Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Programu e-Podatki oraz zmiany w Administracji Podatkowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Programu e-Podatki oraz zmiany w Administracji Podatkowej."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Programu e-Podatki oraz zmiany w Administracji Podatkowej

2 UNOWOCZEŚNIENIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ - Wdrożenie Programu e-Podatki - Wzmocnienie organizacyjne administracji podatkowej poprzez lepszą koordynację działań administracji podatkowej w województwie

3 Program e-Podatki Program „e-Podatki" jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej Są to działania organizacyjne, legislacyjne i informatyczne mające na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją

4 maksymalizacja wielkości należnych wpływów podatkowych (zmniejszenie luki podatkowej, różnicy między podatkami należnymi i faktycznie uzyskanymi) zmniejszenie kosztów poboru podatków zwiększenie efektywności działania administracji podatkowej dodatkowo zwiększenie orientacji na podatnika (wyższa jakość usług świadczonych przez administrację, wsparcie w wypełnianiu zobowiązań podatkowych, wyższa efektywność w rozwiązywaniu problemów podatników, rozwój zróżnicowanych i przyjaznych kanałów komunikacji z podatnikiem, łatwy i tani dostęp do informacji zorientowanych na obsługę procesów podatkowych) zwiększenie stopnia dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych (wzrost liczby podatników składających zeznanie podatkowe dobrowolnie i poprawnie) minimalizacja pozapodatkowych, dodatkowych obciążeń podatników (minimalizacja kosztów związanych z realizacją obowiązków podatkowych, minimalizacja kosztów pozyskania informacji oraz współpracy z organem kontrolnym) Cele Strategiczne Programu

5 Najważniejsze korzyści i usługi dla podatników Radykalne zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych Oparte o Portal Podatkowy usługi dostępu do informacji podatkowych podatnika – tzw. konto podatnika Składanie zeznań rocznych przez podatników nie posiadających kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przygotowywanie przez administrację podatkową wstępnie wypełnianych zeznań rocznych Usługi usprawniające inne obszary działania administracji jak: zakładanie działalności gospodarczej udzielanie pomocy społecznej zamówienia publiczne usługi automatycznej wymiany danych z rejestrami prowadzonymi przez MSW, MS, ZUS, GUS, MG

6 Projekty Programu e - Podatki  Projekt e-Rejestracja – jego przedmiotem jest usprawnienie administracji podatkowej w obszarze ewidencjonowania interesariuszy  Projekt e-Deklaracje 2 – jego przedmiotem jest usprawnienie administracji podatkowej w obszarze wymiany informacji z otoczeniem  Projekt e-Podatki – jego przedmiotem jest usprawnienie administracji podatkowej w obszarze wewnętrznym

7 Rejestracja podmiotów ewidencjonowanych w rejestrach publicznych dokonywana automatycznie, z urzędu Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są podatnikami VAT identyfikowane w kontaktach z administracją podatkową za pomocą numeru PESEL Pozostałe podmioty identyfikowane na podstawie numeru NIP generowanego automatycznie w momencie rejestracji podatnika bez potrzeby wydawania decyzji administracyjnej

8 Edukacja i informacja podatkowa Uproszczenie i skonsolidowanie deklaracji podatkowych Rozwój komunikacji elektronicznej przede wszystkim bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przygotowywanie przez administrację podatkową dla niektórych grup podatników wstępnie wypełnionych deklaracji Usługa elektronicznego dostępu do indywidualnych danych podatkowych - konta podatnika Automatyzacja wymiany informacji w zakresie potwierdzania danych, przez administrację podatkową Uproszczone informowanie Organizacji Pożytku Publicznego o przekazywanych 1% podatku

9 Usprawnienie administracji podatkowej poprzez scentralizowany system poboru i dystrybucji podatków i upowszechnienie wykorzystania dokumentów elektronicznych Wiedza o podatniku gromadzona w tzw. koncie podatnika, obejmującym wszystkie dane podatkowe, finansowe, operacyjne Zgromadzone dane udostępniane przez Internet właścicielowi konta podatnikowi/płatnikowi Udostępnienie danych podatnikowi przez portal podatkowy udostępniający m in. wstępnie wypełnione deklaracje oraz służący do wymiany korespondencji Automatyzacja prowadzonych czynności poprzez powszechne wykorzystanie zarządzania ryzykiem Przypominanie podatnikowi (e-mail, telefon, sms) o terminie zapłaty

10 Zmiany w zakresie „Jednego okienka” Od października 2014 roku Zagwarantowanie podmiotowi faktycznego prowadzenia działalności niezwłocznie po dokonaniu wpisu Numery NIP i REGON nadawane z „automatu”, uzyskanie tych numerów bez współdziałania ze strony podmiotu Zamieszczenie numerów NIP i REGON w KRS bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie Wspólny formularz zgłoszeniowy danych uzupełniających dla potrzeb wszystkich ewidencji/rejestrów składany w urzędzie skarbowym

11 Formularze US + odpis postanowienia o wpisie + zaświadczenie o dokonaniu wpisu + odpis umowy spółki + dokument potwierdzający tytuł do lokalu „Jedno okienko” – tak jest… Podmiot podlegający wpisowi do rejestru KRS Składa do sądu rejestrowego: 1. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze KRS lub zmianę wpisu 2. Formularze wniosków do US, GUS, ZUS. W ciągu 3 dni po dokonaniu przez sąd wpisu w rejestrze Formularze GUS + odpis postanowienia o wpisie + zaświadczenie o dokonaniu wpisu Formularze ZUS + informacja o NIP Po uzyskaniu przez sąd informacji od Urzędu Skarbowego o NIP Aktualizacja danych następuje poprzez złożenie przez podmiot wniosków formularzy aktualizacyjnych bezpośrednio w SR, US, GUS, ZUS. Informacja o NIP

12 REGON automatycznie „Jedno okienko” – stan docelowy Podmiot objęty wpisem do KRS składa zgłoszenie danych podstawowych do sądu rejestrowego Zgłoszenie tych danych będzie stanowiło jednocześnie zgłoszenie do ewidencji/rejestrów US, GUS, ZUS. Podmiot po jego wpisaniu do KRS będzie zobligowany do zgłoszenia w US danych uzupełniających do AP. Nie później niż 21 dni od dokonania wpisu w KRS lub pierwsza czynność podatkowa Aktualizacja danych następuje w ten sam sposób. NIP automatycznie Postanowienie o wpisie do KRS wraz z NIP i REGON Gdy podmiot zgłosi się jako płatnik składek na ubezpieczenia (wraz z danymi podstawowymi) AP kieruje dane uzupełniające do:

13 Udostępnianie informacji z rejestrów Administracji Podatkowej Od października 2013 roku Uruchomienie za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną w związku z dostawą „towarów wrażliwych” Od lipca 2014 o roku Uruchomienie serwisu NIP poprawny/niepoprawny Uruchomienie serwisu Sprawdzanie zarejestrowania podatnika VAT Uruchomienie serwisu udostępniającego dane dla komorników sądowych i innych upoważnionych organów

14 Kierunki zmian w deklaracjach Konsolidacja deklaracji Możliwość kierowania elektronicznej informacji PIT-INF bez wskazywania organu podatkowego Brak bloków adresowych w deklaracjach i oświadczeniach PIT-11 PIT-8C PIT-INF + = PIT-R + PIT-4R PIT-8AR + = PIT-ZR

15

16 Portal podatkowy Blok ogólnodostępny (bez uwierzytelnienia) Wyszukiwarka informacji Dane kontaktowe jednostek Administracji Podatkowej Organizacje Pożytku Publicznego Interpretacje prawa podatkowego Informacje podatkowe Kursy online i prezentacje o podstawowych zasadach systemu podatkowego Zmiany w przepisach Wykładnia przepisów Prawa i obowiązki podatników Ulgi, zwolnienia Pomoc techniczna Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Ewidencja zagadnień technicznych Instrukcje w zakresie korzystania z konta Usługa help-line Formularze Interaktywne do składania drogą elektroniczną Tradycyjne do wydruku Instrukcje wypełniania – broszury Narzędzia Kalkulator podatkowy Kalkulator odsetkowy Składanie / wysyłanie Deklaracje z danymi autoryzującymi Deklaracje z podpisem elektronicznym Wnioski z należną opłatą Linki Portal Ministerstwa Finansów Portal Służby Celnej Strona umożliwiającej sprawdzenie poprawności ważności numerów VAT kontrahentów unijnych Inne związane z AP

17 Portal podatkowy Blok zindywidualizowany (po zalogowaniu się do Konta Podatnika ) Dane podstawowe Podgląd danych ewidencyjnych, adresowych, rachunków bankowych, obowiązków podatkowych Korespondencja Odbiór korespondencji z AP (np. decyzje, wezwania, postanowienia o wszczęciu postępowania, upomnienia, tytuły wykonawcze, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej) Doręczanie korespondencji do jednostek AP Wstępnie wypełniane zeznanie roczne Zaświadczenia, wypisy Składanie wniosków i automatyczne generowanie zaświadczeń i wypisów Płatności Możliwość zapłaty zobowiązania poprzez przekierowanie do systemu płatności online Możliwość wniesienia opłaty poprzez przekierowanie do systemu płatności online Ustawienia Wygląd Hasła Przeglądanie i zmiana uprawnień do udostępniania informacji zawartych w Koncie Podatnika stronom trzecim Stan sprawy Stan spraw (np.. Postępowanie podatkowe, postępowanie egzekucyjne, kontrola podatkowa) Przeglądanie Informacji wymiarowych z deklaracji oraz z informacji płatników dotyczących podatnika Decyzji, postanowień, zaświadczeń Zapisów księgowych (stan rozliczeń) Zgłoszonych kas fiskalnych Zastawów skarbowych w CRZS Dane o udzielonej pomocy publicznej

18 Wstępnie wypełniane zeznania roczne Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązek elektronicznego przekazania informacji o pobranych zaliczkach PIT-11 (PIT-INF) dla pracodawców zatrudniających powyżej 5 osób Termin przekazywania PIT-11 (PIT-INF) 28 lutego – w formie elektronicznej 31 stycznia – w formie papierowej Zeznanie udostępniane na Portalu Podatkowym Wdrożenie 1 stycznia 2015

19 PIT- 11 @ PIT- 11 @ PIT-11 @ PIT-11 @ PIT-11 @ PIT-11 @ PIT- 11 PIT-37 1123,12 89989,20 23,00 32233,00 6565,00 PIT-37 1123,12 89989,20 23,00 32233,00 6565,00 StyczeńLutyMarzecok. 25 marcaKwiecień PIT-37 1123,12 89989,20 1512,14 32233,00 6565,00 PIT-37 1123,12 89989,20 1512,14 32233,00 6565,00

20 Rozwój usług dla podatników – Krajowa Informacja Podatkowa Cele krótkookresowe Zwiększenie „przepustowości” infolinii podatkowej Stworzenie na bazie KIP wsparcia pracowników administracji podatkowej Testowe uruchomienie usługi odpowiedzi na e-maile Cele długookresowe Udzielanie informacji na temat indywidualnej sytuacji podatnika Stworzenie na bazie KIP jednolitego front office obejmującego wszystkie urzędy skarbowe

21 WZMOCNIENIE ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ POPRZEZ LEPSZĄ KOORDYNACJĘ DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI PODATKOWEJ W WOJEWÓDZTWIE

22 WZMOCNIENIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Zmiany zachodzące w związku z procesem wzmacniania administracji podatkowej nie dotyczą bezpośrednio podatników i przedsiębiorców obsługiwanych w urzędach skarbowych i nie powinny zakłócić ich sprawnej obsługi.

23 WZMOCNIENIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ CEL - zwiększenie efektywności zadań realizowanych przez izby i urzędy skarbowe - przygotowanie administracji podatkowej do przyjęcia i obsługi systemów realizowanych w ramach Programu e-Podatki

24 WZMOCNIENIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ ŚRODKI REALIZACJI - zmiana systemu nadzoru izb nad urzędami skarbowymi - konsolidacja procesów pomocniczych realizowanych w izbach i urzędach skarbowych

25 KONSOLIDACJA PROCESÓW Ustanowienie wspólnej jednostki budżetowej dla izby skarbowej i podległych urzędów skarbowych oraz powierzenie dyrektorowi izby skarbowej zadań kierownika jednostki budżetowej.

26 KONSOLIDACJA PROCESÓW OBSZARY KONSOLIDACJI - obsługa finansowa, kadrowa i informatyczna urzędu - zarządzanie majątkiem, inwestycjami i remontami - zamówienia publiczne - audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza i zarządzanie jakością - komunikacja i informacje prawnie chronione

27 SZYBKI PIT 2014

28 Złożenie zeznania przez internet to najszybszy i najtańszy sposób rozliczenia podatkowego.

29

30

31 AKCJA 2014 „WEŹ PARAGON”

32 AKCJA „WEŹ PARAGON” Czas trwania: 20.01.2014 – 2.03. 2014 Podstawowe cele: - sprawdzenie faktu posiadania kasy przez sprzedających - sprawdzenie wydawania paragonów klientom - informowanie podatników o korzyściach płynących z posiadania paragonu

33 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja Programu e-Podatki oraz zmiany w Administracji Podatkowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google