Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła demokracji – szkoła samorządności Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich rad pedagogicznych Spotkanie III Nauczanie EO i EPC Opracowały:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła demokracji – szkoła samorządności Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich rad pedagogicznych Spotkanie III Nauczanie EO i EPC Opracowały:"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich rad pedagogicznych Spotkanie III Nauczanie EO i EPC Opracowały: Irena Denisoff Mirosława Horodok

2 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Cele spotkania:  Podsumowanie realizacji kompetencji z grupy A: Rozumienie EO/EPC.  Poznanie kompetencji z grupy B.  Prezentacja podstawowych aktywizujących metod nauczania i technik motywujących w kontekście prawa oświatowego oraz codziennej praktyki.

3 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Cele spotkania:  Zachęcenie uczestników do systematycznej refleksji nad własną metodyką.  Zaplanowanie zadań dla rady pedagogicznej z zakresu rozwijania kompetencji z grupy B.

4 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Przebieg spotkania: 1. Wprowadzenie – informacje z realizacji zadań (25 min.). 2. Metody nauczania podstawą demokratyzacji pracy szkoły(85 min.). 3. Autoewaluacja metod nauczania (20 min.). 4. Plan rozwoju kompetencji z grupy B (40 min.). 5. Podsumowanie (10 min.).

5 Szkoła demokracji – szkoła samorządności 1.Wprowadzenie – wrażenia z realizacji zadań. 1. Co się udało? 2. Czego się nie udało zrobić? 3. Co miało na to wpływ? 4. Czy udało się zintegrować zadania z codziennym rytmem pracy szkoły?

6 Szkoła demokracji – szkoła samorządności CEL EO/EPC Zachęcanie i wspieranie uczniów, by stali się aktywnymi, świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami, czyli uczenie postaw obywatelskich z poszanowaniem praw człowieka

7 Kluczowe pojęcia EO/EPC 1. Demokracja 9. Różnorodność 2. Godność 10. Wspólnota 3. Prawa, obowiązki 4. Szacunek 5. Tolerancja 6. Wolność 7. Równość 8. Solidarność

8 Demokratyczny styl nauczania?

9 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Cechy demokratycznego stylu nauczania Nauczyciel:

10 Szkoła demokracji – szkoła samorządności 1. Ustala z uczniami szczegółowe treści i standardy wykonania zadań oraz współpracy przy ich realizacji. 2. Wie, że kluczowe dla rozumienia materiału jest samodzielne odkrywanie wiedzy. 3. Przystępując do realizacji projektu, ustala z uczniami ramy czasowe oraz ogólny zakres prac projektowych. Decyzje o szczegółach realizowanych zadań pozostawia uczniom.

11 Szkoła demokracji – szkoła samorządności 4. Pyta uczniów o opinie na temat wydarzeń społeczno – politycznych i prowadzi z nimi dyskusje na różne tematy. 5. Pyta uczniów o ich opinie w sprawach ważnych dla uczniów, np. dot. wystroju sali, wycieczek, uroczystości szkolnych i klasowych, treści i sposobu nauczania, zajęć pozalekcyjnych. 6. Towarzyszy swoim uczniom w procesie nauczania – uczenia się, obserwuje ich pracę i w razie potrzeby doradza. 7. Nie ocenia wygłaszanych przez ucznia sądów, ale dba o to, by dostarczyć mu argumentów ułatwiających zrozumienie złożoności omawianych sytuacji i problemów.

12 Szkoła demokracji – szkoła samorządności 8. Inicjuje w szkole różne działania i zaprasza uczniów do włączenia się w ich organizację. 9. Koncentruje się na nagradzaniu uczniów za ich wysiłek wkładany w wykonanie pracy. Uczeń jest świadomy konsekwencji niewykonania zadania. 10. Chcąc zachęcić ucznia do pracy, chwali go za postępy oraz wskazuje, co jeszcze powinien poprawić. 11. Regularnie analizuje postępy ucznia w nauce, a także umożliwia mu samoocenę włożonej pracy oraz nabytych umiejętności.

13 Szkoła demokracji – szkoła samorządności 12. Podejmuje refleksję na temat własnej pracy, ocenia atrakcyjność stosowanych przez siebie metod i form nauczania - uczenia się, analizuje postępy uczniów oraz opinie innych nauczycieli, uczniów i rodziców na temat swojej pracy. 13. Liczy się z tym, że uczeń może mieć inne poglądy niż on. 14. Omawia nowe inicjatywy uczniów, po to, by mogli odnieść sukces.

14 Szkoła demokracji – szkoła samorządności  Edukacja obywatelska i edukacja  na rzecz praw człowieka jako zadanie  wszystkich nauczycieli Opis kompetencji nauczycielskich i sposobów ich rozwijania

15 Kompetencje z grupy A Rozumienie EO/EPC Kompetencje z grupy B Nauczanie EO/EPC Kompetencje z grupy C EO/EPC w działaniu Kompetencje z grupy D Ewaluacja EO/EPC Kompetencja 1. Cele i zadania EO/EPC Kompetencja 5. Planowanie strategii i dobór metod nauczania Kompetencja 10. Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji Kompetencja 13. Włączanie uczniów w proces podejmowania decyzji Kompetencja 2. Kluczowe podstawy i zasady EO/EPC Kompetencja 6. EO/EPC w nauczaniu poszczególnych przedmiotów Kompetencja 11. Współpraca ze społecznością lokalną Kompetencja 14. Modelowanie postaw EO/EPC Kompetencja 3. Treści programu nauczania EO/EPC Kompetencja 7. Budowanie pozytywnego klimatu szkoły Kompetencja 12. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji Kompetencja 15. Ewaluacja metod i proces uczenia się Kompetencja 4. Konteksty wdrażania EO/EPC Kompetencja 8. Poruszanie kwestii budzących kontrowersje Kompetencja 9. Stosowanie różnorodnych form i metod oceniania

16 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Kompetencje z grupy B Dotyczą wdrażania metod EO/EPC w klasie i w szkole.

17 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Kompetencja 5. Planowanie strategii i dobór metod nauczania. Kompetencja 6. EO/EPC w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Kompetencja 7. Budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Kompetencja 8. Poruszanie kwestii budzących kontrowersje. Kompetencja 9. Stosowanie różnorodnych form i metod oceniania.

18 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Grupa D Kompetencja 15. Ewaluacja metod nauczania i procesu uczenia się

19 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Kompetencja 5. Planowanie zajęć rozwijających demokratyczną i aktywną postawę obywatelską wymaga: 1. Sformułowania jasno zdefiniowanych celów. 2. Określenia przedmiotu zajęć, wyboru tematyki i opracowania ich harmonogramu. 3. Ustalenie, na ile poruszane zagadnienie jest odpowiednie dla etapu rozwoju uczniów. 4. Wyboru zróżnicowanej, właściwej, przystępnej ale wymagającej formy i treści zajęć. 5. Doboru najbardziej aktywizujących metod. 6. Włączenia uczniów w wyrażanie opinii nt. procesu nauczania i uczenia się.

20 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Kompetencja 5. Rolą nauczyciela – niezależnie od przedmiotu jest podejmowanie rozmów z uczniami i włączanie ich w proces planowania procesu uczenia się. Oznacza to przyjęcie przez nauczyciela świadomej i otwartej postawy wobec programu i metod nauczania, wyboru materiałów oraz metod oceniania. Kształtowanie umiejętności kluczowych z podstawy programowej polega na wspólnym ( zespołowym) rozwijaniu pożądanych umiejętności uczniów, których kształcenie powinno być celem nauczania wszystkich przedmiotów.

21 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Kompetencja 6. EO/EPC w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Wymaga to od nauczycieli interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień i tematów EO/EPC. Nauczyciele powinni przeanalizować program EO/EPC i wspólnie szukać sposobów realizacji tych zagadnień w ramach własnych przedmiotów. Integracja międzyprzedmiotowa polega na wspólnym rozwijaniu pożądanych kompetencji uczniów, których kształcenie powinno być celem nauczania wszystkich przedmiotów. Jakie postawy i jak je kształtować w danej szkole zależy od decyzji rady pedagogicznej jako zespołu nauczycieli.

22 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Kompetencja 7. Budowanie pozytywnego klimatu szkoły. W tej kompetencji chodzi o ustanawianie jasnych zasad umożliwiających stworzenie atmosfery zaufania, otwartości i wzajemnego szacunku. Oddziaływanie wychowawcze w klasie i określanie podstawowych zasad funkcjonowania środowiska uczniowskiego mają kapitalne znaczenie dla EO/EPC. Potrzebni będą obywatele zdolni do krytycznego myślenia i moralnej refleksji nad funkcjonującymi mechanizmami i strukturami, obywatele, którzy potrafią zachowywać się sprawiedliwie oraz rozpatrywać reguły i przepisy prawa w kontekście własnego życia.

23 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Kompetencja 8. Poruszanie kwestii budzących kontrowersje To obszerny repertuar strategii i metod nauczania kształtujących umiejętność dyskusji, zwłaszcza w kwestiach drażliwych i kontrowersyjnych. Nauczyciele powinni zatem uczyć się, w jaki sposób zachęcać młodych do wyrażania własnych poglądów przy jednoczesnym poszanowaniu innych punktów widzenia na daną sprawę. Nauczyciele powinni też umieć wyczuć, kiedy oni sami – jako nauczyciele - są uprawnieni do wyrażania własnego stanowiska w kontrowersyjnej kwestii.

24 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Kompetencja 9. Stosowanie różnorodnych form i metod oceniania. Ocenianie w kontekście EO/EPC wymaga zastosowania form sprzyjających uczeniu się. Jeśli chcemy uwidocznić i docenić postępy w nauce to sprawdzają się podejścia oparte na uczestnictwie, takie jak samoocena i ocena koleżeńska. Nie ma jednego wzorca oceniania. Niezależnie jednak od zastosowanych modeli oceniania, pamiętać należy, że skuteczne sposoby monitorowania i ocena postępów uczniów- jakości ich uczenia się - muszą być integralną i niezbędną składową procesu edukacyjnego. Dostęp uczniów do informacji zwrotnej ma kluczowe znaczenie dla procesu uczenia się.

25 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Kompetencja 15. Ewaluacja metod nauczania i procesu uczenia się. 1. Nauczyciele wiedzą, że skuteczny proces uczenia się wymaga krytycznej analizy zajęć. 2. Samodzielnie analizują poszczególne aspekty nauczania i korzystają z różnych narzędzi. 3. Zastanawiają się nad różnymi technikami stawiania pytań, które mogą ograniczać lub rozszerzać swobodę wypowiedzi uczniów. 4. Znają różne metody autorefleksji i samooceny. 5. Konfrontują swoje osobiste doświadczenia z doświadczeniami innych nauczycieli, np. pytają o opinie nt. możliwych przyczyn niepowodzeń i modyfikują zajęcia.

26 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Metody nauczania podstawą demokratyzacji życia szkoły Podstawa programowa – w jaki sposób uregulowany jest obowiązek promowania przez nauczycieli wartości demokratycznych oraz roli, jaką pełni metodyka nauczania?

27 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:  uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,  poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi,  ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,  kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze,  podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie: postawy obywatelskiej,  postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także  postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

28 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Metody aktywizujące

29 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Zalety metod aktywizujących:  umożliwiają wszystkim uczniom aktywny udział w lekcji,  rozwijają myślenie, dają okazję do rozmów, wymiany doświadczeń,  gwarantują dużą trwałość wiedzy zdobytej w sposób aktywny,  integrują grupę w czasie wspólnej pracy, zabawy,  rozwijają uczniów intelektualnie i emocjonalnie,  uczą sztuki komunikowania się w grupie i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym,

30 Szkoła demokracji – szkoła samorządności  kształtują nastawienie nauczyciela na potrzeby ucznia,  są szansą na wyrwanie się ze szkolnej codzienności,  mają szczególnie dużą wartość w zajęciach z uczniami mniej zdolnymi,  sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem,  służą integracji wiedzy z różnych przedmiotów.

31 Szkoła demokracji – szkoła samorządności Ewaluacja metod nauczania – ankieta Proszę wypełnić ankietę i dokonać refleksji na temat metod nauczania i procesu uczenia się EO/EPC. Zadanie: Proszę wybrać 3 dowolne metody ewaluacji i dokonać ewaluacji trzech zajęć prowadzonych przez siebie wybranymi metodami. Proszę przygotować się do ustnej refleksji na temat przeprowadzonych ewaluacji zajęć.

32 Dziękuję za uwagę UDANYCH FERII


Pobierz ppt "Szkoła demokracji – szkoła samorządności Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich rad pedagogicznych Spotkanie III Nauczanie EO i EPC Opracowały:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google