Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obsługa sekurytyzowanych wierzytelności –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obsługa sekurytyzowanych wierzytelności –"— Zapis prezentacji:

1 Obsługa sekurytyzowanych wierzytelności –
wymogi prawne, umowa serwisowa, proces windykacyjny Piotr Krupa, Prezes Zarządu KRUK Sp. z o.o. Warszawa, 20 lipca 2005

2 Kto może być serwiserem?
Serwiser - podmiot zarządzający sekurytyzowanymi wierzytelnościami na podstawie umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności zawartej z funduszem Kto może być serwiserem? Bank krajowy. Podmiot inny niż bank krajowy, jeżeli Fundusz uzyskał zezwolenie KPWiG na zawarcie umowy z tym podmiotem.

3 Firma windykacyjna (np. KRUK)…
… może być serwiserem: funduszu sekurytyzacyjnego, który współtworzy (czyli w przypadku KRUKa funduszu PROKURA) każdego innego funduszu sekurytyzacyjnego z którym zawrze umowę na obsługę sekurytyzowanych wierzytelności.

4 Przesłanki uzyskania zezwolenia KPWiG na zawarcie umowy serwisowej z serwiserem nie będącym bankiem krajowym cz. I Do wniosku o zezwolenie (składanego za pośrednictwem funduszu) potencjalny serwiser dołącza (art. 192 ust. 3): statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz odpis z właściwego rejestru; projekt umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności; schemat i opis powiązań kapitałowych wnioskodawcy; ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy; opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności;

5 Przesłanki uzyskania zezwolenia KPWiG na zawarcie umowy serwisowej z serwiserem nie będącym bankiem krajowym cz. II wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności; procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową; zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności; dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego; zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14.

6 KPWiG odmawia zezwolenia
na zawarcie umowy serwisowej z serwiserem nie będącym bankiem krajowym, jeżeli: dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 3; wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca może wykonywać umowę o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego (art. 192 ust. 4) – przesłanka ocenna.

7 Nadzór KPWiG nad działalnością serwisera
[art. 226 ust.1 pkt 7] – Komisja sprawdza, czy działalność serwisera w zakresie obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego [art. 234 ust. 1] - w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, narusza przepisy prawa w związku z wykonywaniem umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności, Komisja może: nałożyć na ten podmiot karę pieniężną w wysokości do zł; zobowiązać fundusz do zmiany tego podmiotu w terminie określonym w decyzji; zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2. [art. 234 ust. 2] - Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności towarzystwo odpowiada wobec uczestników funduszu solidarnie z serwiserem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które serwiser nie ponosi odpowiedzialności.

8 Umowa serwisowa a ochrona danych osobowych
Art. 193. Fundusz sekurytyzacyjny oraz podmiot, z którym fundusz zawarł umowę o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności, mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe dłużników sekurytyzowanych wierzytelności jedynie dla celów związanych z administrowaniem wierzytelnościami sekurytyzowanymi i ich obrotem. Zgoda dłużnika na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczna. Administratorem danych osobowych jest fundusz. Serwiser przetwarza dane osobowe dłużników na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 31 uodo). Powierzenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić w umowie serwisowej

9 Szczególne uprawnienia funduszu w dochodzeniu wierzytelności
Wyciąg z ksiąg funduszu ma moc prawną dokumentu urzędowego [Art. 194].  Księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych. Przeniesienie hipoteki lub zastawu rejestrowego na fundusz preferencje w zakresie wpisu [art. 195 ust. 2] Wpis, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł. równe pierwszeństwo zaspokojenia z hipotekami przymusowymi [art. 36 §2 Ordynacji podatkowej]

10 Kompleksowość działań
– atutem serwisera Windykacja pozasądowa Windykacja bezpośrednia Windykacja sądowa Usługi detektywistyczne

11 Narzędzia windykacji Print house – wysokonakładowa drukarnia
zindywidualizowane wezwania do zapłaty wysyłane do dłużników (dane osobowe, kwoty zadłużenia) generowane na skalę masową dzięki nowoczesnym systemom obróbki danych. Call Center – masowa windykacja telefoniczna generowanie masowego ruchu przychodzącego i wychodzącego, nagrywanie rozmów, nowoczesna technologia teleinformatyczną. Wizyty negocjatorów terenowych windykacja bezpośrednia oparta o zespół doświadczonych negocjatorów terenowych wykorzystujących flotę samochodową oraz narzędzia teleinformatyczne. Postępowanie sądowe i egzekucyjne odzyskanie należności na drodze sądowej, masowe generowanie pism procesowych, współpraca z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju. Prowadzenie działań wspomagających postępowanie egzekucyjne (między innymi wskazywanie majątku dłużnika do objęcia egzekucją komorniczą)..

12 Biuro Detektywistyczne KRUK
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem wyłącznie licencjonowani detektywi mogą podejmować czynności zmierzające do zdiagnozowania rzeczywistej sytuacji finansowej dłużnika oraz poszukiwania źródeł jego dochodów. Działania Biura Detektywistycznego KRUK to skuteczny sposób na odzyskanie należności szczególnie trudnych: takich, które były już poddawane procesowi windykacji, które są w trakcie działań sądowych lub egzekucyjnych, lub tych z wydanym postanowieniem o bezskuteczności działań komorniczych. W lipcu 2004r. KRUK jako pierwsza firma zarządzająca wierzytelnościami uzyskał zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie usług detektywistycznych.

13 Biuro Detektywistyczne KRUK
Biuro Detektywistyczne KRUK może prowadzić czynności dochodzeniowe na terenie całego kraju w stosunku do podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych polegające m.in. na: ustaleniu stanów majątkowych dłużników poszukiwaniu źródeł dochodu pozwalających na wyegzekwowanie niezapłaconej należności, badaniu czy osoba fizyczna lub firma jest wiarygodna, czy wywiązuje się ze swoich zobowiązań majątkowych ustaleniu i potwierdzaniu tożsamości, adresów zameldowania, zamieszkania i czasowego pobytu oraz poszukiwaniu osób ukrywających się itp. Art. 9. O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.

14 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Obsługa sekurytyzowanych wierzytelności –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google