Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Renty Maria Chołuj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Renty Maria Chołuj."— Zapis prezentacji:

1 Renty Maria Chołuj

2 Definicja Renta to okresowe lub dożywotnie świadczenia pieniężne przysługujące osobie niezdolnej do pracy, objętej ubezpieczeniem społecznym, na przykład, z tytułu osiągnięcia określonego wieku czy też inwalidztwa.

3 Wyróżniamy renty Z tytułu niezdolności do pracy Socjalną Rodzinną
Szkoleniową

4 Niezdolność do pracy może być całkowita, co oznacza utratę zdolności do wykonywania jakiekolwiek pracy, lub niezdolność częściowa, która oznacza utratę zdolności w znacznym stopniu zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

5 Rodzaje rent Renta stała przysługuje osobie, której niezdolność do pracy została uznana za trwałą. Renta okresowa - jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. Niezdolność do pracy jest orzekana na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu - wówczas niezdolność do pracy będzie orzekana na okres dłuższy niż 5 lat. Od 1 stycznia 2005 r. weszły w życie przepisy wprowadzające dwuinstancyjność w postępowaniu orzeczniczym. Organem orzekającym w I instancji jest lekarz orzecznik ZUS, natomiast w II instancji orzekają komisje lekarskie Zakładu. Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

6 Najniższe emerytury i renty
Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 stycznia 2010 r.: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 675,10 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 519,30 zł renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 810,12 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 623,16 zł

7 By przyznać rentę trzeba wziąć pod uwagę okresy składkowe i nie składkowe
Składkowe - to okresy opłacania składek, lub okresy, które nie wymagają składki. Okresami składkowymi są okresy ubezpieczenia: pracy na podstawie umowy o pracę, czynnej służby wojskowej pobierania zasiłku macierzyńskiego Nieskładkowe -to okresy, za które nie zostały opłacone składki, które jednak z uwagi na ich specyficzny charakter podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz jej wysokości.

8 Renta z tytułu niezdolności do pracy
Inaczej zwana rentą inwalidzką, przyznaje się ją osobę, które w całości lub części utraciły dolności do pracy. 

9 Przysługuje osobie: jest niezdolna do pracy,
ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych i nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

10 Wysokości tej renty: Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 24% kwoty bazowej, - po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy, - po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy, - po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 okresów składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia ukończenia przez wnioskodawcę 60 lat, tzw. staż hipotetyczny, Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

11 Przykład obliczania wysokości renty
W marcu 2007 r. z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy wystąpiła kobieta legitymująca się 3 letnim okresem opieki nad dzieckiem (okres nie składkowy) i 26 letnim okresem pracy (okres składkowy). Lekarz orzecznik stwierdził istnienie częściowej niezdolności do pracy. Pozostałe warunki, wymagane do przyznania renty, zostały również spełnione i świadczenie zostało przyznane. Do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy zainteresowana wskazała wynagrodzenie osiągane w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. w latach Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 172,30%. Oddział do wyliczenia renty zastosował kwotę bazową wynoszącą 2059,92 zł. Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi więc ,24 zł (172,30 % x 2059,92 zł). Wysokość renty wynosi: 24% x 2059,92 zł = 494,38 zł 26 x 1,3% x 3549,24 zł = 1199,64 zł 3 x 0,7% x 3549,24 zł = 74,53 zł   1768,55 zł W związku z tym, ze została przyznana renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy przysługuje zainteresowanej 75% z wyliczonej kwoty, a więc 1326,41 zł (75% x 1768,55 zł)

12 Renta socjalna Przysługuje osobie, która jest pełnoletnia i całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu.  

13 Naruszenie sprawności organizmu musi nastąpić:
przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

14 Wysokość tej renty jest stała i wynosi 567,08 zł, czyli 84% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności.

15 Renta rodzinna Jest świadczeniem wypłacanym najbliższym członkom rodziny w związku ze śmiercią żywiciela rodziny. Ma finansowo wesprzeć rodzinę.

16 Przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci:
miała ustalone prawo do emerytury, miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, pobierała zasiłek przedemerytalny, pobierała świadczenie przedemerytalne. Uprawnionymi do renty rodzinnej są: dzieci wnuki rodzeństwo wdowa/wdowiec rodzice

17 Wysokość tej renty dla:
1 osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu 2 osób uprawnionych - 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu 3 i więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

18 Renta szkoleniowa Przysługuje  osobie, która ma orzeczoną przez lekarza orzecznika ZUS celowość przekwalifikowania zawodowego. Ma to miejsce, kiedy osoba uznana jest  za niezdolną do pracy. 

19 Rentę szkoleniowa można przyznać na okres 6 miesięcy i przedłużyć ja, na wniosek starosty o 30 miesięcy, można także skrócić okres o 6 miesięcy w wypadku, gdy osoba ubiegająca o rentę nie ma możliwości lub nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowego i co najważniejsze renta ta nie przysługuje w przypadku osiągania jakiegokolwiek przychodu.

20 Renta szkoleniowa wynosi 75 % podstawy jej wymiaru, ale nie mniej niż renta z tytułu niezdolności do pracy.

21 Graniczne kwoty przychodu dla 2009 r. wynoszą odpowiednio:
25 999,80 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w r. (miesięcznie 2179,70 zł) 48 285,20 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w r. ( miesięcznie 4048,10 zł)

22 Dziękuję za uwagę !!! Maria Chołuj


Pobierz ppt "Renty Maria Chołuj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google