Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Matura z chemii nie musi być trudna”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Matura z chemii nie musi być trudna”"— Zapis prezentacji:

1 ZESTAWIENIE WYNIKÓW XXI KONKURSU CHEMICZNEGO DLA SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH MIASTA KIELCE

2 „Matura z chemii nie musi być trudna”
Hasło konkursu „Matura z chemii nie musi być trudna” termin konkursu : 21 luty kwietnia 2014r.

3 Patronat konkursu : Organizatorzy: Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z XI Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach oraz V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego Organizatorzy:

4 Organizatorzy: Joanna Kimla - doradca metodyczny chemii w SODMiDN w Kielcach, nauczyciel XI LO im. K. I. Gałczyńskiego Grażyna Piasecka - nauczyciel V LO im . ks. P . Ściegiennego Edyta Kolasa - nauczyciel V LO im . ks. P . Ściegiennego Agnieszka Czub - nauczyciel V LO im . ks. P . Ściegiennego

5 W I etapie, który odbył się 21 lutego 2014 roku
wzięło udział 240 uczniów. Do II etapu konkursu zakwalifikowali się uczniowie, którzy w eliminacjach szkolnych uzyskali minimum 14 punktów (128 osób).

6 Zestawienie wyników II Etapu
Etap II – 14 marca 2014r. Zestawienie wyników II Etapu lp. Nazwa szkoły Liczba osób liczba osób uzyskujących punktację 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 i mniej 1. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego - 1 3 2 4 2. I Liceum Ogólnokształcące Akademickie 3. II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego 29 6 4. IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sawickiej 5. V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego 6. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego 25 5 7 7. Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej 26 8. Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki 9. Prywatne Technikum Zawodowe PRO- FIL RAZEM: 117 8 9

7 Do III etapu konkursu zakwalifikowali się uczniowie, którzy w eliminacjach uzyskali minimum 15 punktów (75%). (63 osoby)

8 liczba osób uzyskujących punktację
Etap III – 4 kwietnia 2014r. Zestawienie wyników III Etapu (maksymalna liczba punktów 66) lp. Nazwa szkoły l. osób liczba osób uzyskujących punktację 55 54 50 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 mniej 1. I LO im. Im. S. Żeromskiego 6 1 2 3. II LO im. J. Śniadeckiego 18 7 4. IV L O im. H. Sawickiej 8 3 2. V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego 5. VI LO im. J. Słowackiego 6. LO im. Św. Jadwigi Królowej 20 4 5 RAZEM: 61 19

9 55 punktów otrzymała- 1 osoba
46 punktów otrzymało- 7 osób 45 punktów otrzymało- 3 osoby 44 punktów otrzymała- 1 osoba 43 punkty otrzymało- 4 osoby 42 punkty otrzymało- 3 osoby 41 punktów otrzymało- 3 osoby 40 punktów otrzymało- 2 osoby 39 punktów otrzymało- 6 osób 38 punktów otrzymało- 4 osoby 37 punktów otrzymało- 3 osoby 36 punktów otrzymała- 1 osoba 35 punktów otrzymało- 3 osoby 34 punkty otrzymała- 1 osoba 33 punkty otrzymało- 2 osoby 32 punkty otrzymała- 1 osoba 31 punktów otrzymała- 1 osoba 30 punktów otrzymała- 1 osoba 29 punktów otrzymała- 1 osoba 27 punktów otrzymała- 1 osoba 26 punktów otrzymało- 2 osoby 25 punktów otrzymała- 1 osoba 24 punkty otrzymała- 1 osoba 20 punktów otrzymała- 1 osoba 19 punktów otrzymała- 1 osoba 17 punktów otrzymała- 1 osoba 15 punktów otrzymała- 1 osoba

10 Za rozwiązanie arkusza konkursowego uczeń mógł uzyskać maksymalnie 66 punktów.
Pułap 70% (46 i więcej punktów) uzyskało 12 uczniów- co stanowi 19,7% wszystkich uczestników konkursu. Tytuł laureata uzyskali Ci uczniowie, którzy otrzymali nie mniej niż 46 punktów ( co stanowi 70% i więcej maksymalnej liczby punktów).

11 LO św. Jadwigi Królowej w Kielcach
Lista Laureatów miejsce Nazwisko i imię ucznia L. pkt. szkoła I Sędek Szczepan 55 II LO w Kielcach II Woźniak Wiktor 54 VI LO w Kielcach III Miksa Marcin 50 IV Kopacz Dominika 48 V Wolak Piotr 47 VI Adach Miłosz 46 Czarnota Aleksandra LO św. Jadwigi Królowej w Kielcach Gębska Martyna Jaszczołt Jakub Pawłowska Magdalena IV LO w Kielcach Redlich- Michalski Maciej Śmiech Zuzana

12 Chemia na egzaminie maturalnym
Opracowanie: Krystyna Traple i Beata Kupis

13 Struktura i forma egzaminu maturalnego z chemii
Egzamin z chemii trwa 150 min polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych, sprawdzających umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów trwa 120 min polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce na poziomie podstawowym na poziomie rozszerzonym

14 Ogólne zasady oceniania egzaminu maturalnego z chemii
Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie na temat) są traktowane jako błędne. Komentarze wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu. Z zasady tej wynika, że każde rozwiązanie, które precyzyjnie odpowiada poleceniu i jest poprawne, oceniane jest pozytywnie.

15 Ogólne zasady oceniania egzaminu maturalnego z chemii
Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (jedną prawidłową, inne nieprawidłowe) to nie otrzymuje punktów za żadną z nich. Odpowiedź do zadania jest traktowana jako całość. Nie można z niej wybierać elementów poprawnych, ignorując te, które zawierają błędy.

16 Ogólne zasady oceniania zdań: równania reakcji
Jeżeli polecenie brzmi: Napisz równanie reakcji..., to w odpowiedzi zdający powinien napisać równanie reakcji oraz dobrać współczynniki stechiometryczne. Zasada ta wynika z konieczności precyzyjnego wykonywania poleceń. Poprawnie zapisane równanie musi spełniać prawo zachowania masy i ładunku. Schemat procesu nie spełnia tych kryteriów.

17 Ogólne zasady oceniania zdań: równania reakcji
Zapisanie równania reakcji jest oceniane jednym punktem. Jeżeli w zapisie równania zabraknie dowolnego elementu (współczynników, produktu ubocznego lub poprawnie określonych warunków reakcji - jeśli są wymagane) zdający traci 1 punkt ! W poprawnie uzgodnionym równaniu reakcji współczynniki należy sprowadzić do najmniejszych liczb całkowitych. Za poprawne są uznawane także zapisy, w których współczynniki są zwielokrotnione. Jeżeli zdający stosuje współczynniki ułamkowe, musi mieć pewność, że równanie to nie jest interpretowane na poziomie molekularnym.

18 Ogólne zasady oceniania: zadania rachunkowe
W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane są: metoda (tj. sposób powiązania danych z szukaną), wykonanie obliczeń i podanie wyniku z jednostką. Błędny zapis jednostki lub jej brak przy ostatecznym wyniku liczbowym wielkości mianowanej powoduje utratę jednego punktu. W obliczeniach wymagane jest poprawne zaokrąglanie wyników liczbowych. Za poprawne obliczenia, będące konsekwencją zastosowania niepoprawnej metody, zdający nie otrzymuje punktów.

19 Ogólne zasady oceniania: zadania rachunkowe
Poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w przykładowym rozwiązaniu, oceniane są zgodnie z zasadami punktacji. Jeśli w rozwiązaniu zdający popełnił błąd i konsekwentnie używał błędnego wyniku, np. do dalszych obliczeń, a wykonane przez niego czynności są zgodne lub równoważne z tymi, które należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, to za niepoprawnie wykonaną czynność nie otrzymuje punktów, ale pozostałe części rozwiązania zostaną wypunktowane tak, jakby błąd nie wystąpił.

20 Ogólne zasady oceniania: zadania rachunkowe
W rozwiązaniach zadań rachunkowych należy w sposób czytelny i logiczny przedstawić tok rozumowania. Jeśli zdający, podczas wykonywania obliczeń pośrednich wykonuje działania na jednostkach lub je tylko podaje, to muszą być one poprawne.

21 Ogólne zasady oceniania: zadania doświadczalne
Za rozwiązanie zadania, które polega na zaprojektowaniu doświadczenia, zdający otrzyma ocenę pozytywną tylko wtedy, gdy jego pomysł na doświadczenie będzie poprawny. Jeżeli będzie on niewłaściwy, nie otrzyma punktów nie tylko za projekt doświadczenia, ale także za kolejne elementy polecenia (obserwacje, wnioski), mimo że formalnie mogą być poprawne.

22 Ogólne zasady oceniania: zadania doświadczalne
Za poprawne spostrzeżenia i wnioski będące konsekwencją niewłaściwie zaprojektowanego doświadczenia zdający nie otrzymuje punktów.

23 Ogólne zasady oceniania: notacja
Za napisanie wzorów strukturalnych zamiast wzorów półstrukturalnych (grupowych) nie odejmuje się punktów. Punkty nie są przyznawane w przypadku zastosowania wzorów sumarycznych lub niejednoznacznych wzorów grupowych, np. –C4H9 W równaniach reakcji, w których ustala się stan równowagi, brak „⇄” nie powoduje utraty punktów, ale w równaniach reakcji przebiegających tylko w kierunku powstawania produktów (np. reakcje zachodzące w ogniwie) zapis „⇄” jest traktowany jako błędny. Zapis „↑”, „↓” w równaniach reakcji nie jest wymagany.

24 Rady dla maturzystów … Należy uważnie czytać treści zadań oraz występujące w nich polecenia. Trzeba pamiętać, że na egzaminie chodzi nie tylko o to, aby nie popełnić błędu merytorycznego, ale także o to, aby dokładnie wykonać polecenie. Zawsze sprawdź, czy forma zapisu odpowiedzi jest zgodna z tą, której wymaga polecenie, np. czy jest to wymagany opis słowny, równanie reakcji w określonej formie, obliczenie czy wykres. Pamiętaj, że należy podać tyle odpowiedzi (argumentów, cech, obserwacji) ile jest wymaganych w poleceniu.

25 Rady dla maturzystów … Podczas analizowania poleceń zwróć uwagę na tzw. czasowniki operacyjne, np. zapisz, wymień, narysuj, oblicz. Każdy z nich wskazuje, jakiego rodzaju i jak obszerna powinna być odpowiedź. Wszystkie rozwiązania oraz rysunki lub wykresy będące ich integralną częścią, muszą być zapisywane czytelnie. Należy unikać skrótów myślowych oraz sformułowań zbyt ogólnych. Przystępując do rozwiązania zadania, analizuj informacje wstępne (teksty, tabele, schematy, wykresy,) i postaraj się poprawnie je interpretować.

26 Rady dla maturzystów ... Zawsze sprawdź, czy zapisując równanie reakcji: napisałeś je w wymaganej formie (zapis jonowy, cząsteczkowy) nie pominąłeś produktów ubocznych właściwie dobrałeś współczynniki pamiętałeś, że musi ono spełniać prawo zachowania masy i ładunku określiłeś warunki procesu – jeśli były wymagane.

27 Rady dla maturzystów ... Zawsze sprawdź, czy projektując doświadczenie: wybrałeś odpowiednie odczynniki z podanej listy prawidłowo uzupełniłeś schemat doświadczenia lub prawidłowo opisałeś jego przebieg przedstawiłeś obserwacje towarzyszące doświadczeniu przy zastosowaniu wybranych odczynników Jeśli w obserwacjach podajesz zabarwienia roztworów, osadów itp. to muszą być one poprawne. Jeśli zapisujesz równanie reakcji, to sprawdź, czy forma zapisu jest zgodna z poleceniem.

28 Rady dla maturzystów … Pamiętaj, że obserwacje są rejestrem tych efektów towarzyszących reakcjom chemicznym, które możemy poznać za pomocą zmysłów (wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku) albo urządzeń, np. reagujących na przepływ prądu elektrycznego. W opisie obserwacji do danego doświadczenia powinieneś starać się dokładnie opisać przewidywane efekty, np. nie tylko stwierdzić, że roztwór zmienia zabarwienie, ale także określić, z jakiej barwy na jaką.

29 Rady dla maturzystów ... Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenianiu. W wyjątkowych przypadkach, np. jeśli rozwiązanie nie zmieści się w miejscu na to przeznaczonym, można je kontynuować w brudnopisie. Należy wtedy przekreślić słowo „brudnopis”, napisać „ciąg dalszy czystopisu” i podać numer rozwiązywanego zadania, a w rozwiązaniu zaznaczyć, że będzie ono kontynuowane w brudnopisie.

30 Rady dla maturzystów … Do najczęstszych przyczyn utraty punktów na egzaminie z chemii zaliczyć można: brak analizy treści zadań, automatyzm w ich rozwiązywaniu niedokładne, pobieżne czytanie informacji i poleceń lub ich niezrozumienie formułowanie odpowiedzi lub ich fragmentów nie na temat brak staranności i precyzji przy zapisie rozwiązania problemu.

31 Rady dla maturzystów … Do najczęstszych przyczyn utraty punktów na egzaminie z chemii zaliczyć można: nieumiejętne konstruowanie krótkiej i logicznej odpowiedzi, zbyt duże uogólnienia, niewłaściwe posługiwanie się terminologią chemiczną, mylenie przyczyn i skutków formułowanie odpowiedzi niejasnych lub niezrozumiałych albo zawierających elementy poprawne i błędne popełnianie błędów rachunkowych trudności w posługiwaniu się całością zdobytej wiedzy chemicznej.

32 Przykłady rozwiązań … Ocena: 1 pkt. Nie istnieje para sprzężona H2S – S2-

33 Przykłady rozwiązań … Ocena: 0 pkt – błędy merytoryczne w uzasadnieniu i błąd w równaniu reakcji

34 Przykłady rozwiązań … Ocena: 0 pkt – zapis stopni utlenienia żelaza w bilansie elektronowym jest błędny. Nie istnieją jony żelaza na VI stopniu utlenienia. Błędnie dobrane współczynniki stechiometryczne – bilans masy i bilans ładunku.

35 Przykłady rozwiązań … Ocena: 1 pkt – poprawny bilans elektronowy (równania reakcji połówkowych), ale błędnie dobrane współczynniki stechiometryczne – bilans masy.

36 Przykłady rozwiązań … Ocena: 1 pkt – w równaniu 2. użyto NaOH zamiast wodorotlenku potasu.

37 Przykłady rozwiązań … Ocena – 1 pkt – dokładność odpowiedzi niezgodna
z poleceniem.

38 Przykłady rozwiązań … Ocena: 1 pkt - jednostka w wyniku pośrednim jest błędna.

39 Przykłady rozwiązań … Ocena: 1 pkt, poprawna metoda rozwiązania, ale błąd rachunkowy.

40 Przykłady rozwiązań … Ocena - 1 pkt, błędna interpretacja.

41 Przykłady rozwiązań … Ocena – 0 pkt, źle wybrany odczynnik- siarczan(VI) sodu – obserwacji nie ocenia się.

42 Przykłady rozwiązań … Ocena – 0 pkt, brak odczynnika – kwasu siarkowego(VI) – obserwacji nie ocenia się.

43 Przykłady rozwiązań … Ocena – 1 pkt - wzór kwasu niejednoznaczny ze względu na zapis grupy alkilowej.

44 Przykłady rozwiązań … Ocena – 0 pkt - woda nie jest produktem reakcji hydrolizy.

45 Przykłady rozwiązań … Ocena – 0 pkt
Błędnie i poprawnie przedstawiona zależność wykorzystywana do obliczeń.

46 Pamiętaj, że … Aby dobrze przygotować się merytorycznie do egzaminu trzeba nauczyć się tego, co jest opisane w wymaganiach egzaminacyjnych. Nie wszystko da się wywnioskować – niektóre rzeczy trzeba wiedzieć i trzeba je zapamiętać. Najlepszym sposobem zapamiętywania jest rozwiązywanie dużej liczby zadań. Wymaga to jednak czasu i systematyczności.

47 Pamiętaj, że … Wszystkie próby korzystania z niedozwolonych pomocy mogą doprowadzić do unieważnienia egzaminu w czasie jego trwania (dotyczy to, np. korzystania ze ściąg lub z telefonów komórkowych). Egzaminatorzy oceniający prace maturalne, po znalezieniu dowodów niesamodzielnej pracy, wnioskują do dyrektora komisji egzaminacyjnej o podjęcie decyzji o unieważnieniu egzaminu.

48 Pamiętaj, że … Egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym na poziomie rozszerzonym odbędzie się16 maja 2014 roku (piątek) o godzinie 9.00 Wszystkim zdającym życzymy najwyższych wyników na maturze.


Pobierz ppt "„Matura z chemii nie musi być trudna”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google