Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE – ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE – ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE – ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI
Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny

2 Magazyn Pojęcie „dobrych praktyk w magazynie” jest terminem, który należy rozumieć dwojako. Ze względu na funkcję magazynu, konieczne jest zapewnienie warunków, pozwalających na przechowywanie rozmaitych towarów w sposób bezpieczny, to znaczy z jednej strony pozwalający uniknąć zagrożenia dla pracowników i osób postronnych lub innych niepożądanych następstw magazynowania (co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do magazynów rozmaitych substancji niebezpiecznych), z drugiej strony zaś stanowiący dostateczne zabezpieczenie magazynowanych towarów przed uszkodzeniem lub kradzieżą.  Jednocześnie zaś, magazyn stanowi miejsce pracy, które musi spełniać określone normy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W odniesieniu do każdej z tych interpretacji, odmienne będą prawne wymogi związane z bezpieczeństwem magazynu, a w konsekwencji – z odpowiedzialnością osób zarządzających magazynem.

3 Magazyn Obowiązki pracodawcy
Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikowi jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Za bezpieczną uznaje się taką pracę, której wykonywanie nie spowoduje zagrożenia zdrowia lub życia pracownika lub innej osoby. Z kolei praca higieniczna to praca pozbawiona wpływu negatywnych czynników na zdrowie pracownika. Pracodawca jest zobowiązany chronić życie i zdrowie pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten realizuje m.in. poprzez ocenę ryzyka zawodowego i stosowanie środków eliminujących zagrożenia w środowisku pracy lub co najmniej zmniejszających ryzyko związane z zagrożeniami, których nie można całkowicie wyeliminować, do akceptowalnego poziomu. W pierwszej kolejności pracodawca zapewnia spełnienie wymagań określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Często jednak, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony pracowników, konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków, wynikających z oceny ryzyka zawodowego

4 Magazyn Podstawowe wymagania dotyczące miejsc pracy określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034)

5 Magazyn Za pobieganie poślizgnięciom i potknięciom
Zapobieganie poślizgnięciom i potknięciom wymaga przeanalizowania i podejmowania działań w sześciu kluczowych obszarach: ➡ podłogi i przejścia, ➡ zanieczyszczenia i przeszkody, ➡ ludzie, ➡ warunki środowiska pracy, ➡ obuwie, ➡ utrzymanie czystości. W każdym z nich mogą wystąpić źródła zagrożeń prowadzące do poślizgnięć i potknięć. Zagrożenia te powinny zostać zidentyfikowane w procesie oceny ryzyka oraz wyeliminowane, a jeśli byłoby to niemożliwe – pracodawca obowiązany jest zastosować środki zmniejszające ryzyko z nimi związane

6 Magazyn STAN PODŁÓG I PRZEJŚĆ
Do każdego stanowiska pracy powinno prowadzić bezpieczne i wygodne dojście. Drogi dla pieszych być wykonane i oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, nie mogą stwarzać zagrożeń dla użytkowników

7 Magazyn

8 Magazyn Maksymalna wysokość stopni w budynkach użyteczności publicznej, budynkach produkcyjnych, magazynowo-składowych oraz usługowych nie może przekraczać 17,5 cm, wyjątkowo 19 cm w budynkach usługowych, w których za trudnionych jest do 10 pracowników. Na drogach transportowych i w magazynach nie powinno być progów ani stopni. W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8%. Schody zewnętrzne i wewnętrzne służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. Stopnie lub inne miejsca na przejściach zagrażające potknięciem się, upadkiem lub uderzeniem powinny być dobrze widoczne i oznakowane barwami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami. Warto również oznakować miejsca, w których występuje lokalna zmiana materiału posadzki, np. przykrycia otworów rewizyjnych, technologicznych i włazów.

9 Magazyn MIEJSCA ZAGRAŻAJĄCE POTKNIĘCIEM SIĘ POWINNY BYĆ DOBRZE WIDOCZNE I OZNAKOWANE BARWAMI BEZPIECZEŃSTWA

10 Magazyn

11 Magazyn

12 Magazyn

13 Magazyn

14 Magazyn

15 Magazyn OŚWIETLENIE

16 Magazyn

17 Magazyn Trzymać transportowane ładunki jak najbliżej ciała,
Używać rękawic termicznych oraz rękawic fakturowanych dla czyszczenia towarów z lodu przy nanoszeniu na nie ceny, Używać podkładek pod kolana przy towarowaniu niżej położonych półek, Używać schodków dla sięgania do towarów na wysokich półkach lub na wysoko pakowanych paletach bądź wózkach, Rotować pracę dla uniknięcia wydłużonego klęczenia, kucania lub sięgania ponad poziom barków, Używać wózków dla przemieszczania towarów do strefy towarowania lub składowania,

18 Magazyn Utrzymywać wózki we właściwym stanie technicznym (kółka),
Właściwie aranżować półki tak, aby najszybciej „schodzące” towary znajdowały się w łatwym zasięgu, Utrzymywać posadzki w dobrym stanie technicznym, Używać opakowań z uchwytami, Współpracować z dostawcami, szczególnie w zakresie wagi towarów i opakowań, w jakich są dostarczane, Używać wózków z większymi kółkami i wyżej umieszczonymi dolnymi półkami, Utrzymywać drogi transportowe we właściwym stanie technicznym i nie zastawione,

19 Magazyn Zapewnić właściwą przestrzeń wokół wózków i palet. Pracownicy powinni mieć możliwość obejścia palety bądź wózka niż pochylać dla sięgnięcia, Wyposażyć magazyn w przenośniki różnego rodzaju dla ograniczenia bądź eliminacji podnoszenia i przenoszenia, Używać urządzeń do obracania palet i podnośników do ich unoszenia, Współpracować z dostawcami w celu zapewnienia pakowania palet do właściwej wysokości.

20 Przykłady dobrych praktyk w sektorze handlu
System rozładunku – rampa i rolki Wózek widłowy Wózek paletowy Wewnętrzny system transportu - stół rolkowy Regał podręczny na kółkach Pojemnik z uchwytami

21 Przykłady dobrych praktyk w sektorze handlu c.d.
Towary rzadko używane Źródło: HSE W zależności od warunków, od częstości przemieszczania oraz od danej osoby, konieczne może być zmniejszenie przedstawionych tu ciężarów. Więcej informacji o tym modelu zamieszczono na stronach: Towary często używane Ciężkie towary Towary rzadko używane

22 Przykłady dobrych praktyk w sektorze handlu c.d.

23 Przykłady dobrych praktyk w sektorze handlu c.d.

24 Przykłady dobrych praktyk w sektorze handlu c.d.

25 Przykłady dobrych praktyk

26 Przykłady dobrych praktyk w sektorze handlu c.d.

27 Przykłady dobrych praktyk

28 Przykłady dobrych praktyk

29 Przykłady dobrych praktyk

30 Przykłady dobrych praktyk – dostawy do klienta

31 Przykłady dobrych praktyk – dostawy do klienta

32 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE – ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google