Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach"— Zapis prezentacji:

1 Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach
Matura z fizyki od 2015 ciągłość i zmiana Jolanta Kozielewska OKE Wrocław Wrocław, 5 listopada 2013 r.

2 Podstawowe dokumenty Zasady przeprowadzania egzaminu
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz sposobu przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.), w tym w szczególności w rozporządzeniu z 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym powyższe rozporządzenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 520) Zakres wiadomości i umiejętności Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół( Dz.U.z 30 sierpnia 2012 r., poz.977)

3 Opis egzaminu Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014 / 2015 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE

4 Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach
Matura od 2015 ZMIANY Fizyka jest jednym z przedmiotów dodatkowych, który może być zdawany wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu z fizyki może przystąpić absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym. Wyniki części pisemnej matury są wyrażane w procentach i na skali centylowej. Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Forma pisemna, czas 180 minut.

5 Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach
PODSTAWA PROGRAMOWA Cele kształcenia – wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych i ocena ich treści. III. Wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów i rysunków. IV. Budowa prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk. V. Planowanie i wykonywanie prostych doświadczeń i analiza ich wyników.

6 Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach
PODSTAWA PROGRAMOWA Treści nauczania – wymagania szczegółowe III etap 1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń: 3) podaje przykłady sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych; 7) opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; IV etap poziom rozszerzony 1. Ruch punktu materialnego. Uczeń: 1) rozróżnia wielkości wektorowe od skalarnych; wykonuje działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozkładanie na składowe); 8) wyjaśnia ruch ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona;

7 Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach
PODSTAWA PROGRAMOWA przedmiotu fizyka a wymagania egzaminacyjne Matura sprawdza w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego: dla IV etapu edukacyjnego w zakresie - podstawowym - rozszerzonym dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum)

8 Zadania w arkuszu maturalnym z fizyki mają na celu sprawdzenie:
Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach Zadania w arkuszu maturalnym z fizyki mają na celu sprawdzenie: 1. znajomości i umiejętności definiowania pojęć, zrozumienie własności wielkości fizycznych oraz znajomości praw opisujących procesy i zjawiska fizyczne, 2. umiejętności przedstawiania własnymi słowami głównych tez podanego tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii, ewentualne sformułowanie w  sposób merytorycznie poprawny informacji podanej językiem potocznym, 3. umiejętności rozwiązywania postawionego problemu na podstawie informacji przedstawionych w różnej formie oraz umiejętności ich przetwarzania i analizowania, 4. umiejętności tworzenia opisowego modelu przedstawionego procesu w oparciu o wymagane, znane zjawiska fizyczne, tworzenie formuł matematycznych łączących kilka zjawisk, 5. umiejętności planowania i opisu wykonania prostych doświadczeń wymienionych w podstawie programowej oraz bezpośrednio związanych z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej, 6. umiejętności analizy wyników wraz z uwzględnieniem niepewności pomiarowych.

9 1.Zadania zamknięte Na dobieranie
Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r. 1.Zadania zamknięte Na dobieranie

10 Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach
Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r. 1.Zadania zamknięte

11 Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach
Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r. Uzupełnianie

12 1. Zadania zamknięte Prawda - Fałsz
Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r. 1. Zadania zamknięte Prawda - Fałsz

13 Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

14 Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

15 Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

16 Zadanie - Arkusz z fizyki i astronomii poziom rozszerzony, maj 2011

17 Zadanie - Arkusz z fizyki i astronomii, poziom podstawowy, maj 2012

18 1. różnorodność zadań zamkniętych;
Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r. 1. różnorodność zadań zamkniętych; 2. odejście od rozbudowanych, wielopunktowych zadań otwartych; 3. krótkie wiązki zadań, złożonych z zadań otwartych i zamkniętych 4. zadania otwarte max do 5 punktów; 5. zadania mogą odwoływać się do kilku wymagań szczegółowych w ramach jednego wymagania ogólnego; 6. zadania sprawdzające, pomijaną dotychczas, umiejętność posługiwania się informacjami pochodzącymi z analizy przedstawionych tekstów popularnonaukowych; 7. zadania będą obejmować większość głównych treści podstawy programowej (działów fizyki), proporcjonalnie do czasu przeznaczonego na ich realizację w praktyce szkolnej;

19 Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV
Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

20 Ocenianie zadań z arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.
Ocena odpowiedzi zdającego w zadaniach zależy od tego, jak istotnego postępu dokonał zdający, i w jakim stopniu pokonał zasadnicze trudności na drodze do całkowitego rozwiązania zadania bądź udzielenia w pełni poprawnej odpowiedzi. Np.

21 Ocenianie zadań z arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

22 Ocenianie zadań z arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

23 Wyposażenie arkusza na maturę od 2015 r.
Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym Wyposażenie arkusza na maturę od 2015 r. Materiałem pomocniczym jest Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin z biologii, chemii i fizyki (Karta BCF).

24 Wyposażenie arkusza na maturę od 2015 r.
Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym Wyposażenie arkusza na maturę od 2015 r.

25 Wyposażenie arkusza na maturę od 2015 r.
Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym Wyposażenie arkusza na maturę od 2015 r.

26 na poziomie rozszerzonym
Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym Wyposażenie arkusza na maturę od 2015 r.

27 na poziomie rozszerzonym
Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym Wyposażenie arkusza na maturę od 2015 r.

28 Tematy zgłoszone do dyskusji
1. Matura 2015 2. Egzaminy zewnętrzne w nowej formule 3. Jak zrealizować podstawę programową w tak krótkim czasie? 4. Realizacja zakresu rozszerzonego – jak efektywnie zaplanować pracy? 5. Jakie jest uzasadnienie stosowania (informator z fizyki i chemii) nowych, wcześniej nie wykorzystywanych form zadań maturalnych, np. wybieranie elementów odpowiedzi przy pomocy fragmentu tabeli – uczniowie dysfunkcyjni mają z tym problem, taki sposób odpowiedzi nie zachęca do kształtowania umiejętności samodzielnego opisu 6. W informatorze z fizyki podano przykłady zadań, których treść jest zdecydowanie krótsza niż schemat punktowania – czy taka forma schematu będzie obowiązywać na egzaminie maturalnym 2015? 7. Wykorzystanie własności funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zagadnień fizycznych, zastosowanie funkcji wykładniczych do opisu zjawisk fizycznych.

29 Ramowe plany nauczania

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google