Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele: 1. poznanie i rozumienie podstaw nowoczesnego procesu kształcenia oraz jego uwarunkowań, 2. wyposażenie studentów w treści teoretyczne, niezbędne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele: 1. poznanie i rozumienie podstaw nowoczesnego procesu kształcenia oraz jego uwarunkowań, 2. wyposażenie studentów w treści teoretyczne, niezbędne."— Zapis prezentacji:

1 współczesne aspekty dydaktyki WYMIAR GODZIN: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń (każda z grup)

2 Cele: 1. poznanie i rozumienie podstaw nowoczesnego procesu kształcenia oraz jego uwarunkowań, 2. wyposażenie studentów w treści teoretyczne, niezbędne do udziału w tworzeniu strategii zajęć w szkole i innych placówkach edukacyjnych, 3. wdrożenie do refleksyjnego stosunku do procesu kształcenia. 

3 TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU
1. Teoria kształcenia – dydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiki i jej aspekty 2. Historia rozwoju myśli dydaktycznej oraz współczesne tendencje w kształceniu ogólnym 3. Osobowość i kompetencje nowoczesnego nauczyciela 4. Konwencjonalne i problemowe/aktywizujące metody kształcenia oraz ich rola w realizacji celów współczesnej dydaktyki 5. Formy, zasady i środki kształcenia 6. Ewaluacja, pomiar dydaktyczny i refleksja w procesie kształcenia      

4 Zakładane efekty kształcenia
Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie: rozumiał rolę nauczyciela w nowoczesnej szkole oraz proces kształcenia w świetle współczesnych trendów i tendencji w edukacji, poprawnie analizował i wnioskował obszar problemów dydaktycznych w różnych aspektach i perspektywach,     

5 3. rozumiał rolę, oczekiwania i potrzeby ucznia w współczesnej szkole
4. posługiwał się wybranymi metodami i narzędziami badań dydaktycznych, 5. rozumiał konieczność diagnozy oraz pomiaru jakości efektów własnej pracy oraz pracy swoich uczniów, 6. rozwijał w sobie oraz w swoich uczniach potrzebę kształcenia ustawicznego.

6 Literatura literatura podstawowa:
Bereźnicki F., Podstawy kształcenia ogólnego. Kraków 2011. Klus – Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa 2010 Kupisiewicz Cz., Dydaktyka. Kraków 2012. Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. Gdańsk 2010.

7 Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2000.
literatura uzupełniająca: Bąbel P., Wiśniak M., Jak uczyć, żeby nauczyć. Warszawa 2008. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa 2007. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2000. Mietzel G., Psychologia kształcenia. Gdańsk 2002. Phillips D., Soltis J., Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańsk 2003.

8 cykl zajęć w postaci wykładów kończy się egzaminem – egzamin odbywa się w postaci samodzielnie przygotowanego konspektu z zaprojektowanej przez siebie lekcji oraz zaprezentowania przebiegu lekcji na forum grupy warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (3.0 – 5.0)

9 Na ocenę zaliczeniową składa się udział studenta w zajęciach ćwiczeniowych, który jest bardzo ściśle związany z aktywnością z uwagi na metody problemowe, warsztaty dydaktyczne i testy, które są podstawowymi metodami pracy na ćwiczeniach. Oceny z ćwiczeń: 100% obecności – ocena 5.0 1 nieobecność – 4.0 2 nieobecności – 3.0 3 nieobecności – konieczność ustnego kolokwium z problematyki ćwiczeń.

10 Przebieg i data egzaminu: Egzamin będzie przebiegał w postaci ustnej – prezentacja samodzielnie przygotowanego konspektu z zaprojektowanej przez siebie lekcji oraz zaprezentowanie przebiegu lekcji na forum grupy.

11 konsultacje piątki 15.00-16.00 KA budynek C, pokój 334b
lub mail: ania.kozuh.net


Pobierz ppt "Cele: 1. poznanie i rozumienie podstaw nowoczesnego procesu kształcenia oraz jego uwarunkowań, 2. wyposażenie studentów w treści teoretyczne, niezbędne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google