Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNA GRUPA DZIA Ł ANIA LASOVIA NIP: 814-160-88-77 REGON: 180103223 NR KRS: 0000248130.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNA GRUPA DZIA Ł ANIA LASOVIA NIP: 814-160-88-77 REGON: 180103223 NR KRS: 0000248130."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNA GRUPA DZIA Ł ANIA LASOVIA NIP: 814-160-88-77 REGON: 180103223 NR KRS: 0000248130

2  Biuro Główne Niwiska, 36-147 Niwiska 487 Tel. (17) 22 79 022  Biuro Filia Cmolas, 36-105 Cmolas 269 A Tel. (17) 74 44 415  Biuro Filia Ostrów, 39-103 Ostrów 225 Tel. (17) 745 11 60 wew. 326

3  Alina Białek – Kierownik Biura LGD LASOVIA  Anna Zaskalska – Koordynator ds. finansowo - księgowych  Dorota Zając - Koordynator ds. organizacji, promocji i rekrutacji

4

5  Cmolas  Hadykówka  Jagodnik  Ostrowy Baranowskie  Ostrowy Tuszowskie  Poręby Dymarskie  Toporów  Trzęsówka

6

7  Hucina  Hucisko  Kosowy  Leszcze  Niwiska  Przyłęk  Siedlanka  Trześń  Zapole

8

9  Ostrów  Skrzyszów  Kozodrza  Borek Mały  Zdżary  Kamionka  Ocieka  Wola Ociecka  Blizna

10 1. Postęp cywilizacyjny i poprawa standardu życia mieszkańców.  Umocnienie centrów wsi oraz kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej.  Wykorzystanie naturalnych źródeł energii odnawialnej.  Poprawa dostępu do Internetu.

11 2. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej na obszarze LGD LASOVIA.  Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej.  Promowanie lokalnych produktów i usług.  Wzrost kwalifikacji rolników i przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej.

12 3. Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.  Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  Rozwój usług turystycznych.  Promocja i ochrona walorów obszaru LGD LASOVIA.

13 4. Wzmocnienie zasobów ludzkich i budowa zintegrowanej społeczności obywatelskiej.  Rozwój życia społeczno- kulturalnego oraz podtrzymywanie wielokulturowej tożsamości i integracji mieszkańców.  Kultywowanie tradycji i obrzędów na obszarze LGD LASOVIA.  Rozwój oferty rekreacyjnej na obszarze LGD LASOVIA.  Organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym

14 Gmina Cmolas położona jest na Płaskowyżu Kolbuszowskim, prawie w samym centrum dawnej Puszczy Sandomierskiej. Malownicze tereny Gminy Cmolas przecinają główne arterie komunikacyjne łączące Rzeszów z Warszawą: droga krajowa nr 9 oraz linia kolejowa. Właśnie wokół tych arterii położone są główne zakłady produkcyjne Gminy: Zakład Ceramiki Budowlanej w Hadykówce, zakłady przetwórcze – „CMOL-FRUT” i „MAKRO” w Cmolasie oraz wiele mniejszych. Gmina posiada atrakcyjne tereny pod budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe zlokalizowane zarówno przy tych arteriach jak i innych częściach Gminy.

15 Gmina mająca ponad 13 tys. ha powierzchni i ponad 8 tys. mieszkańców zmienia swój dotychczasowy charakter z typowo rolniczej na rzecz odgrywającej coraz większą rolę produkcji przemysłowej. Posiada oczyszczalnię ścieków, sieć wodociągową, gazową, kanalizacyjną a także telekomunikacyjną z możliwością dostępu do Internetu. W gminie prężnie działają organizacje pozarządowe na czele ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Cmolas oraz Lokalną Grupą Działania LASOVIA, które podejmują liczne inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju przedsiębiorczości.

16 Gmina posiada wspaniałe tereny rekreacyjne i turystyczne 42% powierzchni Gminy stanowią lasy z bogatą florą i fauną. W jednej z miejscowości tj. Ostrowy Baranowskie znajduje się rezerwat przyrody „Jaźwiana Góra” z pomnikowymi okazami drzew. W Cmolasie funkcjonuje jedna z niewielu w Polce, na terenach wiejskich, pełnowymiarowa kryta pływalnia ze zjeżdżalnią, kompleks sportowy z boiskami do gry w piłkę : nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę także siatkówkę plażową. Na uwagę zasługuje bogata działalność kulturalna z organizowanymi licznie festiwalami : piosenki dziecięcej, teatru, młodych muzyków. Częsta organizacja festynów ludowych w miejscowościach Gminy sprzyja promocji miejscowych zespołów folklorystycznych, takich jak: „Cmolasianie”.

17 Gmina Cmolas posiada przebogatą historię a jej świadkami są cenne zabytki architektury sakralnej z XVI i XVII w. głównie kościoły parafialne w Cmolasie, Porębach Dymarskich, Trzęsówce i Ostrowach Tuszowskich. Ważną placówką jest Dom Pomocy Społecznej „Caritas” w Cmolasie nawiązujący historią do podobnych placówek działających przy parafiach już w średniowieczu. Dwa sanktuaria : Przemienienia Pańskiego w Cmolasie i Wniebowzięcia Matki Boskiej ze słynącym łaskami obrazem Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich odwiedzane są corocznie przez tysiące pielgrzymów. Ewenementem na skalę ogólnokrajową jest funkcjonowanie lokalnego radia. „Twoje Radio Cmolas” propaguje walory gospodarcze, kulturalne, przyrodnicze i krajobrazowe swojej „małej Ojczyzny” przyczyniając się do promocji Gminy Cmolas w całym kraju.

18

19

20 Gmina Niwiska położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego na Płaskowyżu Kolbuszowskim w dużym stopniu równinnie – łagodnie pofałdowana, porośnięta rozległymi kompleksami leśnymi zajmującymi ok. 46% powierzchni gminy. Gmina wchodzi w skład Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, z uwagi na znaczny stopień zalesienia, niskie zaludnienie, brak przemysłu i niewielkie zanieczyszczenie środowiska, należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych turystyczne obszarów północnej części województwa podkarpackiego. Przecinająca gminę droga wojewódzka relacji Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk oraz szereg dróg powiatowych przyczynia się na rozwój turystyki. Przez gminę przebiegają dwa szlaki turystyczne oraz trzy szlaki pielgrzymkowe.

21 Niezwykle ciekawym zespołem florystycznym w regionie i godnym zwiedzenia, jest położony przy południowej granicy Przyłęka ścisły rezerwat leśny im. prof. Władysława Szafera "Buczyna w Cyrance" o powierzchni 20,8 ha. Obejmuje on fragment lasu liściastego o charakterze naturalnym w otoczeniu rozległych, sztucznych borów sosnowych oraz otwartych piaszczysk. Na terenie rezerwatu znajdziemy różne osobowości florystyczne: kłokoczka południowa, wawrzynek wilczełyko, podkolan zielony, bluszcz pospolity. Na obszarze rezerwatu przebywają dziki i sarny, a nawet widziany był wilk. Na tym terenie żyje również około 30 gatunków ptaków, wśród nich: grzywacz, dzięcioł czarny, świstunka leśna, muchołówka żałobna. W rezerwacie wyznaczono również dla zwiedzających szlak turystyczny (ścieżkę dydaktyczną).

22 Teren gminy to nie tylko roślinność, to również bogactwo naturalne, jakim są piaski wydmowe oraz gleby torfowe. Obecnie już prawie nieeksploatowane, ale będące atrakcyjnym miejscem ze względów widokowych. Gmina Niwiska podejmuje działania zmierzające do rozwoju infrastruktury jak również działalności poza rolnictwem. Posiadamy sieć wodociągową, sieć telefoniczną, gazową, gminną oczyszczalnię ścieków, kanalizację. Głównymi inicjatorami działań na rzecz społeczności lokalnych, zmierzających do aktywizacji mieszkańców gminy Niwiska są organizacje pozarządowe, a wśród nich: Lokalna Grupa Działania LASOVIA, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska, Stowarzyszenie „Wieś przyjazna dzieciom”, Ludowe Kluby Sportowe oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

23 Gmina podejmuje wiele działań aktywizujących mieszkańców, wzmacniających kapitał społeczny oraz wpływających na kreowanie wizerunku miejscowości Gminy Niwiska. Jednym z nich jest coroczny konkurs pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska" ogłaszany przez Wójta Gminy. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do dbania o estetykę zabudowy gospodarstw oraz stosowanie dobrych praktyk rolniczych. Na uwagę zasługuje bogata działalność kulturalna, której inicjatorem jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach. Zespoły działające przy ośrodku kultywują tradycje folkloru Lasowiaków, wzbogacając je o elementy współczesne. Imprezą o szerszym ponadgminnym charakterze jest coroczna „Biesiada u Hupki”, nawiązująca do postaci dawnych właścicieli dóbr niwiskich i kultury dóbr lasowiackich.

24 Gmina Niwiska ukierunkowana jest na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Na jej terenie działalność gospodarczą ma zarejestrowaną blisko 200 przedsiębiorców. Wśród nich są firmy prężnie rozwijające się i nastawione na rozwój. Dzięki takim staraniom coraz więcej osób znajduje pracę. Największym zakładem produkcyjnym jest Zakład Obróbki Kamienia Budowlanego „ROGALA” w Przyłęku.

25

26

27

28 W Bliźnie będzie to m.in. makieta rakiety V-2 w skali 1:1. W ramach projektu na terenie Pustkowa (Gm. Dębica) powstanie rekonstrukcja obozu pracy z II wojny światowej. Cały park historyczny będzie dla turystów miejscem, w którym będą mogli przeżyć „żywą” lekcję historii. Gmina Ostrów posiada bogate tradycje kulturalne. Dba także o to, aby na bieżąco rozwijać działalność kulturalną. Na terenie gminy działa Gminne Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Kamionce, w którym znajduje się Izba Pamięci Wilhelma Macha, pisarza z tej miejscowości. W gminie działa także wiele zespołów wokalno-tanecznych m.in. Zespół Pieśni i Tańca Wrzos, Biedronki, Kamionka i inne. W każdym z tych zespołów mieszkańcy mogą rozwijać swoje umiejętności wokalno- taneczne.

29 Na szczególną uwagę zasługują tutaj kaplica poświęcona ks. Romanowi Sitko w Kamionce, zespół dworski hr. Romerów w Woli Ocieckiej, zabytkowe kościoły w Ostrowie i Ociece, kapliczki, pozostałości po poligonie doświadczalnym z II wojny światowej w Bliźnie oraz pozostałości po bunkrach w kilku miejscowościach gminy. Miejscowość Blizna była w czasie II wojny światowej jedną z pierwszych miejscowości na świecie, w której powstał ośrodek badań nad bronią rakietową. Prowadzono tutaj próby nad niemiecką bronią rakietową V-1 i V-2. Gmina Ostrów wspólnie z gminą Dębica utworzy Park Historyczny Blizna. Powstaną wierne rekonstrukcje obiektów znajdujących się tutaj w czasie II wojny światowej.

30 Gmina Ostrów położona jest w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w województwie podkarpackim. Gminę cechują niezwykłe walory przyrodnicze i świetne warunki turystyczne. Każdy kto uwielbia kontakt z przyrodą znajdzie tu coś dla siebie. Piękne lasy w gminie są idealnym miejscem na grzybobranie. W Kamionce nad zalewem znajduje się ośrodek wypoczynkowo- rekreacyjny, który jest dobrym miejscem do spędzenia wolnego czasu i odpoczynku. Turyści w gminie Ostrów mogą podziwiać nie tylko piękną przyrodę, ale również zabytki. Działają tutaj także stowarzyszenia oraz koła gospodyń wiejskich. W rozwój kultury na terenie gminy angażują się również szkoły. W gminie Ostrów aktywnie działają kluby sportowe - Victoria Ocieka oraz Kaskada Kamionka. Każdego roku organizowane są imprezy kulturalno-rozrywkowe takie jak np. Piknik nad Tuszymką, wieczory poetyckie, konkursy.

31 W gminie rozwija się także twórczość literacka jej mieszkańców. Powstało kilka książek o Gminie, miejscowi autorzy tworzą wiersze. Gmina Ostrów duży nacisk kładzie na gospodarkę. Znajduje się tu m.in. składowisko odpadów komunalnych w Kozodrzy, oczyszczalnia ścieków w Ostrowie. Gmina ciągle realizuje wiele inwestycji związanych z poprawą warunków życia jej mieszkańców. Władze aktywnie i skutecznie ubiegają się o dofinansowania z funduszów Unii Europejskiej. W gminie dynamicznie rozwija się działalność przemysłowa. Powstaje coraz więcej prywatnych przedsiębiorstw. Rozwój gminy został niejednokrotnie doceniony. W II edycji plebiscytu „Złota Setka Gmin” rozstrzygniętym w grudniu 2009 roku, gmina Ostrów zajęła wysokie 25 miejsce z gmin na Podkarpaciu.

32

33


Pobierz ppt "LOKALNA GRUPA DZIA Ł ANIA LASOVIA NIP: 814-160-88-77 REGON: 180103223 NR KRS: 0000248130."

Podobne prezentacje


Reklamy Google