Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Sławomira Suska. Informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 opracowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Sławomira Suska. Informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 opracowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy."— Zapis prezentacji:

1 opracowała: Sławomira Suska

2 Informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 opracowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi: w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie; Warszawa 2010 Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujących w roku szkolnym 2011/2012 powstałych we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi; Warszawa 2011

3 24, 25, 26 kwietnia 2012

4 humanistyczna matematyczno-przyrodnicza język obcy nowożytny

5 zadania zamkniętezadania otwarte na dobieranie wielokrotnego wyboru prawda - fałsz z luką krótkiej odpowiedzi rozszerzonej odpowiedzi

6 Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego – dyrektor szkoły Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapoznania rodziców /prawnych opiekunów uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu nie później niż do 15 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi określa rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wyliczonych w Tabeli 1. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w pkt 1. powyżej. W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia rodzic /prawny opiekun ucznia składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu. W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice/prawni opiekunowie mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

7 składa się z: zadań z zakresu języka polskiego Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisem n a. zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą

8 przedmioty Uczniowie bez specjalnych potrzeb edukacyjnych Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi historia i wiedza o społeczeństwie 9.00 – 10.009.00 – 10.20 język polski 10.45 – 12.1510.45 – 13.00

9 składa się z : zadań z zakresu matematyki Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

10 przedmioty Uczniowie bez specjalnych potrzeb edukacyjnych Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Biologia, chemia, fizyka, geografia9.00 – 10.009.00 – 10.20 matematyka10.45 – 12.1510.45 – 13.00

11 gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

12 nauka języka obcego w szkole podstawowej nauka języka obcego w gimnazjum poziom podstawowy ---tak poziom rozszerzony tak

13 poziom typy zadań poziom podstawowy zadania zamknięte: na dobieranie wielokrotnego wyboru prawda - fałsz poziom rozszerzony zadania zamknięte: na dobieranie wielokrotnego wyboru prawda – fałsz zadania otwarte: z luką krótkiej odpowiedzi rozszerzonej odpowiedzi

14 W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. (zał. 1a lub 1b) Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

15 Uczniowie bez specjalnych potrzeb edukacyjnych Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poziom podstawowy 9.00 – 10.009.00 – 10.20 poziom rozszerzony 10.45 – 11.4510.45 – 12.15

16 Biorąc pod uwagę: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. § 2. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, na rok szkolny 2009/2010-2011/2012, do liczby punktów, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, nie wlicza się liczby punktów możliwych do uzyskania za część trzecią egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, dotyczącą wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych § 6. Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o których mowa w § 48 ust. 5a pkt 6 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, po raz pierwszy brane są pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. artykuł: Co nowego w edukacji od roku szkolnego 2011/2012 na stronie MEN 4. Egzamin gimnazjalny według nowych zasad … Wynik egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym będzie liczył się przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. www.men.gov.plwww.men.gov.pl

17 można wnioskować, że: przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 będzie brany pod uwagę również wynik egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych wynik egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mogą wziąć pod uwagę szkoły, które prowadzą nabór do klas z rozszerzonym językiem obym nowożytnym lub klas obcojęzycznych.

18 Na zaświadczeniach o wynikach z egzaminu uczniowie będą otrzymywać wyniki procentowe i wyniki centylowe z przedmiotów: 1.język polski 2.historia i wiedza o społeczeństwie 3.przedmioty przyrodnicze 4.matematyka 5.język obcy nowożytny - poziom podstawowy 6.język obcy nowożytny - poziom rozszerzony

19 Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za język angielski zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyskany wynik procentowy wynosi 77 23/30 x 100% 77 Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie języka angielskiego wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów zdających w Polsce uzyskało wynik taki sam jak on lub niższy, a 15 % gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

20 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie ucznia z części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa powyżej jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

21 Gdańsk, 14 września 2011 r.


Pobierz ppt "Opracowała: Sławomira Suska. Informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 opracowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google