Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 802, faks 00 48 12 422 72 08 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 802, faks 00 48 12 422 72 08 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa."— Zapis prezentacji:

1 ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 802, faks 00 48 12 422 72 08 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

2 Gospodarowanie nieruchomościami to przede wszystkim rozporządzanie nieruchomościami na warunkach prawa rzeczowego (przenoszenie własności, oddawanie w użytkowanie wieczyste i w użytkowanie), prawa zobowiązaniowego (oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie), jak również oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.

3 Obowiązek stosowania zasad prawidłowej gospodarki, przez którą należy rozumieć optymalizację ponoszonych nakładów oraz uzyskiwanych efektów rzeczowych i finansowych, z uwzględnieniem przede wszystkim specyfiki rynku nieruchomości.

4 Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami tworzy się: zasób nieruchomości Skarbu Państwa; gminne zasoby nieruchomości; powiatowe zasoby nieruchomości; wojewódzkie zasoby nieruchomości.

5 Zasób Skarbu Państwa ≠ Zasób powiatowy Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu.

6 Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami reprezentowany jest przez różnorodne podmioty. Kompetencje starostów w tym zakresie zostały określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

7 Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: 1.ewidencjonują nieruchomości; 2.sporządzają plany wykorzystania zasobu; 3.zabezpieczają nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 4.wykonują czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzą windykację tych należności;

8 5. zbywają oraz nabywają, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu; 6. wydzierżawiają, wynajmują i użyczają nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; 7.podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości.

9 Sprawozdawczość Starosta opracowuje 3- letnie plany wykorzystania zasobu, a także sporządza roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i przekazuje je wojewodzie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy

10 Rolą Wojewody jest nadzór nad prowadzoną gospodarką oraz zajmowanie stanowiska w stosunku do propozycji starostów w przedmiocie rozdysponowania konkretnej nieruchomości

11 Wnioski do wojewody zawierające propozycje rozdysponowania nieruchomości powinny podawać następujące informacje: Położenie i oznaczenie ewidencyjne nieruchomości; Opis nieruchomości ze wskazaniem jej aktualnego stanu zagospodarowania; Uzasadnienie z punktu widzenia interesów administracji rządowej oraz zainteresowanych podmiotów dla dokonania określonej transakcji.

12 Zgoda na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu wyrażana jest w dwóch etapach: Etap pierwszy – „promesa” Starosta podejmując decyzję o zbyciu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze przetargu w pierwszej kolejności winien złożyć wniosek o akceptację wskazanej propozycji rozdysponowania konkretnej nieruchomości, poprzedzonej gruntowną analizą prawnej dopuszczalności i ekonomiczno – gospodarczej zasadności jej realizacji.

13 Etap drugi - „zgoda” Na tym etapie badana jest prawidłowość przeprowadzenia przetargu oraz spójność podjętych działań z warunkami promesy.

14 W przypadku zamiaru zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego analiza poprzedzająca ustalenie ceny zbycia nieruchomości musi uwzględniać ekonomiczne skutki zaprzestania wpływu opłat rocznych do budżetu państwa Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

15 Darowizna Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz jst lub innych podmiotów musi zawierać określenie wyraźnego celu darowizny powiązanego z zadania publicznymi, zakresu rzeczowego prac związanych z darowizną, harmonogram działań oraz szczegółowe uzasadnienie

16 Dzierżawa, najem, użyczenie, użytkowanie Wniosek powinien zawierać wyniki analizy zasadności, z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa, utrzymania nieruchomości w zasobie oraz udostępnienia nieruchomości w formie umowy obligacyjnej wobec planowanych dochodów i wydatków z tego tytułu.

17 Operaty szacunkowe (1) Dokumentem niezbędnym do wyrażenia zgody na rozdysponowanie nieruchomości Skarbu Państwa, jak również obowiązkowym dowodem w postępowaniach administracyjnych jest operat szacunkowy określający wartość prawa własności nieruchomości/prawa użytkowania wieczystego.

18 Operaty szacunkowe (2) Przedłożony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy winien być zweryfikowany pod kątem jego przydatności w prowadzonym przez starostę postępowaniu.

19 Dochody Od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.

20 Finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

21 Kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego określane są przez dysponentów części budżetowych. Finansowaniu podlegają wyłącznie nowe sprawy oraz 10% spraw, które organ II instancji przekazał do ponownego rozpatrzenia.

22 Finansowane zadania wykonywane przez powiaty: 1.Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 2.Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa Postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości; Postępowania o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne i linie kolejowe; Postępowania o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone; Postępowania o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

23 Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż zawierane umowy nie zabezpieczają wystarczająco interesów Skarbu Państwa w zakresie wydatkowania środków publicznych, a przyjęty mechanizm zlecania szczególnie wyceny nieruchomości wymaga korekty. Wpływ treści zawieranych umów na koszty realizacji zadań:

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 802, faks 00 48 12 422 72 08 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google