Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwiązania podatkowe poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskim prawodawstwie Poznań, 15.10.2014Autor: Dominik Goślicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwiązania podatkowe poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskim prawodawstwie Poznań, 15.10.2014Autor: Dominik Goślicki."— Zapis prezentacji:

1 Rozwiązania podatkowe poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskim prawodawstwie Poznań, 15.10.2014Autor: Dominik Goślicki

2 1.Dotychczasowe obciążenia publicznoprawne dot. gazu z łupków 2.Założenia MF dot. renty surowcowej na tle innych państw 3.Unormowania szczególne dot. opodatkowania węglowodorów 4.Podatek od wydobycia niektórych kopalin 5.Specjalny podatek węglowodorowy - konstrukcja: przedmiot opodatkowania i podstawowe definicje podmiot opodatkowania przychody koszty kwalifikowane podstawa opodatkowania wskaźnik R stawki podatkowe zaliczkowy pobór podatku i deklaracje podatkowe 6.Podsumowanie – próba oceny nowych rozwiązań AGENDA

3  podatek dochodowy  opłata za udzielenie koncesji na poszukiwanie złóż kopalin 111,72 zł/km² na rozpoznawanie złóż kopalin 223,44 zł/km² na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin 223,44 zł/km²  opłata (wynagrodzenie) za użytkowanie górnicze ustalana w umowie pomiędzy koncesjonariuszem a Skarbem Państwa  opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę gaz ziemny wysokometanowy 6,23 zł/1000 m³ gaz ziemny pozostały 5,18 zł/1000 m³ ropa naftowa 36,84 zł/t  podatek od nieruchomości budowla – 2% wartości grunty i budynki - wg stawek ustalanych przez Radę Gminy Dotychczasowe obciążenia publicznoprawne

4 Założenia MF dot. renty surowcowej na tle innych państw

5 Elementy renty surowcowej, które ulegną zmianie:  opłaty koncesyjne,  opłaty eksploatacyjne,  nowe podatki: podatek od wydobycia kopalin specjalny podatek węglowodorowy Renta surowcowa

6 Specjalny podatek węglowodorowy Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. 2014, poz. 1215) Podatek od wydobycia niektórych kopalin Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. 2012, poz. 362, ze zm.) Nowe unormowania dot. opodatkowania węglowodorów

7 Opodatkowanie ww. podatkiem uzależnione będzie wyłącznie od ilości wydobytego gazu ziemnego / ropy naftowej i ich wartości określanej – co do zasady – z zastosowaniem cen referencyjnych. Stawki podatku wynosić będą: dla węglowodorów wydobywanych ze złóż konwencjonalnych, co do zasady: 3% (gaz ziemny) i 6% (ropa naftowa) dla węglowodorów wydobywanych ze złóż niekonwencjonalnych: 1,5% (gaz ziemny) i 3% (ropa naftowa) Złoża niekonwencjonalne: złoża, których średnia przepuszczalność nie przekracza 0,1 milidarcy, a średnia efektywna porowatość nie przekracza 10%. Podatek od wydobycia niektórych kopalin - sygnalizacja

8 Wyłączenia i zwolnienia z podatku: metan wydobyty ze złóż węgla kamiennego lub jako kopalina towarzysząca, wydobycie w celach badawczych w granicach ustawowych limitów, wydobycie z odwiertów o bardzo niskiej produktywności (gaz ziemny – wydobycie z odwiertu nie przekracza 1100 MWh miesięcznie; ropa naftowa – wydobycie z odwiertu nie przekracza 80 ton miesięcznie). Wejście w życie: obowiązek zapłaty podatku powstaje od gazu ziemnego i ropy naftowej wydobytych od dnia 1 stycznia 2020 r., obowiązki ewidencyjne, deklaracyjne dotyczą gazu ziemnego i ropy naftowej wydobytych od dnia 1 stycznia 2016 r. Podatek od wydobycia niektórych kopalin - sygnalizacja

9 Podatek, niezależnie od ogólnego podatku dochodowego, obciąża zyski z działalności wydobywczej węglowodorów. Źródłem owych zysków ma być dostawa wydobytych węglowodorów, tj. przeniesienie w jakiejkolwiek formie prawa do rozporządzania wydobytymi węglowodorami jak właściciel. Zysk z działalności wydobywczej węglowodorów to nadwyżka uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów z działalności wydobywczej węglowodorów nad poniesionymi w danym roku podatkowym wydatkami kwalifikowanymi. Jeżeli wydatki kwalifikowane przekraczają w danym roku sumę przychodów, różnica jest stratą z działalności wydobywczej węglowodorów. O wysokość straty można pomniejszać, bez żadnych ograniczeń, zysk z działalności wydobywczej węglowodorów osiągnięty w kolejnych latach podatkowych. Specjalny podatek węglowodorowy – zarys konstrukcji

10 Podatnikiem podatku jest prowadząca działalność wydobywczą węglowodorów: 1.osoba fizyczna; 2.osoba prawna; 3.jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka cywilna, której wspólnikom udzielono koncesji. Jeżeli działalność wydobywcza węglowodorów jest prowadzona w ramach umowy o współpracy, podatnikiem jest każda strona tej umowy, a jeżeli stroną umowy o współpracy jest spółka cywilna - ta spółka. Podmiot opodatkowania

11 Aby powstał przychód konieczne jest co do zasady otrzymanie z tytułu dostawy wydobytych węglowodorów: pieniędzy, wartości pieniężnych, świadczenia w naturze; także zaliczki i przedpłaty (zasada kasowa). Jednakże w przypadku gdy zapłata należności lub uregulowanie należności w naturze nie zostaną dokonane w terminie 3 miesięcy od dnia dostawy wydobytych węglowodorów, przychód stanowi kwota należna za dostawę wydobytych węglowodorów. W takim przypadku przychód powstaje ostatniego dnia 3-miesięcznego terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Dniem dostawy wydobytych węglowodorów jest dzień wystawienia faktury lub innego dokumentu z tytułu tej dostawy. Przychody

12 Za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia tych przychodów, w tym wydatki na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, magazynowanie lub dostawę wydobytych węglowodorów oraz zakończenie działalności wydobywczej węglowodorów, niezwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem wydatków wymienionych wprost w ustawie. Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych, obejmujący m.in.: wydatki dotyczące poszukiwania i rozpoznawania geologicznego, wydatki związane z przygotowaniem odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych, wydatki związane z zaprojektowaniem, przygotowaniem i budową infrastruktury wspierającej działalność wydobywczą węglowodorów, wydatki związane z przygotowaniem wydobytych węglowodorów do dostawy oraz wydatki związane z przechowywaniem nieoczyszczonych (nieprzetworzonych) węglowodorów, wydatki związane z zakończeniem działalności wydobywczej węglowodorów, podatki i opłaty związane z działalnością wydobywczą węglowodorów. Wydatki kwalifikowane

13 Zamknięty katalog wydatków ustawowo wyłączonych z wydatków kwalifikowanych, obejmuje analogiczne wyłączenia, jak katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, a także elementy szczególne, np.: wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym licencji oraz patentów, z wyłączeniem wydatków na zakup dokumentacji geologicznej lub geologiczno- inwestycyjnej złoża węglowodorów, wydatków na zakup wyników danych geofizycznych, w tym sejsmicznych, oraz wydatków na zakup oprogramowania komputerowego do interpretacji danych geofizycznych i informacji geologicznej; wydatki związane z pochodnymi instrumentami finansowymi, w tym z ich nabyciem; składek opłaconych z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia. Wydatki kwalifikowane

14 Zysk z działalności wydobywczej węglowodorów opodatkowany jest w zależności od stopnia zyskowności tej działalności (wskaźnik R) wg stawki: 0% - (wskaźnik R < 1,5) od 12,5% do 25%, wynikającej z wzoru: (25 x wskaźnik R – 25)/100 - (1,5 ≤ wskaźnik R < 2) 25% podstawy opodatkowania - (wskaźnik R ≥ 2) Wskaźnik R: stosunek skumulowanych przychodów do skumulowanych wydatków kwalifikowanych. Wysokość opodatkowania

15 Podatnicy SPW obowiązani są do składania, wyłącznie w formie elektronicznej, deklaracji miesięcznych, w których zawarte są informacje o: 1.wysokości zysku (straty) osiągniętej od początku roku podatkowego, 2.wysokości skumulowanych przychodów, 3.wysokości skumulowanych wydatków kwalifikowanych. Termin składania tych deklaracji upływać ma 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym samym terminie podatnicy SPW będą obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od zysku osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Podatnicy SPW są również obowiązani do składania urzędom skarbowym deklaracji rocznej (w formie elektronicznej) – w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego, a także do wpłacenia (w tym samym terminie) podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od zysku wykazanego w deklaracji rocznej a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku Zaliczkowy pobór podatku i deklaracje podatkowe

16 Obowiązek zapłaty podatku powstaje od przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. Obowiązki ewidencyjne, deklaracyjne winny być realizowane od dnia 1 stycznia 2016 r. Ewidencjonowane (deklarowane) będą co do zasady przychody osiągnięte od dnia 1 stycznia 2016 r. i wydatki kwalifikowane poniesione po dniu 1 stycznia 2016 r. Jednakże w pierwszym roku podatkowym od 1 stycznia 2016 r. podatnicy SPW mogą do wydatków kwalifikowanych zaliczyć wydatki poniesione w okresie 4 lat kalendarzowych poprzedzających 1 stycznia 2016 r., a także - w określonym zakresie – wartość środków trwałych z działalnością wydobywczą węglowodorów nabytych lub wytworzonych w okresie wcześniejszym oraz wartości środków trwałych w budowie w wysokości określonej na dzień 1 stycznia 2012 r. Wejście w życie

17 PODSUMOWANIE - próba oceny nowych rozwiązań

18 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Rozwiązania podatkowe poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskim prawodawstwie Poznań, 15.10.2014Autor: Dominik Goślicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google