Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UMOWA – zło konieczne, czy niezbędne zabezpieczenie interesów r.pr. Agata Rewerska śniadanie biznesowe Europejskie Forum Przedsiębiorczości Warszawa, 30.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UMOWA – zło konieczne, czy niezbędne zabezpieczenie interesów r.pr. Agata Rewerska śniadanie biznesowe Europejskie Forum Przedsiębiorczości Warszawa, 30."— Zapis prezentacji:

1 UMOWA – zło konieczne, czy niezbędne zabezpieczenie interesów r.pr. Agata Rewerska śniadanie biznesowe Europejskie Forum Przedsiębiorczości Warszawa, 30 września 2014 © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. 1

2 1.data i miejsce zawarcia umowy 2.komparycja – opis stron [OBW] 3.preambuła – opis celu zawarcia umowy 4.essentialia negotii [OBW] * (a) 5.przedmiot umowy [OBW] * 6.neutralia negotii 7.accidentalia negotii 8.postanowienia końcowe umowy 9.parafowanie umowy 10.podpisanie umowy [OBW] © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST© 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. struktura umowy 2

3 © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST 1.miejsce zawarcia umowy 2.data zawarcia umowy 3.KOMPARYCJA - opis Stron umowy (opis pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie Stron umowy - maksymalnie pełne dane informacyjne – np./m.in.: imię, nazwisko, nazwa, firma, forma organizacyjna, PESEL, NIP, REGON, etc – vide ustawy) 4.wskazanie osób uprawnionych do reprezentacji i zawarcia umowy + potwierdzenie ich umocowania (kto reprezentuje stronę, na jakiej podstawie i jakie są formy wykazania tej okoliczności – CEIDG, KRS, inne rejestry) 5.wskazanie ewentualnych pełnomocników zawierających umowę + potwierdzenie ich umocowania © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. główka umowy (1-3) 3

4 © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST zakres udostępnianych/wpisywanych danych: 1.imię i nazwisko/firma 2.typ podmiotu 3.siedziba i adres 4.oznaczenie organu rejestrowego (+numer w tym rejestrze) 5.PESEL/NIP/REGON 6.dane przedstawicieli ustawowych oraz podstawy ich umocowania 7.dane pełnomocników oraz podstawy ich umocowania 6.(ewentualne oświadczenia) © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. główka umowy – KOMPARYCJA (2) 4

5 Wskazania wymaga, iż elementy identyfikujące stronę umowy znajdują się w niektórych przepisach prawa właściwych dla danej formy organizacyjnej przedsiębiorcy. Fundacja IUDICIUM ARS EST© 2014 Agata Rewerska 5

6 Fundacja IUDICIUM ARS EST Art. 206 KSH Stawia wymóg, aby pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, zawierały: 1) firmę spółki, jej siedzibę i adres, 2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 4) wysokość kapitału zakładowego. [a w 374 KSH wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego] © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. główka umowy – KOMPARYCJA (2) 6

7 © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST w przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika, KONIECZNYM jest wskazanie podstawy umocowania przez określenie pełnomocnictwa i załączenie jego dokumentu do umowy © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane.. główka umowy – KOMPARYCJA (2) 7

8 © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST DEKLARACJA INTENCJI STRON krótkie i zwięzłe przedstawienie przyczyn, dla których przedmiotowa umowa zostaje zawarta np. w wykonaniu umowy z dnia … ważnym jest, aby preambuła wskazywała także cel, który strony chcą osiągnąć ART. 65 par. 2 KC W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się jej dosłownym brzmieniu. © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. główka umowy – PREAMBUŁA (3) 8

9 © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST essentialnia negotii [elementy przedmiotowo istotne] Stanowią elementy niezbędne do zawiązania się umowy (minimum treści) i są wymagane z uwagi na jej ważność (przy umowach nazwanych). Określone są przepisami prawa materialnego. Najczęściej nie wyczerpują całości ustaleń pomiędzy Stronami. © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. essentialia negotii (4) 9

10 przedmiot umowy (5) Przedmiotem umowy jest pojęciem interpretowanym w trójnasób: 1.jako faktyczny przedmiot umowy – rzecz/prawo/obowiązek 2.jako zakres wzajemnych podstawowych zobowiązań stron (essentialia negotii) 3.jako szeroko rozumiany zakres wzajemnych zobowiązań stron, czyli całość umowy (essentialnia, neutralia i accidentalia negotii). Fundacja IUDICIUM ARS EST© 2014 Agata Rewerska 10

11 accidentalia negotii (6) accidentalia negotii [elementy podmiotowo istotne] Dodatkowe klauzule umowne, nieistotne z punktu widzenia ważności umowy, zabezpieczające bądź warunkowe, których włączenie w treść umowy aktywuje odpowiednie instytucje materialnoprawne. Nie włączenie ich do treści umowy sprawia zaś, że nie można skorzystać z tych instytucji. (np. kara umowna, umowne prawo odstąpienia, warunek). Fundacja IUDICIUM ARS EST© 2014 Agata Rewerska 11

12 neutralia negotii (7) neutralia (naturalia) negotii [elementy przedmiotowo nie istotne] Dalsze zobowiązania stron – jeśli zostały wpisane do umowy, obowiązują w zakresie w jakim je określono, jeśli nie, to zastosowanie znajdują odpowiednie dla danej instytucji prawa materialnego przepisy prawa. Nie wpływają na ważność umowy. [np. określenie właściwości sądu] Fundacja IUDICIUM ARS EST© 2014 Agata Rewerska 12

13 © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST  dotyczą kwestii procesowo-technicznych, np. takich jak: 1.definicja „siły wyższej” 2.skuteczność doręczeń 3.osoby uprawnione do kontaktu 4.właściwość prawa 5.poddanie pod jurysdykcję 6.prawo oryginału 7.ilość egzemplarzy umowy 8.data wejścia umowy w życie 9.ew. stosunek do umów i ustaleń wcześniejszych 10.zastrzeżenie formy wprowadzanych zmian © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. postanowienia końcowe umowy (8) 13

14 © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST należy pamiętać o tym, że: załączniki MUSZĄ być ponumerowane (począwszy od dokumentów rejestrowych Stron i umocowań ich pełnomocników) należy w treść umowy włączać klauzulę: „ załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część“ © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. załączniki 14

15 © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST 1.w umowie wpisujemy w sposób maksymalnie klarowny uzgodnione postanowienia Stron 2.w umowach NIE WPISUJEMY norm bezwzględnie obowiązujących 3.w umowach używamy języka ustawowego 4.nie przepisujemy treści aktów prawnych do umowy 5.nie wskazujemy „wypadkowego” zastosowania odpowiednich kodeksów © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. uwagi ogólne 15

16 dziękuję za uwagę i zapraszam na szkolenia PRAWNE www.adexemplum.com © 2014 Agata RewerskaFundacja IUDICIUM ARS EST Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) materiałów poufnych i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywane. 16


Pobierz ppt "UMOWA – zło konieczne, czy niezbędne zabezpieczenie interesów r.pr. Agata Rewerska śniadanie biznesowe Europejskie Forum Przedsiębiorczości Warszawa, 30."

Podobne prezentacje


Reklamy Google