Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpłatność czy bezkosztowość prawa do informacji – wnioski de lege ferenda dr Piotr Sitniewski prezes Fundacji JAWNOSC.PL www.jawnosc.plwww.jawnosc.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpłatność czy bezkosztowość prawa do informacji – wnioski de lege ferenda dr Piotr Sitniewski prezes Fundacji JAWNOSC.PL www.jawnosc.plwww.jawnosc.pl."— Zapis prezentacji:

1 Bezpłatność czy bezkosztowość prawa do informacji – wnioski de lege ferenda dr Piotr Sitniewski prezes Fundacji JAWNOSC.PL www.jawnosc.plwww.jawnosc.pl psitniewski@gmail.com tel: 502-147-032 1

2 Konferencja naukowa „ Nadużywanie prawa do informacji publicznej” 28 listopada 2014 WPiA UKSW 2

3 NIE ISTNIEJE ZJAWISKO NADUŻYWANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ. Działania nękające, ambicjonalne, oparte na prywatnych animozjach, zmierzające do paraliżu konkretnego urzędu, nie są realizacją prawa do informacji 3

4 Art. 40. Konstytucji R.P. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. Art. 61.3. Konstytucji R.P. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. 4

5 ,,Prawo do informacji publicznej nie może być rozumiane w sposób absolutny, tj. jako prawo obywateli do uzyskiwania nieograniczonego dostępu do każdego bez wyjątku dokumentu czy każdej informacji” Wyrok NSA z dnia 27.02.2014 r., sygn. I OSK 1769/13 5

6  Wykorzystywanie prawa do informacji w celu innym niż wartości jakie stały i stoją u podstaw prawa do informacji, przestaje być realizacją prawa do informacji.  Działania nękające, skierowane na paraliżowanie urzędu, nie są realizacją prawa do informacji. Tym samym nie powinny liczyć na ich rozpatrywanie w świetle i trybie udip Ich wyraźne określenie, jest praktycznie niemożliwe w trybie definicyjnym. 6

7 Bezpłatność a bezkosztowość dostępu do informacji (7/2 i 15) 7

8 BEZPŁATNOŚĆ DOSTĘPU NIE OZNACZA BEZKOSZTOWEGO UDOSTĘPNIANIA Bezprawnym jest uzależnienie przyjęcia wniosku od uiszczenia opłaty 8

9 9 Art.7 ust. 2. UODIP Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

10 10 Art. 15. ust. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten MOŻE POBRAĆ od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. (koszta udostępnienia informacji) INFORMACJA PRZEKSZTAŁCONA

11 Koszty – ujęcie procesowe 11

12 12 Art.15 ust. 2. UODIP Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

13 ,,Organ nie może uzależnić udzielenia informacji publicznej od uprzedniego zapłacenia kwoty wynikającej z powiadomienia ale powiadomienie może być przedmiotem roszczenia wobec wnioskodawcy ze strony organu”. 2012.09.12, wyrok WSA w Poznaniu, IV SA/Po 475/12, LEX nr 1222451 13

14 ,,(…) Mając na uwadze okoliczność, iż u.d.i.p. jako zasadę przyjmuje nieodpłatny dostęp do informacji, uznać należy, że powiadomienie o wysokości opłat związanych z udostępnieniem takiej informacji przed jej udostępnieniem, ma zasadnicze znaczenie w realizacji tego prawa. Powiadomienie o wysokości kosztów ma na celu umożliwienie wnioskodawcy podjęcie decyzji o pokryciu kosztów udostępnianych informacji, gdyż ze względu na wysokość opłaty może on odstąpić od wskazanego we wniosku sposobu lub formy udostępnienia informacji, poprzestając na sposobie, z którym nie wiążą się żadne opłaty (…)”. 2012.02.16, wyrok WSA w Poznaniu, IV SA/Po 1211/11, LEX nr 1219701 14

15 ,,organ nie może uzależniać udostępnienia informacji publicznej od uiszczenia opłaty, skoro powstanie obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnia informacji i wezwanie strony do uiszczenia tej opłaty, powoduje jedynie przesunięcie terminu udostępnienia tej informacji w zakresie określonym w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej” wyrok NSA z 5.03.2013 r. sygn. I OSK 2781/12 15

16 WNIOSKI DE LEGE FERENDA  Charakter powiadomienia z art. 15 ust. 2  Charakter opłaty sposób egzekucji  wprowadzenie CENTRALNEGO CENNIKA – jako wyłącznie obowiązującego wzorca : o na bardzo niskim poziomie np.: 0,05 pln A4 o Wyłącznie zmiana nośnika danych o Godzina pracy - NIE !!  Zapłać a otrzymasz ? Jakie są nasze oczekiwania?  Zachowanie MOŻLIWOŚCI POBRANIA OPŁATY tzw. kwota graniczna 16

17  WYNIKI BADAŃ w/z kosztów PRZEKSZTAŁCENIA 17 1.Urzędy Wojewódzkie, 2.Urzędy Miast wojewódzkich 3.Urzędy Marszałkowskie 4.Izby Skarbowe

18 Zobacz wyniki badań istniejących kosztów we wszystkich urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, Izbach skarbowych i urzędach miast wojewódzkich (stan na 11.2013).  P. Sitniewski,,Koszty przekształcenia informacji publicznej - prawo, możliwość, czy obowiązek”, kwartalnik KRUS "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, 49/2013  Dostępne na stronie http://www.krus.gov.pl/wydawnictwa/ubezpiecz enia-w-rolnictwie-materialy-i-studia/ 18

19 19 URZĘDY WOJEWÓDZKIE IZBY SKARBOWE URZEDY MARSZAŁKOWSKIE MIASTA WOJEWÓDZKIE URZEDY POSIADAJACE REGULACJE kosztów przekształcenia informacji publicznej zgodnie z art. 15 ust. 1 UODIP REGULACJA KOSZTÓW PRZEKSZTAŁCENIA ".

20  WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Szanowni Państwo, Zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, w jaki sposób i na jakiej podstawie formalnej, w Państwa Urzędzie Marszałkowskim są wyliczane ewentualne koszty udostępnienia informacji publicznej, które pojawiają się w sytuacji, jeśli na skutek wpłynięcia wniosku od wnioskodawcy istnieje potrzeba skserowania znacznej ilości dokumentów. Jeżeli którykolwiek z organów samorządu województwa: zarząd lub sejmik, ewentualnie inna osoba z kierownictwa z urzędu, wydały w tym zakresie stosowny akt, uprzejmie proszę o przesłanie mi skanu tego dokumentu. Jeśli natomiast, kwestia te nie jest uregulowana w Państwa urzędzie, uprzejmie proszę o krótką odpowiedź, iż takowych regulacji brak. 20

21 21 MIASTA WOJEWÓDZKIE BIAŁYSTOK OLSZTYN GDAŃSK WARSZAWA LUBLIN RZESZÓW BYDGOSZCZ TORUŃ SZCZECIN KIELCE KRAKÓW ŁÓDŹ OPOLE POZNAŃ Gorzów. W. Zielona Góra WROCŁAW Katowice REGULACJA KOSZTÓW PRZEKSZTAŁCENIA ". Brak regulacji szczególnych

22 22 BIAŁYSTOK OLSZTYN GDAŃSK WARSZAWA LUBLIN RZESZÓW BYDGOSZCZ SZCZECIN KIELCE KRAKÓW ŁÓDŹ OPOLE POZNAŃ Gorzów. W. WROCŁAW Katowice URZEDY WOJEWÓDZKIE REGULACJA KOSZTÓW PRZEKSZTAŁCENIA ". Brak regulacji szczególnych

23 23 BIAŁYSTOK OLSZTYN GDAŃSK WARSZAWA LUBLIN RZESZÓW BYDGOSZCZ SZCZECIN KIELCE KRAKÓW ŁÓDŹ OPOLE POZNAŃ Gorzów. W. WROCŁAW Katowice URZEDY MARSZAŁKOWSKIE REGULACJA KOSZTÓW PRZEKSZTAŁCENIA ". Brak regulacji szczególnych

24 24 BIAŁYSTOK OLSZTYN GDAŃSK WARSZAWA LUBLIN RZESZÓW BYDGOSZCZ SZCZECIN KIELCE KRAKÓW ŁÓDŹ OPOLE POZNAŃ Zielona Góra WROCŁAW Katowice IZBY SKARBOWE REGULACJA KOSZTÓW PRZEKSZTAŁCENIA ".

25 ,,Sunlight is the best disinfectant ” 25 Louis Dembitz Brandeis (November 13, 1856 – October 5, 1941) Sędzia SN USA


Pobierz ppt "Bezpłatność czy bezkosztowość prawa do informacji – wnioski de lege ferenda dr Piotr Sitniewski prezes Fundacji JAWNOSC.PL www.jawnosc.plwww.jawnosc.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google