Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UMOWA – zło konieczne, czy niezbędne zabezpieczenie interesów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UMOWA – zło konieczne, czy niezbędne zabezpieczenie interesów"— Zapis prezentacji:

1 UMOWA – zło konieczne, czy niezbędne zabezpieczenie interesów
r.pr. Agata Rewerska śniadanie biznesowe Europejskie Forum Przedsiębiorczości Warszawa, 30 września 2014 Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST

2 struktura umowy data i miejsce zawarcia umowy
komparycja – opis stron [OBW] preambuła – opis celu zawarcia umowy essentialia negotii [OBW] * (a) przedmiot umowy [OBW] * neutralia negotii accidentalia negotii postanowienia końcowe umowy parafowanie umowy podpisanie umowy [OBW] Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. © 2014 Agata Rewerska © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST Fundacja IUDICIUM ARS EST

3 główka umowy (1-3) miejsce zawarcia umowy data zawarcia umowy
KOMPARYCJA - opis Stron umowy (opis pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie Stron umowy - maksymalnie pełne dane informacyjne – np./m.in.: imię, nazwisko, nazwa, firma, forma organizacyjna, PESEL, NIP, REGON, etc – vide ustawy) wskazanie osób uprawnionych do reprezentacji i zawarcia umowy + potwierdzenie ich umocowania (kto reprezentuje stronę, na jakiej podstawie i jakie są formy wykazania tej okoliczności – CEIDG, KRS, inne rejestry) wskazanie ewentualnych pełnomocników zawierających umowę + potwierdzenie ich umocowania Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. © 2014 Agata Rewerska © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST Fundacja IUDICIUM ARS EST

4 główka umowy – KOMPARYCJA (2)
zakres udostępnianych/wpisywanych danych: imię i nazwisko/firma typ podmiotu siedziba i adres oznaczenie organu rejestrowego (+numer w tym rejestrze) PESEL/NIP/REGON dane przedstawicieli ustawowych oraz podstawy ich umocowania dane pełnomocników oraz podstawy ich umocowania (ewentualne oświadczenia) Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. © 2014 Agata Rewerska © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST Fundacja IUDICIUM ARS EST

5 główka umowy – KOMPARYCJA (2)
Wskazania wymaga, iż elementy identyfikujące stronę umowy znajdują się w niektórych przepisach prawa właściwych dla danej formy organizacyjnej przedsiębiorcy. © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST

6 główka umowy – KOMPARYCJA (2)
Art. 206 KSH Stawia wymóg, aby pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, zawierały: 1) firmę spółki, jej siedzibę i adres, 2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 4) wysokość kapitału zakładowego. [a w 374 KSH wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego] Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. © 2014 Agata Rewerska © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST Fundacja IUDICIUM ARS EST

7 i załączenie jego dokumentu do umowy
. główka umowy – KOMPARYCJA (2) w przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika, KONIECZNYM jest wskazanie podstawy umocowania przez określenie pełnomocnictwa i załączenie jego dokumentu do umowy Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. © 2014 Agata Rewerska © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST Fundacja IUDICIUM ARS EST

8 główka umowy – PREAMBUŁA (3)
DEKLARACJA INTENCJI STRON krótkie i zwięzłe przedstawienie przyczyn, dla których przedmiotowa umowa zostaje zawarta np. w wykonaniu umowy z dnia … ważnym jest, aby preambuła wskazywała także cel, który strony chcą osiągnąć ART. 65 par. 2 KC W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się jej dosłownym brzmieniu. Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. © 2014 Agata Rewerska © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST Fundacja IUDICIUM ARS EST

9 essentialia negotii (4)
essentialnia negotii [elementy przedmiotowo istotne] Stanowią elementy niezbędne do zawiązania się umowy (minimum treści) i są wymagane z uwagi na jej ważność (przy umowach nazwanych). Określone są przepisami prawa materialnego. Najczęściej nie wyczerpują całości ustaleń pomiędzy Stronami. Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. © 2014 Agata Rewerska © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST Fundacja IUDICIUM ARS EST

10 przedmiot umowy (5) Przedmiotem umowy jest pojęciem interpretowanym
w trójnasób: jako faktyczny przedmiot umowy – rzecz/prawo/obowiązek jako zakres wzajemnych podstawowych zobowiązań stron (essentialia negotii) jako szeroko rozumiany zakres wzajemnych zobowiązań stron, czyli całość umowy (essentialnia, neutralia i accidentalia negotii). © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST

11 accidentalia negotii (6)
[elementy podmiotowo istotne] Dodatkowe klauzule umowne, nieistotne z punktu widzenia ważności umowy, zabezpieczające bądź warunkowe, których włączenie w treść umowy aktywuje odpowiednie instytucje materialnoprawne. Nie włączenie ich do treści umowy sprawia zaś, że nie można skorzystać z tych instytucji. (np. kara umowna, umowne prawo odstąpienia, warunek). © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST

12 neutralia negotii (7) neutralia (naturalia) negotii
[elementy przedmiotowo nie istotne] Dalsze zobowiązania stron – jeśli zostały wpisane do umowy, obowiązują w zakresie w jakim je określono, jeśli nie, to zastosowanie znajdują odpowiednie dla danej instytucji prawa materialnego przepisy prawa. Nie wpływają na ważność umowy. [np. określenie właściwości sądu] © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST

13 postanowienia końcowe umowy (8)
dotyczą kwestii procesowo-technicznych, np. takich jak: definicja „siły wyższej” skuteczność doręczeń osoby uprawnione do kontaktu właściwość prawa poddanie pod jurysdykcję prawo oryginału ilość egzemplarzy umowy data wejścia umowy w życie ew. stosunek do umów i ustaleń wcześniejszych zastrzeżenie formy wprowadzanych zmian Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. © 2014 Agata Rewerska © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST Fundacja IUDICIUM ARS EST

14 załączniki należy pamiętać o tym, że:
załączniki MUSZĄ być ponumerowane (począwszy od dokumentów rejestrowych Stron i umocowań ich pełnomocników) należy w treść umowy włączać klauzulę: „ załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część“ Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. © 2014 Agata Rewerska © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST Fundacja IUDICIUM ARS EST

15 uwagi ogólne w umowie wpisujemy w sposób maksymalnie klarowny uzgodnione postanowienia Stron w umowach NIE WPISUJEMY norm bezwzględnie obowiązujących w umowach używamy języka ustawowego nie przepisujemy treści aktów prawnych do umowy nie wskazujemy „wypadkowego” zastosowania odpowiednich kodeksów Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. © 2014 Agata Rewerska © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST Fundacja IUDICIUM ARS EST

16 i zapraszam na szkolenia PRAWNE
dziękuję za uwagę i zapraszam na szkolenia PRAWNE Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. © 2014 Agata Rewerska Fundacja IUDICIUM ARS EST


Pobierz ppt "UMOWA – zło konieczne, czy niezbędne zabezpieczenie interesów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google