Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość podatkowa wykład 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość podatkowa wykład 1"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość podatkowa wykład 1
Dr Krzysztof Jonas

2 Uproszczone formy opodatkowania.
Karta podatkowa. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów.

3 Karta podatkowa. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. nr 144 poz. 930 z 1998 r. ze zm. Warunki opodatkowania: Złożenie wniosku – PIT 16 Prowadzenie działalności w zakresie wymienionym w załącznikach do ustawy Nie korzystanie z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na umowę o pracę oraz usług innych podmiotów z wyjątkiem usług specjalistycznych.

4 Karta podatkowa. 4. Nieprowadzenie innej pozarolniczej działalności gospodarczej (są wyjątki m.in. najem, dzierżawa) 5. Współmałżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie 6. Nieprodukowanie wyrobów opodatkowanych akcyzą. 7. Zgłoszona działalność nie jest prowadzona poza RP.

5 Karta podatkowa. Cechy charakterystyczne opodatkowania kartą podatkową: Ściśle określony rodzaj czynności, które wolno wykonywać w ramach prowadzonej działalności Np. gręplarstwo to „usługowe zgrzeblenie różnych surowców włókienniczych, w szczególności wełny. Gręplowanie różnych materiałów i odpadów produkcyjnych pochodzenia włókienniczego.” Określona ilość pracowników jaką wolno zatrudnić do wykonywania działalności.

6 Karta podatkowa. I tak np. przy gręplarstwie wolno zatrudnić maksymalnie 2 osoby, do limitu nie wlicza się współmałżonka oraz niepełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie wlicza się do limitu pracowników również: osób zatrudnionych w celu nauki zawodu, 4 bezrobotnych skierowanych do odbywania stażu 3 bezrobotnych lub absolwentów zarejestrowanych min. 6 miesięcy Pracowników zatrudnionych do sprzedaży wyrobów, utrzymania czystości w zakładzie, prowadzenia kasy, itp. Pod warunkiem pisemnego określenia zakresu czynności.

7 Karta podatkowa. Stały podatek, którego kwota ustalana jest w drodze decyzji naczelnika U.S. Wniosek o zastosowanie tej formy opodatkowania składa do urzędu właściwego wg miejsca położenia zakładu, siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności (nowy podmiot) lub przed 20 stycznia (podmiot już istniejący na innej formie opodatkowania)

8 Karta podatkowa. Decyzja ustalająca wysokość podatku wydawana jest na każdy rok odrębnie. Podatnik może zrzec się opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji. Musi wówczas wybrać jedną z pozostałych form opodatkowania. Wysokość stawki podatku zależna jest w większości przypadków od ilości zatrudnianych pracowników oraz wielkości miejscowości w której działalność jest prowadzona.

9 Karta podatkowa. (dane na 2013)
Lp Zakres działalności Oznaczenie stawek Miejscowość do 5.000 Miejscowość od do Miejscowość pow 1. gręplarstwo 119 139 160 1 322 362 401 2 423 482 525

10 Karta podatkowa. Lp Usługi w zakresie handlu detalicznego
Oznaczenie stawek Do mieszkańców 1 Kwiatami Od 500 do 678 Od 551 do 874 2 Od 678 do 1107

11 Karta podatkowa. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi.
Liczba godzin w m-cu Stawka podatku Do 48 godzin 1,60 zł za godzinę Powyżej 48 do 96 godzin 76,80 zł + 3,20 za każdą godzinę ponad 48 Powyżej 96 godzin 230,40 zł

12 Karta podatkowa. Stawka karty może ulegać obniżeniu:
- o 20% jeśli podatnik ukończył do danego roku 60 lat życia lub jest osobą niepełnosprawną (lekki stopień) jeśli nie zatrudnia pracowników - o 10% na każdego zatrudnionego niepełnosprawnego (lekki stopień) - o 50% na wniosek podatnika w drodze decyzji U.S.

13 Karta podatkowa. - o 80% jeśli podatnik jest równocześnie zatrudniony na umowę o pracę na pełny etat, wykonuje usługi i nie zatrudnia pracowników. Stawka karty może ulegać podwyższeniu. - W razie zatrudniania pełnoletnich członków rodziny – stawka rośnie od 40% do 10% zależnie od ilości pracowników - w razie rozwiązania umowy o pracę z zatrudnionymi bezrobotnymi lub absolwentami przed upływem 3 miesięcy od zawarcia umowy o pracę – stawkę podwyższa się o 50% do czasu upływu 3 miesięcy

14 Karta podatkowa. Przerwy w działalności.
Jeśli przerwa trwa nieprzerwanie 10 dni i podatnik zawiadomi U.S. max. w dniu rozpoczęcia przerwy to stawkę karty obniża się o 1/30 stawki za każdy dzień przerwy. W przypadku choroby – zawiadomienie składa się w 1 dniu po zwolnieniu. (nie ma wymogu 10 dni przerwy). Podobnie postępuje się w przypadku rozpoczęcia i zakończenia działalności.

15 Karta podatkowa. Odliczenia od podatku.
Od stawki karty można odliczyć TYLKO składkę zdrowotną w wymiarze 7,75% podstawy wymiaru składki. Płatność podatku. Karta podatkowa jest płatna do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni za wyjątkiem grudnia, który jest płatny do 28 grudnia. Karta podatkowa jest dochodem budżetu gminy.

16 Karta podatkowa. Obowiązki podatnika.
W przypadku zatrudniania pracowników – prowadzenie ewidencji zatrudnienia wraz z indywidualnymi kartami przychodów i przechowywanie ich w miejscu prowadzenia działalności Wystawianie na żądanie klienta rachunków lub faktur i przechowywanie ich przez 5 lat licząc od końca roku w którym je wystawiono.

17 Karta podatkowa. Powiadamianie U.S. o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na stawkę podatku lub zastosowanie tej formy opodatkowania. Złożenie po zakończonym roku podatkowym deklaracji o wysokości zapłaconej i odliczonej składki zdrowotnej - PIT 16A. W przypadku pozostawania w nowym roku na tej samej formie opodatkowania opłacanie podatku w ubiegłorocznej wysokości do momentu otrzymania nowej decyzji.

18 Karta podatkowa. W przypadku:
Podania we wniosku PIT 16 danych niezgodnych ze stanem faktycznym Nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji zatrudnienia Nie powiadomienia U.S. o zmianach mogących mieć wpływ na opodatkowanie lub wysokość stawki Wystawiania rachunków lub faktur niezgodnie ze stanem faktycznym U.S. stwierdza wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

19 Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. nr 144 poz. 930 z 1998 r. ze zm. Podatek ten dotyczy osób duchownych osiągających przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskimi.

20 Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych
Przepisy prawne są skonstruowane w odniesieniu do Kościoła Rzymsko Katolickiego. Stawka podatku ustalana jest w drodze decyzji U.S. za każdy rok odrębnie. Jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców osoba duchowna ma obowiązek dołączyć do wniosku o opodatkowanie oświadczenie o liczbie wyznawców.

21 Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych
Stawki podatku są określone dla proboszczów i wikariuszy – w odniesieniu do innych wyznań stosuje się te stawki odpowiednio do osób sprawujących porównywalne funkcje. Podatek jest opłacany kwartalnie w terminie do 20 następnego miesiąca po upływie kwartału z wyjątkiem 4 kwartału, który jest płatny do 28 grudnia. Podatek jest dochodem Budżetu Państwa.

22 Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych
Stawka podatku dla proboszczów zależy od liczby mieszkańców danej parafii. Stawka podatku dla wikariuszy zależy od liczby mieszkańców parafii i wielkości miejscowości w której parafia się znajduje. Osoby duchowne mogą zrzec się tego opodatkowania do dnia 20 stycznia, do dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania funkcji duszpasterskich lub do 14 dni od dnia otrzymania decyzji od U.S. Wówczas są zobowiązane do założenia p.k.p.i.r. i opodatkowania na zasadach ogólnych.

23 Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych
Przykład. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów. (fragment) Parafia o liczbie mieszkańców Stawka w zł Od Do - 1.000 416 2.000 473 3.000 509 20.000 1.488

24 Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych
Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy. (fragment) Parafia o liczbie mieszkańców Siedziba parafii w miejscowości o liczbie mieszkańców od do Do 5.000 Od do Powyżej 1.000 126 262 377 3.000 396 5.000 419 436 10.000 471 482

25 Ryczałt. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych . Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. nr 144 poz. 930 z 1998 r. ze zm.

26 Ryczałt. Podatnik może opłacać ryczałt jeśli:
W roku poprzednim uzyskał przychody z działalności (sam lub w spółce) niższe niż równowartość euro (limit na 2014r zł) Kurs euro 1 euro = 4,223 zł Rozpoczyna działalność – bez względu na wysokość przychodów w 1 roku Nie korzysta z okresowych zwolnień z podatku dochodowego przyznanych na podstawie odrębnych przepisów

27 Ryczałt. Nie osiąga przychodów z prowadzenia apteki, lombardu, kantoru czy wolnego zawodu innego niż wymieniony w art. 4 ust.1 pkt 11 Nie świadczy usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy Nie prowadzi handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych Nie wytwarza wyrobów opodatkowanych akcyzą (wyjątek: wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii)

28 Ryczałt. Nie dokonał zmiany działalności z samodzielnej na spółkę z małżonkiem lub odwrotnie lub z działalności wykonywanej przez 1 z małżonków na działalność wykonywaną przez 2 jeśli przed zmianą opłacano podatek dochodowy na zasadach ogólnych W roku podatkowym lub poprzednim nie wykonywał w ramach umowy o pracę czynności wchodzących w zakres działalności

29 Ryczałt. Stawki ryczałtu: 20 % - wolne zawody
17 % - usługi wg art. 12 ust. 1 pkt 2 8,5 % - usługi, gastronomia w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu ponad 1,5%, wytwarzanie wyrobów z materiału powierzonego, prowizja komisanta, kolportera 5,5 % - produkcja, budownictwo, transport o ładowności pow. 2 ton

30 Ryczałt. 3 % - handel, gastronomia, sprzedaż środków trwałych i WNiP oraz wyposażenia 10 % - stawka szczególna stosowana tylko do sprzedaży praw majątkowych i nieruchomości

31 Ryczałt. Ewidencja przychodów.
Obowiązek założenia ewidencji powstaje w momencie uzyskania przychodu. Ewidencję, faktury na sprzedaż oraz dowody zakupu surowców i towarów należy przechowywać w miejscu prowadzenia działalności, siedzibie lub biurze podatkowym. Dodatkowo należy prowadzić również wykaz środków trwałych i WNiP oraz ewidencję wyposażenia i ewidencję zatrudnienia.

32 Ryczałt. Jeśli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami ewidencje należy prowadzić w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przeciwnym razie stawka karna wynosi 8,5% od całości przychodu lub 17% czy 20% w przypadku uzyskiwania przychodów opodatkowanych tymi stawkami.

33 Ryczałt. Jeśli podatnik zaprzestanie prowadzenia ewidencji lub nie można jej uznać za dowód w postępowania podatkowym U.S. ustala przychód w drodze oszacowania. Stawka ryczałtu wynosi wówczas 5x stawki ryczałtu max. 75% podatku.

34 Ryczałt. Ryczałt opłacany jest miesięcznie do 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątkiem jest grudzień płatny do 31 stycznia roku następnego. Podatnik, którego przychody nie przekroczyły w roku poprzednim euro ( zł) może wybrać formę opłacania podatku kwartalnie. Wówczas podatek jest płatny do 20 następnego miesiąca po upływie kwartału. Deklarację takiego wyboru należy złożyć do 20 stycznia.

35 Ryczałt. Od przychodu i od podatku przysługują wszelkie odliczenia określone uopdoof Po zakończonym roku podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie PIT 28 wraz z załącznikami do 31 stycznia. Jeżeli podatnik z jakiegoś powodu utraci prawo do ryczałtu ma obowiązek od dnia utraty przejść na p.k.p.i.r. i opłacać podatek na zasadach ogólnych.

36 Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz. U. nr 152 poz ze zm.

37 P.k.p.i.r. Podatkową księgę prowadzą: Osoby fizyczne
Spółki cywilne i jawne osób fizycznych Spółki partnerskie Osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia zawartych na podstawie odrębnych umów Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeśli zgłosiły zamiar prowadzenia ksiąg Osoby duchowne, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku

38 p.k.p.i.r. Podatnicy prowadzący księgę mają obowiązek prowadzić szereg ewidencji dodatkowych w zależności od potrzeb, np.: Ewidencję środków trwałych i WNiP Ewidencję wyposażenia Ewidencję zatrudnienia i karty przychodów Ewidencję kupna i sprzedaży walut Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT Ewidencja sprzedaży Ewidencja przebiegu pojazdu

39 p.k.p.i.r. Podatnik ma obowiązek powiadomienia U.S. o założeniu księgi do 20 stycznia lub w dniu rozpoczęcia działalności. Powierzenie księgi biuru podatkowemu wymaga powiadomienia U.S. w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z biurem. W szczególnych przypadkach U.S. może zwolnić podatnika z prowadzenia księgi całkowicie lub częściowo.

40 p.k.p.i.r. Podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i niewadliwie. Niewadliwość – zgodność z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do niego Rzetelność – zgodność z rzeczywistością Przepisy rozporządzenia określają sytuacje szczególne w których księga jest uznawana za rzetelną pomimo błędów i tak: niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5% przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub wykazanego w roku podatkowym do dnia stwierdzenia błędów, lub

41 P.k.p. i r. brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie księgi, lub błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny, lub podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli, lub błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody księgowe odpowiadające warunkom określonym w rozporządzeniu

42 p.k.p.i.r. Zapisy w księdze mają być dokonywane w języku polskim i walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały. Podstawą zapisów są dowody księgowe, czyli: Faktury VAT (w tym korygujące i inne) Dokumenty celne Inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji i jej przebieg zawierające: Wiarygodne określenie stron Datę wystawienia dowodu i datę operacji Przedmiot, ilość i wartość operacji Podpisy osób uprawnionych

43 p.k.p.i.r. Do innych dowodów księgowych należą:
Dzienne zestawienie dowodów Noty księgowe Dowody przesunięć Dowody opłat pocztowych i bankowych Inne Na udokumentowanie niektórych kosztów dowodem księgowym może być również dowód wewnętrzny wystawiony przez podmiot dokonujący zakupu.

44 p.k.p.i.r. Dowód wewnętrzny może dotyczyć np.:
Zakupu bezpośrednio od producenta krajowego lub hodowcy produktów roślinnych lub zwierzęcych Zakupu od ludności roślin zielarskich i ziół dziko rosnących, jagód, owoców leśnych i grzybów Wartości produktów roślinnych lub zwierzęcych z własnej hodowli lub uprawy Zakupu materiałów pomocniczych w jednostkach handlu detalicznego Zakupu od ludności odpadów poużytkowych

45 p.k.p.i.r. Sposób prowadzenia księgi.
Zakup materiałów podstawowych i towarów – wpisany do księgi niezwłocznie po zakupie, przed przekazaniem do sprzedaży, produkcji czy magazynu. Pozostałe wydatki – raz dziennie po zakończeniu dnia Przychody – raz dziennie po zakończeniu dnia Istnieją liczne wyjątki od tych reguł.

46 p.k.p.i.r. Podatnicy prowadzący księgę mają obowiązek sporządzić i wpisać do księgi spis z natury: towarów handlowych materiałów podstawowych i pomocniczych, półproduktów i produktów w toku, Wyrobów gotowych, Odpadów, Wyposażenia (tylko przy likwidacji), na dzień 1 stycznia każdego roku, a także przy zmianie wspólnika, zmianie udziałów czy likwidacji działalności

47 p.k.p.i.r. Formuła obliczania dochodu.
Uproszczona: przychody – koszty = dochód Pełna: Koszty uzyskania przychodów: Spis z natury na początek okresu +wydatki na zakup materiałów i towarów +wydatki pozostałe - spis z natury na koniec okresu Przychody – koszty uzyskania przychodów = dochód


Pobierz ppt "Rachunkowość podatkowa wykład 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google