Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konsorcjum Bluehill Sp. z o.o. i Quality Watch Sp. z o.o. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Konsorcjum firm Bluehill Sp. z o.o. i Quality Watch Sp. z o.o.”

2 Cel ekspertyzy Głównym celem prowadzonych badań było dokonanie syntetycznej analizy skuteczności i efektywności działań podejmowanych w celu poprawy efektywności przekazu informacyjnego w zakresie turystyki wiejskiej realizowanego z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji (strony i portale internetowe), ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych przez beneficjentów działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "małe projekty” w zakresie utworzenia lub zmodernizowania bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowania i wydania publikacji, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

3 Obszary badawcze 1. Związany z projektami realizowanymi przez Lokalne Grupy Działania w ramach działania 413 2. Techniczne i funkcjonalne aspekty tron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) 3. Analiza stron internetowych agroturystyka.pl, agroturystyka.edu.pl, eceatpoland.pl, i naturalniepolska.pl Rekomendacje 4.

4 Wykorzystane metody badawcze
Analiza desk research Badania CATI Analiza statystyczna Zogniskowany wywiad grupowy Metody heurystyczne Mystery shopping

5 Analiza projektów zrealizowanych przez Lokalne Grupy Działania (LGD)

6 Główne wnioski z badań CATI
W opinii respondentów bardziej efektywnym narzędziem promocji turystyki wiejskiej niż indywidualne strony internetowe poszczególnych gospodarstw jest tworzenie zintegrowanych stron promocji agroturystyki. Zaledwie 15% analizowanych stron zawiera formularz kontaktowy z usługodawcami lub kwaterodawcami, a tylko ok. 10 % analizowanych stron zawiera wyszukiwarkę ofert uwzględniającą co najmniej 2 kryteria wyszukiwania. Badani dostrzegają konieczność zadbania o wysoką użyteczność tworzonych stron internetowych wskazując na chęć skorzystania ze wsparcia specjalisty ds. użyteczności stron internetowych. Jednocześnie specjalista tej kategorii jest w praktyce najrzadziej wykorzystywanym ekspertem. Zdecydowana większość respondentów deklaruje, że byłaby skłonna przeznaczyć własne środki finansowe na działania reklamowe w celu zwiększenia zainteresowania stroną internetową poświęconą tematyce turystyce wiejskiej. Prawie 80% respondentów uważa, że odnotowany wzrost zainteresowania ofertą przełożył się na liczbę odwiedzających.

7 Przeznaczenie otrzymanych środków
Zdecydowana większość respondentów, prawie 70 % przeznaczyła uzyskane środki na utworzenie nowej strony internetowej. Tylko ok. 30 % ankietowanych przeznaczyło środki na wprowadzenie zmian na już istniejącej stronie.

8 Jakie treści są prezentowane na zmodernizowanej/ utworzonej w ramach projektu stronie?
Najczęściej wskazywano na treści związane z walorami przyrodniczo-geograficznymi (ok. 84% ), lokalną tradycją i kulturą(ok. 70 % wskazań). Ponad połowa wskazań dotyczyła treści związanych z produktami turystycznymi, zabytkami i muzeami oraz szlakami turystycznymi. 42% wskazań dotyczyło zawartości na analizowanej stronie bazy turystyczno-noclegowej.

9 Jakie funkcjonalności są zawarte na stronie internetowej utworzonej/zmodyfikowanej w ramach projektu? N=19 Na wszystkich analizowanych stronach, które zostały zmodernizowane lub utworzone w ramach projektu znajdują się zdjęcia lub filmy. Na niemal 85 % stron znajduje się mapa obszaru. Nieco ponad połowa stron zawiera linki do innych stron związanych z agroturystyką. Formularz kontaktowy z usługodawcami lub kwaterodawcami dotyczy 15% analizowanych stron. Tylko ok. 10% analizowanych stron zawiera wyszukiwarkę ofert uwzględniającą co najmniej 2 kryteria wyszukiwania.

10 Czy stworzona w ramach realizacji projektu strona będzie miała wpływ na rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze funkcjonowania LGD? N=19 Zdecydowana większość respondentów 95 % uważa, że strona internetowa stworzona lub zmodernizowana w ramach projektu będzie miała wpływ na rozwój turystyki lub rekreacji na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. Respondenci argumentowali swoje stanowisko faktem, że często jest to jedyna storna internetowa w regionie poświęcona turystyce na danym obszarze. Jest skutecznym narzędziem promocyjnym.

11 Czy w wyniku realizacji projektu można wskazać jednoznaczny wzrost zainteresowania prezentowaną w ramach projektu promocją turystyki wiejskiej w obszarze na którym prowadzona jest działalność? N=19 W wyniku realizacji projektu można wskazać jednoznaczny wzrost zainteresowania prezentowaną w ramach projektu promocją turystyki wiejskiej w obszarze, na którym prowadzona jest działalność. Wszyscy respondenci byli zgodni z tym stwierdzeniem. W niemal 80 % zgodzono się ze stwierdzeniem, że odnotowano znaczny wzrost zainteresowania. Żaden z respondentów nie był zdania, że projekt nie wpłynął na zainteresowanie tematyką projektu.

12 Czy w celu zwiększenia zainteresowania stroną internetową poświęconą turystyce wiejskiej, byliby skłonni do zaangażowania własnych środków na działania reklamowe? N=19 Zdecydowana większość respondentów deklaruje, że byłaby w stanie przeznaczyć własne środki finansowe na działania reklamowe w celu zwiększenia zainteresowania stroną internetową poświęconą tematyce turystyce wiejskiej.

13 W jaki sposób generalnie powinno być ukierunkowane wsparcie dotyczące promocji agroturystyki poprzez wykorzystanie stron internetowych? N=19 Zdecydowana większość respondentów uważa, że wsparcie dotyczące promocji agroturystyki poprzez wykorzystanie stron internetowych powinno być przeznaczone na tworzenie zintegrowanych stron promocji agroturystyki. To zdanie podziela ok. 80 % ankietowanych. 16% respondentów uważa, że wsparcie powinno być ukierunkowane na tworzenie indywidualnych stron gospodarstw agroturystycznych

14 Analiza stron internetowych z zakresu turystyki wiejskiej

15 Strony internetowe objęte badaniem
Krajowe: https://naturalniepolska.pl Regionalne: Lokalne:

16 Kryteria oceny stron internetowych
Kryteria merytoryczne: Kontakt z administratorem Zawartość informacyjna Zawartość treści Kryterium spójności oczekiwań z odbiorcami Zakres (układ) treści Kryteria użytkowe: Użytkownik Kryterium funkcjonalności: Interaktywność Wyszukiwanie atrakcji w regionie Zarezerwowanie pobytu lub kontakt do kwaterodawcy Kryteria techniczne: Linki i nawigacja Aspekty techniczne Kryteria graficzne: Struktura strony, organizacja treści Grafika i multimedia Wygląd i wrażenia estetyczne Profesjonalizm i oryginalność Kryteria ogólne: Ogólna oryginalność serwisu Ogólna przyjazność serwisu

17 Analiza stron internetowych pod katem kryteriów merytorycznych
Główne wnioski z oceny kryteriów merytorycznych Warto podkreślić, że wszystkie z przeanalizowanych stron, zdaniem konsumentów są oceniane jako wiarygodne, pomimo faktu, że nie znajdywali oni żadnych recenzji polecających korzystanie z danego serwisu. Jedynie 7 z 19 stron posiadało przekierowania czy linki do stron o podobnej tematyce. Serwisy niezbyt chętnie polecają się nawzajem, ale z przeprowadzonej analizy wynika, że konsumentom takie polecenia nie są potrzebne. Sami potrafią dokonać oceny ich wiarygodności. Problemem serwisów z pewnością jest ich aktualność. Jedynie na 8 portalach można było stwierdzić aktualność informacji. Co więcej zakres informacji blisko 40% stron zdaniem klientów nie jest odpowiedni, nieco mniej uważa, że informacje tam zamieszczane są nieobiektywne. Pomimo faktu, że na zdecydowanej większości serwisów była możliwość posortowania wiadomości, często według paru kryteriów (najczęściej geograficznie), to potrzeby konsumentów w tym obszarze nie zostały spełnione w 100%.

18 Analiza stron internetowych pod katem kryteriów użytkowych
Główne wnioski z oceny kryteriów użytkowych Nieco ponad połowa ocenianych stron zdaniem klientów faktycznie była użyteczna. Jednocześnie tylko 15% stron zostało ocenione jako nieużyteczne. Podobnie została oceniona przyjazność serwisów. Tylko 5 z 19 ocenianych stron posiadało zakładkę „Pomoc” lub elementy interaktywne takie jak Forum. Warto nadmienić, że obecność wyżej wymienionych elementów wyraźnie nie wpływała na ocenę użyteczności i przyjazności serwisu. Często występującym zastrzeżeniem jest możliwość filtrowania treści w oparciu o pojedyncze kryterium np. geograficznie – względem interesującego użytkownika regionu – co jest mało przydatne np. dla osób nie znających okolicy. W większości analizowanych portali internetowych mankamentem jest brak jakiejkolwiek możliwości współtworzenia treści serwisu przez jego użytkowników

19 Analiza stron internetowych pod katem kryteriów technicznych
Główne wnioski z oceny kryteriów technicznych Niemal na wszystkich stronach (ponad 90%) nawigacja jest na tyle przyjazna, że nie sprawia klientom żadnych problemów. Wpływa na to: szybkość ładowania się stron, brak błędów w wyświetlaniu poszczególnych elementów (także w różnych przeglądarkach), jak również widoczność odsyłaczy na tle tekstu. Mniej niż połowa ocenianych serwisów (7 z 19) ma możliwość udostępniania treści strony innym użytkownikom różnych portali społecznościowych (przede wszystkim poprzez Facebook-a). Zaledwie jedna strona miała możliwość udostępnienia treści za pomocą serwisu Pinterest, który jest stworzony do publikowania fragmentów wizualnych stron internetowych. Na tle ocenianych stron bardzo pozytywnie wyróżnia się portal Serwis spełniał wszystkie kryteria techniczne przewidziane w badaniu. Niewiele spośród analizowanych stron posiada możliwość podzielenia się jej treścią z innymi użytkownikami np. za pośrednictwem portali społecznościowych

20 Analiza stron internetowych pod katem kryteriów graficznych
Główne wnioski z oceny kryteriów graficznych Struktura stron w większości serwisach była dobrze oceniana przez potencjalnych konsumentów. Była to konsekwencja wysokich ocen czytelności (79% pozytywnych ocen). Słabiej oceniano ogólną atrakcyjność serwisów (53%). Zauważalnym problemem jest dobór kolorów linków i tekstów, które nie są w zupełności spójne (mają różne odcienie lub kolory), co może wprowadzać użytkowników w błąd. W większości serwisów brakowało mapy strony, a niekiedy nawet nagłówków konkretnych podstron. Z pewnością problemem jest brak materiałów audio i video, istotnych z perspektywy promocji oferty. Tylko jedna z ocenianych stron zamieściła w ten sposób materiał na swojej stronie. Zbyt uboga szata graficzna sprawia, że strona wizualnie wygląda nieprofesjonalnie co zniechęca użytkowników do jej odwiedzania. Często powtarzającym się mankamentem jest słaby kontrast pomiędzy tłem a kolorem czcionki

21 Analiza stron internetowych pod katem kryteriów ogólnych
Główne wnioski z oceny kryteriów ogólnych Aby serwisy agroturystyczne skutecznie mogły spełniać swoją rolę niezbędna jest pogłębiona informacja o bazie noclegowej, cenie, wyżywieniu oraz atrakcjach turystycznych. Niestety bardzo trudno jest znaleźć stronę, która posiadałaby taki kompleksowy zestaw informacji. Serwisy posiadające taką możliwość wyraźnie odznaczają się spośród pozostałych. Tylko dwa oceniane serwisy zostały ocenione jako posiadające oryginalną, nowatorską formę. Jest to jeden z największych problemów stron agroturystycznych. Przestarzały, często anachroniczny layout, choć z zasady oceniany jako przyjazny nie pozwala w szybki sposób uzyskać potrzebnych informacji. Analiza jakościowa została przeprowadzona według następującego schematu: w pierwszej kolejności wskazano czy dane kryterium zostało spełnione czy nie, a następnie ocenę uzupełniono komentarzem uzasadniającym. W niektórych przypadkach na stronie internetowej nie umieszczono informacji umożliwiających kontakt z administratorem lub osobą, która może udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące treści zamieszczanych na stronie lub też informacje te były szczątkowe (w postaci adresu do korespondencji).

22 Analiza stron internetowych pod katem kryteriów funkcjonalnych
Główne wnioski z oceny kryteriów funkcjonalnych Znalezienie informacji na temat kwaterodawcy, rezerwacja noclegu czy sprawdzenie jakie są atrakcje turystyczne powinno być możliwe w każdym serwisie agroturystycznym. Prawdopodobnie większość klientów właśnie w tym celu odwiedza tego typu strony. Tym bardziej dziwi fakt, że wyniki ocenianych stron są wyjątkowo niskie. Tylko jeden serwis uzyskał wynik 100%. Pomimo, że 17 z 19-stu serwisów informuje o danych kontaktowych z kwaterodawcą, to tylko 2 z nich pozwalają na zarezerwowanie noclegu przy pomocy serwisu. Wprowadzenie takiej opcji na stronie może być wyraźną przewagą względem konkurencyjnych stron.

23 Podsumowanie Stroną najlepiej ocenioną została Serwis otrzymał najwięcej punktów w połowie badanych kryteriów. Na wysoką ocenę strony złożyły się przede wszystkim wysokie wyniki kryteriów użytkowych, technicznych oraz graficznych. Drugą najlepiej ocenianą stroną była która najbardziej wyróżniała się przy ocenie kryteriów merytorycznych, graficznych oraz ogólnych. Strony te bez wątpienia powinny być wzorami dla pozostałych serwisów agroturystycznych. Najbardziej negatywnym przykładem strony, która w swoim zamyśle powinna dać możliwość odnalezienia informacji na temat wypoczynku na wsi jest Serwis niemal zupełnie nie spełnia tego zadania, a dodatkowo jest bardzo nieintuicyjny, nieatrakcyjny i przestarzały.

24 Podsumowanie Pośród ocenianych stron o tematyce agroturystycznej kryteria graficzne odnotowywały relatywnie najwyższe wyniki (66%). Znakomita większość serwisów posiadała dobrze widoczne, współgrające ze sobą elementy oraz informacje zapisane czytelną czcionką. Także szata graficzna stron z zasady była dobrze dobrana. Elementem, którego wyraźnie brakowało były materiały wideo, dostępne tylko na jednym serwisie.  Aż 14 z 19 ocenianych serwisów nie uzyskało żadnego punktu przy ocenie kryteriów użytkowych. Strony z zasady nie udostępniają opcji „Pomoc” w sposób dostrzegalny i faktycznie pomocny dla klienta. Na wyraźnej większości serwisów nie ma możliwości interakcji z innymi użytkownikami. Sprawia to wrażenie strony „martwej”, odrealnionej. Wielu klientów może cenić sobie możliwość dyskusji w formie forum lub czatu na temat danej kwatery.

25 Błędy użyteczności i elementy wymagające usprawnienia na stronach objętych badaniem
Analiza ekspercka oraz badanie metodą mystery shopper 19 stron internetowych, w tym agroturystyka.pl, agroturystyka.edu.pl, eceatpoland.pl, i naturalniepolska.pl, pozwoliły na zidentyfikowanie sześciu obszarów, które wymagają usprawnienia. Nawigacja często umieszczona w centralnym miejscu strony głównej, przez co jest nieczytelna i trudno wykorzystywać ją do nawigacji po serwisie brak wyszukiwarki brak nagłówków na podstronach brak powrotu do strony głównej poprzez kliknięcie w logo serwisu

26 Błędy użyteczności i elementy wymagające usprawnienia na stronach objętych badaniem
Treść enigmatyczne nazwy poszczególnych działów uboga treść serwisu, nieaktualne i martwe treści nieczytelne strony tekstowe brak atrakcyjnych treści strona nieprzystosowana pod kątem dostępności brak spersonalizowanych treści brak wskazania celu istnienia strony brak informacji o właścicielu strony brak informacji o polityce prywatności czy Cookiem niezrozumiały język brak możliwości sortowania/filtrowania listy obiektów brak dostępu do zarezerwowanych obiektów brak uporządkowanej treści na stronie głównej

27 Błędy użyteczności i elementy wymagające usprawnienia na stronach objętych badaniem
Strona obiektu turystycznego brak podstawowych informacji o obiekcie brak kontekstowych informacji brak możliwości dokonania rezerwacji/wstępnej rezerwacji/zapytania o dostępność w danym terminie z poziomu strony brak estetycznych zdjęć obiektu i kwater brak połączeń między obiektami (funkcja eksploracyjna) brak możliwości ocenienia obiektu czy dodania opinii brak dostępu do obiektów, które użytkownik ostatnio przeglądał Wyszukiwarka niedostosowane do wyboru pola wyszukiwania (np. po wpisaniu miasta Warszawa istnieje możliwość wybrania wszystkich województw) brak podpowiedzi w polu wyszukiwania zbyt duża ilość pól przy podstawowym wyszukiwaniu

28 Błędy użyteczności i elementy wymagające usprawnienia na stronach objętych badaniem
Szata graficzna uboga, nieatrakcyjna problemy z odróżnieniem tekstu od elementów klikanych Inne brak mobilnej wersji strony brak newslettera brak eksploracyjnego charakteru strony 404 skomplikowane formularze

29 Rekomendacje

30 Rekomendacje w zakresie programu finasowania stron internetowych poświęconych turystyce wiejskiej

31 Rekomendacje mające na celu ukierunkowanie wsparcia na tworzenie i modernizację stron internetowych poświęconych agroturystyce Proponuje się budowę regionalnych portali agroturystycznych dla poszczególnych regionów kraju (województw), które zostały by uwzględnione w strategicznych dokumentach regionalnych Elementem ewaluacji projektu związanego z programem dofinansowania budowy stron internetowych poświęconych turystyce wiejskiej powinna być analiza funkcjonalności stworzonych stron. LGD prowadząc nabór wniosków związanych z dofinansowanie budowy stron internetowych ukierunkowanych na promocję turystyki wiejskiej powinny premiować dodatkowymi punktami wnioski, w których precyzyjnie i wiarygodnie udokumentowano wymierne efekty wdrożonego rozwiązania informatycznego. Wkład własny beneficjenta projektu powinien stanowić element premiowany w procesie oceny wniosków o dofinansowanie, z uwagi na większe zaangażowanie beneficjenta w promocję oraz budowanie skuteczności stworzonego narzędzia. Rekomenduje się wydzielenie środków finansowych na projekty związane z budową stron internetowych rozdysponowywanych w ramach programu wsparcia promocji turystyki wiejskiej

32 Rekomendacje mające na celu ukierunkowanie wsparcia na tworzenie i modernizację stron internetowych poświęconych agroturystyce Rekomenduje się promowanie interaktywnych rozwiązań uwzględniających mobilną wersję aplikacji Rekomenduje się zwiększenie udziału agroturystyki w ogólnej promocji obiektów turystycznych na stronach lokalnych (LOT) i regionalnych organizacji turystycznych (ROT). Rekomendowane jest położenie nacisku na budowanie sieci współpracy w zakresie produktów lokalnych i turystyki wiejskiej. Rekomenduje się przeprowadzanie cyklicznych badań związanych z analizą opinii użytkowników krańcowych (turystów) w zakresie określenia struktury i dynamiki ruchu turystycznego na obszarach wiejskich, zidentyfikowania charakterystyki turystów (krajowych i zagranicznych) czy stworzenia rankingu najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji oraz produktów polskiego sektora turystyki wiejskiej. Rekomenduje się promocję gospodarstw z aktualną kategoryzacją na wszystkich stronach promujących agroturystykę i turystykę na obszarach wiejskich powstałych przy udziale środków UE oraz uwzględnić w programach nowej perspektywy finansowej wspieranie finansowe tworzenia tych stron.

33 Rekomendacje w zakresie poprawy wiarygodności stron internetowych poświęconych turystyce wiejskiej

34 Rekomendacje mające na celu poprawę wiarygodności postrzegania stron internetowych z zakresu turystyki wiejskiej Uniwersalne rekomendacje dot. postrzeganie stron internetowych przez użytkowników serwisów www: Postrzegana przez użytkowników wiarygodność oferenta internetowego wzmacniana jest przez obecność czynników związanych z subiektywnie odczuwaną użytecznością jego serwisu WWW. Do grupy tej należy zaliczyć: dopracowanie oraz przejrzystość stron i struktury serwisu poprawę płynności procesu wyszukiwania i zamawiania produktu – umożliwiające klientowi łatwy i szybki zakup bez wykonywania zbędnych czynności poprzez zmniejszenie czasochłonności oraz zwiększenie dostępności i poczucia kontroli klienta nad przebiegiem transakcji.

35 Rekomendacje mające na celu poprawę wiarygodności postrzegania stron internetowych z zakresu turystyki wiejskiej Uniwersalne rekomendacje dot. postrzeganie stron internetowych przez użytkowników serwisów www: Postrzegana przez klienta wiarygodność oferenta internetowego wzmacniana jest także przez obecność czynników związanych z zawartością informacyjną serwisu WWW, do których zaliczamy: szczegółowe informacje o oferencie – zmniejszające jego anonimowość; szczegółowe i wyczerpujące informacje o przedmiocie transakcji; dokładne informacje o sposobie i przebiegu realizacji zamówienia; rekomendacje i referencje; informacje o stosowanych przez oferenta zabezpieczeniach przesyłu i przechowywania danych pozyskiwanych od klienta; wykluczenie lub ograniczenie dezinformacji oraz nieczytelności informacji podawanych na stronach serwisu.

36 Rekomendacje w zakresie poprawy użyteczności i funkcjonalności stron internetowych poświęconych turystyce wiejskiej

37 Rekomendacje mające na celu poprawę użyteczności i funkcjonalności stron internetowych z zakresu turystyki wiejskiej Nawigacja Nawigacja powinna znajdować się w stałym miejscu w serwisie (pozycje w menu poziomym na górze strony); Pole wyszukiwarki powinno być zawsze widoczne i umiejscowione na stale w serwisie; Konieczne jest wyraźne zaznaczenie, na jakiej stronie znajduje się użytkownik (poprzez nagłówek, “okruszki” i zaznaczenie odpowiedniego elementu menu; Istotne jest odpowiednie podlinkowanie wszystkich części w serwisie; Postuluje się stworzenie Site mapy (określana także jako mapa witryny) czyli pliku zawierającego listę adresów wszystkich stron witryny wraz z dodatkowymi informacjami o każdym z nich; Rekomenduje się wyeksponowanie działu aktualności w stopce, aby istniała możliwość indeksowania przez Google.

38 Rekomendacje mające na celu poprawę użyteczności i funkcjonalności stron internetowych z zakresu turystyki wiejskiej Treść  Warto zwracać uwagę na dobre pogrupowanie treści i nazwanie je w odpowiedni, zrozumiały dla użytkownika sposób. Należy unikać takich sformułowań jak “teoria” lub “praktyka”; Kluczowe jest dodanie interesującej treści (związanej z regionami, obiektami, możliwość dodawania treści przez użytkowników); Czytelność treści na stronach można poprawić poprzez zwężenie części tekstowej lub podzielenie jej na kolumny, zwiększenie fontu i interlinii; Należy wprowadzać usprawnienia mające na celu zwiększenie czytelności dla osób niepełnosprawnych (np. zmiana wielkości fontu, odczyt głosowy, odpowiedni kontrast); Treść strony powinna być odpowiednio dostosowana w zależności od odwiedzającego użytkownika; Niezbędne jest umieszczenie na stronie informacji tłumaczących istnienie strony, o założycielu strony (np. w stopce lub zakładce “Kontakt”) wraz z informacjami potrzebnymi do kontaktu (telefon, mail lub formularz);

39 Rekomendacje mające na celu poprawę użyteczności i funkcjonalności stron internetowych z zakresu turystyki wiejskiej Treść Na stronach powinny być dodane standardowe elementy zawierające informacje o cookies i polityce prywatności (jeśli strona zbiera dane dot. użytkowników); Należy unikać żargonu i niezrozumiałych dla szerszej publiczności terminów (jeśli jest to niemożliwe, tłumaczenie ich; Dobrą praktyką jest częste dodawane aktualności (zawierające treści związane z regionami, premierami książek, filmów, wydarzeń kulturalnych itd.); Warto dodać na stronie opcję rejestracji w serwisie, z możliwością zarządzania przez odwiedzającego jego rezerwacjami i odpowiednimi ustawieniami; Obiekty na stronie głównej powinny być odpowiednio pogrupowane. Przedstawianie poszczególnych działów, polecanie obiektów, regionów, wydarzeń kulturalnych, powinno być wyeksponowane. Szczególnie istotne jest to w przypadku opcji dodawania obiektu do bazy; Oferta tematyczna powinna być wyróżniona, ponieważ w przypadku stron dotyczących turystyki wiejskiej jest to bardzo atrakcyjna część.

40 Rekomendacje mające na celu poprawę użyteczności i funkcjonalności stron internetowych z zakresu turystyki wiejskiej Strona obiektu turystycznego Ważne jest umieszczenie informacji umożliwiających ewentualny kontakt z obiektem Istotne jest dodanie na stronie informacji o kwaterach (ilość, na ile osób), opcjach noclegowych, dodatkowych udogodnieniach; Proponuje się wyeksponowanie oceny konkretnej oferty. Powinny być wyszczególnione pozytywne i negatywne komentarze dotyczące kwater. Zwiększa to wiarygodność kwatero dawcy i tym samym strony. Ważne są dobrej jakości zdjęcia obiektów oraz wyczerpujące informacje na ich temat Warto umieszczać na stronie informacje o regionie, w którym znajduje się obiekt, okolicznych atrakcji czy najbliższych wydarzeń; Użytkownik powinien mieć możliwość sprawdzenia dostępności obiektu (terminarz/kalendarz) lub wysłania zapytania o konkretny termin z poziomu strony (z łatwą opcją wybrania terminu i liczbie pokoi); Należy umieszczać dobrej jakości zdjęcia, prezentujące okolice wybranego obiektu jak i kwatery (rozbudowana galeria); Ważna jest opcja polecanie obejrzenia kolejnych obiektów (np. “w tym samym regionie dostępne też są”); Istotnym aspektem jest możliwość dodawania obiektów do ulubionych bądź wyświetlanie w ramach strony moduły “ostatnio przeglądałeś”.

41 Rekomendacje mające na celu poprawę użyteczności i funkcjonalności stron internetowych z zakresu turystyki wiejskiej Wyszukiwarka Wyszukiwarka obiektów powinna łączyć poziom ogólny związany z podziałem na regiony, jak i ofertę tematyczną; Strona powinna dawać możliwość sortowania ofert oraz filtrowania; Ważną funkcjonalnością jest dopasowanie pól w zależności od wcześniej dokonywanych wyborów, autodetekcja województw czy regionów Turystycznych; Podczas wpisywania fraz w wyszukiwarce powinny pojawiać się sugestie dla użytkownika; Podczas wyszukiwania pokazywać powinny się jedynie niezbędne pola. Pozostałe powinny być ukryte w pozostałych w opcjach zaawansowanych wyszukiwania; Na stronach internetowych powinny być „podlinkowane” kategorie ogólne dotyczące miejscowości i atrakcji.

42 Rekomendacje mające na celu poprawę użyteczności i funkcjonalności stron internetowych z zakresu turystyki wiejskiej Szata graficzna Warto inwestować w uwspółcześnienie grafiki (dobry efekt można uzyskać już poprzez dodanie atrakcyjnych zdjęć); Hiperłącza na stronie powinny być odróżnione od zwykłego tekstu; Istotna jest spójna komunikacja wizualna i odpowiednie wyróżnianie kluczowych elementów na stronie: zakładek;

43 Rekomendacje mające na celu poprawę użyteczności i funkcjonalności stron internetowych z zakresu turystyki wiejskiej Inne  Postuluje się tworzenie responsywnej wersji strony lub dostosowanej do określonych urządzeń mobilnych; Rekomendowanym rozwiązaniem jest dodanie opcji newslettera, który zawierałby najnowsze informacje o regionach, wydarzeniach, polecanych obiektach, promocjach; Wymagane jest przeprowadzanie regularnych aktualizacji stron internetowych oraz zamieszczanie informacji kiedy aktualizacja miała miejsce; Postuluje się stworzenie aplikacji dzięki, której możliwe byłoby informowanie o wydarzeniach oraz atrakcjach w okolicy. To odpowiedź na najnowsze tendencje w dziedzinie narzędzi internetowych; Rekomenduje się połączenie stron internetowych i bazy ofert z facebookiem, który jest silną platformą promocyjną. Klienci tworzą dzięki temu „żywe” profile.

44 Dziękujemy za uwagę 44


Pobierz ppt "Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google