Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2013 - 2018. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM W DOBRYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2013 - 2018. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM W DOBRYM."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2013 - 2018

2 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM W DOBRYM

3 ORGANAMI GIMNAZJUM SĄ: DYREKTOR GIMNAZJUM W DOBRYM RADA PEDAGOGICZNA GIMNAZJUM W DOBRYM RADA RODZICÓW GIMNAZJUM W DOBRYM SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM W DOBRYM

4 W RADZIE PEDAGOGICZNEJ FUNKCJONUJĄ TRZY ZESPOŁY: PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH, MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, EWALUACJI PRACY SZKOŁY

5 SCHEMAT ORGANIZACYJNY DYREKTOR GIMNAZJUM SPOŁECZNY Z-CA DYREKTORAKSIĘGOWA/REF.DS. OSOBOWYCH RADA PEDAGOGOGICZNA RADA RODZICÓW SAMORZĄD UCZNIOWSKI PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

6 SZKOŁA REALIZUJE CELE I ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ AKTACH WYKONAWCZYCH, WYDANYCH NA JEJ PODSTAWIE

7 STATUT SZKOŁY OKREŚLA SZCZEGÓŁOWE ZADANIA, JAKO PRIORYTETOWE, A ZA ICH REALIZACJĘ I JAKOŚĆ ODPOWIEDZIALNI SĄ WSZYSCY NAUCZYCIELE

8 MISJĄ SZKOŁY JEST WYKAZYWANIE TROSKI O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA

9 WIZJĄ JEST SZKOŁA PRZYJAZNA, DBAJĄCA O WYSOKI POZIOM NAUCZANIA, KREATYWNA, OTWARTA NA INICJATYWY NAUCZYCIELI, UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW

10 MOCNE STRONY SZKOŁY WYKWALIFIKOWANA I DOŚWIADCZONA KADRA PEDAGOGICZNA PROWADZENIE KÓŁ ZAINTERESOWAŃ SZEROKO ROZWINIĘTA WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES EDUKACYJNY I WYCHOWAWCZY FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW W RADZIE PEDAGOGICZNEJ

11 MOCNE STRONY SZKOŁY MAŁO LICZNE ODDZIAŁY ZATRUDNIENIE PEDAGOGA BAZA SZKOŁY I JEJ WYPOSAŻENIE M.IN. PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE, BIBLIOTEKA, ŚWIETLICA, DWIE PRACOWNIE KOMPUTEROWE, HALA SPORTOWA - GWARANTUJĄ WYSOKĄ JAKOŚĆ EDUKACJI

12 SŁABE STRONY SZKOŁY LOKALIZACJA SZKOŁY ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH DO GIMNAZJUM BRAK PSYCHOLOGA I DORADCY ZAWODOWEGO NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W DWÓCH RÓŻNYCH SZKOŁACH

13 SŁABE STRONY SZKOŁY SPADEK LICZBY UCZNIÓW, SPOWODOWANY NIŻEM DEMOGRAFICZNYM I WYBOREM INNEGO GIMNAZJUM ZE WZGLĘDU NA BRAK ODPOWIEDNIEJ KOMUNIKACJI, NIEWYSTARCZAJĄCA PROMOCJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I SZKOŁY M.IN. NA STRONIE INTERNETOWEJ

14 PRIORYTETOWYM ZADANIEM SZKOŁY JEST SYSTEMATYCZNA PRACA NAD WYELIMINOWANIEM SŁABYCH I DOSKONALENIEM MOCNYCH STRON

15 WYPRACOWANIE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ EFEKTYWNYCH METOD I FORM PRACY, W TYM W ZESPOŁACH PRZEDMIOTOWYCH I PROBLEMOWO- ZADANIOWYCH PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI POPRZEZ ZAOFEROWANIE RÓŻNORODNEGO WSPARCIA ORAZ WŁĄCZANIE ICH W CODZIENNE ŻYCIE SZKOŁY I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

16 WZMOCNIENIE DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH ORAZ OPIEKUŃCZYCH DOSKONALENIE SKUTECZNYCH METOD POMIARU I ANALIZY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA, NAKIEROWANE NA DIAGNOZOWANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA WYPRACOWANIE SPÓJNEGO SYSTEMU DOKONYWANIA OKRESOWEJ EWALUACJI DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

17 POSZERZENIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES EDUKACYJNY I WYCHOWAWCZY ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO PRZEPŁYWU INFORMACJI O POSTĘPACH UCZNIÓW W CELU NIESIENIA SPECJALISTYCZNEJ POMOCY SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

18 POSZERZENIE OFERTY KÓŁ ZAINTERESOWAŃ ZWIĘKSZENIE LICZBY GODZIN NA PRZEDMIOTY WIODĄCE Z GODZIN DO DYSPOZYCJI DYREKTORA PROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH ORAZ PRACY Z UCZNIEM UZDOLNIONYM WYPRACOWANIE I KULTYWOWANIE TRADYCJI SZKOŁY DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

19 DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY WYKORZYSTANIE AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI DO ZWIĘKSZENIA ICH OSIĄGNIĘĆ ORGANIZOWANIE PRZEZ SZKOŁĘ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH, STAŁY NADZÓR NAD REALIZACJĄ PODSTAWY PROGRAMOWEJ I PRZESTRZEGANIEM WZO

20 UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW NADZORU PEDAGOG OGICZNEGO KONTYNUOWANIE WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH N-LI W KONSEKWENTNYM I SYSTEMATYCZNYM WDRAŻANIU WNIOSKÓW Z ANALIZY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SKUTECZNOŚĆ WDRAŻANIA ZMIAN PROGRAMOWYCH ZNAJOMOŚĆ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW POKREWNYCH PRAWIDŁOWE DOPUSZCZANIE DO UŻYTKU PROGRAMÓW NAUCZANIA

21 UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH I OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W OPARCIU O CZYNNIKI KONTEKSTOWE (INDYWIDUALNE, ŚRODOWISKOWE I PEDAGOGOGICZNE) ORAZ EWD SZCZEGÓLNY NADZÓR NAD MONITOROWANIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ BIEŻĄCE UAKTUALNIANIE STATUTU I PRZESTRZEGANIE JEGO ZAPISÓW PRZEZ WSZYSTKIE ORGANA SZKOŁY

22 „KAŻDY UCZEŃ MOŻE ODNIEŚĆ SUKCES, JEŚLI ZAPEWNIMY MU ODPOWIEDNIE WARUNKI DO ZDOBYWANIA WIEDZY”

23 ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ PROWADZENIE WŁAŚCIEWEJ POLITYKI KADROWEJ, POZWALAJĄCEJ WYKORZYSTAĆ KWALIFIKACJE I PREDYSPOZYCJE PRACOWNIKÓW WYKAZYWANIE WSPARCIA PRZY DELEGOWANIU UPRAWNIEŃ NA PRACOWNIKÓW

24 ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ SZKOLENIA KADRY M.IN. W ZAKRESIE PROWADZENIA EWALUACJI PRACY SZKOŁY I REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH WZBOGACANIE WIEDZY I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH USPRAWNIENIE PRZEPŁYWU DOKUMENTÓW OSOBOM UPOWAŻNIONYM/KSIĘGOWOŚĆ

25 ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ MOTYWOWANIE NAUCZYCIELI DO POSZERZANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, PROMOWANIE SZKOŁY I GMINY W ŚRODOWISKU LOKALNYM I ZEWNĘTRZNYM PRAWIDŁOWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI SZKOLNEJ

26 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA RACJONALNE GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI OKREŚLONYMI W PLANIE FINANSOWYM POZYSKIWANIE POZABUDŻETOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA CELE EDUKACYJNE

27 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WYKAZYWANIE DBAŁOŚCI O POWIERZONE MIENIE, W TYM PROWADZENIE BIEŻĄCYCH REMONTÓW ORAZ DOPOSAŻANIE SZKOŁY W BRAKUJĄCY SPRZĘT I ŚRODKI DYDAKTYCZNE MODERNIZACJA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ, SIATKÓWKĘ I KOSZYKÓWKĘ, MODERNIZACJA BIEŻNI I SKOCZNI

28 PRZEDSTAWIONE PROPOZYCJE ORGANIZACJI I ROZWOJU GIMNAZJUM WYNIKAJĄ Z PODSTAWOWYCH POTRZEB UCZNIÓW I SZKOŁY. PROGRAM TEN W MIARĘ MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH BĘDZIE MODERNIZOWANY I AKTUALIZOWANY

29 „NAJWIĘKSZYM PRZYWILEJEM DLA CZŁOWIEKA JEST SZANSA PRACY NAD DZIEŁEM, KTÓRE JEST TEGO WARTE” Są to słowa Theodore’a Roosevelt’a, będą nam towarzyszyły podczas wszelkich naszych działań.


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2013 - 2018. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM W DOBRYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google