Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D E W E Y B A L L A N T I N E one voice one vision one firm D E W E Y B A L L A N T I N E.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D E W E Y B A L L A N T I N E one voice one vision one firm D E W E Y B A L L A N T I N E."— Zapis prezentacji:

1 D E W E Y B A L L A N T I N E one voice one vision one firm D E W E Y B A L L A N T I N E

2 SEKURYTYZACJA nowe możliwości zarządzania wierzytelnościami sektora bankowego regulacje prawne sekurytyzacji – możliwości i ograniczenia lipiec, 2005

3 D E W E Y B A L L A N T I N E PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE nUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (w szczególności art. 92a - 92c oraz art. 104) nUstawa z dnia 24 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (w szczególności art. 183 - 195 oraz art. 326) nUstawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece nUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nInne

4 D E W E Y B A L L A N T I N E RODZAJE SEKURYTYZACJI Rodzaj transakcji sekurytyzacji wierzytelności bankowych, w tym wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, i jej konsekwencje prawne różnią się w zależności od: sposobu przeniesienia uprawnień do sekurytyzowanych wierzytelności oraz formy SPV

5 D E W E Y B A L L A N T I N E SPOSÓB PRZENIESIENIA UPRAWNIEŃ Z SEKURYTYZOWANYCH WIERZYTELNOŚCI nPrzelew (umowa przelewu wierzytelności) nSubpartycypacja (umowa o subpartycypację)

6 D E W E Y B A L L A N T I N E SPOSÓB PRZENIESIENIA UPRAWNIEŃ Z SEKURYTYZOWANYCH WIERZYTELNOŚCI - C.D. Przelew nInicjator (cedent) przenosi na SPV (cesjonariusza) sekurytyzowane wierzytelności; inicjator przestaje być wierzycielem kredytobiorcy, nowym wierzycielem staje się SPV nPrzelew nie może pogorszyć sytuacji dłużnika nInne kwestie - zob. dalej

7 D E W E Y B A L L A N T I N E SPOSÓB PRZENIESIENIA UPRAWNIEŃ Z SEKURYTYZOWANYCH WIERZYTELNOŚCI - C.D. Subpartycypacja nInicjator nie przenosi na SPV sekurytyzowanych wierzytelności (inicjator pozostaje wierzycielem kredytobiorcy), ale zawiera umowę „o przekazywanie funduszowi wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności z określonej puli wierzytelności lub z określonych wierzytelności” (art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych) nPrzekazaniu podlegają: kwoty główne, pożytki, kwoty z realizacji zabezpieczeń nInne kwestie - zob. dalej

8 D E W E Y B A L L A N T I N E SCHEMAT SEKURYTYZACJI – SUBPARTYCYPACJA nModel oparty na umowie subpartycypacji między Bankiem a SPV. BANK SPV INWESTORZY DŁUŻNICY Umowa o subparty cypację Należności Emisja papierów wartościowych Wierzytelność Cena emisyjna Wynagrodzenie

9 D E W E Y B A L L A N T I N E SCHEMAT SEKURYTYZACJI - PRZELEW nModel oparty na przelewie (sprzedaży) sekurytyzowanych wierzytelności SPV. BANK SPV INWESTORZY DŁUŻNICY Zapłata za nabywane wierzytelności Przelew wierzytelności Emisja papierów wartościowych Cena emisyjna Wierzytelność przed przelewem Wierzytelność po przelewie Należności

10 D E W E Y B A L L A N T I N E DOPUSZCZALNE FORMY SPV nFundusz sekurytyzacyjny nPodmiot emisyjny

11 D E W E Y B A L L A N T I N E FORMY SPV - PODSTAWOWE RÓŻNICE SEKURYTYZACJI Fundusz sekurytyzacyjnyPodmiot emisyjny Sposób przeniesienia uprawnień do sekurytyzowanych wierzytelności Przelew, subpartycypacjaPrzelew Rodzaj sekurytyzowanych wierzytelności Brak wyraźnych ograniczeń co do niestandaryzowanych funduszy sekurytyzacyjnych, w przypadku funduszy standaryzowanych – pula jednolitych rodzajowo wierzytelności Jednolite rodzajowo wierzytelności

12 D E W E Y B A L L A N T I N E FORMY SPV - PODSTAWOWE RÓŻNICE SEKURYTYZACJI – C.D. Fundusz sekurytyzacyjny Podmiot emisyjny Powiązanie kapitałowe lub organizacyjne SPV z bankiem Możliwe, z ograniczeniami Niemożliwe Zakaz nabywania papierów wartościowych emitowanych przez SPV Obowiązuje

13 D E W E Y B A L L A N T I N E FORMY SPV - PODSTAWOWE RÓŻNICE SEKURYTYZACJI – C.D. Fundusz sekurytyzacyjny Podmiot emisyjny Zakaz gwarantowania wykupu papierów wartościowych emitowanych przez SPV Nie obowiązujeObowiązuje Zakaz (co do zasady) odkupowania wierzytelności lub praw do świadczeń z wierzytelności Obowiązuje

14 D E W E Y B A L L A N T I N E FORMY SPV - PODSTAWOWE RÓŻNICE SEKURYTYZACJI – C.D. Fundusz sekurytyzacyjny Podmiot emisyjny Uprzywilejowanie hipoteki w stosunku do hipoteki przymusowej IstniejeNie istnieje Ingerencja/nadzór Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ZawszeTylko w przypadku publicznej emisji papierów wartościowych Zgoda dłużnika (i innych osób) na przelew Wymagana - zob. dalejCo do zasady nie wymagana

15 D E W E Y B A L L A N T I N E PRZELEW I SUBPARTYCYPACJA - PODSTAWOWE RÓŻNICE PrzelewSubpartycypacja Rodzaj SPVFundusz sekurytyzacyjny, podmiot emisyjny Tylko fundusz sekurytyzacyjny Przejście wierzytelności NastępujeNie następuje

16 D E W E Y B A L L A N T I N E PRZELEW I SUBPARTYCYPACJA - PODSTAWOWE RÓŻNICE – C.D. PrzelewSubpartycypacja Przeniesienie hipoteki; konieczność wpisu w KW Zwykła – konieczne przeniesienie, wpis konstytutywny; Kaucyjna – jeśli hipoteka ma istnieć, konieczne przeniesienie, wpis konstytutywny Nie ma przeniesienia hipoteki; wpis nie jest wymagany BTEUtrata BTEBTE jest zachowany

17 D E W E Y B A L L A N T I N E PRZELEW I SUBPARTYCYPACJA - PODSTAWOWE RÓŻNICE – C.D. PrzelewSubpartycypacja Art. 92c Prawa Bankowego Ma zastosowanie – zob. dalej Nie ma zastosowania – zob. dalej

18 D E W E Y B A L L A N T I N E PRZELEW I SUBPARTYCYPACJA – PROBLEM ZGODY DŁUŻNIKA I INNYCH OSÓB nGeneralna zasada - art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego: „Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania”. nArt. 92c Prawa Bankowego 1. Przelew wierzytelności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny wymaga uzyskania przez bank zgody dłużnika banku, będącego stroną czynności dokonanej z bankiem, jak również zgody dłużnika z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z dokonanej czynności oraz złożenia przez dłużnika oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, który nabędzie wierzytelność. Zgoda i oświadczenie powinny być wyrażone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Bank w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w art. 92a ust. 1 pkt 1, jest obowiązany powiadomić pisemnie dłużnika o przelewie wierzytelności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny.

19 D E W E Y B A L L A N T I N E PRZELEW I SUBPARTYCYPACJA – PROBLEM ZGODY DŁUŻNIKA I INNYCH OSÓB – C.D. Art. 326 Ustawy o funduszach inwestycyjnych: 1. Do przelewu wierzytelności banku na fundusz sekurytyzacyjny, z tytułu umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy art. 92a-92c ustawy, o której mowa w art. 312, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 2. Bank nie jest obowiązany do uzyskania zgody dłużnika banku na przelew wierzytelności banku z tytułu umów kredytu, w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu, określonych w umowie. 3. Bank przed zawarciem z funduszem sekurytyzacyjnym umowy przelewu wierzytelności banku z tytułu umów kredytu, spełniających przesłankę, o której mowa w ust. 2, jest obowiązany wezwać do zapłaty dłużnika banku z takich umów, wyznaczając mu jednocześnie 30-dniowy termin do uregulowania należności wobec banku, do wysokości kwoty określonej w wezwaniu. 4. Do wezwania bank obowiązany jest dołączyć informację, że w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy z obowiązków określonych w wezwaniu, jak również po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu, wierzytelność banku zostanie przelana na fundusz sekurytyzacyjny, któremu będzie przysługiwać uprawnienie do prowadzenia egzekucji na podstawie sekurytyzacyjnego tytułu egzekucyjnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności.

20 D E W E Y B A L L A N T I N E PRAWO UPADŁOŚCIOWE nW przypadku przelewu wierzytelności, w razie upadłości inicjatora, wierzytelności nie wchodzą do masy upadłości nW przypadku subpartycypacji:  w skład masy upadłości upadłego banku będącego stroną umowy o subpartycypację nie wchodzą wierzytelności będące przedmiotem tej umowy  fundusz sekurytyzacyjny wstępuje w prawa upadłego z tytułu wierzytelności sekurytyzowanych oraz zabezpieczeń tych wierzytelności  syndyk przekazuje funduszowi sekurytyzacyjnemu świadczenia otrzymane od dłużników z tytułu wierzytelności sekurytyzowanych oraz dłużników z tytułu zabezpieczeń tych wierzytelności nZastrzeżenie: tzw. „suspect periods” nEgzekucja prowadzona przez innych wierzycieli w sytuacji braku upadłości inicjatora

21 D E W E Y B A L L A N T I N E TAJEMNICA BANKOWA nBank oraz pracownicy banku są obowiązani zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowych. nObowiązek zachowania tajemnicy bankowej nie dotyczy przypadków, w których:  udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przelewu wierzytelności lub umowy o subpartycypację, oraz związanych z nimi umów: Øo nadanie ratingu sekurytyzowanym wierzytelnościom, Øubezpieczenia od ryzyka niewypłacalności dłużników sekurytyzowanych wierzytelności,  udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z podmiotem emisyjnym, a podmiot ten zawarł z bankiem, od którego nabył wierzytelności, umowę o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności.

22 D E W E Y B A L L A N T I N E OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH nSPV (oraz podmiot, z którym SPV zawiera umowę o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności), może zbierać i przetwarzać dane osobowe dłużników sekurytyzowanych wierzytelności jedynie dla celów związanych z administrowaniem i obrotem wierzytelnościami sekurytyzowanymi. nPozostają w mocy przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności określające obowiązki administratora danych osobowych nZgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2005 r. dopuszczalne jest przekazywanie firmom prowadzącym windykację wierzytelności danych osobowych dłużników bez konieczności uzyskania zgody dłużników

23 D E W E Y B A L L A N T I N E OGÓLNA OCENA nBrak spójności między przepisami Prawa bankowego i ustawy o funduszach inwestycyjnych nPomyłka ustawodawcy w art. 92c Prawa bankowego i art. 326 ustawy o funduszach inwestycyjnych nPraktyczna trudność w związku z koniecznością przeniesienia hipotek – wpis do księgi wieczystej nOgólna koncepcja (model) sekurytyzacji

24 D E W E Y B A L L A N T I N E Dewey Ballantine Grzesiak sp. k. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa tel. 690-6100 fax 690-6222 www.deweyballantine.com


Pobierz ppt "D E W E Y B A L L A N T I N E one voice one vision one firm D E W E Y B A L L A N T I N E."

Podobne prezentacje


Reklamy Google