Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Poddziałanie 9.1.2 projekt systemowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Poddziałanie 9.1.2 projekt systemowy."— Zapis prezentacji:

1 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Poddziałanie 9.1.2 projekt systemowy

2 O co chodzi? Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych” wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

3 W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011R ZAŁOŻONO ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. ALOKACJA NA PROJEKT W 2011 - 2013 DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO - 61 932 935

4 „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 23 kwietnia 2010 Znajdują się na stronie internetowej www.miastomyszkow.pl w zakładce Edukacja www.miastomyszkow.pl

5 ZASADY OKREŚLAJĄ  zasady przygotowania projektu systemowego;  zadania beneficjentów systemowych oraz innych instytucji w zakresie realizacji projektu systemowego;  formy wsparcia realizowane w ramach projektu systemowego;  zasady finansowania projektu systemowego;

6  wnioskodawcami mogą być wyłącznie organy prowadzące, przy czym szkoły mogą być realizatorami projektów  organ prowadzący może składać wnioski w przedziale czasowym 2010-2013, w terminach wyznaczonych przez IP, nie częściej niż 1 raz w roku  dana szkoła może być objęta projektem tylko 1 raz w ciągu całego okresu 2010 – 2013  projektem mogą być objęte szkoły spełniające standardy I, II, III, jednocześnie jeden wniosek powinien obejmować nie mniej niż 70 % szkół danego organu prowadzącego – kryterium dostępu

7  zasady rozliczania i monitorowania projektu systemowego;  W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, obowiązują reguły wynikające z innych dokumentów programowych składających się na System Realizacji PO KL.

8 WARUNKI FINANSOWANIA PROJEKTÓW Typ szkołyIlość uczniówkwota szkoła małaod 1 do 69 uczniów w klasach I-III 30 000 zł. szkoła duża70 uczniów i więcej w klasach I-III iloczyn liczby uczniów i kwoty 453,30 zł.

9 Myszków SP Nr 116273 434,00 SP Nr 26930 000,00 SP Nr 318382 954,00 SP Nr 42930 000,00

10 SP Nr 5288130 550,00 SP Nr 64830 000,00 SP Nr 71830 000,00 SP Nr 85430 000,00 Razem851436 938,00

11 Uwaga Jako wyjściową do obliczeń przyjmujemy liczbę uczniów w bieżącym roku szkolnym W budżecie planujemy zakupy w ramach cross-financing na poziomie 10% wartości projektu ( meble- powyżej 350 zł koszt jednostkowy)

12 WARUNKI OBJĘCIA SZKOŁY PROJEKTEM  Projektem może być objęta szkoła podstawowa która spełnia standardy I, II, III określone w Zasadach  Projekt może dotyczyć realizacji standardu IV i V określonego w Zasadach

13 standard I W szkole działa zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej który dokonał rozpoznania potrzeb uczniów w klasach I – III, przeanalizował wyniki rozpoznania i dostosował realizowane programy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zespół monitoruje realizację programów nauczania i okresowo ocenia skuteczność podejmowanych działań standard II Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I – III szkoły podstawowej realizują zatwierdzony program nauczania w tym indywidualizują pracę z uczniem na lekcjach, dostosowując metody i formy pracy do potrzeb i możliwości dziecka. standard III Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności i posiadają kompetencje niezbędne do realizacji z uczniami klas I – III zajęć wspierających, wynikających z przeprowadzonego w szkole rozpoznania

14 oświadczenia  Do weryfikacji spełnienia przez szkoły standardów I – III zobowiązany jest organ prowadzący, poprzez m.in. zebranie pisemnych oświadczeń Dyrektorów szkół o spełnianiu standardów ( wzór oświadczenia został przekazany na spotkaniu)  IP podczas kontroli na miejscu również może dokonać sprawdzenia oświadczeń szkół

15 Zadania jakie mogą być realizowane w ramach projektu a. Zadanie 1 - Zajęcia dodatkowe b. Zadanie 2 – Doposażenie bazy dydaktycznej

16 Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

17  specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np. hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych;  gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.prowadzenie obserwacji przyrodniczych).  zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

18 Doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt wynikające z procesu indywidualizacji np. specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej - odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.

19  szkoła licząca w klasach I-III do 69 uczniów powinna realizować przynajmniej 2 rodzaje zajęć  szkoła licząca w klasach I-III od 70 uczniów powinna realizować przynajmniej 4 rodzaje zajęć  Liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć nie może być mniejsza niż 30 w ciągu jednego roku szkolnego. UWAGA

20 UWAGA ! Uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych mogą być jednocześnie uczestnikami programów rozwojowych szkół oraz programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przy zachowaniu zasady braku możliwości podwójnego finansowania tych samych wydatków.

21 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach systemowych PO KL RAMY PRAWNE DLA ZASADY RÓWNOŚCI TRAKTAT AMSTERDAMSKI  Art.2„Zadaniem Wspólnoty jest(…) popieranie równości mężczyzn i kobiet”  Art.3„We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet”  Art.13„Rada(…)może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”

22 ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU INDYWIDUALIZACJI POWINNY  uwzględniać tematykę związaną z szacunkiem i otwartością na inność wśród dzieci, czy postrzeganiem ról kobiecych i męskich w różnych sytuacjach życiowych.  budować wśród uczennic/uczniów świadomość możliwości dokonywania wyborów bez względu na społeczne oczekiwania wobec danej płci.  Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt powinien służyć kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i być wykorzystywany w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.

23 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Równościowe zarządzanie polega przede wszystkim na uświadomieniu osób zaangażowanych w realizację projektu nt. obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Przykładem równościowego zarządzania projektem może być: przeszkolenie/poinformowanie osób zaangażowanych w realizację projektu na temat możliwości i sposobów zastosowania zasady równości płci w odniesieniu do problematyki tego konkretnego projektu zapewnienie, iż kadra zarządzająca ma doświadczenie w realizacji projektów zgodnie z zasadą równości szans Równościowe zarządzanie nie polega na zatrudnieniu do obsługi projektu 50% mężczyzn i 50% kobiet, ani na jednozdaniowej deklaracji, iż projekt będzie zarządzany równościowo.

24 Procedura oceny projektu systemowego

25 PROCEDURA Podmiot, który będzie realizował projekt w trybie systemowym, wypełnia wniosek o dofinansowanie Projektu PO KL, zawierając w nim dane dotyczące danego projektu. Wypełniony wniosek składany jest w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej (plikxml)

26 ZASADY KONSTRUOWANIA BUDŻETU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Budżet projektu konstruowany jest na zasadach ogólnych, zgodnie z Zasadami finansowania PO KL oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

27 ZASADY KONSTRUOWANIA BUDŻETU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH W ramach projektu systemowego organ prowadzący szkołę przedstawia we wniosku o dofinansowanie projektu zakładane koszty projektu w formie budżetu zadaniowego, czyli koszty bezpośrednie (tj. koszty kwalifikowane poszczególnych zadań realizowanych przez organ prowadzący szkołę w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z jego realizacją.

28 ZASADY KONSTRUOWANIA BUDŻETU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE Koszty zarządzania (koszty związane z wdrożeniem projektu) Koszty związane z wdrożeniem standardów I- III oraz koszty działań związane z realizacją szerszego programu rozwojowego realizowanego w danej szkole (wykraczające poza standardy IV-V)

29 ZASADY KONSTRUOWANIA BUDŻETU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Zaleca się wyodrębnienie m.in. zadań zgodnych z ze Standardami IV i V: a. Zadanie 1 - Zajęcia dodatkowe b. Zadanie 2 – Doposażenie bazy dydaktycznej

30 ZATWIERDZANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO Po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego, instytucja prowadząca nabór projektów systemowych dokonuje jego weryfikacji i zatwierdzenia zgodnie z trybem przewidzianym w dokumencie pt. Zasady dokonywania wyboru projektu w ramach PO KL. Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria ogólne oraz kryteria szczegółowe, wśród których znajduje się kryterium dostępu dotyczące w 2010 r. minimalnej liczby szkół spełniających standardy I, II i III przez szkoły podlegające danemu organowi prowadzącemu. Weryfikacji powyższego kryterium dostępu, instytucja oceniająca dokonuje na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, w którym beneficjent systemowy oświadcza, że szkoły objęte projektem w momencie przystąpienia do projektu osiągnęły wymagane Standardy.

31 NIE ZATWIERDZANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO Instytucja oceniająca projekt może nie zatwierdzić projektu systemowego w przypadku gdy beneficjent systemowy nie spełnił kryteriów dostępu, nie przedłożył skorygowanej wersji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie uwzględnił uwag instytucji oceniającej.

32 ROZLICZANIE I MONITOROWANIE PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Projekty systemowe są rozliczane i monitorowane na zasadach ogólnych, określonych w Systemie Realizacji PO KL. Wydatki w projektach ponoszone są przez organy prowadzące szkoły / szkoły. Wydatki ponoszone w ramach projektu systemowego muszą być zgodne m.in. z: a) Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, b) Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, c) Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, d) Zasadami finansowania PO KL, e) zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

33 ROZLICZANIE I MONITOROWANIE PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Co do zasady przekazywanie środków na realizację projektów dokonywane jest w formie zaliczek wypłacanych zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Zasadami finansowania PO KL w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku projektów bardzo krótkich lub o bardzo niskiej wartości) wysokość pierwszej transzy może dotyczyć 100% wartości dofinansowania na dany projekt. Decyzję w tym zakresie podejmuje instytucja zawierająca umowę o dofinansowanie projektu.

34 Rozliczanie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu systemowego organu prowadzącego szkołę jest dokonywane na podstawie wniosku beneficjenta o płatność zawierającego postęp rzeczowo–finansowy, w tym część sprawozdawczą. Zasady wypełniania wniosku o płatność zostały zawarte w dokumentach pt. Zasady finansowania PO KL (część finansowa) oraz Zasady systemu sprawozdawczości PO KL (część rzeczowa). Częstotliwość składania wniosków o płatność określa umowa o dofinansowanie projektu. Zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny jednostek sektora finansów publicznych powinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia4.

35 Dokumenty księgowe projektu systemowego podlegają wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu, stanowią podstawę sporządzenia wniosku o płatność i są archiwizowane w siedzibie organu prowadzącego szkołę / szkoły zgodnie z zasadami przyjętymi w ramach programu. Projekty indywidualizacji wpisują się w realizację wskaźnika „Liczba szkół, które zrealizowały projekt dot. indywidualizacji nauczania”. Kwestie rozliczeń, monitorowania i kontroli projektów nieuregulowane w niniejszych Zasadach, są realizowane na podstawie zasad ogólnych określonych w Systemie Realizacji.

36 Dziękuję za uwagę Krystyna Jasińska Urząd Miasta w Myszkowie W prezentacji wykorzystano materiały Ze szkoleń RO EFS w Częstochowie Myszków 5 styczeń 2011


Pobierz ppt "INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Poddziałanie 9.1.2 projekt systemowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google