Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ROLNICTWA ODDZIAŁ KOORDYNACJI USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH INFORMACJA NA TEMAT USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ROLNICTWA ODDZIAŁ KOORDYNACJI USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH INFORMACJA NA TEMAT USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ROLNICTWA ODDZIAŁ KOORDYNACJI USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH INFORMACJA NA TEMAT USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH W INFRASTRYUKTURZE KOMUNALNEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

2 I. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 1.Usuwanie skutków klęsk w latach 1997- 2010 2.Ranking j.s.t. na 2010 rok 3.Promesy środków finansowych z budżetu państwa w 2010 roku 4.Straty powstałe w 2010 roku 5.Odbudowa zniszczonej infrastruktury 6.Ranking j.s.t. na 2011rok

3 II. Projekt Osłona Przeciwosuwiskowa – poza Komponentwem A 1.Cel projektu 2.Źródła finansowania 3.Okres realizacji 4.Opinie Wojewódzkiego Zespołu NRP 5.Dotacje

4 III. uaktywnienia się osuwisk w okresie maj-czerwiec br. Dofinansowanie opinii geologicznych

5 IV. Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych 1.Cel 2.Źródła finansowania 3.Opinie Zespołu Wojewody ds. opiniowania dokumentacji projektowo- budowlanych mających na celu zapobieganie skutkom powodzi 4.Dotacje

6 I. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 1.Usuwanie skutków klęsk w latach 1997- 2010 2.Ranking j.s.t. na 2010 rok 3.Promesy środków finansowych z budżetu państwa 4.Straty powstałe w 2010 roku 5.Odbudowa zniszczonej infrastruktury 6.Ranking j.s.t. na 2011rok

7 Razem 175 spośród 182 gmin

8 Ogółem straty 4, 4 mld zł, Ogółem dotacje 1,4 mld zł,

9

10 I. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 1.Usuwanie skutków klęsk w latach 1997- 2010 2.Ranking j.s.t. na 2010 rok 3.Promesy środków finansowych z budżetu państwa 4.Straty powstałe w 2010 roku 5.Odbudowa zniszczonej infrastruktury 6.Ranking j.s.t. na 2011rok

11 W związku z projektem ustawy budżetowej na 2010 rok, przewidującej przyznanie środków finansowych na liście rankingowej ujęto : 129 gmin – wnioskujących o 154 882 tys. zł dotacji, 14 powiaty – wnioskujących o 56 950 tys. zł dotacji, samorząd województwa małopolskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich) – wnioskujących o 794 tys. zł dotacji. Łączna wartość szacunkowa zadań ujętych w liście rankingowej, planowanych do realizacji przy udziale środków z budżetu państwa wyniosła 269 157 tys. zł, w tym wnioskowana dotacja wyniosła 212 627 tys. zł

12 WYKAZ PRIORYTETOWYCH ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU Gmina Powi at Lp. zad. Nazwa zadani a Rok wystąpie nia klęski Całkowita wartość zadania do realizacji w 2010 r. w tys. zł Udział własny 2010 r. w tys. zł wniosko wana wartość dotacji w 2010 roku w tys. zł Rodzaj klęski żywiołowej /powódź, intensywne opady atmosferyczne../ 1 2 3

13 I. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 1.Usuwanie skutków klęsk w latach 1997- 2010 2.Ranking j.s.t. na 2010 rok 3.Promesy środków finansowych z budżetu państwa 4.Straty powstałe w 2010 roku 5.Odbudowa zniszczonej infrastruktury 6.Ranking j.s.t. na 2011rok

14 W 2010 roku promesy środków z budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych były przyznane w kilku transzach Na odbudowę zniszczeń z lat 2004 – 2009: 1)w styczniu br. przyznano kwotę 61 620 tys. zł 2)w marcu br. przyznano kwotę 3 029,9 tys. zł na opracowanie dokumentacji w ramach Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa Na odbudowę zniszczeń z 2010 roku: 3)w marcu br. przyznano kwotę 4 895,6 tys. zł (na usuwanie strat po zimie), 4)w maju br. przyznano kwotę 6 835 tys. zł 5)w czerwcu br. przyznano kwotę 133 940 tys. zł (przy zgłoszonym zapotrzebowaniu jst na 750 mln zł) 6)w lipcu i sierpniu br. przyznano kwotę 14 540 tys. zł, 7)We wrześniu br. przyznano kwotę 41 400 tys. zł,(107 gmin i 12 powiatów) Ogółem do końca sierpnia w br. przyznano promesy środków finansowych z budżetu państwa na łączną kwotę 266 260,5 tys. zł

15 Wysokość przyznanych dotacji w mln zł j.s.t.RCBP Projekt "Osłona Przeciwosuwisko wa" Gminy 176 Powiaty 82 Województwo 5 Razem 2633 Łącznie 266 mln zł

16 DOTACJE dla MZMiUW Środki przyznane na realizację zadań realizowanych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z zakresu usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych wynoszą 80 mln zł Ponadto, przyznano 52,3 mln zł, w tym: na konserwacje - 5,6 mln zł, na modernizację- 0,2 mln zł, Program ochrony przed powodzią – 32 mln zł, PROW- gosp. rol. zas. wod. – 14,5 mln zł

17 I. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 1.Usuwanie skutków klęsk w latach 1997- 2010 2.Ranking j.s.t. na 2010 rok 3.Promesy środków finansowych z budżetu państwa 4.Straty powstałe w 2010 roku 5.Odbudowa zniszczonej infrastruktury 6.Ranking j.s.t. na 2011rok

18 Łączna wielkość strat w infrastrukturze komunalnej, zweryfikowana w 2010 roku przez Komisję Wojewódzką, z uwzględnieniem gmin i powiatów w których udział strat w dochodach własnych był równy lub większy niż 5%, wyniosła prawie 1,553mld zł, (w tym 39,5mln straty dot. zimy 2010): - straty w infrastrukturze 152 gmin - 965,3 mln zł, - straty w infrastrukturze 16 powiatów -349 mln zł, - straty na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich -238,5 mln zł.

19 Ponadto, na ciekach administrowanych przez; Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zweryfikowano straty na 940 km na kwotę 290,48 mln zł, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oszacował straty na 140 km na kwotę 213 mln zł.

20 Straty w infrastrukturze gminnej: - 3 430 km dróg, - 1 220 przepusty, - 644 mosty i 156 kładki, - 234 km sieci oraz 209 obiekty kanalizacyjne - 41 km sieci, 93 obiekty wodociągowe, 93 ujęcia wody, - 68 oczyszczalni ścieków, 5 wysypisk, - 13 cmentarzy, - 334 szkoły, 51 placówek oświatowo-wychowawczych, - 47 szpitali, 5 DPS, 60 budynków mieszkalnych, - 190 obiektów sportowych, - 19 obiektów turystyki, 89 obiektów kultury, - 560 km rowów odwadniające i potoki.

21 Straty w infrastrukturze powiatowej: 814 km dróg, 121 mosty, 225 przepusty, 1km sieci kanalizacji deszczowej, 26 szkół średnich, 6 placówek oświatowo-wychowawczych, 6 szpitali, 9 DPS.

22 Straty w infrastrukturze województwa: 238 km dróg, 57 mosty, 122 przepusty, 20 km sieci kanalizacji deszczowej.

23

24 I. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 1.Usuwanie skutków klęsk w latach 1997- 2010 2.Ranking j.s.t. na 2010 rok 3.Promesy środków finansowych z budżetu państwa 4.Straty powstałe w 2010 roku 5.Odbudowa zniszczonej infrastruktury 6.Ranking j.s.t. na 2011rok

25

26

27

28

29

30 I. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 1.Ranking j.s.t. na 2010 rok 2.Promesy środków finansowych z budżetu państwa 3.Opinie do wniosków oraz raporty z wizytacji terenowych 4.Straty powstałe w 2010 roku 5.Odbudowa zniszczonej infrastruktury 6.Ranking j.s.t. na 2011rok

31 W związku z projektem ustawy budżetowej na 2011 rok, przewidującej przyznanie środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jst winny przesłać do wojewody (październik/listopad) zapotrzebowanie na środki, na podstawie których zostanie przygotowane opracowanie pn. Lista rankingowa jednostek samorządu terytorialnego wraz z wykazem priorytetowych zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych przy udziale środków z budżetu państwa planowanych do realizacji w 2011 roku.

32 WYKAZ PRIORYTETOWYCH ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU Gmina Powi at Lp. zad. Nazwa zadani a Rok wystąpie nia klęski Całkowita wartość zadania do realizacji w 2011 r. w tys. zł Udział własny 2011 r. w tys. zł wniosko wana wartość dotacji w 2011 roku w tys. zł Rodzaj klęski żywiołowej /powódź, intensywne opady atmosferyczne../ 1 2 3

33 Przy opracowaniu listy rankingowej jednostek samorządu terytorialnego uwzględniono okres od 2006 do 2010 roku. Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, podstawowym kryterium był wskaźnik wynoszący co najmniej 5 % udział strat w roku wystąpienia klęski w stosunku do dochodów własnych. Spełnienie ww. warunku, spowoduje umieszczenie jednostki samorządu terytorialnego na liście rankingowej, dając tym samym możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

34 Kolejnym kryterium przyjętym przy sporządzaniu listy rankingowej był wskaźnik W, którego wartość (uszeregowana od największej do najmniejszej) wskazywała na kolejność umieszczenia danej gminy lub powiatu na liście. (SUMA STRAT 2006-2010) – (SUMA DOTACJI 2006-2010) (SUMA DOCHODÓW WŁASNYCH 2005-2009) w =w = Powyższy wskaźnik obliczono na postawie następującego wzoru :

35 Na podstawie listy rankingowej oraz przesłanych przez jst zapotrzebowań na dotację sporządzony będzie wykaz priorytetowych zadań, zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego w kolejności ich ważności. Wśród zadań priorytetowych, jednostki samorządu terytorialnego zgłaszają zadania obejmujące obiekty infrastruktury uszkodzone w wyniku klęsk żywiołowych z lat poprzednich.

36 Opracowanie pn. Lista rankingowa jednostek samorządu terytorialnego wraz z wykazem priorytetowych zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych przy udziale środków z budżetu państwa planowanych do realizacji w 2011 roku Umieszczone zostaną na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: www.malopolska.uw.gov.pl

37 II. Projekt Osłona Przeciwosuwiskowa – poza Komponentwem A 1.Cel projektu 2.Źródła finansowania 3.Okres realizacji 4.Opinie Wojewódzkiego Zespołu NRP 5.Dotacje 6.Dofinansowanie opinii geologicznych

38 Cel Projektu Celem Projektu jest finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania ruchom osuwiskowym ziemi i usuwania ich skutków, na które składają się: przygotowanie, projektowanie, wykonanie oraz nadzór nad pojedynczymi zadaniami stanowiącymi część programu odbudowy, przeniesienia i ochrony obiektów infrastruktury użyteczności publicznej.

39 II. Projekt Osłona Przeciwosuwiskowa – poza Komponentwem A 1.Cel projektu 2.Źródła finansowania 3.Okres realizacji 4.Opinie Wojewódzkiego Zespołu NRP 5.Dotacje 6.Dofinansowanie opinii geologicznych

40 Finansowanie zadań Projekt Osłona Przeciwosuwiskowa – poza komponentem A finansowany będzie ze środków krajowych, na które składają się następujące źródła finansowania: 1) dotacja z budżetu państwa, 2) środki własne Jednostek Wykonujących lub inne środki pozyskane przez JW na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem środków pozyskanych z Unii Europejskiej (fundusze przedakcesyjne, strukturalne i Fundusz Spójności). Środki z budżetu państwa zapewniane będą rokrocznie w ramach rezerwy celowej pod warunkiem zapewnienia jej w budżecie państwa.

41 II. Projekt Osłona Przeciwosuwiskowa – poza Komponentwem A 1.Cel projektu 2.Źródła finansowania 3.Okres realizacji 4.Opinie Wojewódzkiego Zespołu NRP 5.Dotacje 6.Dofinansowanie opinii geologicznych

42 Część II - pozaKomponentem A Projektu Projekt otwarty ( Nowe zasady i procedury w przypadku klęsk żywiołowych obowiązujące od 5 maja 2008r.) Szczegółowe informacje na stronie internetowej Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl

43 II. Projekt Osłona Przeciwosuwiskowa – poza Komponentwem A 1.Cel projektu 2.Źródła finansowania 3.Okres realizacji 4.Opinie Wojewódzkiego Zespołu NRP 5.Dotacje 6.Dofinansowanie opinii geologicznych

44 Powołany przez Wojewodę Małopolskiego Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizacje Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa wydaje opinie : wstępne, kwalifikujące zadania do realizacji w ramach projektu, do przedłożonych dokumentacji geologiczno – inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych, do przedłożonych rozwiązań alternatywnych np. przeniesienie infrastruktury poza obszar osuwiska

45 Aby uzyskać wstępną opinię zadania planowanego do realizacji w ramach Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa – poza Komponentem A wnioskodawca (j.s.t.) winien przedłożyć WZNRP następujące dokumenty: plan usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi (harmonogram likwidacji szkód) tzw. Druk 8Z protokół szkód, zweryfikowany przez Komisję Wojewody Kartę Rejestracyjną Osuwiska oddzielnie dla każdego zadania (załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.06.2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 840))

46 II. Projekt Osłona Przeciwosuwiskowa – poza Komponentwem A 1.Cel projektu 2.Źródła finansowania 3.Okres realizacji 4.Opinie Wojewódzkiego Zespołu NRP 5.Dotacje 6.Dofinansowanie opinii geologicznych

47 W Skład Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizcję Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa wchodzą: Pan Stanisław Sorys – Wicewojewoda - Przewodniczący pracownicy MUW, przedstawiciele PIG, przedstawiciel AGH, przedstawiciel WINB, geolog wojewódzki (UM). Kierownik Oddziału wz. Dyrektora Wydziału – Stanisław Siemek Oddział Koordynacji Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Kierownik Oddziału– Bożena Stanuch - Kagize Sekretariat pokój 625 tel. 012 3921873

48 Promesy przyznane w 2010 roku w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa w ramach Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa (finansowanie Likwidacji Skutków Osuwisk i Zapobieganie ich Występowaniu), współfinansowanego ze środków budżetu państwa przyznano 3,0299 mln zł na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla 3 zadań realizowanych przez samorząd województwa oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla 4 zadań realizowanych przez powiat limanowski.

49 III. uaktywnienia się osuwisk w okresie maj-czerwiec br. Dofinansowanie opinii geologicznych

50 Zgłoszenie uaktywnienia się osuwisk w okresie maj-czerwiec br. W związku ze wzmożonym uaktywnieniem się osuwisk, po intensywnych opadach atmosferycznych w maju i czerwcu wojewoda zwrócił się do gmin z prośbą o przesłanie informacji na temat identyfikacji osuwisk, spowodowanych strat oraz wystąpienia ewentualnych zagrożeń. A w szczególności dotyczących bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców.

51 Ogółem 88 gminy zgłosiły uaktywnienie się 1311 osuwisk, w tym zidentyfikowano następujące zniszczenia lub zagrożenia: - w infrastrukturze drogowej- uszkodzone - 174,28 km dróg, zagrożone - 75,072 km, - w sieci kanalizacyjnej - uszkodzone 4,54 km, zagrożone 11,053 km, - w sieci wodociągowej - uszkodzone 15,466 km, zagrożone 28,549 km, - w budynkach komunalnych – uszkodzone -23 szt, zagrożone 6 szt, - w budynkach mieszkalnych prywatnych – uszkodzone - 181 szt, zagrożone 791 szt, - w budynkach gospodarczych prywatnych – uszkodzone - 107 szt, zagrożone 387 szt, - liczba ludności - zagrożona 3250 osób, wymagającej natychmiastowego przesiedlenia – 515 osób.

52 W związku z powyższym, wojewoda pojął działania dotyczące w pierwszej kolejności wspomożenie gmin poprzez sfinansowanie opracowania opinii geologicznych, szczególnie w przypadkach, gdzie zagrożone jest zdrowie lub życie mieszkańców. W kontekście zagrożonych budynków mieszkalnych i innych 68 gmin zgłosiło zapotrzebowanie na dofinansowanie opinii geologicznych. Na opracowanie opinii geologicznych wojewoda otrzymał z budżetu państwa kwotę 2 000 065 zł dla 68 gmin.

53 IV. Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych 1.Cel 2.Źródła finansowania 3.Opinie Zespołu Wojewody ds. opiniowania dokumentacji projektowo- budowlanych mających na celu zapobieganie skutkom powodzi 4.Dotacje

54 Od maja 2010 r. przy wojewodzie funkcjonuje również inny zespół opiniodawczy W Skład Zespołu Wojewody ds. opiniowania dokumentacji projektowo-budowlanych mających na celu zapobieganie skutkom powodzi wydaje opinie wchodzą: Pan Stanisław Sorys – Wicewojewoda -Przewodniczący pracownicy MUW, przedstawiciele IMiGW, przedstawiciel RZGW, przedstawiciel MZMiUW, przedstawiciel WINB.

55 Powołany przez Wojewodę Małopolskiego Zespołu Wojewody ds. opiniowania dokumentacji projektowo- budowlanych mających na celu zapobieganie skutkom powodzi wydaje opinie: do dokumentacji projektowo-budowlanych mających na celu zapobieganie skutkom powodzi, w celu weryfikacji wniosków jednostek samorządu terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa planowanych inwestycji. Zespół dokonuje ocen (wydaje opinie merytoryczne), na posiedzeniach odbywających się z udziałem projektantów i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które zgłosiły dokumentacje projektowo-budowlane.

56 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ BOŻENA STANUCH-KAGIZE KIEROWNIK ODDZIAŁU KOORDYNACJI USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH Tel. 12-3921 455 bsta@malopolska.uw.gov.pl


Pobierz ppt "MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ROLNICTWA ODDZIAŁ KOORDYNACJI USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH INFORMACJA NA TEMAT USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google