Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy obraz upadłości konsumenckiej – otwarcie prawnych możliwości oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczej sędzia Janusz Płoch.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy obraz upadłości konsumenckiej – otwarcie prawnych możliwości oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczej sędzia Janusz Płoch."— Zapis prezentacji:

1 Nowy obraz upadłości konsumenckiej – otwarcie prawnych możliwości oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczej sędzia Janusz Płoch - Przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Instytut Allerhanda

2 Nowelizacja ustawa z dnia 29.08.2014 roku o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza z dniem 31.12.2014 roku nowelizację przepisów o tzw. „upadłości konsumenckiej” (Dz. U. z 30.09.2014 roku, poz. 1306) (t. j. puin: Dz. U. z 2015 roku, poz. 233) 2

3 Podstawy prawne - dotychczasowe Prawo upadłościowe i naprawcze – ustawa z 28.02.2003 roku z późniejszymi zmianami w tym uchwalonymi ustawą z 5.12.2008 roku (Dz. U. nr 234, poz. 1572) wprowadzającą z dniem 31.03.2009 roku przepisy postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (art. 491 1-12 puin), czyli przepisy o tzw. „upadłości konsumenckiej”. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 233)

4 POSTĘPOWANIE ODDŁUŻENIOWE - ISTOTA Instrument prawny dający możliwość dłużnikowi (osobie fizycznej) rozpoczęcia „nowego startu” po zastosowania procedury pozwalającej na umorzenie w całości lub w części zobowiązań nieuregulowanych w toku postępowania upadłościowego. W przeciwnym razie „szara strefa”. - prywatni przedsiębiorcy – art. 369 puin (od 1.10.2003 r.) - konsumenci tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej - art. 491 1-12 puin (od 31.03.2009 r.) - art. 491 1-23 puin (od 31.12.2014 r.)

5 Prywatny przedsiębiorca Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 21 puin) W ramach ustalonej przez sąd wersji przebiegu postępowania upadłościowego podporządkowuje się skutkom ogłoszenia upadłości dotyczących osoby upadłego i jego majątku, pod rygorem zastosowania sankcji z art. 174, 58, 373 i 523 puin Ma prawo zrestrukturyzować zadłużenie poprzez zawarcie układu z wierzycielami Przy zakończeniu postępowania w opcji likwidacyjnej, po wykonaniu ostatecznego planu podziału, może zwrócić się do sądu o umorzenie w całości lub części nieuregulowanych w toku postępowania zobowiązań (art. 369 puin) 5

6 Dla kogo przewidziano oddłużenie - art. 369 puin prywatni przedsiębiorcy niewypłacalność była następstwem wyjątkowych i niezależnych okoliczności brak podstaw do orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z art. 373 puin – wniosek złożony w terminie - art. 21 puin – upadły wydał syndykowi majątek, dokumenty, itp. – podporządkował się skutkom ogłoszonej upadłości 6

7 Przyczyny negatywnej oceny przyjętych rozwiązań niska świadomość prawna dłużników; przeświadczenie dłużników, że procedura upadłościowa ma charakter windykacyjny, a nie oddłużeniowy; trudność w spełnieniu warunków pozwalających na oddłużenie – definicja niewypłacalności i termin – wyjątkowe i niezależne okoliczności 7

8 Istota upadłości konsumenckiej – dotychczasowe rozwiązania Jak najlepsze zaspokojenie wierzycieli w drodze likwidacji majątku masy i podziału uzyskanych w ten sposób funduszy Ustalenie planu spłaty niezaspokojonych zobowiązań i wykonanie przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty Umorzenie pozostałych zobowiązań „nowy start” 8

9 Trzy etapy upadłości konsumenckiej Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości inicjowane przez samego dłużnika Likwidacja majątku masy upadłości, zaspokojenie wierzycieli w planie podziału uzyskanych funduszy i ustalenie planu spłaty Wykonanie ustalonego planu spłaty niezaspokojonych zobowiązań, a następnie umorzenie pozostałych zobowiązań upadłego i ukończenie postępowania upadłościowego 9

10 Słabe strony postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Rozbudowane wymogi formalne Sąd opiera się tylko na oświadczeniach dłużnika Niewypłacalność następstwem wyjątkowych i niezależnych okoliczności (uznaniowość) Jeden wierzyciel Brak majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (ubóstwo masy) 10

11 Słabe strony postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Najmniej zastrzeżeń do tego etapu postępowania Słaba identyfikacja osoby upadłego (PESEL) Brak informacji o ogłoszonej upadłości Obligatoryjna likwidacja majątku Trudności z ustaleniem listy wierzytelności Ubóstwo masy upadłości 11

12 PLAN SPŁATY- czy w ogóle potrzebny? Symboliczna kara dla upadłego (nawet na 7 lat) Istotą jest umożliwienie powrotu do normalnego życia, nauka oszczędzania Przy ustalaniu bierzemy pod uwagę – obiektywne możliwości zarobkowania – wartość niezaspokojonych zobowiązań – niezbędne wydatki upadłego 12

13 Zmiana lub uchylenie planu spłaty Zmiana korzystna dla upadłego z powodu „przemijającej” przeszkody ? Uchylenie tylko na wniosek wierzycieli – nie wykonuje planu spłaty – podejmuje czynności przekraczające zwykły zarząd – zakupy na raty lub z odroczonym terminem – nie składa sprawozdań Bierna rola sądu na „zachowanie” upadłego. 13

14 Nowelizacja ustawa z dnia 29.08.2014 roku o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza z dniem 31.12.2014 roku nowelizację przepisów o tzw. „upadłości konsumenckiej” (Dz. U. z 30.09.2014 roku, poz. 1306) Tekst jednolity puin: Dz.U. z 2015 r., poz. 233 14

15 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI PRZEPISÓW W ZAKRESIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ Liberalizacja przepisów formalnych i materialno- prawnych – „zmiana optyki” Otwarcie możliwości ogłoszenia upadłości i oddłużenia. Ubóstwo masy, a koszty postępowania. Prostota (odformalizowanie) postępowań i poprawa dotychczasowych przepisów. Rygoryzm dla „omijających” ustalone zasady, czyli postępowanie nie traktujemy jako „oddłużalnie”

16 Cel postępowania upadłościowego wobec „konsumentów” Ustawa puin reguluje: m.in. - zasady dochodzenie roszczeń od niewypłacal- nych dłużników będących osobami fizycznymi ….; - zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 4 puin) Nadrzędnym celem postępowania upadłościowego jest umożliwienie umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu – art. 2 ust. 2 puin

17 Struktura i etapy postępowania - postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, -postępowanie upadłościowe, w ramach którego dochodzi do likwidacji majątku i zaspokojenie wierzycieli poprzez wykonania planu podziału funduszy masy, -opcjonalna możliwość zawarcia układu z wierzycielami - ustalenie planu spłaty i umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty - właściwość sądu, skład sądu upadłościowego, sędzia komisarz, itp. kwestie proceduralne 17

18 Upadły „gospodarzem” procesu. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć tylko dłużnik (art. 491 2 3.) Sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego (art. 491 10 1.) Postępowanie może być prowadzone przy jednym wierzycielu. (art. 491 2 2.) Układ może być przyjęty wyłącznie za zgodą upadłego (art. 491 22 4.) 18

19 Formy zakończenia postępowania upadłościowego po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty (art. 491 14.3.) po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli (art. 368 ust. 2) po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu (art. 293) umorzenie postępowania (art. 491 10 ) – na wniosek upadłego, – jeżeli upadły nie wskaże i nie wyda majątku, dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje obowiązków (chyba, że uchybienia są nieistotne lub zasady słuszności i względy humanitarne) – gdy podstawa do oddalenia wniosku o upadłość ujawni się po ogłoszeniu upadłości (art. 491 4 1,2,3,4.) uchylenie postępowania (art. 371) ??? 19

20 Kryteria dostępu „konsumencka” zdolność upadłościowa dłużnik doprowadza do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększa jej stopień zaostrzone kryteria, jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat doszło do zachowań wskazujących na „nierzetelność” dłużnika – art. 491 4 i art. 491 10 „względy słuszności i humanitarne” jako klauzula szczególnych okoliczności uzasadniających przeprowadzenie postępowania jeden wierzyciel czytelniej sprecyzowane wymogi formalne wniosku „ubóstwo masy”, czyli brak majątku lub płynnych funduszy 20

21 Kryteria dostępu - zdolność upadłościowa „gospodarcza” - przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 43’ kodeksu cywilnego oraz wspólnicy osobowych spółek handlowych odpowiadających za zobowiązania spółki, wspólnicy spółek partnerskich (art. 5 puin) „konsumencka” - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, których upadłości nie można ogłosić zgodnie z przepisami art. 5-9 puin (art. 491 1 puin) 21

22 Kryteria dostępu Przesłanka negatywna – sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Planowana jest modyfikacja definicji niewypłacalności – „Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli ocena jego sytuacji finansowej wskazuje, ze utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań” 22

23 Niewypłacalność w rozumieniu przepisów puin Art. 10. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Art. 11. 1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 2. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje. Art. 12. 1. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10 % wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli. 3. Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości sąd na wniosek dłużnika może zezwolić na wszczęcie przez dłużnika postępowania naprawczego, jeżeli nie ma przeszkód określonych w art. 492 ust. 3.

24 Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku: art. 491 4 2. 1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika, 2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 491 20, 3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, 4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli - chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 24

25 Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości art. 491 4 3. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. art. 491 4 4. jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 25

26 „Ubóstwo masy” - brak bariery majątkowej Wyłączenie stosowania art. 13 i 361 p.u.n. – brak wymogu majątku wystarczającego na koszty postępowania (491 2.1) Tymczasowe pokrywanie kosztów postępowania przez Skarb Państwa w razie brak majątku lub płynnych funduszy (491 7 ) Koszty tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa zwraca syndyk (491 7.4) lub dłużnik spłaca w ramach wykonywania planu spłaty (491 15.3.) Możliwość ostatecznego obciążenia SP kosztami w sytuacji, jeżeli dłużnik w sposób oczywisty nie jest zdolny do zarobkowania - w takim przypadku zobowiązania upadłego umarza się bez ustalenia planu spłaty (491 16.2) W razie następczej trwałej utraty zdolności do wykonywania planu spłaty sąd może uchylić plan spłaty, umorzyć zobowiązania upadłego i obciążyć SP kosztami (491 19.2) 26

27 Podstawy umorzenia postępowania lub uchylenia planu spłaty - ujawnienie się przesłanki oddalenia wniosku dopiero w toku postępowania - niewykonywanie przez upadłego ciążących na nim obowiązków w czasie postępowania / obowiązków określonych w planie spłaty Skutek w zależności od etapu: umorzenie postępowania upadłościowego, albo uchylenie planu spłaty „wentyl bezpieczeństwa”: kontynuacja postępowania, jeżeli uchybienie nie jest istotne/jest nieznaczne lub zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające umorzenie zobowiązań (względy słuszności lub humanitarne ) Przesłanki negatywne w toku postępowania art. 491 10 i art. 491 20

28 Ustalenie planu spłaty następuje z urzędu po wykonaniu ostatecznego planu podziału i jest jednocześnie zakończeniem postępowania upadłościowego - (art. 491 18 ) Kryteria ustalania planu spłat oparte na dostosowanym obecnym art. 370 ust. 1, sąd nie jest związany wnioskiem upadłego. Plan spłaty ustala się na okres do 36 miesięcy Zakaz dokonywania czynności, które mogłyby znacznie pogorszyć zdolność dłużnika do wykonywania planu spłaty wierzycieli. Możliwość zgody sądu (także następczej) - art. 491 18 Zmiana planu spłaty możliwa zarówno na wniosek upadłego, jak i wierzyciela. Przedłużenie do 18 miesięcy - (art. 491 19 ) Ustalenie i wykonywanie planu spłaty

29 Plan spłaty obejmuje w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 36 miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać – zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, – oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku postępowania - uwzględnia się w pełnej wysokości, przy czym ich spłata może być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż przewidziany na wykonanie planu spłaty wierzycieli tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa koszty postępowania obciążają upadłego i koszty te uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości, przy czym ich spłata może być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż przewidziany na wykonanie planu spłaty wierzycieli 29

30 Umorzenie zobowiązań Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. (491 21.1) Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Umarzając zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd obciąża Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania (491 16.) Jeżeli brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd na wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli, może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego, (491 19.2) 30

31 Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. 31

32 Skutki ustalenia planu spłaty i umorzenia zobowiązania W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w art. 491 21 ust. 2. (tj. które nie podlegają umorzeniu) - 491 15 ust. 6 Po wydaniu postanowienia, o umorzeniu zobowiązań niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań (491 21 ust. 3) 32

33 Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego - uwagi ogólne Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości. (art. 75.1.) Sędzia-komisarz określa zakres i czas korzystania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu znajdującym się w lokalu lub w budynku wchodzącym do masy upadłości, z tego mieszkania. (art. 75.2.) Upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku. (art. 57.2.) Sędzia-komisarz może postanowić, aby upadły będący osobą fizyczną nie opuszczał terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia. (art. 57.3.) 33

34 Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. (art. 61) Masa upadłości nie ma osobowości prawnej, jest to masa majątkowa, którą zarządza syndyk. Upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, wszystkie dokumenty i korespondencję. (art. 57.1.) Wykonanie obowiązku wydania majątku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi. (art. 57.1.) Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - uwagi ogólne

35 Pojęcie masy upadłości Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości i służy zaspokojeniu wierzycieli (art. 61) W skład masy upadłości wchodzi należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania, z zastrzeżeniem art. 63 – 67 puin (art. 62) Domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do majątku upadłego (art. 69 ust. 3) 35

36 W drodze wyjątku, zgodnie z art. 63, nie wchodzi do masy upadłości: 1) mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) - art. 829 i nast. kpc 2)wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu; 3)kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom. 2. Uchwała zgromadzenia wierzycieli może wyłączyć z masy upadłości inne składniki mienia upadłego. Masa upadłości

37 Wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości, rozstrzyga sędzia komisarz na wniosek syndyka lub upadłego. ( art. 491 11 ) Zgodnie z art. 70 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze składniki mienia nienależące do majątku upadłego podlegają wyłączeniu z masy upadłości. W razie zbycia przez upadłego mienia, które podlega wyłączeniu, świadczenie otrzymane za zbyte mienie wydaje się osobie, do której mienie to należało, jeżeli świadczenie jest wyodrębnione w masie upadłości (art. 71 ust. 1). Może się również zdarzyć, że sprzedaży mienia, które powinno być wyłączone z masy dokona syndyk albo zarządca. Wówczas osoba, do której mienie to należało, może żądać wydania świadczenia wzajemnego uzyskanego w zamian za to mienie (art. 71 ust. 2). Wyłączenia z masy upadłości

38 Zgodnie z art. 72 prawa upadłościowego i naprawczego osoba, do której należy mienie podlegające wyłączeniu, może żądać jego wydania lub wydania świadczenia wzajemnego za jednoczesnym zwrotem wydatków na utrzymanie tego mienia lub na uzyskanie świadczenia wzajemnego, poniesionych przez upadłego lub z masy upadłości. Wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości należy złożyć sędziemu komisarzowi. We wniosku o wyłączenie z masy upadłości należy zgłosić wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania, chyba że powołanie ich we wniosku było niemożliwe (art. 73 ust.1). Postanowienie s-k co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości, oraz postanowienie w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości w trybie art. 73, doręcza się wierzycielom. (art. 491 11 ) Wyłączenie z masy upadłości

39 Na wniosek upadłego. Dopuszczalny, jeżeli w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania. Zwołując zgromadzenie wierzycieli sędzia- komisarz może wstrzymać likwidację majątku upadłego, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły. Przyjęcie układu możliwe tylko za zgodą upadłego. Układ

40 Dziękuję za uwagę Janusz Płoch 40


Pobierz ppt "Nowy obraz upadłości konsumenckiej – otwarcie prawnych możliwości oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczej sędzia Janusz Płoch."

Podobne prezentacje


Reklamy Google