Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Targowisko Miejskie w Bobolicach Zasady prowadzenia sprzedaży na targowiskach BOBOLICE, 9 marca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Targowisko Miejskie w Bobolicach Zasady prowadzenia sprzedaży na targowiskach BOBOLICE, 9 marca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Targowisko Miejskie w Bobolicach Zasady prowadzenia sprzedaży na targowiskach BOBOLICE, 9 marca 2015 r.

3 Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy: “Może pan się o mnie oprze, Pan tak więdnie, panie koprze.” “Cóż się dziwić, mój szczypiorku, Leżę tutaj już od wtorku!” Rzecze na to kalarepka: “Spójrz na rzepę – ta jest krzepka!” Groch po brzuszku rzepę klepie: “Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?” “Dzięki, dzięki, panie grochu, Jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka – z tą jest gorzej: Blada, chuda, spać nie może.” “A to feler” - Westchnął seler. Burak stroni od cebuli, A cebula doń się czuli: “Mój Buraku, mój czerwony, Czybyś nie chciał takiej żony?” Burak tylko nos zatyka: “Niech no pani prędzej zmyka, Ja chcę żonę mieć buraczą, Bo przy pani wszyscy płaczą.” “A to feler” - Westchnął seler. Naraz słychać głos fasoli: “Gdzie się pani tu gramoli?!” “Nie bądź dla mnie taka wielka” - Odpowiada jej brukselka. “Widzieliście, jaka krewka!” - Zaperzyła się marchewka. “Niech rozsądzi nas kapusta!” “Co, kapusta?! Głowa pusta?!” A kapusta rzecze smutnie: “Moi drodzy, po co kłótnie, Po co wasze swary głupie, Wnet i tak zginiemy w zupie!” “A to feler” - Westchnął seler

4  Sprzedaż żywności wyprodukowanej w gospodarstwie rolnym bezpośrednio konsumentowi to dobre rozwiązanie, głównie dla rolników posiadających niewielkie tradycyjne gospodarstwa rolne. Korzyści ze sprzedaży bezpośredniej odnoszą zarówno rolnicy jak i konsumenci. Rolnicy zamiast oddawać surowce po niskich cenach do skupu sprzedają je po cenach rynkowych, natomiast konsumenci nabywają w dobrej cenie żywność wiadomego pochodzenia. Bezpośrednio konsumentowi można sprzedawać produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w stanie nieprzetworzonym, które pochodzą wyłącznie z własnych upraw lub hodowli.

5 Wprowadzając do obrotu żywność wyprodukowaną w gospodarstwie rolnym należy przestrzegać obowiązków wynikających z Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) a w przypadku produktów roślinnych także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2007 r.). Rozporządzenie to określa zakres działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich środków spożywczych, w tym wielkość i obszar oraz szczegółowe wymagania higieniczne.  Działalność w ramach dostaw bezpośrednich dotyczy wyłącznie surowców, czyli żywności nieprzetworzonej i obejmuje produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, produkty uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego. Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z tych produktów w postaci kiszonej lub suszonej.  W ramach dostaw bezpośrednich dopuszcza się stosowanie takich czynności jak, np. mycie warzyw czy usuwanie liści, natomiast niedopuszczalne jest np.: obieranie ziemniaków, krojenie marchewek, pakowanie sałaty w woreczki.

6  Dostawy bezpośrednie środków spożywczych mogą być realizowane bezpośrednio przez producentów produkcji pierwotnej, którzy dostarczają małe ilości środków spożywczych konsumentowi finalnemu, tj. osobom fizycznym – indywidualnym, np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne i inne).  Zakład działający na rynku spożywczym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej nie może wprowadzać do obrotu produktów pierwotnych w ramach dostaw bezpośrednich.

7  Rolnicy prowadzący działalność w ramach dostaw bezpośrednich obowiązani są przestrzegać wymagań higienicznych, określonych w Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, w zakresie odnoszącym się do surowców pochodzenia roślinnego. W myśl tego rozporządzenia urządzenia, sprzęt, wyposażenie i narzędzia, które są lub mogą znaleźć się w bezpośrednim kontakcie z żywnością, powinny być czyszczone i dezynfekowane, z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa środków spożywczych oraz w stanie technicznym i higienicznym niewpływającym negatywnie na spełnianie wymagań zdrowotnych żywności.

8  Działalność okazjonalna obejmująca przygotowywanie, przechowywanie i serwowanie żywności przez osoby fizyczne w trakcie imprez, takich jak np.: jarmarki, czy święta kościelne, szkolne, miejskie, wiejskie, gdzie żywność jest przygotowywana czasami, sporadycznie i na małą skalę nie jest uznawana za działalność podlegającą wymaganiom prawodawstwa higienicznego Wspólnoty.

9  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi działalność w ramach dostaw bezpośrednich wymaga rejestracji. W związku z tym producent zobowiązany jest co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności złożyć do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniosek o wpis do rejestru zakładów (podając zakres i wielkość produkcji oraz rodzaj produktów pochodzenia roślinnego) wraz z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.  Na tej podstawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią. Dodatkowo każdy podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o każdym przypadku zmiany działalności w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany. Działalność w ramach dostaw bezpośrednich może być prowadzona na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja pierwotna, lub na terenie województw przyległych.

10  Rolnicy prowadzący sprzedaż surowców roślinnych zobowiązani są również do prowadzenia dokumentacji i udostępniania jej organowi urzędowej kontroli żywności lub zakładowi detalicznemu, do którego realizowane są dostawy bezpośrednie.  Na wezwanie tych instytucji zobowiązani są do składania pisemnych oświadczeń o stosowanych środkach ochrony roślin, występowaniu szkodników lub chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu produktów pochodzenia roślinnego, oraz innych informacji istotnych ze względu na zdrowie człowieka.

11 W ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się: produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego:  zboża  owoce  warzywa  zioła  grzyby hodowlane produkty produkcji pierwotnej pochodzenia zwierzęcego:  drób  zajęczaki  zwierzęta łowne  produkty rybołówstwa  żywe ślimaki lądowe  mleko surowe i surową śmietanę  jaja konsumpcyjne  produkty pszczele

12 Drób:  ubój drobiu w gospodarstwie rolnym producenta (roczna produkcja nie przekracza 2.500 sztuk w przypadku indyków lub gęsi, albo 10.000 sztuk w przypadku innych gatunków drobiu;  sprzedaż tuszek drobiowych konsumentowi końcowemu na terenie gospodarstw rolnych, na targowiskach, do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (50 sztuk tygodniowo dla tuszek indyków lub gęsi, 200 sztuk tygodniowo tuszek innych gatunków drobiu).

13 Produkty rybołówstwa:  sprzedaż przez uprawnionego do rybactwa żywych lub schłodzonych produktów rybołówstwa, niepoddanych czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną  sprzedaż ze statków, na terenie gospodarstw rybackich, na targowiskach, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego.

14 Mleko surowe lub surowa śmietana pozyskane w gospodarstwie rolnym producenta:  sprzedaż na terenie gospodarstw rolnych, na targowiskach, do zakładów prowadzących handel detaliczny. (1.000 litrów tygodniowo mleka surowego, 500 litrów tygodniowo surowej śmietany).  Mleko surowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej powinno być pozyskane w sposób higieniczny, przechowane w czystych, zamkniętych pojemnikach, umożliwiających sprzedaż tych produktów w higienicznych warunkach do opakowań własnych konsumentów końcowych

15 Jaja konsumpcyjne:  sprzedaż na targowiskach lub do zakładów prowadzących handel detaliczny (od 350 do 2.450 sztuk tygodniowo ) Jaja konsumpcyjne przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej powinny być czyste, suche, pozbawione obcych zapachów oraz skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

16 Produkty pszczele nieprzetworzone:  miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele, pozyskanych z pasiek będących w posiadaniu producenta:  sprzedaż w miejscach sprzedaży bezpośredniej, na terenie gospodarstw rolnych, na targowiskach, do zakładów prowadzących handel detaliczny.

17 Sprzedażą bezpośrednią mogą być objęte wyłącznie produkty własne, wyprodukowane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia roślinnego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej powiadamiają właściwego ze względu na miejsce państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o planowanej produkcji, zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów, a w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej powiadamiają powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanej produkcji o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w zakładzie, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.

18 Dziękuję za uwagę Zbigniew Trojanowski – ZODR Barzkowice ©2015


Pobierz ppt "Targowisko Miejskie w Bobolicach Zasady prowadzenia sprzedaży na targowiskach BOBOLICE, 9 marca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google