Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Korzyści Polski z przystąpienia do Unii Inne korzyści

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Korzyści Polski z przystąpienia do Unii Inne korzyści"— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Korzyści Polski z przystąpienia do Unii Inne korzyści
Unia Europejska w skrócie Korzyści Polski z przystąpienia do Unii Inne korzyści Ciekawostki Źródła

2 Unia Europejska w skrócie
Unia Europejska ( UE ) to typ związku między państwami europejskimi.Głównym zadaniem Unii jest organizacja pracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Do najważniejszych celów Unii należą: zapewnienie bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona wolności, praw i interesów obywateli.Unia Europejska respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich historię, tradycję i kulturę.Unia Europejska jest gwarancją demokracji, respektowania praw człowieka, prywatnej własności i wolnego rynku .

3 Unię Europejską powołał do życia Traktat z Maastricht 1992.
Unia Europejska nie dysponuje własnymi instytucjami, opiera się w swojej działalności na instytucjach Wspólnot Europejskich.

4 Wspólnoty Europejskie (podmioty prawa międzynarodowego)
UNIA EUROPEJSKA Wspólnoty Europejskie (podmioty prawa międzynarodowego) EUROATOM Europejska Wspólnota Energii Atomowej Europejska Wspólnota Gospodarcza EWWiS Europejska Wspólnota Węgla i Stali

5 Członkowie UE 1957 Niemcy Francja Belgia Holandia Luksemburg Włochy

6 Członkowie UE 1973 r. Niemcy Francja Belgia Holandia Luksemburg Włochy
Dania Wielka Brytania Irlandia

7 Członkowie UE 1981 r. Niemcy Francja Belgia Holandia Luksemburg Włochy
Dania Wielka Brytania Irlandia Grecja

8 Członkowie UE 1986 r. Niemcy Francja Belgia Holandia Luksemburg Włochy
Dania Wielka Brytania Irlandia Grecja Hiszpania Portugalia

9 Członkowie UE 1995 r. Niemcy, Francja, Belgia, Holandia
Luksemburg, Włochy Dania Wielka Brytania Irlandia Grecja Hiszpania Portugalia Finlandia Szwecja

10 Członkowie UE 2004 r. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry 2007 r. Rumunia, Bułgaria

11 Regionalna i Strukturalna
Wspólna polityka Regionalna i Strukturalna Na obszarze Unii Europejskiej istnieje ponad 200 regionów ze zróżnicowanymi : - wskaźnikami ekonomicznymi, - stopniem zaludnienia, - warunkami geograficznymi.

12 Regionalna i Strukturalna cd.
Wspólna polityka Regionalna i Strukturalna cd. Powołanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF - European Regional Development Fund) r. Dzięki funduszowi mają zmniejszyć się różnice między regionami UE oraz ma wspierać rozwój regionów zacofanych. Środki przeznaczane są dla regionów, w których PKB na jednego mieszkańca nie przekracza 75 proc. średniej UE. Subwencje sięgają 3/4 ogólnych kosztów danego przedsięwzięcia. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dysponuje budżetem w wysokości 10 mld euro rocznie.

13 Wspólna polityka ENERGETYCZNA
Racjonalne wykorzystanie energii, przyjazne dla zdrowia i środowiska. Unia Europejska promuje: biopaliwa, badania nad energią jądrową, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

14 Wspólna polityka WALUTOWA
Trzeci etap Unii Walutowej zakończył się 1 stycznia 2002 r., kiedy euro weszło do powszechnego obiegu. Zastąpiło około 12 miliardów banknotów i 70 miliardów monet narodowych. W państwach strefy euro (Austria, Belgia, Finlandia, Francja,Grecja Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy) żyje 310 mln ludzi, którzy wytwarzają blisko 20 proc. światowego produktu i proc. światowego eksportu.

15 Podstawowe korzyści Główne korzyści dla naszego kraju z przystąpienia do Unii Europejskiej: gospodarcze, polityczne, makroekonomiczne, społeczne,

16 gospodarcze 1 udział w wewnętrznym rynku Unii, gdzie obowiązuje swoboda przepływu towarów, usług, osób i kapitału, gwarancja dostępu do funduszy strukturalnych, kapitałowych, podejmowanych decyzji inwestycyjnych itp., wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej w stosunku do gospodarek Ameryki Północnej i Środkowej oraz Daleko- Wschodniej Azji,

17 gospodarcze 2 napływ inwestycji i nowych technologii,
potencjalne zwiększenie rozmiarów rynku zbytu w ramach jednolitego rynku UE dla poszczególnych przedsiębiorców z krajów członkowskich Unii, większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, przepływów

18 polityczne zacieśnienie związków Polski z resztą Europy,
aktywny udział w działalności instytucji Unii Europejskiej,  większa stabilność polityczna i wzrost bezpieczeństwa , na kontynencie europejskim, możliwość decydowania naszych posłów o ważnych, sprawach dla Europy poprzez zasiadanie w parlamencie europejskim,

19 makroekonomiczne 1 podwyższenie tempa wzrostu PKB o 0,7 punktu w latach , zwiększenie dynamiki inwestycji i konsumpcji o ok. 2 punktów procentowych w latach ,

20 makroekonmiczne 2 Stopniowe zwiększanie dynamiki eksportu (po początkowym wzroście importu) o ok. 2 punkty procentowe rocznie w latach , zahamowanie inflacji, obniżenie poziomu cen i usług dla konsumentów na rynku UE,

21 społeczne możliwość swobodnego podróżowania bez kontroli granicznych w krajach UE, możliwość swobodnego osiedlania się w krajach UE, możliwość swobodnego podejmowania pracy w krajach UE, wyższa jakość życia, szansa na zbliżenie Polski do standardów europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, pracy, zdrowia i edukacji,

22 Inne korzyści Kwestia ochrony środowiska
Korzyści z wprowadzenia jednolitej waluty EURO Unia a kultura

23 Ochrona środowiska pomoc publiczna na wdrożenie
wzrost liczby dotacji z Brukseli przeznaczonych na ochronę środowiska (obecnie współfinansuje je tylko program ISPA mln euro rocznie).Gdy staniemy się członkiem Unii, ta kwota wzrośnie do mln euro, pomoc publiczna na wdrożenie przepisów ekologicznych, import i eksport niektórych odpadów przeznaczonych do odzysku i recyklingu ,

24 EURO 1 wyeliminowanie ryzyka kursowego związanego z wahaniem kursów walutowych wyeliminowanie kosztów transakcyjnych zwiększenie konkurencyjności

25 EURO 2 pozbycie się problemu wymiany walut w czasie wyjazdów zagranicznych łatwość w porównywaniu cen dla gospodarki Unii Europejskiej: łatwość transferu kapitału

26 Unia a kultura 1 Po wejściu do Unii Europejskiej obejmie
nas program KULTURA 2000. Jego główne korzyści to: akcentowanie różnorodności kulturowej poszczególnych państw współtworzących UE, zwiększenie mobilności „ludzi kultury” oraz dzieł artystycznych,

27 Unia a kultura 2 szeroko pojęta współpraca europejska
w dziedzinie kultury. wspieranie finansowe kultury z budżetu europejskiego

28 Ciekawostki Symbole Wypowiedzi polityków Galeria zdjęć Mapa
Za czy przeciw? - wykres

29 Symbole Hymn Flaga

30 Hymn- kilka informacji
Hymnem Unii Europejskiej jest Oda „Do radości” z IX Symfonii Ludwika van Beethovena. Najpierw, 12 stycznia 1972 roku została uznana za oficjalny hymn Rady Europy, a następnie, 29 maja 1986 roku, podczas uroczystości wciągania na maszt europejskiej flagi, została w sposób uroczysty zaprezentowana jako hymn Wspólnot Europejskich.

31 Flaga Krąg 12 pięcioramiennych, złotych gwiazd na błękitnym tle jest symbolem Europy od 1955 roku. 8 grudnia 1955 roku Komitet Ministrów 14 państw członków Rady Europy przyjął taki kształt plastyczny godła Rady Europy i jej flagi. Flaga ta została, po raz pierwszy, jako sztandar Wspólnoty Europejskiej i jej instytucji, uroczyście wciągnięta na maszt przed siedzibą Komisji Europejskiej 29 maja 1986 roku. Za inspirację dla plastycznego wyglądu godła Europy, zgodnie z interpretacją Jean Monneta, uważa się Apokalipsę św. Jana opisującą postać Niewiasty z wieńcem z gwiazd dwunastu.

32 Wypowiedzi polityków Minister ds. europejskich Danuta Haubner
Były premier Tadeusz Mazowiecki Prezydent Aleksander Kwaśniewski prof. Bronisław Geremek

33 Danuta Haubner O obopólnych korzyściach:
„Naszym zadaniem, jest wykorzystywanie wszystkich kontaktów - gospodarczych, naukowych - między Polską a krajami "15", żeby informować i pokazywać, że rozszerzenie leży w naszym wspólnym interesie, że skorzystają na nim obie strony. To jest zadanie dla nas wszystkich.”

34 Tadeusz Mazowiecki O zakończonych negocjacjach z Unią Europejską:
„Bardzo ważne jest to, żeby polskie społeczeństwo miało poczucie, że to jest sukces. Bo były to bardzo trudne negocjacje, jeśli się zważy, że kraje Europy zachodniej są zaniepokojone niedostatecznymi wynikami gospodarczymi na zachodzie - stąd wynikała ich powściągliwość finansowa. „

35 Aleksander Kwaśniewski
Perspektywy dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej: „Byłoby błędem, patrzenie na skutek wejścia do UE w kontekście wyłącznie roku 2004, czy 2005, Trzeba patrzeć w perspektywie lat , 2020, czyli w takiej perspektywie, która np. w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Irlandii dała kolosalny rozwój.”

36 Prof. Bronisław Geremek
Wejście do Unii jako jedyna słuszna droga dla Polski: „Rozumiem obawy wiążące się z ujednolicaniem pewnych sfer w ramach zintegrowanej Europy. Najgorszą rzeczą byłaby jednak polityka strusia, chowanie głowy w piasek. Trzeba odpowiedzieć na wyzwania, jakie przed nami stoją”

37 Mapa

38 Za czy przeciw?- wykres Badania przeprowadzone przez CBOS we wrześniu 2002 roku.

39 Galeria zdjęć Rada Unii Europejskiej Parlament Europejski
Komisja Spółki Ekonomicznej Trybunał Konstytucyjny

40 Rada UE

41 Rada Unii Europejskiej
 organ międzyrządowy - główna instytucja decyzyjna w Unii Europejskiej,  w skład wchodzą MINISTROWIE delegowani przez poszczególne państwa członkowskie według kompetencji. Potocznie nazywana Radą Ministrów

42 KOMPETENCJE RADY: - koordynacja ogólnej polityki gospodarczej członków Wspólnot, - prawo podejmowania decyzji, - nadaje Komisji Europejskiej prawo i obowiązek realizacji uchwalonych przez siebie aktów prawnych, itp.

43 Parlament Europejski

44 Parlament Europejski kontrola organów wykonawczych Unii Europejskiej,
zaangażowanie w proces uchwalania budżetu, uczestnictwo w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej.

45 Komisja Spółki Ekonomicznej

46 Trybunał Konstytucyjny

47 Wykonał Paweł Osak kl.III li.

48


Pobierz ppt "Unia Europejska Korzyści Polski z przystąpienia do Unii Inne korzyści"

Podobne prezentacje


Reklamy Google