Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian dla szóstoklasistów w nowej formule egzaminacyjnej od roku szkolnego 2014/2015 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian dla szóstoklasistów w nowej formule egzaminacyjnej od roku szkolnego 2014/2015 1."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian dla szóstoklasistów w nowej formule egzaminacyjnej od roku szkolnego 2014/2015 1

2 Etapy prac nad nową formułą sprawdzianu W lutym 2012 – powołanie zespołu ds. nowej formuły sprawdzianu. Rozporządzenia MEN: - w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (z dnia 27 sierpnia 2012) - w sprawie warunków i sposobu oceniania (z dnia 25 kwietnia 2013). W sierpniu 2013 r. – opublikowanie przez CKE informatorów o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015. W grudniu 2013 r. – zamieszczenie na stronie CKE przykładowych zestawów zadań. 2

3 Nowa formuła sprawdzianu – ustalenia prawne  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ) ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania... (Dz.U. z 30 kwietnia 2013 r., poz. 520 ), zwane dalej Rozporządzeniem (Zapisy dotyczące nowej formuły sprawdzianu w większości obowiązują od 1 września 2014 r.)  Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977 ) 3

4 Arkusze pokazowe (opublikowane w grudniu 2013 r.) 4 www.cke.edu.plwww.cke.edu.pl → Sprawdzian → Przykładowe arkusze przykłady arkuszy w sześciu językach, w każdym z nich – arkusza standardowego i wszystkich dostosowanych przykłady arkusza standardowego i wszystkich dostosowanych

5 Zakres treści w informatorze:  opis struktury sprawdzianu  przykładowe zadania z rozwiązaniami  kryteria oceniania zadań otwartych. Wersje informatora o sprawdzianie:  standardowa  dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących  dla uczniów niewidomych  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  w językach mniejszości narodowych: białoruskim, hebrajskim, litewskim, niemieckim, ormiańskim, słowackim i ukraińskim. OD SIERPNIA 2013: www.cke.edu.plwww.cke.edu.pl → Sprawdzian w klasie VI → Informatory www.oke.gda.plwww.oke.gda.pl → Egzaminy → Sprawdzian → Informatory 5

6 Z zasad ogólnych dotyczących sprawdzianu  Sprawdzian na formę pisemną.  Minimalny wynik konieczny do uzyskania nie jest określony – sprawdzianu nie można nie zdać.  Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia przez szóstoklasistę szkoły podstawowej.  Uczeń, któremu przystąpienie do sprawdzianu w terminie głównym (w kwietniu) uniemożliwiły przyczyny losowe lub zdrowotne, przystępuje do niego w terminie dodatkowym (w czerwcu). Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015, s. 8 6

7 Harmonogram przebiegu sprawdzianu część pierwsza – 80 minut (od godziny 9:00) część druga – 45 minut (od godziny 11:45) przerwa na odpoczynek z uwzględnieniem wydłużenia czasu sprawdzianu uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi § 42 ust. 1 i 3 Rozporządzenia 7 EGZAMIN JEDNODNIOWY

8 Części sprawdzianu W CZĘŚCI PIERWSZEJ – badanie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki (w tym ich wykorzystanie do rozwiązania zadań osadzonych w kontekście historycznym, przyrodniczym) W CZĘŚCI PIERWSZEJ – badanie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki (w tym ich wykorzystanie do rozwiązania zadań osadzonych w kontekście historycznym, przyrodniczym) W CZĘŚCI DRUGIEJ – badanie wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego W CZĘŚCI DRUGIEJ – badanie wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego DWUCZĘŚCIOWY EGZAMIN § 32 ust. 1a Rozporządzenia 8

9 Języki obce nowożytne na sprawdzianie język obcy nauczany jako przedmiot obowiązkowy Rodzice szóstoklasistów pisemnie deklarują wybrany język obcy nowożytny na sprawdzian, jeżeli w szkole języków nauczanych jako przedmiot obowiązkowy jest więcej niż jeden (deklaracja – do 30 września br.). § 35 ust. 1a i 3 Rozporządzenia angielski francuski hiszpański niemiecki rosyjski włoski angielski francuski hiszpański niemiecki rosyjski włoski 9 Uwaga Sprawdzian z języka obcego nowożytnego przeprowadzany jest na jednym poziomie.

10 Cel procesu harmonizowania egzaminów zewnętrznych (2012–2015) trzykrotny pomiar wiadomości i umiejętności z zakresu trzech podstawowych języków:  polskiego  obcego  formalnego, symbolicznego języka matematyki sprawdzian egzamin gimnazjalny egzamin maturalny nauka o przyrodzie i historia – obecne w kontekstach do zadań polonistycznych i matematycznych 10

11 Proces wdrażania nowej podstawy programowej w szkole podstawowej W CZWARTEJ KLASIE – OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 SPRAWDZIAN W NOWEJ FORMULE – OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W PIERWSZEJ KLASIE – OD ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 „W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (…).” § 32 ust. 1 Rozporządzenia 11

12 Podstawa programowa kształcenia ogólnego www.bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/ rozporzadzenie_20081223 12

13 PODSTAWA PROGRAMOWA wiadomości oraz umiejętności do zdobycia na kolejnych etapach kształcenia → wymagania podstawowe cele kształcenia dla każdego przedmiotu nauczania → wymagania ogólne treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów → wymagania szczegółowe Wymagania szczegółowe – – punkt odniesienia dla oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego (pełnią funkcję standardów egzaminacyjnych). 13

14 Wymagania ogólne z podstawy programowej 14 JĘZYK POLSKI I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. III. Tworzenie wypowiedzi. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY I. Znajomość środków językowych. II. Rozumienie wypowiedzi. III. Tworzenie wypowiedzi. IV. Reagowanie na wypowiedzi. V. Przetwarzanie wypowiedzi. MATEMATYKA I. Sprawność rachunkowa. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. III. Modelowanie matematyczne. IV. Rozumowanie i tworzenie strategii.

15 Badanie umiejętności szóstoklasisty na sprawdzianie wyszukiwania w tekstach informacji podanych wprost i pośrednio, odczytywania danych, rozumienia ogólnego sensu tekstu umiejętności złożone – interpretowania danych, rozumowania, dowodzenia, wnioskowania w zakresie zdobytych wiadomości, modelowania myślenia reagowania w prostych sytuacjach dnia codziennego (j. obcy) badane umiejętności (przykłady) odnoszące się do konkretnych wymagań określonych w podstawie programowej o budowie umożliwiającej badanie umiejętności określonych w podstawie programowej zadania Co podlega ocenie? umiejętność pokonania tzw. zasadniczej trudności zadania kolejne czynności prowadzące do pełnego rozwiązania zadania Jaką funkcję pełni ocena egzaminacyjna? jest pogłębioną informacją o poziomie opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności ocenianie 15

16 Budowa arkuszy sprawdzianu  Dwa arkusze: w jednym zadania z języka polskiego i matematyki, w drugim – z języka obcego nowożytnego.  W każdym arkuszu – karta odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych.  Odpowiedzi do zadań otwartych uczeń zapisuje na kartach rozwiązań zadań otwartych.  Liczba zadań i punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu – zmienna. Karta rozwiązań zadań otwartych z matematyki (do wyrwania przez uczniów) Karta rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego (do wyrwania przez uczniów) Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych z języka polskiego i matematyki Zeszyt zadań z języka polskiego i matematyki Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych z języka obcego nowożytnego Zeszyt zadań z języka obcego nowożytnego 16

17 17 ZESZYT ZADAŃ Uczeń zaznacza wybrane odpowiedzi do zadań zamkniętych znajdujących się w głównej części arkusza – tzw. zeszycie zadań, następnie przenosi te zaznaczenia na kartę odpowiedzi. Po zakończeniu każdej z części sprawdzianu uczeń w ciągu kolejnych 5 minut będzie mógł sprawdzić, czy przeniósł na kartę odpowiedzi wszystkie wybrane przez siebie odpowiedzi do zadań zamkniętych i czy zrobił to poprawnie. Uwaga Obowiązek przeniesienia zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi nie dotyczy uczniów:  rozwiązujących zestawy dostosowane  niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk  z afazją  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. KARTY ROZWIĄZAŃ ZADAŃ OTWARTYCH Te dwie karty służą uczniowi podczas pierwszej części sprawdzianu do zapisania samodzielnie sformułowanych odpowiedzi do zadań otwartych – oddzielnie do zadań polonistycznych i matematycznych.

18 Liczba zadań na sprawdzianie 18 Część 1. sprawdzianu Część 2. sprawdzianu język obcy nowożytny język polskimatematyka liczba zadań zamkniętych 8–12 35–45 otwartych2–4 –

19 Typy zadań egzaminacyjnych na sprawdzianie zadania z języka polskiego i matematyki zamknięte – spośród podanych odpowiedzi uczeń wybiera jedną otwarte – uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź (z języka polskiego – wypowiedź pisemna, z matematyki – prezentacja toku rozumowania) zadania z języka obcego nowożytnego zamknięte – spośród podanych odpowiedzi uczeń wybiera jedną zadania zamknięte wielokrotnego wyboru prawda-fałsz na dobieranie zadania otwarte z luką krótkiej odpowiedzi rozszerzonej odpowiedzi 19

20 Zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru 20 Zadanie 29. (0–1) Które zdanie opisuje sytuację przedstawioną w historyjce? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. Calvin odwrócił uwagę mamy. B. Zachowanie mamy umknęło uwadze Calvina. C. Calvin wziął pod uwagę oczekiwania mamy. D. Tata zwrócił mamie uwagę na spryt Calvina. Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

21 Zadanie zamknięte typu prawda-fałsz 21 Zadanie 19. (0–1) Oceń, które z poniższych zdań jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 1. XIX-wieczne środki komunikacji miejskiej pozwalały na szybkie przemieszczanie się z odległych krańców miasta do centrum. P 2. Pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych nie było żadnych środków lokomocji. P 3. W XIX wieku transport nie nadążał za potrzebami komunikacyjnymi mieszkańców miast. P Zadanie 23. (0–1) Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. W Polsce tylko nieliczne gatunki ptaków nie są prawnie chronione.PF W mieście obserwacja ptaków jest trudniejsza niż na przykład w lesie.PF Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

22 Zadanie otwarte z luką 22 Polega na uzupełnieniu przez ucznia brakującej części podanego tekstu samodzielnie sformułowaną odpowiedzią. Brak przykładu takiego zadania w informatorze o sprawdzianie i w arkuszu pokazowym.

23 Zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi 23 Zadaniami KO z języka polskiego sprawdzane będą:  poziom opanowania przez szóstoklasistę form użytkowych zaproponowanych w podstawie programowej: ogłoszenia, zaproszenia, notatki  umiejętność analizy i interpretacji tekstu kultury  sztuka uzasadniania zajętego stanowiska. Liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie tego typu zadań (z języka polskiego i matematyki) zależy od stopnia realizacji polecenia. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 2 pkt z języka polskiego, 2 lub 3 pkt z matematyki. Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 Zadanie 25. (0–3) W szkolnych rozgrywkach piłkarskich każda drużyna mogła otrzymać 3 punkty za zwycięstwo, 2 punkty za remis i 1 punkt za przegrany mecz; 0 punktów oznaczało nieprzystąpienie do meczu. Drużyna Orłów uzyskała w turnieju 40 punktów, przy czym pięć meczów wygrała, a jedenaście – przegrała. Ile razy Orły zremisowały? Zadanie 27. (0–2) Działający w Twojej szkole Klub Przyrodników organizuje zajęcia w terenie, podczas których uczniowie będą obserwować ptaki. Napisz ogłoszenie, w którym zachęcisz innych uczniów do udziału w tej wyprawie.

24 Zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi 24 Wśród zadań RO z języka polskiego – dłuższa wypowiedź pisemna w formie: opowiadania z dialogiem, kartki z pamiętnika, wpisu w dzienniku, listu oficjalnego, sprawozdania, opisu postaci, przedmiotu, krajobrazu, a także w formach zaproponowanych w podstawie programowej dla klas I–III: opowiadania, listu prywatnego. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 7 pkt z języka polskiego, 4 pkt z matematyki. W zadaniach polonistycznych oprócz stopnia realizacji polecenia oceniane będą walory językowe wypowiedzi, w tym umiejętność stosowania zasad poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 Zadanie 22. (0–4) W szkole przeznaczono 500 zł na zakup piłek do koszykówki i piłek do siatkówki. Kupiono 3 piłki do koszykówki, za które zapłacono 282 zł. Piłka do siatkówki jest o 14 zł tańsza od piłki do koszykówki. Ile piłek do siatkówki można kupić za pozostałą kwotę? Zadanie 35. (0–7) Sportowiec, który ukończył Twoją szkołę, zdobył medal na olimpiadzie. Napisz do niego list z gratulacjami.

25 Informacja o wynikach sprawdzianu Wyniki sprawdzianu (wyrażone w procentach) wynik (ogólny) z części pierwszej wynik (szczegółowy) z języka polskiego wynik (szczegółowy) z matematyki wynik z części drugiej wynik procentowy – odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), np. 20 pkt z 23 za zadania polonistyczne ≈ 87% § 48 ust. 5 Rozporządzenia, Informator o sprawdzianie, s. 9 25 Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu uczeń otrzyma w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

26 Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu. na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata § 39 ust. 1 Rozporządzenia 26 Uwaga: Obecni szóstoklasiści, którzy tytuł laureata na zasadach podanych powyżej uzyskali w latach 2012/2013 lub 2013/2014, są zwolnieni ze sprawdzianu w kwietniu 2015 (dotyczy także np. konkursu przedmiotowego z przyrody).

27 Sprawdzian dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 27  Zasady organizowania sprawdzianu dla tych uczniów szczegółowo określa Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (…). [ www.oke.gda.pl → Egzaminy → Dostosowania].www.oke.gda.pl  Podstawą odpowiednich dostosowań na sprawdzianie są - opinie PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się - orzeczenia PPP - zaświadczenia lekarskie - pozytywna opinia rady pedagogicznej (wydana uczniowi z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą albo mającemu zaburzenia komunikacji językowej albo znajdującemu się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej).  Opinie i orzeczenia PPP oraz zaświadczenia lekarskie o przewlekłej chorobie rodzice powinni przedłożyć w szkole w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – nie później niż do 15 października 2014 r.

28 Próbny sprawdzian wg nowej formuły egzaminacyjnej W grudniu 2014 roku w szkołach podstawowych zostanie przeprowadzony ogólnopolski próbny sprawdzian w formie badania diagnostycznego. Zakres materiałów udostępniony w tym celu szkołom przez CKE będzie analogiczny do tego zaprezentowanego w grudniu 2013 (zestawy zadań z kluczami odpowiedzi do zadań zamkniętych i schematami punktowania zadań otwartych). 28 Dziękuję za uwagę. Opracowanie: Joanna Wawrowska


Pobierz ppt "Sprawdzian dla szóstoklasistów w nowej formule egzaminacyjnej od roku szkolnego 2014/2015 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google