Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE – ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE – ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE – ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny

2 2 Magazyn Pojęcie „dobrych praktyk w magazynie” jest terminem, który należy rozumieć dwojako. Ze względu na funkcję magazynu, konieczne jest zapewnienie warunków, pozwalających na przechowywanie rozmaitych towarów w sposób bezpieczny, to znaczy z jednej strony pozwalający uniknąć zagrożenia dla pracowników i osób postronnych lub innych niepożądanych następstw magazynowania (co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do magazynów rozmaitych substancji niebezpiecznych), z drugiej strony zaś stanowiący dostateczne zabezpieczenie magazynowanych towarów przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Jednocześnie zaś, magazyn stanowi miejsce pracy, które musi spełniać określone normy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W odniesieniu do każdej z tych interpretacji, odmienne będą prawne wymogi związane z bezpieczeństwem magazynu, a w konsekwencji – z odpowiedzialnością osób zarządzających magazynem.

3 3 Magazyn Obowiązki pracodawcy  Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikowi jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Za bezpieczną uznaje się taką pracę, której wykonywanie nie spowoduje zagrożenia zdrowia lub życia pracownika lub innej osoby. Z kolei praca higieniczna to praca pozbawiona wpływu negatywnych czynników na zdrowie pracownika. Pracodawca jest zobowiązany chronić życie i zdrowie pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten realizuje m.in. poprzez ocenę ryzyka zawodowego i stosowanie środków eliminujących zagrożenia w środowisku pracy lub co najmniej zmniejszających ryzyko związane z zagrożeniami, których nie można całkowicie wyeliminować, do akceptowalnego poziomu. W pierwszej kolejności pracodawca zapewnia spełnienie wymagań określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Często jednak, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony pracowników, konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków, wynikających z oceny ryzyka zawodowego

4 4 Magazyn Podstawowe wymagania dotyczące miejsc pracy określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034)

5 5 Magazyn Za pobieganie poślizgnięciom i potknięciom Zapobieganie poślizgnięciom i potknięciom wymaga przeanalizowania i podejmowania działań w sześciu kluczowych obszarach: ➡ podłogi i przejścia, ➡ zanieczyszczenia i przeszkody, ➡ ludzie, ➡ warunki środowiska pracy, ➡ obuwie, ➡ utrzymanie czystości. W każdym z nich mogą wystąpić źródła zagrożeń prowadzące do poślizgnięć i potknięć. Zagrożenia te powinny zostać zidentyfikowane w procesie oceny ryzyka oraz wyeliminowane, a jeśli byłoby to niemożliwe – pracodawca obowiązany jest zastosować środki zmniejszające ryzyko z nimi związane

6 6 Magazyn Do każdego stanowiska pracy powinno prowadzić bezpieczne i wygodne dojście. Drogi dla pieszych być wykonane i oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, nie mogą stwarzać zagrożeń dla użytkowników STAN PODŁÓG I PRZEJŚĆ

7 7 Magazyn

8 8  Maksymalna wysokość stopni w budynkach użyteczności publicznej, budynkach produkcyjnych, magazynowo-składowych oraz usługowych nie może przekraczać 17,5 cm, wyjątkowo 19 cm w budynkach usługowych, w których za trudnionych jest do 10 pracowników.  Na drogach transportowych i w magazynach nie powinno być progów ani stopni. W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8%.  Schody zewnętrzne i wewnętrzne służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.  Stopnie lub inne miejsca na przejściach zagrażające potknięciem się, upadkiem lub uderzeniem powinny być dobrze widoczne i oznakowane barwami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami. Warto również oznakować miejsca, w których występuje lokalna zmiana materiału posadzki, np. przykrycia otworów rewizyjnych, technologicznych i włazów.

9 9 Magazyn MIEJSCA ZAGRAŻAJĄCE POTKNIĘCIEM SIĘ POWINNY BYĆ DOBRZE WIDOCZNE I OZNAKOWANE BARWAMI BEZPIECZEŃSTWA

10 10 Magazyn

11 11 Magazyn

12 12 Magazyn

13 13 Magazyn

14 14 Magazyn

15 15 Magazyn OŚWIETLENIE

16 16 Magazyn

17 17 Magazyn  Trzymać transportowane ładunki jak najbliżej ciała,  Używać rękawic termicznych oraz rękawic fakturowanych dla czyszczenia towarów z lodu przy nanoszeniu na nie ceny,  Używać podkładek pod kolana przy towarowaniu niżej położonych półek,  Używać schodków dla sięgania do towarów na wysokich półkach lub na wysoko pakowanych paletach bądź wózkach,  Rotować pracę dla uniknięcia wydłużonego klęczenia, kucania lub sięgania ponad poziom barków,  Używać wózków dla przemieszczania towarów do strefy towarowania lub składowania,

18 18 Magazyn  Utrzymywać wózki we właściwym stanie technicznym (kółka),  Właściwie aranżować półki tak, aby najszybciej „schodzące” towary znajdowały się w łatwym zasięgu,  Utrzymywać posadzki w dobrym stanie technicznym,  Używać opakowań z uchwytami,  Współpracować z dostawcami, szczególnie w zakresie wagi towarów i opakowań, w jakich są dostarczane,  Używać wózków z większymi kółkami i wyżej umieszczonymi dolnymi półkami,  Utrzymywać drogi transportowe we właściwym stanie technicznym i nie zastawione,

19 19 Magazyn  Zapewnić właściwą przestrzeń wokół wózków i palet. Pracownicy powinni mieć możliwość obejścia palety bądź wózka niż pochylać dla sięgnięcia,  Wyposażyć magazyn w przenośniki różnego rodzaju dla ograniczenia bądź eliminacji podnoszenia i przenoszenia,  Używać urządzeń do obracania palet i podnośników do ich unoszenia,  Współpracować z dostawcami w celu zapewnienia pakowania palet do właściwej wysokości.

20 20 Przykłady dobrych praktyk w sektorze handlu Wewnętrzny system transportu - stół rolkowy Wózek paletowy Pojemnik z uchwytami Regał podręczny na kółkach Wózek widłowy System rozładunku – rampa i rolki

21 21 Przykłady dobrych praktyk w sektorze handlu c.d. Źródło: HSE W zależności od warunków, od częstości przemieszczania oraz od danej osoby, konieczne może być zmniejszenie przedstawionych tu ciężarów. Więcej informacji o tym modelu zamieszczono na stronach: www.handlingloads.eu Towary rzadko używane Towary często używane Towary rzadko używane Ciężkie towary

22 22 Przykłady dobrych praktyk w sektorze handlu c.d.

23 23 Przykłady dobrych praktyk w sektorze handlu c.d.

24 24 Przykłady dobrych praktyk w sektorze handlu c.d.

25 25 Przykłady dobrych praktyk

26 26 Przykłady dobrych praktyk w sektorze handlu c.d.

27 27 Przykłady dobrych praktyk

28 28 Przykłady dobrych praktyk

29 29 Przykłady dobrych praktyk

30 30 Przykłady dobrych praktyk – dostawy do klienta

31 31 Przykłady dobrych praktyk – dostawy do klienta

32 32 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE – ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google