Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Programu e-Podatki oraz zmiany w Administracji Podatkowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Programu e-Podatki oraz zmiany w Administracji Podatkowej"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Programu e-Podatki oraz zmiany w Administracji Podatkowej
Realizacja Programu e-Podatki a zmiany w Administracji Podatkowej.

2 UNOWOCZEŚNIENIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ
- Wdrożenie Programu e-Podatki - Wzmocnienie organizacyjne administracji podatkowej poprzez lepszą koordynację działań administracji podatkowej w województwie

3 Program e-Podatki Program „e-Podatki" jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej Są to działania organizacyjne, legislacyjne i informatyczne mające na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją Slajd definiuje Program e-Podatki jako zbiór działań, które mają doprowadzić do zmiany administracji podatkowej, do jej modernizacji i wyposażenia w zestaw nowoczesnych narzędzi. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Program jest realizowany na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, legislacyjnej i informatycznej (można też powiedzieć technicznej). W przebiegu całej prezentacji nie można dopuścić do powstania wrażenia, że chodzi tylko o informatykę.

4 Cele Strategiczne Programu
maksymalizacja wielkości należnych wpływów podatkowych (zmniejszenie luki podatkowej, różnicy między podatkami należnymi i faktycznie uzyskanymi) zmniejszenie kosztów poboru podatków zwiększenie efektywności działania administracji podatkowej dodatkowo zwiększenie orientacji na podatnika (wyższa jakość usług świadczonych przez administrację, wsparcie w wypełnianiu zobowiązań podatkowych, wyższa efektywność w rozwiązywaniu problemów podatników, rozwój zróżnicowanych i przyjaznych kanałów komunikacji z podatnikiem, łatwy i tani dostęp do informacji zorientowanych na obsługę procesów podatkowych) zwiększenie stopnia dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych (wzrost liczby podatników składających zeznanie podatkowe dobrowolnie i poprawnie) minimalizacja pozapodatkowych, dodatkowych obciążeń podatników (minimalizacja kosztów związanych z realizacją obowiązków podatkowych, minimalizacja kosztów pozyskania informacji oraz współpracy z organem kontrolnym) Slajd prezentuje cele Programu. Szczególnie warto zwrócić uwagę na zwiększenie orientacji na podatnika i pomoc w dobrowolnym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Należy uważać na właściwe zaakcentowanie celu zmniejszenia kosztów poboru podatków. Cel ten można osiągnąć na dwa sposoby. Maksymalizować wpływy i minimalizować nakłady na administracje podatkową. Naszym celem przede wszystkim jest maksymalizacja wpływów.

5 Najważniejsze korzyści i usługi dla podatników
Radykalne zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych Oparte o Portal Podatkowy usługi dostępu do informacji podatkowych podatnika – tzw. konto podatnika Składanie zeznań rocznych przez podatników nie posiadających kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przygotowywanie przez administrację podatkową wstępnie wypełnianych zeznań rocznych Usługi usprawniające inne obszary działania administracji jak: zakładanie działalności gospodarczej udzielanie pomocy społecznej zamówienia publiczne usługi automatycznej wymiany danych z rejestrami prowadzonymi przez MSW, MS, ZUS, GUS, MG Na slajdzie zaprezentowane są główne korzyści dla obywateli, podatników przedsiębiorców zdefiniowane przy uruchamianiu Programu. Zaznaczone na zielono zostały już zrealizowane. Radykalne zmniejszenie obowiązków to przede wszystkim rezygnacja z nadawania numeru NIP osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, uproszczenie trybu nadawania NIP, odstąpienie od konieczności aktualizacji danych ewidencyjnych, które administracja może pozyskać z innych rejestrów państwowych w myśl zasady, że obywatel podaje je tylko jeden raz. Portal podatkowy – omawiany też w dalszej części prezentacji to jedna z głównych korzyści. Założeniem jest zbudowanie takiego dostępu podatnika do danych zgromadzonych przez administrację podatkową i dotyczących rozliczeń z podatnikiem na wzór na przykład bankowości elektronicznej. Składanie zeznań bez potrzeby posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego możliwe jest przy wykorzystaniu tzw. danych autoryzujących. Jest to w szczególności kwota dochodu z poprzedniego roku podatkowego. Wprowadzenie tej metody w sposób znaczący zwiększyło liczbę dokumentów składanych do administracji podatkowej drogą elektroniczną. Wstępnie wypełniane zeznania roczne przygotowywane wzorem rozwiązań funkcjonujących w innych krajach (na przykład w Szwecji) dedykowane jest osobom fizycznym nieprowadzacym działalności gospodarczej. Będzie jeszcze szczegółowo omówione w dalszej części prezentacji. Pozostałe usługi warto tylko wspomnieć. W szczególności chodzi tutaj o różne serwisy pozwalające na przykład na uzyskanie w sposób automatyczny zaświadczenia o niezaleganiu lub potwierdzania wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika.

6 Projekty Programu e - Podatki
Projekt e-Rejestracja – jego przedmiotem jest usprawnienie administracji podatkowej w obszarze ewidencjonowania interesariuszy Projekt e-Deklaracje 2 – jego przedmiotem jest usprawnienie administracji podatkowej w obszarze wymiany informacji z otoczeniem Projekt e-Podatki – jego przedmiotem jest usprawnienie administracji podatkowej w obszarze wewnętrznym Slajd służy przedstawieniu hasłowo zakresu poszczególnych projektów. Następne slajdy są rozwinięciem tego zakresu. Każdy projekt jest opisany przez główne swoje cele na osobnym slajdzie. e-R 40 eD2 90 eP 150 85% EU

7 Rejestracja podmiotów ewidencjonowanych w rejestrach publicznych dokonywana automatycznie, z urzędu
Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są podatnikami VAT identyfikowane w kontaktach z administracją podatkową za pomocą numeru PESEL Pozostałe podmioty identyfikowane na podstawie numeru NIP generowanego automatycznie w momencie rejestracji podatnika bez potrzeby wydawania decyzji administracyjnej

8 Edukacja i informacja podatkowa
Uproszczenie i skonsolidowanie deklaracji podatkowych Rozwój komunikacji elektronicznej przede wszystkim bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przygotowywanie przez administrację podatkową dla niektórych grup podatników wstępnie wypełnionych deklaracji Usługa elektronicznego dostępu do indywidualnych danych podatkowych - konta podatnika Automatyzacja wymiany informacji w zakresie potwierdzania danych, przez administrację podatkową Uproszczone informowanie Organizacji Pożytku Publicznego o przekazywanych 1% podatku Przedstawienie głównych celów Projektu e-Deklaracje2. Jest to projekt, który znaczną cześć swoich produktów już zrealizował. Jego głównym produktem jest kanał składania dokumentów do administracji podatkowej drogą elektroniczną, w tym w szczególności składanie zeznań rocznych (najbardziej znany opinii publicznej element systemu).

9 Przypominanie podatnikowi (e-mail, telefon, sms) o terminie zapłaty
Usprawnienie administracji podatkowej poprzez scentralizowany system poboru i dystrybucji podatków i upowszechnienie wykorzystania dokumentów elektronicznych Wiedza o podatniku gromadzona w tzw. koncie podatnika, obejmującym wszystkie dane podatkowe, finansowe, operacyjne Zgromadzone dane udostępniane przez Internet właścicielowi konta podatnikowi/płatnikowi Udostępnienie danych podatnikowi przez portal podatkowy udostępniający m in. wstępnie wypełnione deklaracje oraz służący do wymiany korespondencji Automatyzacja prowadzonych czynności poprzez powszechne wykorzystanie zarządzania ryzykiem Przypominanie podatnikowi ( , telefon, sms) o terminie zapłaty Przedstawienie głównych celów Projektu e-Podatki. Jest to projekt, który jest najmniej znany na zewnątrz administracji i jest najmniej zaawansowany. Jest on jednak głównie nakierowany na zmodernizowanie realizacji zadań wewnątrz administracji podatkowej.

10 Zmiany w zakresie „Jednego okienka”
Od października 2014 roku Zagwarantowanie podmiotowi faktycznego prowadzenia działalności niezwłocznie po dokonaniu wpisu Numery NIP i REGON nadawane z „automatu”, uzyskanie tych numerów bez współdziałania ze strony podmiotu Zamieszczenie numerów NIP i REGON w KRS bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie Wspólny formularz zgłoszeniowy danych uzupełniających dla potrzeb wszystkich ewidencji/rejestrów składany w urzędzie skarbowym Zmiany w zakresie funkcjonowania „Jednego okienka”, które zamierzamy wdrożyć od października roku obejmą: - Zagwarantowanie podmiotowi faktycznego prowadzenia działalności niezwłocznie po dokonaniu wpisu (nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji, które to posiadają przywilej prowadzenia działalności gospodarczej przed uzyskaniem wpisu do KRS) - Skrócenie, o około 17 dni, czasu oczekiwania przez podmiot na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności - numery NIP i REGON nadawane będą z „automatu” a uzyskanie tych numerów (po przekazaniu danych objętych treścią wpisu) odbywać się będzie bez współdziałania ze strony podmiotu - Zamieszczenie numerów REGON i NIP w KRS bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie - Rozdzielenie danych podstawowych (decydujących o wiążącym charakterze wpisu, statuujących byt prawny podmiotu) składanych do KRS od danych uzupełniających (niewielki zakres danych, które niezbędne są z punktu widzenia rejestrów/ewidencji MF, GUS, ZUS) - Opracowanie wspólnego formularza zgłoszeniowego danych uzupełniających dla potrzeb wszystkich (prócz KRS) ewidencji/rejestrów składany w jednym miejscu tj. w urzędzie skarbowym Szczegóły na 2 następnych slajdach.

11 „Jedno okienko” – tak jest…
Formularze GUS + odpis postanowienia o wpisie + zaświadczenie o dokonaniu wpisu W ciągu 3 dni po dokonaniu przez sąd wpisu w rejestrze Formularze US + odpis postanowienia o wpisie + zaświadczenie o dokonaniu wpisu + odpis umowy spółki + dokument potwierdzający tytuł do lokalu Podmiot podlegający wpisowi do rejestru KRS Informacja o NIP Po uzyskaniu przez sąd informacji od Urzędu Skarbowego o NIP Składa do sądu rejestrowego: 1. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze KRS lub zmianę wpisu 2. Formularze wniosków do US, GUS, ZUS. Jak realizowana jest obecnie zasada „Jednego okienka” przedstawia przedmiotowy slajd. Podstawę funkcjonowania zasady „Jednego okienka” stanowi art. 19b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podmiot podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, składając do sądu rejestrowego wniosek o dokonanie wpisu lub jego zmianę, zobowiązany jest jednocześnie z tym wnioskiem złożyć formularze wniosków (zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych) do Naczelnika Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd rejestrowy stał się jedynie centralnym miejscem składania przez przedsiębiorcę całości wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji. Ustalenie jednego miejsca składania dokumentacji, nie rozwiązało problemu konieczności powielania szeregu informacji przez podmiot na formularzach wniosków kierowanych odrębnie do różnych organów (choć składanych w jednym miejscu), nie przyspieszyło również procedur rozpoznawania tych wniosków przez właściwe organy i nadawania identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego REGON. W praktyce nie doszło do przyspieszenia procedury umożliwiającej faktyczne rozpoczęcie działalności gospodarczej przez podmiot ale jej wydłużenie gdyż:  w ciągu 3 dni po dokonaniu przez sąd wpisu w rejestrze sąd rejestrowy za pośrednictwem poczty kieruje do właściwych organów tj. GUS i NUS odpowiednie formularze (rodzaje dokumentów - szczegóły na slajdzie). Obrót pocztowy bardzo wydłuża procedurę uzyskania NIP i REGON, gdyż doręczenie korespondencji z sądu trwa niekiedy kilka tygodni. Czas w którym formularze wniosków docierają do organów państwa prowadzących właściwe rejestry czy ewidencje, tracony jest bezpowrotnie i opóźnia faktyczne rozpoznanie przez te organy składanych do nich wniosków. Często na tym etapie (po odebraniu korespondencji przez właściwy organ) okazuje się, że formularze zostały nieprawidłowo wypełnione, co powoduje skierowanie do uzupełnienia braków w drodze korespondencyjnej. Aktualizacja danych następuje analogicznie - poprzez złożenie przez podmiot wniosków formularzy aktualizacyjnych bezpośrednio w sądzie rejestrowym. W praktyce przedsiębiorcy nie odnieśli po wprowadzeniu zasady „Jednego okienka” żadnych korzyści. Nadal zmuszeni są wypełniać szereg formularzy, które to powielają przeważającą ilość danych (większość danych jest tożsama na formularzach dla KRS, ZUS, GUS i NUS, przedsiębiorca na każdym z nich odrębnie musi podawać szereg tych samych informacji). Rola sądów rejestrowych sprowadzona została do pośredniczenia w przekazywaniu korespondencji co jednak nie spowodowało skrócenia i ułatwienia procedury rozpoczynania działalności gospodarczej i szybszego funkcjonowania podmiotu w obrocie prawnym i gospodarczym. Formularze ZUS + informacja o NIP Aktualizacja danych następuje poprzez złożenie przez podmiot wniosków formularzy aktualizacyjnych bezpośrednio w SR, US, GUS, ZUS.

12 „Jedno okienko” – stan docelowy
Postanowienie o wpisie do KRS wraz z NIP i REGON Podmiot po jego wpisaniu do KRS będzie zobligowany do zgłoszenia w US danych uzupełniających do AP. Nie później niż 21 dni od dokonania wpisu w KRS lub pierwsza czynność podatkowa Podmiot objęty wpisem do KRS składa zgłoszenie danych podstawowych do sądu rejestrowego AP kieruje dane uzupełniające do: Zgłoszenie tych danych będzie stanowiło jednocześnie zgłoszenie do ewidencji/rejestrów US, GUS, ZUS. NIP automatycznie REGON automatycznie Gdy podmiot zgłosi się jako płatnik składek na ubezpieczenia (wraz z danymi podstawowymi) Niniejszy slajd obrazuje sposób funkcjonowania zasady „Jednego okienka” po projektowanych obecnie zmianach (postulowany termin wejścia zmian w życie to 1 października 2014r.). Podmiot objęty wpisem do KRS składa zgłoszenie danych podstawowych do sądu rejestrowego. Dane objęte treścią wpisu w KRS stanowić będą podstawowy pakiet danych o podmiocie wpisywanym do KRS, będą podstawą do jednoczesnego uzyskania wpisu w ewidencjach/rejestrach prowadzonych przez organy administracji publicznej z uwagi na wiążący charakter wpisu dokonywanego w KRS dla działań ewidencyjnych tych organów. Dane podstawowe w sposób automatyczny zasilą ewidencje NUS, GUS (na późniejszym etapie gdy podmiot zgłosi się jako płatnik składek również ewidencje ZUS). Rozwiązanie automatycznego przekazywania danych o podmiocie zawartych w KRS, zastąpi długotrwałą i uciążliwą procedurę zgłaszania danych w organach administracji publicznej i umożliwi automatyczne uzyskiwanie identyfikatora podatkowego NIP i numeru identyfikacyjnego REGON przez podmiot, niezwłocznie po uzyskaniu wpisu, bez potrzeby angażowania podmiotu. Podmiot wpisany do KRS bezpośrednio po uzyskaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców, uzyska automatycznie NIP i REGON – w tym samym momencie uzyska faktyczną możliwość prowadzenia działalności (obrazek dłoni). NIP w odniesieniu do tych podmiotów zachowa dotychczasowy charakter identyfikujący w kontaktach z administracją podatkową. Podmiot po jego wpisaniu do KRS będzie zobligowany do zgłoszenia w US danych uzupełniających w terminie - nie później niż 21 dni od dokonania wpisu w KRS lub pierwszej czynność podatkowej. Dane uzupełniające (mniej istotne z punktu rozpoczęcia funkcjonowania podmiotu na rynku ale konieczne dla potrzeb zadań spoczywających na organach administracji objętych zasadą „Jednego okienka”) zostaną zdefiniowane w ustawach o NIP, o statystyce publicznej i systemie ubezpieczeń społecznych. Podlegać będą zgłoszeniu do właściwego NUS. Ten uproszczony obowiązek zgłoszeniowy podmiot będzie wykonywał samodzielnie, gdy dysponować będzie już wszystkimi wymaganymi danymi (np. rachunkiem bankowym). Dane uzupełniające podmiot przekaże, w sposób przewidziany dotychczas dla dokonywania zgłoszeń tj. bezpośrednio w urzędzie, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Administracja Podatkowa w trybie teletransmisji przekaże pakiet danych uzupełniających do GUS oraz ZUS (tylko w przypadku gdy podmiot zgłosi się jako płatnik składek na ubezpieczenia. Wówczas AP przekaże do ZUS zarówno dane podstawowe jak i dane uzupełniające). Przyjmuje się, że aktualizacja danych następować będzie w ten sam sposób. Dane podstawowe aktualizowane będą poprzez zgłoszenie podmiotu do KRS (KRS przekaże aktualizacje do pozostałych rejestrów). Aktualizowane dane uzupełniające zgłaszane będą do administracji podatkowej. W skutek wprowadzenia powyższych rozwiązań podmiot już w dniu dokonania wpisu do KRS otrzymywałby identyfikator podatkowy NIP oraz numer identyfikacyjny REGON i mógłby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Powyższe może zagwarantować przedsiębiorcy możliwość szybkiego funkcjonowania w obrocie prawnym i gospodarczym przy ograniczeniu do minimum niezbędnych formalności, a organom państwa zagwarantuje możliwość wypełniania ich ustawowych obowiązków. Aktualizacja danych następuje w ten sam sposób.

13 Udostępnianie informacji z rejestrów Administracji Podatkowej
Od października 2013 roku Uruchomienie za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną w związku z dostawą „towarów wrażliwych” Od lipca 2014 o roku Uruchomienie serwisu NIP poprawny/niepoprawny Uruchomienie serwisu Sprawdzanie zarejestrowania podatnika VAT Uruchomienie serwisu udostępniającego dane dla komorników sądowych i innych upoważnionych organów Kolejne działania jakie prowadzimy w obszarze rejestracji to „UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Z REJESTRÓW ADMINISTRACJI PODATKOWEJ”. Od 1 października 2013 roku uruchomiono za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej tzw. „serwis rzetelnych przedsiębiorców” czyli wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną w związku z dostawą tzw. „towarów wrażliwych” (wyroby stalowe, paliwo, złoto nieobrobione). Powyższe wpisuje się w działania na rzecz zwiększenia skuteczności walki z oszustwami podatkowymi w zakresie podatku VAT. Złożenie kaucji gwarancyjnej umożliwi dostawcom wpis do wykazu publikowanego przez MF. Informacja z wykazu pozwoli nabywcom na ocenę, czy transakcje z danym podmiotem niosą ryzyko wystąpienia solidarnej odpowiedzialności czy też nie. Funkcja ochronna instytucji kaucji gwarancyjnej ma na celu wyłączenie z odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy figurującego w wykazie, co zwiększy pewność prawną podmiotów biorących udział w obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów wrażliwych. Od połowy 2014 roku planuje się: 1. Uruchomienie serwisu NIP poprawny/niepoprawny – serwisu pozwalającego stwierdzić czy podany NIP jest poprawny czy też takim nie jest. 2. Uruchomienie serwisu Sprawdzanie zarejestrowania podatnika VAT – serwisu pozwalającego na weryfikację czy podmiot posługujący się danym NIP jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. 3. Uruchomienie serwisu udostępniającego dane dla komorników sądowych i innych upoważnionych organów w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym (art. 15 ust 2 ustawy o NIP).

14 Kierunki zmian w deklaracjach
Konsolidacja deklaracji Możliwość kierowania elektronicznej informacji PIT-INF bez wskazywania organu podatkowego Brak bloków adresowych w deklaracjach i oświadczeniach PIT-11 PIT-8C PIT-INF + = PIT-R PIT-4R PIT-8AR PIT-ZR Zamierzamy wprowadzić począwszy od roku 2015 skonsolidowane informacje w podatku dochodowym od osób fizycznych jak na obrazku. PIT-INF oprócz konsolidacji trzech informacji jest informacją grupową, tzn. może dotyczyć wielu osób jednocześnie. Skutek zmniejszenie liczby przekazywanych informacji. Warto pokrótce wytłumaczyć czemu służy każda z konsolidowanych informacji. Dzisiaj wypełniając PIT-11 płatnik/pracodawca musi ustalić urząd skarbowy właściwy dla osoby, której informacja ta dotyczy. Dokument elektroniczny nie wymaga tej informacji. Administracja podatkowa sama ustali właściwy US. Realizując zasadę korzystania przez administrację z informacji podanej raz przez obywatela nie ma potrzeby istnienia bloków adresowych w deklaracjach i oświadczeniach. Informacje te administracja podatkowa pozyskuje z rejestru PESEL.

15

16 Portal podatkowy Blok ogólnodostępny (bez uwierzytelnienia)
Informacje podatkowe Kursy online i prezentacje o podstawowych zasadach systemu podatkowego Zmiany w przepisach Wykładnia przepisów Prawa i obowiązki podatników Ulgi, zwolnienia Formularze Interaktywne do składania drogą elektroniczną Tradycyjne do wydruku Instrukcje wypełniania – broszury Składanie / wysyłanie Deklaracje z danymi autoryzującymi Deklaracje z podpisem elektronicznym Wnioski z należną opłatą Wyszukiwarka informacji Dane kontaktowe jednostek Administracji Podatkowej Organizacje Pożytku Publicznego Interpretacje prawa podatkowego Pomoc techniczna Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Ewidencja zagadnień technicznych Instrukcje w zakresie korzystania z konta Usługa help-line Linki Portal Ministerstwa Finansów Portal Służby Celnej Strona umożliwiającej sprawdzenie poprawności ważności numerów VAT kontrahentów unijnych Inne związane z AP Slajd pokazuje bloki informacji przewidywane do umieszczenia na Portalu Podatkowym w jego części dostępnej bez potrzeby logowania się. Trzeba zwrócić uwagę, że w tej części możliwe jest skorzystanie z usługi składania dokumentów drogą elektroniczną (kanał e-Deklaracje2) z wykorzystaniem dotychczasowych mechanizmów podpisywania ich, tj. podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu oraz tzw. danych autoryzacyjnych. Narzędzia Kalkulator podatkowy Kalkulator odsetkowy

17 Portal podatkowy Blok zindywidualizowany (po zalogowaniu się do Konta Podatnika )
Dane podstawowe Podgląd danych ewidencyjnych, adresowych, rachunków bankowych, obowiązków podatkowych Płatności Możliwość zapłaty zobowiązania poprzez przekierowanie do systemu płatności online Możliwość wniesienia opłaty poprzez przekierowanie do systemu płatności online Korespondencja Odbiór korespondencji z AP (np. decyzje, wezwania, postanowienia o wszczęciu postępowania, upomnienia, tytuły wykonawcze, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej) Doręczanie korespondencji do jednostek AP Wstępnie wypełniane zeznanie roczne Stan sprawy Stan spraw (np.. Postępowanie podatkowe, postępowanie egzekucyjne, kontrola podatkowa) Zaświadczenia, wypisy Składanie wniosków i automatyczne generowanie zaświadczeń i wypisów Przeglądanie Informacji wymiarowych z deklaracji oraz z informacji płatników dotyczących podatnika Decyzji, postanowień, zaświadczeń Zapisów księgowych (stan rozliczeń) Zgłoszonych kas fiskalnych Zastawów skarbowych w CRZS Dane o udzielonej pomocy publicznej Ustawienia Wygląd Hasła Przeglądanie i zmiana uprawnień do udostępniania informacji zawartych w Koncie Podatnika stronom trzecim Slajd pokazuje rozbudowaną listę usług, które oferować będzie Portal Podatkowy po zalogowaniu się do niego. Warto spróbować wymienić kilka z tych usług dokonując pewnej generalizacji. Ważne jest też przekazanie informacji, że zawartość informacyjna/usługowa Portalu Podatkowego będzie rosła wraz z kolejnymi transzami systemu e-Podatki dostarczanymi przez Generalnego Wykonawcę. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że portal będzie mógł być miejscem doręczania korespondencji do podatnika dopiero po zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa, która to zmiana jest aktualnie w trakcie prac sejmowych (przy okazji zmiany ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne).

18 Wstępnie wypełniane zeznania roczne
Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązek elektronicznego przekazania informacji o pobranych zaliczkach PIT-11 (PIT-INF) dla pracodawców zatrudniających powyżej 5 osób Termin przekazywania PIT-11 (PIT-INF) 28 lutego – w formie elektronicznej 31 stycznia – w formie papierowej Zeznanie udostępniane na Portalu Podatkowym Wdrożenie 1 stycznia 2015 Koniecznie trzeba zwrócić uwagę, że wstępnie wypełniane zeznania roczne są możliwe do zrealizowania tylko dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Granica obowiązku przekazywania informacji drogą elektroniczną to pięć zatrudnionych osób. To rozwiązanie analogiczne do zastosowanych w kontaktach z ZUS. Mamy nadzieję, że również część z pracodawców zatrudniających poniżej 5 osób skorzysta z kanału komunikacji elektronicznej. Różne terminy dla formy papierowej i elektronicznej mają być zachętą do korzystania z kanału komunikacji elektronicznej. Wstępnie wypełnione zeznanie będzie udostępniane na Portalu Podatkowym (omówiony wcześniej). Usługa dotyczyć będzie po raz pierwszy rozliczenia za rok 2014 dokonywanego w roku 2015. Warunkiem jest wejście w życie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aktualnie projekt jest po uzgodnieniach wewnątrzresortowych. Ta prezentacja ma być też pierwszym sygnałem dla przedsiębiorców aby móc się dobrze przygotować do wypełnienia obowiązku przekazywania informacji drogą elektroniczną.

19 ok. 25 marca Marzec Kwiecień Styczeń Luty @ @ @
PIT-11 @ PIT-11 @ PIT-11 @ PIT-11 ok. 25 marca Marzec Kwiecień Styczeń Luty Slajd pokazuje przebieg procesu wstępnie wypełnianych zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Styczeń. Zaczynają płynąć od pracodawców zatrudniających do pięciu pracowników (szewc naprawkowy i jego szef w prawym górnym rogu) papierowe informacje PIT-11. Są one wprowadzane do systemu informatycznego administracji podatkowej (osoby przy komputerach na żółtym tle). Równolegle inni pozostali pracodawcy/płatnicy (bank, fabryka, grupa osób z szefem) wysyłają drogą elektroniczną (wpływają do chmury opisanej e-Deklaracje 2) informacje PIT-INF. Luty. Przestają napływać PIT-11, ale dalej są wprowadzane do systemu. Płyną dalej PIT-INF. Marzec. Pracownicy AP wprowadzają ostatnie PIT-11. Po zakończeniu wprowadzania zaczynają się obliczenia dokonywane przez system (kółka zębate) i przygotowanie wstępnie wypełnianych zeznań rocznych. Ok. 25marca. AP jest gotowa wystawić na portalu (prostokąt poniżej chmury) wstępnie wypełnione zeznanie. Kwiecień. Przygotowane zeznanie może obejrzeć na ekranie swojego komputera pani w prawym dolnym rogu. Zapoznaje się z nim i dokonuje zmiany wartości a następnie stwierdza „To jest moje zeznanie” (symbol pieczęci), potwierdzając ten fakt w systemie, co jest równoznaczne ze złożeniem zeznania. Trzeba powiedzieć o informacjach, które AP pozyskuje od płatnika/pracodawcy, posiada w swoich rejestrach oraz wskazać na to, że pewnych ulg może się domyślić (np.. Uylga na dzieci), a innych nie będzie znała (ulga rehabilitacyjna, krwiodastwo). Te może podać podatnik, jak również może określić jakie OPP zamierza przekazać swój 1% podatku. PIT-37 1123, ,20 23,00 32233, ,00 PIT-37 1123, , ,14 32233, ,00

20 Rozwój usług dla podatników – Krajowa Informacja Podatkowa
Cele krótkookresowe Zwiększenie „przepustowości” infolinii podatkowej Stworzenie na bazie KIP wsparcia pracowników administracji podatkowej Testowe uruchomienie usługi odpowiedzi na e Cele długookresowe Udzielanie informacji na temat indywidualnej sytuacji podatnika Stworzenie na bazie KIP jednolitego front office obejmującego wszystkie urzędy skarbowe Obecnie administracja podatkowa oferuje bardzo wąski zakres udzielanych informacji, który sprowadza się do wizyt w urzędach skarbowych lub informacji telefonicznej udzielanej w szerokim zakresie przez Krajową Informację Podatkową oraz – w węższym zakresie – przez urzędy skarbowe. Uruchomienie udzielania informacji mailowej da administracji możliwość szerszego informowania podatników za pomocą kanałów dla nich wygodnych. Poza tym rozszerzy wachlarz kanałów dostępowych do informacji podatkowych. Kolejnym elementem jest zwiększenie potencjału KIP – obecne zasoby kadrowe nie dają możliwości szerokiego propagowania działania KIP. KIP z racji na specyfikę działania będzie w przyszłości tworzyć materiały informacyjne i edukacyjne zarówno dla podatników jak i pracowników administracji podatkowej (urzędów i izb skarbowych). Celem będzie przede wszystkim propagowanie jednolitego stanowiska administracji podatkowych w skomplikowanych przypadkach stosowania przepisów podatkowych jak również zwiększanie dostępności do jasnej i prostej informacji na temat przepisów podatkowych. Długookresowo Wraz z dostępnością narzędzi informatycznych będzie istniała możliwość załatwiania wybranych spraw przez telefon. Szczególnie chodzi o np. dostęp do informacji na temat indywidualnych rozliczeń podatkowych. Druga istotna rzecz, to zaangażowanie pracowników sal obsługi w urzędach skarbowych w szeroki system udzielania informacji podatnikom. Korzystając z narzędzi i informacji przygotowywanej przez pracowników KIP pracownicy urzędów skarbowych mogliby udzielać informacji na takich samych zasadach jak pracownicy KIP, np. być włączani do infolinii KIP na czas kampanii rozliczania zeznań rocznych.

21 WZMOCNIENIE ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ POPRZEZ LEPSZĄ KOORDYNACJĘ DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI PODATKOWEJ W WOJEWÓDZTWIE

22 WZMOCNIENIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ
Zmiany zachodzące w związku z procesem wzmacniania administracji podatkowej nie dotyczą bezpośrednio podatników i przedsiębiorców obsługiwanych w urzędach skarbowych i nie powinny zakłócić ich sprawnej obsługi.

23 WZMOCNIENIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ
CEL - zwiększenie efektywności zadań realizowanych przez izby i urzędy skarbowe - przygotowanie administracji podatkowej do przyjęcia i obsługi systemów realizowanych w ramach Programu e-Podatki

24 WZMOCNIENIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ
ŚRODKI REALIZACJI - zmiana systemu nadzoru izb nad urzędami skarbowymi - konsolidacja procesów pomocniczych realizowanych w izbach i urzędach skarbowych

25 KONSOLIDACJA PROCESÓW
Ustanowienie wspólnej jednostki budżetowej dla izby skarbowej i podległych urzędów skarbowych oraz powierzenie dyrektorowi izby skarbowej zadań kierownika jednostki budżetowej.

26 KONSOLIDACJA PROCESÓW
OBSZARY KONSOLIDACJI - obsługa finansowa, kadrowa i informatyczna urzędu - zarządzanie majątkiem, inwestycjami i remontami - zamówienia publiczne - audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza i zarządzanie jakością - komunikacja i informacje prawnie chronione

27 SZYBKI PIT 2014

28 SZYBKI PIT 2014 Złożenie zeznania przez internet to najszybszy i najtańszy sposób rozliczenia podatkowego.

29

30

31 AKCJA „WEŹ PARAGON”

32 AKCJA „WEŹ PARAGON” Czas trwania: 20.01.2014 – 2.03. 2014
Podstawowe cele: - sprawdzenie faktu posiadania kasy przez sprzedających - sprawdzenie wydawania paragonów klientom - informowanie podatników o korzyściach płynących z posiadania paragonu

33 Dziękujemy za uwagę W tym slajdzie dobrze jest wpisać imiona i nazwiska osób prowadzących prezentację.


Pobierz ppt "Realizacja Programu e-Podatki oraz zmiany w Administracji Podatkowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google