Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. 41 36 76 726 fax41.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. 41 36 76 726 fax41."— Zapis prezentacji:

1 SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel fax e - mail: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax e -

2 Konferencja metodyczna wrzesień/październik 2014
Wspomaganie rozwoju dzieci młodszych w kontekście zmian programowych i organizacyjnych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Konferencja metodyczna wrzesień/październik 2014

3 SODMiDN, ŚCDN w Kielcach
Cele: Zapoznanie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szk. 2014/2015. Zapoznanie z Planem Nadzoru Pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na roku szkolny 2014/2015. Omówienie podstaw prawnych wprowadzających zmiany na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

4 Treści Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 ustalonych przez MEN Plan Nadzoru Pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne wprowadzające zmiany na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w przedszkolu i kl.I-III w kontekście zmian programowych i organizacyjnych wynikających z nowelizacji rozporządzeń. Oferta szkoleniowa dla nauczycieli proponowana przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. ŚCDN w Kielcach

5 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
1 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1- szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. 2 3 Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. 4 Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

6 Plan Nadzoru Pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015
Ewaluacja całościowa (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) W1 Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci W4 Dzieci są aktywne. W6 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ewaluacje problemowe w obszarach wybranych przez Kuratorium Oświaty (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) W7 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. W9 Rodzice są partnerami przedszkola W12 Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

7 Tematyka kontroli planowanych w szkołach i placówkach
LP TEMAT KONTROLI TYP PLACÓWKI 1. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej publiczne przedszkola i publiczne szkoły podstawowe, gimnazja

8 Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne a obowiązek szkolny
Ustawa sześciolatkowa Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 30 sierpnia 2013r. od września 2014 roku obowiązek szkolny objął wszystkie dzieci siedmioletnie (rocznik 2007) oraz dzieci sześcioletnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 roku; - spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku, jeśli taka była wola ich rodziców. od września 2015 roku obowiązek szkolny obejmie dzieci siedmioletnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 roku oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (sześciolatki). SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

9 Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej 30 maja 2014 r. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

10 SODMiDN, ŚCDN w Kielcach
SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

11 Cele edukacji zdrowotnej
Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego W zakresie nazwy podstawy programowej: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego Podstawa programowa realizowana jest w: przedszkolu, zespołach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (do 31 sierpnia 2016r.), ośrodkach umożliwiających dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

12 Cele edukacji zdrowotnej
Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego w zakresie celów: „11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej”; SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

13 Cele edukacji zdrowotnej
Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego „12) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych”. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

14 Cele edukacji zdrowotnej
Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego Doprecyzowano że: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, w przypadku dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

15 Cele edukacji zdrowotnej
Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego w zakresie obszarów działalności edukacyjnej: „16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; 2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie; 3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie; 4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.” SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

16 SODMiDN, ŚCDN w Kielcach
SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

17 Cele edukacji zdrowotnej
Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego w zakresie zalecanych warunków i sposobów realizacji: zmiany dotyczące organizacji nauczania języka nowożytnego Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

18 Cele edukacji zdrowotnej
Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy. Ważne… Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

19 Cele edukacji zdrowotnej
Kwalifikacje nauczycieli do nauczania języka nowożytnego w przedszkolu Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu nauczycieli (Dz. U. z 2013r.poz.1207) z późniejszymi zmianami: z dnia 17 kwietnia 2012 r. z dnia 6 sierpnia 2014 r. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

20 Cele edukacji zdrowotnej
Kwalifikacje nauczycieli do nauczania dzieci młodszych języka nowożytnego § 11 Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009r. stanowi, że języków obcych nowożytnych w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych, mogą nauczać – oprócz filologów posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów nauczycielskich kolegiów języków obcych osoby, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I - III, pod warunkiem że: legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym ( załącznik do rozporządzenia - tj. co najmniej na poziomie B2), oraz ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

21 Cele edukacji zdrowotnej
Kwalifikacje nauczycieli do nauczania dzieci młodszych języka nowożytnego Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2014r. (zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r.) Wprowadza przepisy przejściowe: § 28a. „Do dnia 31 sierpnia 2020 r., kwalifikacje do nauczania języków obcych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach (§ 2 ust.1 lub 2 ) oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia”. Do 2020r. nauczyciele ci będą mogli uzupełnić kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

22 Cele edukacji zdrowotnej
Kwalifikacje nauczycieli do nauczania języka nowożytnego w przedszkolu Nowelizacja rozporządzenia o kwalifikacjach rozszerzy zakres zadań, które mogą być realizowane wyłącznie przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli o nowe zadania, polegające między innymi na prowadzeniu: kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego, z zakresu przygotowania pedagogicznego do wczesnego nauczania języka obcego. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

23 Cele edukacji zdrowotnej
Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego „17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym; 2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym i reaguje na nie; SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

24 Cele edukacji zdrowotnej
Zmiany w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego 3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym; 4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym; 5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy; 6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

25 SODMiDN, ŚCDN w Kielcach
SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

26 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna
w zakresie treści nauczania: Rezygnacja z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I, Nowelizacja nie oznacza zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) zakresu treści nauczania lecz możliwość szerszego dostosowania przebiegu procesu edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów, Decyzja o tym, ile czasu uczniowie potrzebują na opanowanie poszczególnych wiadomości i umiejętności będzie należała wyłącznie do nauczyciela, Nowelizacja nie spowoduje konieczności zmiany już realizowanych programów nauczania SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

27 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna
Rezygnacja z treści programowych związanych z kształtowaniem umiejętności korzystania z podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych. Nauka dzieci w młodszym wieku szkolnym powinna być oparta głównie na zabawach, grach, sytuacjach zadaniowych oraz przebiegać z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń powinny być jedynie narzędziem wspomagającym zdobycie opisanych w podstawie programowej umiejętności i wiadomości. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

28 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna
Dodanie treści związanych z tematyką: 12. Język mniejszości narodowej lub etnicznej. Uczeń: 1) odbiera wypowiedzi: a) uważnie słucha przekazywanych informacji i korzysta z nich, b) czyta ze zrozumieniem teksty literackie oraz informacyjne przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, c) wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście, d) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, stara się korzystać ze słowników i encyklopedii, e) stosuje i zna rolę form użytkowych (np. życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki) i grzecznościowych w kontaktach międzyludzkich; SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

29 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna
2) tworzy wypowiedzi: wypowiada się w różnych formach języka mówionego i pisanego (kilkuzdaniowa wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, list, życzenia, zaproszenie), b) przejawia wrażliwość estetyczną w wypowiedziach inspirowanych twórczością dla dzieci; tworzy, przekształca i rozwija swoje wypowiedzi, c) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, d) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie, e) zna alfabet: rozróżnia litery, głoski i znaki fonetyczne; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, oddziela zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (zgodnie z elementarnymi zasadami ortografii i interpunkcji), SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

30 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna
f) pisze czytelnie i estetycznie, g) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe, h) rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z tekstami literackimi i innymi tekstami kultury; 3) analizuje i interpretuje teksty kultury: a) w tekście literackim wybiera określone fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, b) czyta i recytuje, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, c) wykorzystuje teksty literackie do tworzenia wypowiedzi kreatywnych, d) czyta wskazane teksty literackie i wypowiada się na ich temat. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

31 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna
13. Język regionalny – język kaszubski. Uczeń: 1) poznaje elementy przyrody, kultury materialnej i duchowej Kaszub (podczas zajęć i podczas wycieczek): a) buduje swoją świadomość językową w zakresie języka kaszubskiego, b) wie, że ludzie posługują się różnymi językami, c) wie, że Kaszuby to region o bogatej historii, charakterystycznej przyrodzie, ciekawym ukształtowaniu geograficznym; 2) odbiera wypowiedzi w języku kaszubskim i wykorzystuje pod kierunkiem nauczyciela informacje w nich zawarte; rozumie proste i krótkie wypowiedzi ustne o tematyce związanej z życiem codziennym: a) obdarza uwagą rówieśników i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują, SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

32 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna
13. Język regionalny – język kaszubski. b) rozumie sens pisania oraz czytania i orientuje się w oznaczeniach: uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, strzałki, c) interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (baśni, opowiadań, wierszy, krótkich historyjek), d) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje, e) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami, f) uważnie słucha przekazywanych informacji i korzysta z nich, SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

33 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna
w zakresie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej: Dostosowanie metod nauczania, środków dydaktycznych, tempa realizacji treści nauczania oraz czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych do możliwości dzieci Odejście od przeprowadzania zajęć edukacyjnych w systemie minutowych lekcji (zachowanie ustalonego z dyrektorem szkoły tygodniowego i dziennego czasu pracy danego oddziału) Dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia - monitorowanie przez nauczyciela tego, ile czasu zajmuje uczniowi odrobienie tzw. prac domowych; współpraca z rodzicami w tym zakresie Stworzenie dzieciom korzystającym z zajęć świetlicowych możliwości i warunków do odrabiania prac domowych SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

34 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna
- w zakresie organizacji procesu edukacyjnego : Ograniczenie w klasie I pisania i rysowania do około 1/3 przeznaczonego na edukację matematyczną (klasach II i III czas ten może być stopniowo wydłużany; nie powinien jednak w całości wypełniać czasu przeznaczonego na edukację matematyczną) Rozwijanie wiedzy przyrodniczej głównie z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania oraz różnych, dostępnych źródeł informacji oraz w oparciu o obserwacje, badania i dziecięce eksperymentowanie przede wszystkim w naturalnym środowisku poza szkołą Prowadzenie zajęć komputerowych rozumianych dosłownie jako zajęcia z komputerami. Nie rezygnowanie z metod nauczania zakładających prezentowanie poprzez zabawę i w sposób prosty działania urządzeń komputerowych bez ich wykorzystania; zabawy logiczne, mogące być wstępem do nauki programowania SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

35 Zmiany w Podstawie programowej klas I-III - edukacja wczesnoszkolna
Wszystkie zmiany dotyczące edukacji wczesnoszkolnej weszły w życie 1 września 2014 r. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

36 Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

37 Zmiany w Rozporządzeniu o prowadzeniu dokumentacji
ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji § Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym. 2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

38 Zmiany w Rozporządzeniu o prowadzeniu dokumentacji
§ Szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły. 2. Do księgi ewidencji, o której mowa w ust. 1, wpisuje się: informacje o: odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, ze wskazaniem decyzji dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie której nastąpiło odroczenie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – również ze wskazaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

39 Zmiany w Rozporządzeniu o prowadzeniu dokumentacji
e) spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny poza szkołą. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

40 Zmiany w Rozporządzeniu o prowadzeniu dokumentacji
Prowadzone w szkole zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne będą odnotowane w odpowiednich ,,dziennikach innych zajęć”. Ograniczono również zakres danych wpisywanych do tych dzienników. W ,,dzienniku innych zajęć ”proponuje się odnotowywanie tylko niezbędnych dla identyfikacji i kontaktów danych tj. nazwiska i imiona dzieci, uczniów lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

41 Zmiany w Rozporządzeniu o prowadzeniu dokumentacji
Ponadto, w rozporządzeniu uregulowano kwestie: bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego dla rodziców uczniów w zakresie dotyczącym ich dzieci, sporządzania komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy - rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, prowadzenia ksiąg wychowanków przez ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przekazywania przez dyrektora placówki informacji, na podstawie których dokonuje się wpisów w księdze ewidencji, księdze uczniów i księdze wychowanków. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

42 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. „duża ustawa podręcznikowa” Obszary zmian: Programy nauczania Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów: -klasy I-III szkoły podstawowej -klasy IV –VI szkoły podstawowej i klasy I-III gimnazjum -dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego -sprzedaż podręczników –praktyki marketingowe SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

43 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Programy nauczania SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

44 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Podstawowe wymagania dotyczące dopuszczanych do użytku w szkole programów nauczania:   programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania ogólnego,  programów nauczania dla zawodów,   w tym definicje tych programów zostały określone w ustawie – nie będzie aktów wykonawczych do ustawy regulujących ten obszar pracy szkoły/przedszkola. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

45 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Definicja programu: 13b) program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego to opis sposobu realizacji: celów wychowania lub kształcenia treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

46 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Wymagania formalne dotyczące zawartości programów nauczania ograniczają się do warunków: a) uwzględniania w nich wszystkich celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania - efektów kształcenia ustalonych w odpowiedniej podstawie programowej, b) dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone,   Program nauczania do danych zajęć edukacyjnych na dany etap edukacyjny przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły nauczyciel lub zespół nauczycieli,   Programy nauczania mogą być przygotowane w sposób i w formie ustalonej w danej szkole. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

47 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Wejście w życie ustawy nie skutkuje koniecznością zmian obowiązujących w przedszkolach i szkołach zestawów programów nauczania, dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola/szkoły na dotychczasowych zasadach. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

48 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
nauczyciel lub zespół nauczycieli, którzy realizują program nauczania z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania będą mogli przedstawić dyrektorowi szkoły część tego programu nauczania obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny (kl. I).  SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

49 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
PODRĘCZNIKI MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY ĆWICZENIOWE SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

50 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; Materiał edukacyjny –materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

51 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego bez zastosowania podręcznika lub materiałów SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

52 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Zmiany w zasadach dopuszczania podręczników do użytku szkolnego: zasada wieloletniego użytkowania podręcznika: zakaz zamieszczania w podręczniku (wersja papierowa), pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełniania w podręczniku, zakaz zamieszczania w podręczniku odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

53 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Warunki, jakie musi spełnić podręcznik: zasada „jednego podręcznika” i „jednego programu” obowiązuje we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, materiały ćwiczeniowe obowiązują w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

54 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.  Nowe zasady wyboru podręczników przez nauczycieli i ustalania szkolnego zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotyczą publicznych: -szkół podstawowych, -gimnazjów, - szkół ponadgimnazjalnych SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

55 Wszechnica Świętokrzyska
Wszechnica Świętokrzyska

56 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU do PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

57 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

58 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej  Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III zapewnia MEN,  Podręczniki zapewnione przez MEN są dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do:   –zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego   –lub materiały ćwiczeniowe dla klas I–III, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

59 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Podręcznik SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

60 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Dystrybucja podręcznika – zadania dyrektorów szkół Weryfikacja nazw i adresów szkół w aplikacji MEN. Zgłaszanie w aplikacji liczby uczniów klas pierwszych, w tym uczniów niepełnosprawnych (szkoły publiczne). Wnioskowanie o podręczniki (szkoły niepubliczne). Odbiór i poświadczenie dostawy przewidzianej liczby podręczników. Zgłaszanie zapotrzebowania na podręczniki z rezerwy. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

61 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Zarządzanie rezerwą podręcznikową Kurator oświaty dysponuje rezerwą podręcznikową: aby każdy uczeń I klasy, otrzymał go na początku roku szkolnego, aby w ciągu całego roku szkolnego 2014/15 zabezpieczyć potrzeby szkół na dodatkowe podręczniki wszystkich części (w szczególności dla nowych uczniów, wymiana wadliwych lub zniszczonych, utracone). 4,34 zł – to koszt każdej z czterech części podręcznika „Nasz elementarz". Takiej kwoty zażądać może szkoła od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika. Szkoła nie może żądać wyższej kwoty. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

62 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
DOTACJA CELOWA SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

63 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
 Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie szkół podstawowych w: podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego dla klas I-III – do wysokości 25zł na ucznia; materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej dla klas I-III – do wysokości 50zł na ucznia. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

64 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Podstawowe zasady: Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata szkolne, z zastrzeżeniem że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja. Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe jest udzielana co rok. Maksymalna wysokość dotacji celowej jest iloczynem liczby uczniów oraz kwot dotacji na ucznia. Określone w ustawie maksymalne kwoty dotacji na ucznia co trzy lata podlegać będą weryfikacji. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

65 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Możliwość dofinansowania kosztów zakupu podręczników i materiałów przez organ prowadzący Jeżeli szkoły podstawowe lub gimnazja będą chciały wybrać podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których koszt przekracza kwoty dotacji, muszą uzyskać zgodę organu prowadzącego. W takim przypadku różnicę między kosztem zakupu a wysokością dotacji pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

66 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Koszty drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych   Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, przekazana organom prowadzącym te szkoły, będzie mogła być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Dotacja będzie mogła być wykorzystana również na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych podręczników i materiałów. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

67 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Niepubliczne szkoły podstawowe Podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III, uczniowie niepublicznych szkół podstawowych będą mogli otrzymać na wniosek dyrektorów tych szkół. Informacja o terminie i sposobie złożenia wniosku zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

68 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i niektórych innych Ustawach
Sprzedaż podręczników Ustawa przewiduje zakaz: oferowania, obiecywania lub udzielania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; oferowania sprzedaży podręcznika wyłącznie z innymi dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia - działania takie stanowić będą czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. SODMiDN, ŚCDN w Kielcach

69 Elżbieta Święcicka Krystyna Stępień
Dziękujemy za uwagę Elżbieta Święcicka Krystyna Stępień ŚCDN w Kielcach


Pobierz ppt "SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. 41 36 76 726 fax41."

Podobne prezentacje


Reklamy Google