Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego oraz weryfikacja strat w infrastrukturze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego oraz weryfikacja strat w infrastrukturze."— Zapis prezentacji:

1 Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego oraz weryfikacja strat w infrastrukturze komunalnej w 2014 roku oraz przygotowanie wykazu zadań priorytetowych na 2015 rok

2 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powódź” kwota otrzymanych promes – ,00 zł liczba j.s.t., które otrzymały promesy – 145 ilość realizowanych zadań z promes – 637 ilość podpisanych umów – 545

3 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powódź” kwota otrzymanych promes – ,00 zł w tym: Gminy – ,00 zł Powiaty – ,00 zł Samorząd Województwa – ,00 zł

4 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powódź” liczba j.s.t., które otrzymały promesy – 145 w tym: 129 Gmin 15 Powiatów Samorząd Województwa

5 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powódź” liczba zadań w ramach promes – 637 w tym: Gminy – 533 Powiaty – 102 Samorząd Województwa – 2

6 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powódź” liczba zawartych umów na dzień 8 grudnia br. – 545 w tym: z Gminami – 458 z Powiatami – 85 z Samorządem Województwa – 2

7 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,osuwiska” kwota otrzymanych promes – ,00 zł kwota niewykorzystanych środków ,00 zł

8 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,osuwiska” kwota dotacji – ,00 zł w tym: Gminy – ,00 zł Powiaty – ,00 zł Samorząd Województwa – ,00 zł

9 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,osuwiska” liczba zawartych umów – 18 w tym: z Gminami – 12 z Powiatami – 3 z Samorządem Województwa – 3 liczba zawartych umów dotacji = liczba realizowanych w ramach umów dotacji zadań

10 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,osuwiska” z 3 jednostkami samorządu terytorialnego (Gminami) nie zostały zawarte umowy dotacji

11 OSUWISKA Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków – zaopiniował 20 zadań, dla 16 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 13 gmin i 3 powiatów

12 STRATY W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ wysokość strat zgłoszonych przez j.s.t. [zł] wysokość strat zweryfikowana przez Komisje Wojewódzką [zł] % strat pozytywnie zweryfikowanych przez Komisje Wojewódzką w stosunku do strat oszacowanych przez komisje samorządowe Gminy , ,18 27,59 Powiaty , ,0013,64 Samorząd Województwa , ,0011,93 J.S.T , ,18 22,12

13 Informacja o zakończeniu zadania Mając na uwadze celowe i gospodarne realizowanie wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa, konieczne jest bieżące przesyłanie ePUAP informacji o terminie wykonania zadań. Przesyłana informacja jest podstawą do uruchomienia środków dotacji.

14 ROZLICZENIE KOŃCOWE ZADANIA Jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek wykorzystać dotację (zapłata wykonawcy) oraz dokonać rozliczenia końcowego zadania i dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym w terminach podanych w umowie

15 ROZLICZENIE KOŃCOWE ZADANIA według stanu na dzień 8 grudnia br. 8 jednostek samorządu terytorialnego, co dotyczy 11 zadań, wykorzystało dotacje po terminie w tym: 7 Gmin, co dotyczy 10 zadań 1 Powiat, co dotyczy 1 zadania 2 jednostki samorządu terytorialnego dokonały rozliczenia końcowego zadania i dotacji po terminie, co dotyczy 2 zadań w tym: 1 Gmina (1 zadanie) i 1 Powiat (1 zadanie)

16 Wykorzystanie dotacji po terminie uważa się za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem co skutkuje zwrotem dotacji i stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nierozliczenie lub nieterminowe rozliczenie dotacji oraz niedokonanie w należnej wysokości lub nieterminowe dokonanie zwrotu dotacji objęte jest reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

17 ELEKTRONICZNY wykaz zadań priorytetowych na 2015 rok,,powódź” i,,osuwiska”

18 Jednostki samorządu terytorialnego powinny dokonać analizy potrzeb w celu przygotowania wykazu zadań priorytetowych na 2015 rok, w tym w szczególności pod względem: straty wywołane klęską żywiołową w danym roku są nie mniejsze niż 5% dochodów własnych jednostki w roku bezpośrednio poprzedzającym rok wystąpienia klęski żywiołowej zadania muszą być ujęte w protokołach strat pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję Wojewódzką uzyskania,,pozwoleń na budowę” posiadanego tytułu własności do obiektu dokonania obmiaru obiektu

19 dokonania analizy rzeczowych zapisów protokołu Komisji Wojewódzkiej pod kątem kwalifikalności zakresu odbudowy/remontu do dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeanalizowania zakresu zadania do realizacji, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w nazwie zadania w promesie ustalenia prawidłowej nazwy zadania uzgodnienia, jeżeli zachodzi taka konieczność, realizacji i współfinansowania zadania z administratorami cieków (RZGW, MZMiUW) zadania z,,powodzi” nie mogą znajdować się na terenach osuwiskowych

20 ZADANIA PRIORYTETOWE,,powódź” na 2015 rok NIE będą brane pod uwagę,,straty zimowe” oraz realizacja obiektów takich jak: obiekty sportowe, obiekty rekreacyjno- wypoczynkowe, obiekty turystyczne, alejki parkowe, parkingi, place, drogi wewnętrzne i transportu rolnego itp. priorytetem będą drogi i drogowe obiekty inżynierskie.

21 ZADANIA PRIORYTETOWE,,osuwiska” na 2015 rok zgłaszane zadania winny być pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Zespół będzie brany pod uwagę stopień zaawansowania, czyli uzyskane dokumenty pozwalające rozpocząć proces inwestycyjny (decyzje, pozwolenia na budowę)

22 Mając na uwadze obserwowane problemy wynikające ze stosowania przy realizacji zadań objętych promesami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i ruchów osuwiskowych ziemi formuły,,zaprojektuj i wybuduj” proszę o stosowanie,,tradycyjnego” systemu realizacji zadań.

23 Zadania nie spełniające ww. kryteriów, zostaną odrzucone na etapie sporządzania propozycji zadań, których zbiorczy wykaz zostanie przesłany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

24 Kryteria przyznawania promes

25 Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz osuwisk znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Dla Samorządów/zasady postępowania po wystąpieniu szkód w infrastrukturze komunalnej Proszę o przeglądanie zamieszczonych informacji

26 Dziękuję za uwagę Stanisław Siemek Dyrektor Wydziału Rolnictwa


Pobierz ppt "Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego oraz weryfikacja strat w infrastrukturze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google