Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. 41 36 76 726 fax41.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. 41 36 76 726 fax41."— Zapis prezentacji:

1 SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. 41 36 76 726 fax41 36 76 940 e - mail: sodmidn@sodmidn.kielce.eu www.sodmidn.kielce.eu ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41 362 45 48 e - mail:.scdn.@scdn.pl www.scdn.kielce.pl

2 Konferencja metodyczna wrzesień/październik 2014 Wspomaganie rozwoju dzieci młodszych w kontekście zmian programowych i organizacyjnych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

3 Cele: Zapoznanie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szk. 2014/2015. Zapoznanie z Planem Nadzoru Pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na roku szkolny 2014/2015. Omówienie podstaw prawnych wprowadzających zmiany na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach32014-11-22

4 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 ustalonych przez MEN Plan Nadzoru Pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne wprowadzające zmiany na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w przedszkolu i kl.I-III w kontekście zmian programowych i organizacyjnych wynikających z nowelizacji rozporządzeń. Oferta szkoleniowa dla nauczycieli proponowana przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. Treści 2014-11-22 ŚCDN w Kielcach4

5 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2014-11-22 SODMiDN, ŚCDN w Kielcach 5 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1- szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

6 Plan Nadzoru Pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) W1 Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci W4 Dzieci są aktywne. W6 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ewaluacje problemowe w obszarach wybranych przez Kuratorium Oświaty (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacja całościowa (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) W7 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. W9 Rodzice są partnerami przedszkola W12 Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

7 Tematyka kontroli planowanych w szkołach i placówkach LPTEMAT KONTROLITYP PLACÓWKI 1.1. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej publiczne przedszkola i publiczne szkoły podstawowe, gimnazja

8 Ustawa sześciolatkowa Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 30 sierpnia 2013r. od września 2014 roku obowiązek szkolny objął wszystkie dzieci siedmioletnie (rocznik 2007) oraz dzieci sześcioletnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 roku; - spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku, jeśli taka była wola ich rodziców. od września 2015 roku obowiązek szkolny obejmie dzieci siedmioletnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 roku oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (sześciolatki). 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach8 Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne a obowiązek szkolny

9 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach9 Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej 30 maja 2014 r.

10 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach10

11 Cele edukacji zdrowotnej W zakresie nazwy podstawy programowej: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego Podstawa programowa realizowana jest w: przedszkolu, zespołach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (do 31 sierpnia 2016r.), ośrodkach umożliwiających dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach11 Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

12 Cele edukacji zdrowotnej w zakresie celów: „11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej”; 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach12 Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

13 Cele edukacji zdrowotnej „12) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych”. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach13 Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

14 Cele edukacji zdrowotnej Doprecyzowano że: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, w przypadku dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego. 2014-11-22 SODMiDN, ŚCDN w Kielcach 14 Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

15 Cele edukacji zdrowotnej w zakresie obszarów działalności edukacyjnej: „16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; 2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie; 3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie; 4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.” 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach15 Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

16 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach16

17 Cele edukacji zdrowotnej w zakresie zalecanych warunków i sposobów realizacji: zmiany dotyczące organizacji nauczania języka nowożytnego Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach17 Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

18 Cele edukacji zdrowotnej Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy. Ważne… Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach18 Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

19 Cele edukacji zdrowotnej Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu nauczycieli (Dz. U. z 2013r.poz.1207) z późniejszymi zmianami: z dnia 17 kwietnia 2012 r. z dnia 6 sierpnia 2014 r. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach19 Kwalifikacje nauczycieli do nauczania języka nowożytnego w przedszkolu

20 Cele edukacji zdrowotnej § 11 Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009r. stanowi, że języków obcych nowożytnych w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych, mogą nauczać – oprócz filologów posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów nauczycielskich kolegiów języków obcych osoby, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I - III, pod warunkiem że: legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym ( załącznik do rozporządzenia - tj. co najmniej na poziomie B2), oraz ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach 20 Kwalifikacje nauczycieli do nauczania dzieci młodszych języka nowożytnego

21 Cele edukacji zdrowotnej Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2014r. ( zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r.) Wprowadza przepisy przejściowe: § 28a. „Do dnia 31 sierpnia 2020 r., kwalifikacje do nauczania języków obcych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach (§ 2 ust.1 lub 2 ) oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia”. Do 2020r. nauczyciele ci będą mogli uzupełnić kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach21 Kwalifikacje nauczycieli do nauczania dzieci młodszych języka nowożytnego

22 Cele edukacji zdrowotnej Nowelizacja rozporządzenia o kwalifikacjach rozszerzy zakres zadań, które mogą być realizowane wyłącznie przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli o nowe zadania, polegające między innymi na prowadzeniu: kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego, z zakresu przygotowania pedagogicznego do wczesnego nauczania języka obcego. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach22 Kwalifikacje nauczycieli do nauczania języka nowożytnego w przedszkolu

23 Cele edukacji zdrowotnej „17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym; 2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym i reaguje na nie; SODMiDN, ŚCDN w Kielcach 23 Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

24 Cele edukacji zdrowotnej 3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym; 4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym; 5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy; 6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach24 Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

25 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach25

26 w zakresie treści nauczania: Rezygnacja z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I, Nowelizacja nie oznacza zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) zakresu treści nauczania lecz możliwość szerszego dostosowania przebiegu procesu edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów, Decyzja o tym, ile czasu uczniowie potrzebują na opanowanie poszczególnych wiadomości i umiejętności będzie należała wyłącznie do nauczyciela, Nowelizacja nie spowoduje konieczności zmiany już realizowanych programów nauczania 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach26 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna

27 Rezygnacja z treści programowych związanych z kształtowaniem umiejętności korzystania z podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych. Nauka dzieci w młodszym wieku szkolnym powinna być oparta głównie na zabawach, grach, sytuacjach zadaniowych oraz przebiegać z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń powinny być jedynie narzędziem wspomagającym zdobycie opisanych w podstawie programowej umiejętności i wiadomości. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach27 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna

28 Dodanie treści związanych z tematyką: 12. Język mniejszości narodowej lub etnicznej. Uczeń: 1) odbiera wypowiedzi: a) uważnie słucha przekazywanych informacji i korzysta z nich, b) czyta ze zrozumieniem teksty literackie oraz informacyjne przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, c) wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście, d) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, stara się korzystać ze słowników i encyklopedii, e) stosuje i zna rolę form użytkowych (np. życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki) i grzecznościowych w kontaktach międzyludzkich; 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach28 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna

29 2) tworzy wypowiedzi: wypowiada się w różnych formach języka mówionego i pisanego (kilkuzdaniowa wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, list, życzenia, zaproszenie), b) przejawia wrażliwość estetyczną w wypowiedziach inspirowanych twórczością dla dzieci; tworzy, przekształca i rozwija swoje wypowiedzi, c) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, d) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie, e) zna alfabet: rozróżnia litery, głoski i znaki fonetyczne; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, oddziela zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (zgodnie z elementarnymi zasadami ortografii i interpunkcji), 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach29 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna

30 f) pisze czytelnie i estetycznie, g) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe, h) rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z tekstami literackimi i innymi tekstami kultury; 3) analizuje i interpretuje teksty kultury: a) w tekście literackim wybiera określone fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, b) czyta i recytuje, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, c) wykorzystuje teksty literackie do tworzenia wypowiedzi kreatywnych, d) czyta wskazane teksty literackie i wypowiada się na ich temat. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach30 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna

31 13. Język regionalny – język kaszubski. Uczeń: 1) poznaje elementy przyrody, kultury materialnej i duchowej Kaszub (podczas zajęć i podczas wycieczek): a) buduje swoją świadomość językową w zakresie języka kaszubskiego, b) wie, że ludzie posługują się różnymi językami, c) wie, że Kaszuby to region o bogatej historii, charakterystycznej przyrodzie, ciekawym ukształtowaniu geograficznym; 2) odbiera wypowiedzi w języku kaszubskim i wykorzystuje pod kierunkiem nauczyciela informacje w nich zawarte; rozumie proste i krótkie wypowiedzi ustne o tematyce związanej z życiem codziennym: a) obdarza uwagą rówieśników i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują, 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach31 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna

32 13. Język regionalny – język kaszubski. b) rozumie sens pisania oraz czytania i orientuje się w oznaczeniach: uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, strzałki, c) interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (baśni, opowiadań, wierszy, krótkich historyjek), d) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje, e) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami, f) uważnie słucha przekazywanych informacji i korzysta z nich, 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach32 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna

33 w zakresie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej: Dostosowanie metod nauczania, środków dydaktycznych, tempa realizacji treści nauczania oraz czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych do możliwości dzieci Odejście od przeprowadzania zajęć edukacyjnych w systemie 45-minutowych lekcji (zachowanie ustalonego z dyrektorem szkoły tygodniowego i dziennego czasu pracy danego oddziału) Dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia - monitorowanie przez nauczyciela tego, ile czasu zajmuje uczniowi odrobienie tzw. prac domowych; współpraca z rodzicami w tym zakresie Stworzenie dzieciom korzystającym z zajęć świetlicowych możliwości i warunków do odrabiania prac domowych 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach33 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna

34 - w zakresie organizacji procesu edukacyjnego : Ograniczenie w klasie I pisania i rysowania do około 1/3 przeznaczonego na edukację matematyczną (klasach II i III czas ten może być stopniowo wydłużany; nie powinien jednak w całości wypełniać czasu przeznaczonego na edukację matematyczną) Rozwijanie wiedzy przyrodniczej głównie z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania oraz różnych, dostępnych źródeł informacji oraz w oparciu o obserwacje, badania i dziecięce eksperymentowanie przede wszystkim w naturalnym środowisku poza szkołą Prowadzenie zajęć komputerowych rozumianych dosłownie jako zajęcia z komputerami. Nie rezygnowanie z metod nauczania zakładających prezentowanie poprzez zabawę i w sposób prosty działania urządzeń komputerowych bez ich wykorzystania; zabawy logiczne, mogące być wstępem do nauki programowania 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach34 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna

35 Wszystkie zmiany dotyczące edukacji wczesnoszkolnej weszły w życie 1 września 2014 r. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach35 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna

36 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach36 Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

37 ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji § 3. 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym. 2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach37 Zmiany w Rozporządzeniu o prowadzeniu dokumentacji

38 § 4. 1. Szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły. 2. Do księgi ewidencji, o której mowa w ust. 1, wpisuje się: informacje o: a)odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, ze wskazaniem decyzji dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie której nastąpiło odroczenie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – również ze wskazaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach38 Zmiany w Rozporządzeniu o prowadzeniu dokumentacji

39 e) spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny poza szkołą. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach39 Zmiany w Rozporządzeniu o prowadzeniu dokumentacji

40 Prowadzone w szkole zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne będą odnotowane w odpowiednich,,dziennikach innych zajęć”. Ograniczono również zakres danych wpisywanych do tych dzienników. W,,dzienniku innych zajęć ”proponuje się odnotowywanie tylko niezbędnych dla identyfikacji i kontaktów danych tj. nazwiska i imiona dzieci, uczniów lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach40 Zmiany w Rozporządzeniu o prowadzeniu dokumentacji

41 Ponadto, w rozporządzeniu uregulowano kwestie: bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego dla rodziców uczniów w zakresie dotyczącym ich dzieci, sporządzania komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy - rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, prowadzenia ksiąg wychowanków przez ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze, przekazywania przez dyrektora placówki informacji, na podstawie których dokonuje się wpisów w księdze ewidencji, księdze uczniów i księdze wychowanków. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach41 Zmiany w Rozporządzeniu o prowadzeniu dokumentacji

42 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. „duża ustawa podręcznikowa” Obszary zmian: Programy nauczania Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów: -klasy I-III szkoły podstawowej -klasy IV –VI szkoły podstawowej i klasy I-III gimnazjum -dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego -sprzedaż podręczników –praktyki marketingowe 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach42 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach

43 Programy nauczania 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach43 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach

44 Podstawowe wymagania dotyczące dopuszczanych do użytku w szkole programów nauczania: programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania ogólnego, programów nauczania dla zawodów, w tym definicje tych programów zostały określone w ustawie – nie będzie aktów wykonawczych do ustawy regulujących ten obszar pracy szkoły/przedszkola. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach44 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach

45 Definicja programu: 13b) program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego to opis sposobu realizacji: celów wychowania lub kształcenia treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach45 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach

46 Wymagania formalne dotyczące zawartości programów nauczania ograniczają się do warunków: a) uwzględniania w nich wszystkich celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania - efektów kształcenia ustalonych w odpowiedniej podstawie programowej, b) dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone, Program nauczania do danych zajęć edukacyjnych na dany etap edukacyjny przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły nauczyciel lub zespół nauczycieli, Programy nauczania mogą być przygotowane w sposób i w formie ustalonej w danej szkole. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach46 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach

47 Wejście w życie ustawy nie skutkuje koniecznością zmian obowiązujących w przedszkolach i szkołach zestawów programów nauczania, dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola/szkoły na dotychczasowych zasadach. 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach47 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach

48 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach48 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach nauczyciel lub zespół nauczycieli, którzy realizują program nauczania z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania będą mogli przedstawić dyrektorowi szkoły część tego programu nauczania obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny (kl. I).

49 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach49 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach PODRĘCZNIKI MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

50 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach50 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; Materiał edukacyjny –materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

51 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach51 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego bez zastosowania podręcznika lub materiałów

52 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach52 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Zmiany w zasadach dopuszczania podręczników do użytku szkolnego: zasada wieloletniego użytkowania podręcznika: zakaz zamieszczania w podręczniku (wersja papierowa), pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełniania w podręczniku, zakaz zamieszczania w podręczniku odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia.

53 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach53 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Warunki, jakie musi spełnić podręcznik: zasada „jednego podręcznika” i „jednego programu” obowiązuje we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, materiały ćwiczeniowe obowiązują w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

54 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach54 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. Nowe zasady wyboru podręczników przez nauczycieli i ustalania szkolnego zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotyczą publicznych: -szkół podstawowych, -gimnazjów, - szkół ponadgimnazjalnych

55 2014-11-22Wszechnica Świętokrzyska55

56 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach56 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU do PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

57 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach57 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

58 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach58 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III zapewnia MEN, Podręczniki zapewnione przez MEN są dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do: –zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego –lub materiały ćwiczeniowe dla klas I–III, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

59 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach59 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Podręcznik

60 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach60 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Dystrybucja podręcznika – zadania dyrektorów szkół Weryfikacja nazw i adresów szkół w aplikacji MEN. Zgłaszanie w aplikacji liczby uczniów klas pierwszych, w tym uczniów niepełnosprawnych (szkoły publiczne). Wnioskowanie o podręczniki (szkoły niepubliczne). Odbiór i poświadczenie dostawy przewidzianej liczby podręczników. Zgłaszanie zapotrzebowania na podręczniki z rezerwy.

61 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach61 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Zarządzanie rezerwą podręcznikową Kurator oświaty dysponuje rezerwą podręcznikową: aby każdy uczeń I klasy, otrzymał go na początku roku szkolnego, aby w ciągu całego roku szkolnego 2014/15 zabezpieczyć potrzeby szkół na dodatkowe podręczniki wszystkich części (w szczególności dla nowych uczniów, wymiana wadliwych lub zniszczonych, utracone). 4,34 zł – to koszt każdej z czterech części podręcznika „Nasz elementarz". Takiej kwoty zażądać może szkoła od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika. Szkoła nie może żądać wyższej kwoty.

62 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach62 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach DOTACJA CELOWA

63 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach63 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie szkół podstawowych w: podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego dla klas I-III – do wysokości 25zł na ucznia; materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej dla klas I-III – do wysokości 50zł na ucznia.

64 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach64 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Podstawowe zasady: Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata szkolne, z zastrzeżeniem że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja. Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe jest udzielana co rok. Maksymalna wysokość dotacji celowej jest iloczynem liczby uczniów oraz kwot dotacji na ucznia. Określone w ustawie maksymalne kwoty dotacji na ucznia co trzy lata podlegać będą weryfikacji.

65 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach65 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Możliwość dofinansowania kosztów zakupu podręczników i materiałów przez organ prowadzący Jeżeli szkoły podstawowe lub gimnazja będą chciały wybrać podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których koszt przekracza kwoty dotacji, muszą uzyskać zgodę organu prowadzącego. W takim przypadku różnicę między kosztem zakupu a wysokością dotacji pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum.

66 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach66 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Koszty drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, przekazana organom prowadzącym te szkoły, będzie mogła być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Dotacja będzie mogła być wykorzystana również na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych podręczników i materiałów.

67 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach67 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Niepubliczne szkoły podstawowe Podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III, uczniowie niepublicznych szkół podstawowych będą mogli otrzymać na wniosek dyrektorów tych szkół. Informacja o terminie i sposobie złożenia wniosku zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

68 2014-11-22SODMiDN, ŚCDN w Kielcach68 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach Sprzedaż podręczników Ustawa przewiduje zakaz: oferowania, obiecywania lub udzielania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; oferowania sprzedaży podręcznika wyłącznie z innymi dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia - działania takie stanowić będą czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

69 Elżbieta Święcicka Krystyna Stępień Elżbieta Święcicka Krystyna Stępień Dziękujemy za uwagę 2014-11-22ŚCDN w Kielcach69


Pobierz ppt "SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. 41 36 76 726 fax41."

Podobne prezentacje


Reklamy Google