Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Informacja o wynikach sprawdzianu w klasie VI OKE w Krakowie 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Informacja o wynikach sprawdzianu w klasie VI OKE w Krakowie 2007."— Zapis prezentacji:

1 1 Informacja o wynikach sprawdzianu w klasie VI OKE w Krakowie 2007

2 2 Informacja o wynikach Co sprawdzaliśmy na sprawdzianie Co sprawdzaliśmy na sprawdzianie Wyniki sprawdzianu w okręgu OKE Wyniki sprawdzianu w okręgu OKE

3 3 Liczba szkół w 2007 r. Liczba uczniów Ogółem W % ZwolnieniLaureaci lubelskie98829, ,56944 małopolskie138140, , podkarpackie103830, ,09569 ogółem Podstawowe dane statystyczne

4 4 Statystyki

5 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% lubelskiemałopolskiepodkarpackie Szkoły według lokalizacji (2007) rok) miasto wieś

6 6 Liczba uczniów według typów arkuszy A1 – (98,4%) A4 – 72 (0,08%) A5 – 53 (0,06%) A6 – 8 (0,01%) A7 – 134 (0,2%) A8 – 1257 (1,3%) 0,14 %

7 7 Liczba punktów do uzyskania za każdy ze sprawdzanych standardów Numery zadań w teście Czytanie 1025% 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 16 Pisanie % Rozumowanie 820% 10, 11, 12, 14, 17, 21/I, 22/I,II Korzystanie z informacji 410% 5, 23, 24 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 820% 15, 18, 19, 20, 21/II, III, 22/II, IV Koncepcja sprawdzianu 2007 zapisana w planie testu

8 8

9 9 Czytanie Pod pojęciem czytanie rozumie się nie tylko czytanie tekstów literackich takich jak powieści, opowiadania, wiersze, czy tekstów o charakterze użytkowym i publicystycznych, ale także umiejętność odczytywania informacji z map, wykresów, planów, schematów, rysunków. Czytanie to również świadomy odbiór dzieł z innych niż literatura dziedzin sztuki, choćby sztuki malarskiej, fotograficznej, filmowej, teatralnej, architektury. Odczytując różne teksty, uczeń powinien wybierać potrzebne informacje i odpowiadać na zadane pytania.

10 10 W szkole

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16 Pisanie Pod pojęciem pisanie rozumie się umiejętność sformułowania i zapisania wypowiedzi ze świadomością celu. Uczeń powinien posłużyć się odpowiednim słownictwem, wykazać się umiejętnością redagowania różnych form wypowiedzi. Treść pisemnych wypowiedzi winna stanowić logiczną i zamkniętą całość, w której uczeń operuje poprawnie zbudowanymi zdaniami, bogatym słownictwem, przestrzega norm ortograficznych i interpunkcyjnych. Uczeń powinien dbać również o estetykę zapisu. Pod hasłem pisanie kryje się także umiejętność przenoszenia danych zawartych w tabeli na oś liczbową lub układ współrzędnych oraz sporządzania na tej podstawie diagramu lub innego rysunku.

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 Rozumowanie Pojęcie rozumowanie obejmuje szereg grup umiejętności: sytuowanie wydarzeń w czasie i przestrzeni, określanie przyczyn i skutków wydarzeń i zjawisk, podawanie przykładów i opisywanie osiągnięć człowieka, formułowanie i uzasadnianie własnych opinii.

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29 Korzystanie z informacji Pod pojęciem korzystanie z informacji rozumie się wskazywanie źródeł informacji i posługiwanie się nimi. Uczeń powinien umieć odnaleźć niezbędne mu informacje w odpowiednich źródłach, przeanalizować je i wybrać spośród nich te, które są potrzebne i wartościowe.

30 30

31 31

32 32 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Pojęcie wykorzystywanie wiedzy w praktyce obejmuje szereg grup umiejętności: używanie słownictwa do opisania tego, co dzieje się w najbliższym otoczeniu ucznia, wybranie przyrządów pomocnych w obserwacji otaczającego świata, zapisywanie wyników obserwacji oraz wniosków, wykonywanie obliczeń związanych z pieniędzmi, czasem, długością, powierzchnią, objętością, wagą lub temperaturą. wykorzystywanie do rozwiązania problemów własności liczb, figur, zjawisk, obiektów przyrodniczych, środowiska.

33 33 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce W kolejnych trzech grupach umiejętności uczeń powinien: znać zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznawać oznakowania substancji szkodliwych i niebezpiecznych, bezpiecznie i sprawnie korzystać z urządzeń technicznych na podstawie przeczytanej instrukcji obsługi, znać zasady bezpiecznego zachowania się w domu, w szkole, na drodze, w środowisku przyrodniczym, dbać o zdrowie i unikać zagrożeń.

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40 Osiągnięcia uczniów 67,5% Suma punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę punktów możliwą do uzyskania przez nich x 100 Średnia punktów 27,01 Suma punktów uzyskana przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę uczniów Miary tendencji centralnej Modalna 35 Najczęstszy wynik Mediana 28 Wynik środkowego ucznia rozkładu uporządkowanego malejąco (50% uczniów ma wynik niższy) Wyniki sprawdzianu 2007

41

42 42

43 43 Wyniki sprawdzianu 2007 dla OKE StandardyŚrednia pkt.Osiągnięcia Czytanie 8,0980,80% Pisanie 6,7567,45% Rozumowanie 4,9461,80% Korzystanie z informacji 2,6365,85% Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 4,6458,03% Cały test 27,0567,63% Średni wynik 27,05 – na 40 możliwych punktów

44 44 Osiągnięcia uczniów według sprawdzanych umiejętności w 2007 roku

45 45 OgółemCzytaniePisanieRozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce lubelskie 67% 80%67%60%67%56% małopolskie 69% 82%68%63%66%60% Podkarpackie 67% 80%67%62%65%58% OKE 67,6%80,9%67,5%61,8%65,9%58,0% Polska 66,4%80,0%64,6%60,9%66,1%57,2% Osiągnięcia uczniów według standardów

46 46 Osiągnięcia uczniów według lokalizacji szkół Poziom zadowalający Poziom konieczny

47 47 Osiągnięcia uczniów według województw

48 48 Osiągnięcia uczniów według zadań egzaminacyjnych Zadania zamknięte 1-20, zadania otwarte 21-26

49 49 Procent punktów uzyskanych przez uczniów sposobu udzielania odpowiedzi

50 50 ZadanieStandardSprawdzana umiejętnośćOsiągnięcia Maksymalna liczba punktów 21Rozumowanie Ustalanie sposobu rozwiązania zadania i analizowanie otrzymanych wyników. Ustala sposób obliczenia łącznego czasu trwania zdarzeń. 44%1 23 Korzystanie z informacji Posługiwanie się źródłem informacji. Wykorzystuje znajomość układu haseł w encyklopedii do wskazania odpowiednich tomów. 46%2 10Rozumowanie Umieszczanie dat w przedziałach czasowych i posługiwanie się kategoriami czasu w celu porządkowania wydarzeń. 53%1 18 Wykorzystywa nie wiedzy w praktyce Wykonywanie obliczeń dotyczących długości, korzystając z pomiaru w krokach. 53%2 Najtrudniejsze zadania: 21, 23, 10 i 18

51 51 Sprawdzane umiejętności Osiągnięcia uczniów ChłopcyDziewczęta Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy w praktyce Ogółem57,458,7

52 52 Osiągnięcia uczniów według sprawdzanych umiejętności

53 53 Stopień skali (Stanin) W % Opis dydaktyczny skali 14najniższy 27 bardzo niski 312niski 417 niżej średni 520średni 617 wyżej średni 712wysoki 87 bardzo wysoki 94najwyższy Normalizacja wyników w skali standardowej dziewiątki

54 54 Wyniki uczniów w skali znormalizowanej Stanin w % do 11 0 do 9 0 do 13 0 do 10 0 do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do 40

55 55 31 i > punktów, czyli co najmniej 70% punktów w pięciu standardach, uzyskało na sprawdzianie 40% uczniów

56 56 Tabela 15. Łatwość sprawdzanych umiejętności a wynik ucznia w skali standardowej dziewiątki Stopień skali (Stanin)/ procent populacji Przedziały punktowe CzytaniePisanieRozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzysty- wanie wiedzy w praktyce Średnia łatwość dla grup uczniów 1 (4%)0 do (7%)12 do (12%)16 do (17%)21 do (20%)26 do (17%)31 do (12%)34 do (7%)36 do (4%)38 do W procentach punktów

57 57 Wyniki szkół w skali znormalizowanej Stanin ,2 do 20,8 4,0 do 19,1 11,0 do 23,7 2,0 do 19,6 7,7 do 23,1 7,5 do 24,2 2 20,9 do 22,6 19,2 do 20,9 23,8 do 25,6 19,7 do 21,4 23,2 do 24,9 24,3 do 26,0 3 22,7 do 24,1 21,0 do 22,6 25,7 do 27,0 21,5 do 22,9 25,0 do 26,3 26,1 do 27,4 4 24,2 do 25,4 22,7 do 24,1 27,1 do 28,4 23,00 do 24,3 26,4 do 27,6 27,5 do 28,7 5 25,5 do 26,8 24,2 do 25,7 28,5 do 29,7 24,3 do 25,7 27,7 do 28,9 28,8 do 30,0 6 26,9 do 28,2 25,8 do 27,3 29,8 do 31,0 25,8 do 27,2 29,0 do 30,1 30,1 do 31,3 7 28,3 do 29,7 27,4 do 29,0 31,4 do 32,3 27,3 do 28,9 30,2 do 31,3 31,4 do 32,8 8 29,8 do 31,7 29,1 do 31,3 32,4 do 33,8 29,0 do 31,2 31,4 do 32,8 32,9 do 34,6 9 31,8 do 39,5 31,4 do 39,0 33,9 do 39,2 31,3 do 39,5 32,9 do 39,0 34,7 do 39,5

58 58 Stopień w skali standardowej dziewiątki CzytaniePisanieRozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywa- nie wiedzy w praktyce Określenie dla szkół 1 (4%) Szkoły szczególnej troski 2 (7%) Stanin 3 (12%) Szkoły na dorobku 4 (17%) (20%) (17%) (12%) (7%) Szkoły wiodące 9 (4%) Szkoły na medal Różnica Stanin %37%44%32%46% Osiągnięcia uczniów w szkołach w procentach według sprawdzanych umiejętności i wyników szkoły w skali standardowej dziewiątki

59 59 Terytorialne zróżnicowanie wyników Sprawdzianu według powiatów

60 60 Obserwatorzy sprawdzianu w szkołach

61 61 Liczba szkół Liczba szkół, w których byli obserwatorzy Procent szkół objętych obserwacją lubelskie małopolskie podkarpackie ogółem Obserwatorzy sprawdzianu w 2007 roku

62 62 Obserwacją objęto 1/5 szkół W 4 powiatach m. Rzeszów, sanocki, bieszczadzki, gorlicki żadna ze szkół nie została objęta obserwacją W 1 powiecie m. Tarnobrzegu obserwacją objęto wszystkie szkoły

63 63 Na podstawie analizy dostarczonych Arkuszy obserwacji należy zauważyć, że na ogół sprawdzian przebiegał w szkołach poprawnie, czyli zgodnie z procedurami. W 47 szkołach trzech województw na 785, w których byli obserwatorzy stwierdzono naruszenie procedur egzaminacyjnych (0,5% szkół, objętych obserwacją). W 10 szkołach naruszenie dotyczyło więcej niż jednej procedury.

64 64 Do najczęściej stwierdzonych nieprawidłowości w szkołach należy zaliczyć: Zespoły nadzorujące składają się wyłącznie z nauczycieli macierzystej szkoły. Zespół nadzorujący nie był w regulaminowym składzie (liczba). Rozpakowanie paczki z arkuszami nie nastąpiło w obecności uczniów. Rozpakowanie arkuszy nie nastąpiło w obecności członków zespołów nadzorujących. Zespół nadzorujący nie przeniósł kodów uczniów na matryce znaków na karcie odpowiedzi. Na stolikach nie było kartek z danymi ucznia (uniemożliwia to sprawdzenie poprawności danych wpisanych przez ucznia po sprawdzianie). W czasie pracy uczniów zespół nadzorujący prowadził rozmowy miedzy sobą. Uczniowie nie zachowywali ciszy do końca pracy. Zespół nadzorujący nie sporządził protokołu na sali. Zespół nadzorujący nie zapakował prac do kopert na sali. Zespół nadzorujący nie nakleił kodów na prace uczniów. Po zakończeniu pracy uczniowie nie pozostawiali prac na stolikach.

65 65

66 66 Standardy Szkoły niepubliczne Szkoły publiczne Ogółem Liczba uczniów Średnia Liczba uczniów Średnia Liczba uczniów Średnia w% Czytanie 88,4180,8080,86 Pisanie 79,4767,3767,45 Rozumowanie 77,2561,6961,80 Korzystanie z informacji 76,0665,7865,85 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 74,0457,9258,03 Ogółem 66279, , ,63 0,7%99,3100%

67 67

68 68 OKE w Krakowie Wydział Badań i Analiz Opracowanie: dr Maria Krystyna Szmigel Wszelkie pytania proszę kierować pod numer (12) ; (12)


Pobierz ppt "1 Informacja o wynikach sprawdzianu w klasie VI OKE w Krakowie 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google