. 92a-92c ustawy, o której mowa w art. 312, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 2. Bank nie jest obowiązany do uzyskania zgody dłużnika banku na przelew wierzytelności banku z tytułu umów kredytu, w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu, określonych w umowie. 3. Bank przed zawarciem z funduszem sekurytyzacyjnym umowy przelewu wierzytelności banku z tytułu umów kredytu, spełniających przesłankę, o której mowa w ust. 2, jest obowiązany wezwać do zapłaty dłużnika banku z takich umów, wyznaczając mu jednocześnie 30-dniowy termin do uregulowania należności wobec banku, do wysokości kwoty określonej w wezwaniu. 4. Do wezwania bank obowiązany jest dołączyć informację, że w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy z obowiązków określonych w wezwaniu, jak również po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu, wierzytelność banku zostanie przelana na fundusz sekurytyzacyjny, któremu będzie przysługiwać uprawnienie do prowadzenia egzekucji na podstawie sekurytyzacyjnego tytułu egzekucyjnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności.

20 W przypadku subpartycypacji:
PRAWO UPADŁOŚCIOWE W przypadku przelewu wierzytelności, w razie upadłości inicjatora, wierzytelności nie wchodzą do masy upadłości W przypadku subpartycypacji: w skład masy upadłości upadłego banku będącego stroną umowy o subpartycypację nie wchodzą wierzytelności będące przedmiotem tej umowy fundusz sekurytyzacyjny wstępuje w prawa upadłego z tytułu wierzytelności sekurytyzowanych oraz zabezpieczeń tych wierzytelności syndyk przekazuje funduszowi sekurytyzacyjnemu świadczenia otrzymane od dłużników z tytułu wierzytelności sekurytyzowanych oraz dłużników z tytułu zabezpieczeń tych wierzytelności Zastrzeżenie: tzw. „suspect periods” Egzekucja prowadzona przez innych wierzycieli w sytuacji braku upadłości inicjatora

21 o nadanie ratingu sekurytyzowanym wierzytelnościom,
TAJEMNICA BANKOWA Bank oraz pracownicy banku są obowiązani zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowych. Obowiązek zachowania tajemnicy bankowej nie dotyczy przypadków, w których: udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przelewu wierzytelności lub umowy o subpartycypację, oraz związanych z nimi umów: o nadanie ratingu sekurytyzowanym wierzytelnościom, ubezpieczenia od ryzyka niewypłacalności dłużników sekurytyzowanych wierzytelności, udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z podmiotem emisyjnym, a podmiot ten zawarł z bankiem, od którego nabył wierzytelności, umowę o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności.

22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SPV (oraz podmiot, z którym SPV zawiera umowę o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności), może zbierać i przetwarzać dane osobowe dłużników sekurytyzowanych wierzytelności jedynie dla celów związanych z administrowaniem i obrotem wierzytelnościami sekurytyzowanymi. Pozostają w mocy przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności określające obowiązki administratora danych osobowych Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2005 r. dopuszczalne jest przekazywanie firmom prowadzącym windykację wierzytelności danych osobowych dłużników bez konieczności uzyskania zgody dłużników

23 Ogólna koncepcja (model) sekurytyzacji
OGÓLNA OCENA Brak spójności między przepisami Prawa bankowego i ustawy o funduszach inwestycyjnych Pomyłka ustawodawcy w art. 92c Prawa bankowego i art. 326 ustawy o funduszach inwestycyjnych Praktyczna trudność w związku z koniecznością przeniesienia hipotek – wpis do księgi wieczystej Ogólna koncepcja (model) sekurytyzacji

24 Dewey Ballantine Grzesiak sp. k.
ul. Książęca 4 Warszawa tel fax CLOSING SLIDE / THANK YOU The user has a choice of two closing slides. The sailboat (featured) should be used when presentations are PROJECTED. No other text should appear on this slide, and hard copy of the “thank you” slide should not be bound in with the presentation.


Pobierz ppt "one voice one vision one firm"

Podobne prezentacje


Reklamy Google