Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wrocław, 5 listopada 2013 r. Jolanta Kozielewska OKE Wrocław Matura z fizyki od 2015 ciągłość i zmiana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wrocław, 5 listopada 2013 r. Jolanta Kozielewska OKE Wrocław Matura z fizyki od 2015 ciągłość i zmiana."— Zapis prezentacji:

1 1 Wrocław, 5 listopada 2013 r. Jolanta Kozielewska OKE Wrocław Matura z fizyki od 2015 ciągłość i zmiana

2 2 Podstawowe dokumenty Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz sposobu przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.), w tym w szczególności w rozporządzeniu z 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym powyższe rozporządzenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 520) Zasady przeprowadzania egzaminu Zakres wiadomości i umiejętności Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół( Dz.U.z 30 sierpnia 2012 r., poz.977)

3 3 Opis egzaminu Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014 / 2015 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE

4 4 Fizyka jest jednym z przedmiotów dodatkowych, który może być zdawany wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu z fizyki może przystąpić absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym. Wyniki części pisemnej matury są wyrażane w procentach i na skali centylowej. Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Forma pisemna, czas 180 minut. Matura od 2015 ZMIANY

5 5 Cele kształcenia – wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych i ocena ich treści. III. Wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów i rysunków. IV. Budowa prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk. V. Planowanie i wykonywanie prostych doświadczeń i analiza ich wyników. PODSTAWA PROGRAMOWA

6 6 Treści nauczania – wymagania szczegółowe III etap 1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń: 3) podaje przykłady sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych; 7) opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; IV etap poziom rozszerzony 1. Ruch punktu materialnego. Uczeń: 1) rozróżnia wielkości wektorowe od skalarnych; wykonuje działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozkładanie na składowe); 8) wyjaśnia ruch ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; PODSTAWA PROGRAMOWA

7 7 Matura sprawdza w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego: dla IV etapu edukacyjnego w zakresie - podstawowym - rozszerzonym dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum) PODSTAWA PROGRAMOWA przedmiotu fizyka a wymagania egzaminacyjne

8 8 1. znajomości i umiejętności definiowania pojęć, zrozumienie własności wielkości fizycznych oraz znajomości praw opisujących procesy i zjawiska fizyczne, 2. umiejętności przedstawiania własnymi słowami głównych tez podanego tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii, ewentualne sformułowanie w sposób merytorycznie poprawny informacji podanej językiem potocznym, 3. umiejętności rozwiązywania postawionego problemu na podstawie informacji przedstawionych w różnej formie oraz umiejętności ich przetwarzania i analizowania, 4. umiejętności tworzenia opisowego modelu przedstawionego procesu w oparciu o wymagane, znane zjawiska fizyczne, tworzenie formuł matematycznych łączących kilka zjawisk, 5. umiejętności planowania i opisu wykonania prostych doświadczeń wymienionych w podstawie programowej oraz bezpośrednio związanych z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej, 6. umiejętności analizy wyników wraz z uwzględnieniem niepewności pomiarowych. Zadania w arkuszu maturalnym z fizyki mają na celu sprawdzenie:

9 9 1.Zadania zamknięte Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r. Na dobieranie

10 10 1.Zadania zamknięte Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

11 11 Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r. Uzupełnianie

12 12 1. Zadania zamknięte Prawda - Fałsz Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

13 13 Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

14 14 Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

15 15 Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

16 16 Zadanie - Arkusz z fizyki i astronomii poziom rozszerzony, maj 2011

17 17 Zadanie - Arkusz z fizyki i astronomii, poziom podstawowy, maj 2012

18 18 1. różnorodność zadań zamkniętych; 2. odejście od rozbudowanych, wielopunktowych zadań otwartych; 3. krótkie wiązki zadań, złożonych z zadań otwartych i zamkniętych 4. zadania otwarte max do 5 punktów; 5. zadania mogą odwoływać się do kilku wymagań szczegółowych w ramach jednego wymagania ogólnego; 6. zadania sprawdzające, pomijaną dotychczas, umiejętność posługiwania się informacjami pochodzącymi z analizy przedstawionych tekstów popularnonaukowych; 7. zadania będą obejmować większość głównych treści podstawy programowej (działów fizyki), proporcjonalnie do czasu przeznaczonego na ich realizację w praktyce szkolnej; Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

19 19 Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r. Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym

20 20 Ocena odpowiedzi zdającego w zadaniach zależy od tego, jak istotnego postępu dokonał zdający, i w jakim stopniu pokonał zasadnicze trudności na drodze do całkowitego rozwiązania zadania bądź udzielenia w pełni poprawnej odpowiedzi. Np. Ocenianie zadań z arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

21 21 Ocenianie zadań z arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

22 22 Ocenianie zadań z arkusza egzaminacyjnego proponowanego na maturę z fizyki w 2015 r.

23 23 Wyposażenie arkusza na maturę od 2015 r. Materiałem pomocniczym jest Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin z biologii, chemii i fizyki (Karta BCF). Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym

24 24 Wyposażenie arkusza na maturę od 2015 r. Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym

25 25 Wyposażenie arkusza na maturę od 2015 r. Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym

26 26 Wyposażenie arkusza na maturę od 2015 r. Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym

27 27 Wyposażenie arkusza na maturę od 2015 r. Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym

28 28 1. Matura 2015 2. Egzaminy zewnętrzne w nowej formule 3. Jak zrealizować podstawę programową w tak krótkim czasie? 4. Realizacja zakresu rozszerzonego – jak efektywnie zaplanować pracy? 5. Jakie jest uzasadnienie stosowania (informator z fizyki i chemii) nowych, wcześniej nie wykorzystywanych form zadań maturalnych, np. wybieranie elementów odpowiedzi przy pomocy fragmentu tabeli – uczniowie dysfunkcyjni mają z tym problem, taki sposób odpowiedzi nie zachęca do kształtowania umiejętności samodzielnego opisu 6. W informatorze z fizyki podano przykłady zadań, których treść jest zdecydowanie krótsza niż schemat punktowania – czy taka forma schematu będzie obowiązywać na egzaminie maturalnym 2015? 7. Wykorzystanie własności funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zagadnień fizycznych, zastosowanie funkcji wykładniczych do opisu zjawisk fizycznych. Tematy zgłoszone do dyskusji

29 29 Ramowe plany nauczania

30 30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 Wrocław, 5 listopada 2013 r. Jolanta Kozielewska OKE Wrocław Matura z fizyki od 2015 ciągłość i zmiana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google