Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta Stan prawny: 27 sierpnia 2014 roku Wykonali: Radosław Serafin Paweł Janas Aktualizacja: Marcin Miłko Maciej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta Stan prawny: 27 sierpnia 2014 roku Wykonali: Radosław Serafin Paweł Janas Aktualizacja: Marcin Miłko Maciej."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta Stan prawny: 27 sierpnia 2014 roku Wykonali: Radosław Serafin Paweł Janas Aktualizacja: Marcin Miłko Maciej Witak

2 Samorząd Studentów Wszyscy Studenci reprezentowani przez Organy Samorządu Coroczne wybory w maju WRS - Wydziałowa Rada Studentów Parlament - organ uchwałodawczy Zarząd - organ wykonawczy

3 Podstawa prawna Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym Regulamin Studiów UKSW Regulamin pomocy materialnej dla studentów Uchwały i zarządzenia wewnętrzne

4 Umowa o odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych Zawiera się ze wszystkimi studentami rozpoczynającymi studia stacjonarne na Uniwersytecie. Musi być podpisana niezwłocznie po immatrykulacji, nie później niż do dnia 31 października. Określa warunki odpłatności za usługi edukacyjne.

5 Immatrykulacja Osoba przyjęta na studia na Uniwersytecie nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. NALEŻY PODPISAĆ ROTĘ ŚLUBOWANIA

6 Oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat Każdy student ma obowiązek złożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 października. Szczegółowe informacje będą zamieszone na stronach internetowych Wydziałów.

7 Obowiązki Studenta § 17 Do podstawowych obowiązków Studenta należy postępowanie zgodne z treścią ślubowania, a w szczególności: etyczne korzystanie z oferty dydaktycznej Uniwersytetu; terminowe dopełnianie obowiązków związanych ze studiami, w tym terminowe ich zakończenie; poszanowanie praw i obyczajów akademickich; dbałość o dobre imię Uniwersytetu i jego tradycje; poszanowanie mienia Uniwersytetu. !

8 Obowiązki Studenta Do podstawowych obowiązków Studenta należy stosowanie się do ustaleń organizacyjnych Dziekana, a w szczególności: w określonym przez Dziekana terminie zapisywanie się na zajęcia w systemie USOSweb, uczestniczenie w nich oraz ich zaliczanie, jak również zdawanie egzaminów zgodnie z planem studiów i harmonogramem sesji po uprzednim spełnieniu szczegółowych wymagań związanych z tymi zajęciami, zaliczeniami i egzaminami; bezzwłoczne powiadomienie właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływa to na przyznanie lub wysokość pomocy materialnej; terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne zgodnie z zawartą umową o warunkach o odpłatności za usługi edukacyjne i przepisami ogólnymi Uniwersytetu. !

9 Prawa studenta Legitymacja i związane z nią zniżki; Prawo do informacji o zaliczeniu przedmiotu; Udostępnienie programu i planu studiów; Indywidualny Tok Studiów; Urlopy; Pomoc materialna.

10 Dokumenty Studenta § 3 Zaświadczenie o statusie Studenta, wydawane w Dziekanacie „niezwłocznie”. Legitymacja, ważność potwierdzana co semestr w dziekanacie. Indeks (własność Studenta) obrazuje przebieg studiów [opcjonalnie].

11 Zaliczenie roku § 23-33 Okresem rozliczeniowym jest rok akademicki. Warunkiem zaliczenia roku jest spełnienie wszystkich wymagań, w tym: – zaliczenie zajęć; – złożenie egzaminów; – odbycie praktyk [zależy od kierunku]; – uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS.

12 Prawo do informacji o zaliczeniu przedmiotu § 11 Przed rozpoczęciem semestru prawo do informacji o: 1.Zasadach zaliczenia przedmiotu 2.Programie przedmiotu 3.Zalecanej bibliografii Gdzie szukać tych informacji? katalog ECTS - http://www.ects.uksw.edu.pl/ u Wykładowców w karcie przedmiotu w systemie USOS ?

13 Punkty ECTS Europejski System Transferu Punktów Obowiązkowe 60 punktów rocznie; Nakład pracy Studenta, zdobyta wiedza i umiejętności: uczestnictwo w zajęciach, nauka własna, przygotowywanie prac na zajęcia itd.

14 Sesja egzaminacyjna Informacje o terminach egzaminów: w semestrze zimowym do dnia 10 stycznia; w zimowej sesji poprawkowej w ciągu 5 dni od ostatniego dnia sesji; w semestrze letnim do dnia 15 maja; w letniej sesji poprawkowej do dnia 30 czerwca. Informacje na stronie internetowej Wydziału.

15 Warunek przystąpienia do egzaminu Jeżeli wymagane jest zaliczenie innych zajęć, np. ćwiczeń – należy je uprzednio zaliczyć. W przypadku braku zaliczenia tych zajęć: 1.Przepada I termin egzaminu 2.Należy zaliczyć je w sesji poprawkowej: Jeżeli się uda, przystępujemy do egzaminu w sesji poprawkowej Jeżeli się nie uda, można złożyć podanie do Dziekana o wyznaczenie 3 terminu zaliczenia ćwiczeń.

16 UWAGA ! ! ! ! Plan studiów nie może zobowiązywać Studenta do zdawania większej liczby egzaminów niż: jedenaście rocznie; sześć semestralnie.

17 Przed przystąpieniem do egzaminu Należy zabrać ze sobą i okazać na żądanie: Indeks [opcjonalnie]; kartę okresowych osiągnięć – o ile została Studentowi wydana; dokument tożsamości ze zdjęciem (legitymacja, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

18 Co się stanie gdy… nie uda się zaliczyć wszystkich egzaminów w sesji?

19 Sesja poprawkowa Przysługuje dowolna liczba poprawek

20 Wniosek składa się w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Trzeba przystąpić do poprawki (i jej nie zdać) Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie od 7 do 14 dni od daty złożenia wniosku. Tylko 2 rocznie! Egzamin Komisyjny

21 Nieobecność na egzaminie Nieusprawiedliwiona: Jeżeli to I termin – przepada, ale nie dostajemy oceny niedostatecznej Jeżeli to II termin – dostajemy ocenę niedostateczną. Usprawiedliwiona: Składamy podanie o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny nieobecności Dostajemy nowy termin egzaminu.

22 Ambitny Student, czyli zerówka Termin zerowy, wyznaczony przed sesją; Zależy od dobrej woli egzaminatora; Trzeba mieć zaliczone ćwiczenia z danego przedmiotu; Egzaminator może określić inne warunki, które zostały zapisane w sylabusie; Może być wiążąca.

23 Co się stanie gdy na koniec roku zostaniemy z niezaliczonymi przedmiotami?

24 Wpis warunkowy gdy mamy 1 albo 2 niezaliczone przedmioty; LUB gdy mamy niezaliczoną dowolną liczbę przedmiotów za łączną sumę maksymalnie do 12 punktów ECTS. Piszemy podanie o wpis warunkowy; Kontynuujemy naukę na roku wyższym, ale trzeba zaliczyć oblane przedmioty. Płatne - opłata zależy od liczby punktów ECTS; Należy podpisać w dziekanacie umowę o odpłatności.

25 Powtarzanie roku Gdy nie możemy uzyskać wpisu warunkowego: Składamy podanie o powtarzanie roku; Powtarzając rok zaliczamy tylko niezaliczone przedmioty; Płatne - opłata zależy od liczby punktów ECTS; Należy podpisać w dziekanacie umowę o odpłatności.

26 Wznowienie studiów Po skreśleniu z listy Studentów Podanie o wznowienie Studiów; Płatne - opłata zależy od liczby punktów ECTS; Studia I stopnia- 1 wznowienie; Studia II stopnia- 1 wznowienie; Jednolite studia magisterskie - 2 wznowienia.

27 Indywidualny tok studiów (Indywidualny plan studiów i program kształcenia ) § 14 Po zaliczeniu:  I roku studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich  I semestru na studiach drugiego stopnia Wyjątek od powyższych zasad za zgodą Dziekana; Student powinien: – zwrócić się do nauczyciela akademickiego (dr, dr hab., prof.) o objecie go opieka naukowa; – wspólnie z opiekunem naukowym ustalić plan studiów i program kształcenia i przedłożyć go Dziekanowi. ITS jest zatwierdzany przez Dziekana; Szczegółowe zasady ustala Rada Wydziału.

28 Urlopy § 34-36 Długoterminowy lub krótkoterminowy. Długoterminowy wydłuża termin ukończenia studiów o dwa semestry. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia Studenta z obowiązku terminowego zaliczenia roku studiów. Za zgodą Dziekana można brać udział w wybranych zajęciach oraz zaliczać je i przystępować do egzaminów.

29 Urlopy Można otrzymać z powodu: stanu zdrowia; wyjazdu krajowego lub zagranicznego organizowanego przez Uczelnię, Samorząd Studentów, organizacje studenckie i koła naukowe; odbywania czynnej służby wojskowej; urodzenia się dziecka Studenta; przysposobienia dziecka; konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem; innych odpowiednio przez Studenta uzasadnionych przypadków. Podanie o urlop może być złożone w dowolnym momencie roku akademickiego. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, z tym że traci niektóre uprawnienia do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej (zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów).

30 Przyspieszanie toku studiów Składa się podanie o zaliczanie przedmiotów z wyższych lat. Trzeba zdać przedmioty warunkujące udział w tych zajęciach. Dziekan może nie wyrazić zgody.

31 Przeniesienia od II roku studiów; za zgodą Rektora – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – również w czasie I roku. Przeniesienia są realizowane poprzez: 1) przeniesienie do innej uczelni, 2) przeniesienie z innej uczelni 3) przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne lub odwrotnie; 4) zmianę kierunku studiów. Podanie do Dziekana. Szczegółowe warunki przeniesienia ustala Rada Wydziału w drodze uchwały.

32 Decyzje w sprawie studiów § 5 § 6 Dziekan podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów Studenta. Student ma prawo w ciągu 14 dni odwołać się od decyzji Dziekana do Rektora.

33 Pomoc materialna Regulamin pomocy materialnej dla Studentów UKSW Przyznawana przez Wydziałową Komisję Stypendialną lub Odwoławczą Komisję Stypendialną W skład komisji większość stanowią Studenci Wnioski składamy w DPMS przy ul. Wóycickiego bud. 23 w pok. 002 i 003 (osobiście lub pocztą). Informacje o pomocy materialnej www.dpm.uksw.edu.pl

34 Rodzaje pomocy materialnej Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Zapomoga Stypendium Ministra Kredyt studencki Stypendia zewnętrzne Stypendium dla osób niepełnospr awnych Stypendium socjalne

35 Stypendia Magister nie może otrzymywać stypendium Po studiach 1 stopnia, można otrzymywać, nie dłużej niż przez 3 lata, jeżeli kontynuuje się studia na 2. stopniu lub jednolitych studiach magisterskich; Wypłacane co miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca; Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych za październik jest wypłacone do końca listopada, natomiast stypendium rektora dla najlepszych Studentów do 21 grudnia; Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń (danego rodzaju) na więcej niż 1 kierunku; Student przebywający na urlopie może pobierać stypendium (§ 7).

36 Stypendium Rektora Po zaliczeniu I roku studiów (I stopień, jednolite mag.) oraz Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Stypendium rektora (§ 30 ust. 2); Punkty za: średnią ocen – zgodnie ze wzorem: (S – 3,999) x 1000 oraz udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Średnia ważona (z wagą ECTS)! Średnia co najmniej 3,800. Średnią zaświadcza pracownik dziekanatu na wniosku studenta.

37 Stypendium Rektora Nie więcej niż 10% liczby Studentów każdego roku danego kierunku; Tylko na jednym kierunku studiów wskazanym przez Studenta! Termin składania wniosków od 1 września do 10 października.

38 Stypendium Rektora § 30 ust. 2 O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

39 Stypendium socjalne Kompletne wnioski od 1 września do 5 października (przyznane od października); Kolejne terminy – do ostatniego dnia miesiąca (przyznane od kolejne miesiąca); Tylko na jednym kierunku studiów wskazanym przez Studenta! Wymagane dokumenty na stronie: www.dpm.uksw.edu.pl Dochód uprawniający do otrzymania stypendium (rok akademicki 2013/2014) wynosił 850,20 zł/miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

40 Socjalne w zwiększonej wysokości tylko dla Studentów studiów stacjonarnych; z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, tj. powyżej 60 km. Obowiązek udokumentowania zamieszkania poza domem rodzinnym (np. umowa najmu).

41 Zapomoga Przejściowa trudna sytuacja materialna z przyczyn losowych (np. śmierć najbliższego członka rodziny, klęska żywiołowa); 6 miesięcy od wydarzenia (§ 38 ust.2); Termin: cały rok ; Jednorazowa wypłata; Tylko na jednym kierunku studiów wskazanym przez Studenta!

42 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności; Tylko na jednym kierunku studiów wskazanym przez Studenta! Dochód Studenta nie ma znaczenia.

43 Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia. nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów; wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia; może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Więcej informacji: www.nauka.gov.pl

44 Kredyt studencki www. kredytstudencki.edu.pl Warunki wzięcia kredytu studenckiego: Maksymalnie 25 lat; Student polskiej lub zagranicznej uczelni; Pozytywna ocena zdolności kredytowej.

45 Ubezpieczenie NNW Studenci nie są ubezpieczeni od NNW Do praktyk wymagane jest ubezpieczenie NNW!

46 CENTRUM SZKOLEŃ I DORADZTWA ZAWODOWEGO UKSW ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM M.IN. ROZPOZNANIE PREDYSPOZYCJI, PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH, PLANOWNAIE ŚCIEŻKI KARIERY ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE (Z PUNKTAMI ECTS) M.IN. WARSZTATY ROZWOJU KARIERY, WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH, WARSZATY KOMPETENCJ SPOŁECZNYCH SZKOLENIA I SEMINARIA M.IN.KURS EXCEL, ASERTYWNOŚĆ, SPADOCHRON- KURS DLA OSÓB ŚWIADOMIE PLANUJĄCYC SWOJĄ KARIERĘ WWW.SZKOLENIA.UKSW.EDU.PL

47 Przydatne strony www.samorzad.uksw.edu.pl - Samorząd Studentów UKSW www.samorzad.uksw.edu.pl www.uksw.edu.pl - strona UKSW www.uksw.edu.pl www.dpm.uksw.edu.pl - Dział Pomocy Materialnej UKSW www.dpm.uksw.edu.pl www.psrp.org.pl - Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej www.psrp.org.pl Strony wydziałowe

48 Pamiętajcie! Studia to nie tylko nauka!

49 Dziękujemy za uwagę! Zarząd Samorządu Studentów UKSW Warszawa, wrzesień 2014 r. fb.com/samorzad.uksw samorzad@uksw.edu.pl www.samorzad.uksw.edu.pl


Pobierz ppt "Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta Stan prawny: 27 sierpnia 2014 roku Wykonali: Radosław Serafin Paweł Janas Aktualizacja: Marcin Miłko Maciej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google