Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak po raz pierwszy zalogować się do nowej witryny systemu UONET+?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak po raz pierwszy zalogować się do nowej witryny systemu UONET+?"— Zapis prezentacji:

1 Jak po raz pierwszy zalogować się do nowej witryny systemu UONET+?
Dostęp do witryny systemu UONET+ mają tylko zarejestrowani w bazie użytkownicy. Loginem użytkownika jest jego adres e‐mail, natomiast hasło dostępu użytkownik tworzy podczas pierwszego logowania do witryny systemu. Po utworzeniu hasła dostępu konieczne jest ponowne uruchomienie witryny systemu i zalogowanie się. Po zalogowaniu użytkownik kierowany jest na jego stronę startową, która zawiera komplet informacji dedykowanych dla niego. Ze strony startowej użytkownik może uruchamiać moduły, do których ma dostęp.

2 Tworzenie hasła dostępu do witryny UONET+
1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych, wprowadź adres witryny UONET+ Twojej szkoły i naciśnij klawisz Enter uonetplus.vulcan.net.pl/zory 2. Na wyświetlonej stronie startowej witryny kliknij przycisk Zaloguj się. 3. W oknie Logowanie w polu Nazwa Użytkownika wprowadź swój adres e‐mail, a następnie kliknij odsyłacz Przywracanie dostępu

3 Pierwsze logowanie oraz przywracanie dostępu (dla osób które już korzystały z dziennika)

4 W oknie Przywracanie dostępu dokonaj autoryzacji operacji poprzez przepisanie tekstu z obrazka. Jeśli tekst jest nieczytelny, wygeneruj następny klikając przycisk . Następnie w polu Adres wprowadź swój i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

5 Odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij odsyłacz do strony, na której możliwe będzie wprowadzenie hasła dostępu.

6 Na stronie Przywracanie hasła użytkownika dokonaj ponownie autoryzacji operacji, wprowadź hasło
w polach Nowe hasło i Powtórz nowe hasło i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.

7 Uruchamianie witryny systemu UONET+ po utworzeniu hasła dostępu
1. Przejdź do strony startowej witryny UONET+ kliknij przycisk Zaloguj się. 2. W oknie Logowanie wprowadź adres swój adres e‐mail i utworzone podczas pierwszego logowania hasło dostępu i kliknij przycisk Zaloguj się.

8 Zapraszamy na konsultacje rodziców nt: Pomoc w uruchomieniu dziennika elektronicznego - witryny dla rodziców środa - 1 października od godz

9 List Minister Edukacji Narodowej
1. Uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie podręcznik „Nasz Elementarz”, podręcznik lub inny materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej. 2. Uczniowie niewidomi, słabowidzący, mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, otrzymają adaptacje Naszego Elementarza opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN. 3. Rodzice pierwszoklasistów mogą wyrazić opinię o zestawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli. 4. Uczniowie w klasach I-III szkoły podstawowej mają prawo do swobodnej organizacji zajęć; lekcje nie muszą trwać 45 minut. 5. Uczeń ma prawo do nauki we własnym tempie. Wymagania edukacyjne określone w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej dotyczą ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej (likwidacja wymagań na zakończenie klasy pierwszej). 6. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mają prawo do prac domowych dostosowanych do ich możliwości. Rodzice uczniów mają możliwość współpracy z nauczycielem w tym zakresie.

10 7. Uczniowie mają zagwarantowaną w ustawie możliwość odrabiania pracy domowej podczas pobytu w świetlicy oraz korzystania z zajęć dostosowanych do ich zainteresowań. 8. Możliwe będzie odroczenie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej tylko na wniosek rodzica, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor nie może odmówić odroczenia. 9. Nie będzie wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli rodzice dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenia umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym złożą wniosek o edukację poza przedszkolem lub szkołą. 10. Uczniowie niewidomi i słabowidzący otrzymują adaptacje podręczników dostępnych na rynku, opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN (zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez szkołę); organy prowadzące szkoły, do których uczęszczają uczniowie niewidomi mogą otrzymać od MEN dodatkowe środki finansowe na wydruk podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych 11. Rodzice uczniów mogą zdecydować o tzw. nauczaniu domowym i złożyć wniosek w dowolnym momencie roku szkolnego. 12. Uczniowie będą mieć prawo do legitymacji szkolnej z numerem PESEL, co ułatwi dostęp np. do świadczeń zdrowotnych.

11 13. Uczniowie mają prawo do miejsca w bursie w kolejnych latach edukacji bez konieczności corocznej rekrutacji. 14. Rodzice nie będą musieli obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, ponieważ ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich, także dla uczniów; w związku z tym, planowane jest również zniesienie od 1 września 2014r. obowiązku ubezpieczenia NNW dla uczniów w czasie wycieczki i imprezy szkolnej organizowanych w kraju. 15. Wszyscy uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna"; w poprzednich latach pomoc otrzymywali tylko uczniowie słabowidzący, z upośledzeniem umysłowym i niesłyszący. 16. Uczniowie z rodzin dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mają prawo do zasiłku losowego na cele edukacyjne lub do wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego. 17. Niepełnosprawny wychowanek innej formy wychowania przedszkolnego ma prawo do kształcenia specjalnego zorganizowanego również w innej formie wychowania przedszkolnego. 18. Dzieci w przedszkolach mogą uczyć się języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego w oparciu o treści dostosowane do ich wieku (podstawa programowa wychowania przedszkolnego została uzupełniona w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do nauki języka mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego).

12 Zmiany później obowiązujące:
1. Od 1 września 2015 dzieci 5-letnie, a od 1 września 2017 roku – wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym będą korzystały z obowiązkowych i bezpłatnych zajęć językowych. 2. Od roku szkolnego 2015/2016 prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego będą mieli uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum. 3. Od roku szkolnego 2017/2018 prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych będą mieli wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. 4. Rodzice uczniów będą mieli prawo do wyrażania opinii o zestawie podręczników i materiałów edukacyjnych oraz o materiałach ćwiczeniowych proponowanych przez nauczycieli.

13 Zmiany planowane: 1. Od roku szkolnego 2015/2016 uczeń-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpienia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb; dostosowania te obejmą m.in. prawo do wydłużenia czasu przeprowadzania egzaminu, możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego. 2. Od roku szkolnego 2015/2016 oceny bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej będą obowiązkowo sporządzane w formie opisowej, a w przypadku starszych uczniów szkoły podstawowej, szkoła będzie mogła zdecydować o stosowaniu formy opisowej dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych. 3. Zakazane będzie pobieranie opłat od rodziców w sytuacji funkcjonowania w szkole dziennika elektronicznego. 4. Uproszczone zostaną zasady funkcjonowania rady rodziców poprzez wprowadzenie 3-letniej kadencji. 5. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą musiały wydawać orzeczenia w określonych terminach; obecnie uzyskanie orzeczenia czasami trwa wiele miesięcy.

14 Jednocześnie przypominamy, że:
1. Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do otrzymania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w określonym w przepisach terminie (30 dni od złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach 60 dni). 2. Uczeń ma prawo do otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach bez konieczności posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wystarczy rozpoznanie dokonane przez nauczyciela lub specjalistę w przedszkolu lub szkole. 3. Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do uczestniczenia w opracowaniu i modyfikacji programu (IPET) oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Rodzic ma prawo do otrzymania kopii programu na jego wniosek. 4. Rodzic dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletni uczeń mają prawo wnioskować o współpracę poradni psychologiczno-pedagogicznej z przedszkolem, szkołą lub placówką w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne niepełnosprawnego ucznia. 5. Uczeń, który odbywa praktyczną naukę zawodu w miejscowości poza jego miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły ma prawo do:

15 -zwrotu równowartości kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, jeśli ma możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania -nieodpłatnego zakwaterowania i opieki oraz ryczałtu na wyżywienie, jeśli codzienny dojazd nie jest możliwy. Wysokość ryczałtu nie może być niższa niż 40 proc. diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (nie mniej niż 12 zł). 6. Tzw. zajęcia dodatkowe w przedszkolu nie mogą wiązać się z ponoszeniem przez rodziców dodatkowych opłat. 8. Rodzice mają prawo do informacji o treści nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. 9. Rodzice mają wpływ na realizowane w przedszkolach i szkołach programy wychowawcze.

16 W bieżącym roku szkolnym nowa formuła sprawdzianu
Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego sprawdzianu nie można nie zdać Termin sprawdzianu: 1 kwietnia 2015 r. (środa)  część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 (80minut)  część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45 (45minut)

17 Ważne terminy

18 UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
1. Uczniowie niepełnosprawni mogą przystąpić do sprawdzianu lub w warunkach i formach dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 2. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić do sprawdzianu lw warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 3. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tego orzeczenia. 4. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych

19 6. Uczniowie (słuchacze), którzy w roku szkolnym 2014/2015 są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych 7. Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu jest odpowiedzialny dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 8. Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu na podstawie wskazań rady pedagogicznej po uzyskaniu stanowiska rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego słuchacza kryzysową lub traumatyczną.

20 9. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w pkt 1–6, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu określonych w Tabeli 1. na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza pozytywnej opinii rady pedagogicznej – wydanej na wniosek (a) nauczyciela lub (b) specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów pozytywnej opinii rady pedagogicznej – wydanej na wniosek (c) rodziców (prawnych opiekunów) ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację

21 WYNIKI SPRAWDZIANU * Odpowiedzi do zadań otwartych sprawdzają według jednolitych kryteriów wykwalifikowani egzaminatorzy, natomiast odpowiedzi do zadań zamkniętych mogą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego. * W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą wyrażone w procentach – cztery wyniki: wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki) wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego). * Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie 18 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 82%. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

22 Konkursy szkolne 2013/2014 Nazwa konkursu
Ilość uczniów uczestniczących Szkolny konkurs plastyczno - ekologiczny 4 Szkolny konkurs plastyczny” Dbam o swoje zdrowie” 12 Szkolny konkurs recytatorski ,,Dbam o swoje zdrowie” 5 Szkolny Konkurs Mistrza Klawiatury 9 Szkolny Konkurs Ekologiczny 7 Szkolny Konkurs Ekologiczno- Plastyczny 8 Kolory Wolności- Szkolny Konkurs Plastyczny 6 Szkolne zawody pływackie 35 Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej 15 Dbam o swoje zdrowie 1 Szkolny Konkurs Plastyczny „Wierzę w Syna Bożego” Kl.. I-III Szkolny Konkurs Ortograficzny Szkolny Konkurs Literacki 10 Szkolny Konkurs Plastyczny 3 Szkolny konkurs matematyczny z okazji Dnia Liczby Pi

23 Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014 w konkursach międzyszkolnych
Nazwa konkursu Ilość uczniów uczestniczących Zdobyte miejsca ( I – III , wyróżnienia) Miejski konkurs plastyczny 1 wyróżnienie Powiatowy konkurs ,,Znam swoje miasto” 3 II miejsce Parafialny konkurs plastyczny Miejski konkurs czytelniczy I miejsce Powiatowy Konkurs Języka angielskiego „Master of English” Udział I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej 4 Miejski Konkurs Recytatorski III miejsce Miejski Konkurs Ekologiczny Konkurs Literacki 2 udział Mistrzostwa Żor Szkół Podstawowych w Pływaniu 45 IV m-ce drużynowo IIm-ce- kl.I, IIm-.kl.II, IIm-ce kl.V, IIm- kl.VI, IIIm-ce sztafeta dziewcząt , IIIm-ce sztafeta chłopców

24 Mistrzostwa Żor w Piłce Ręcznej Chłopców
9 IV m-ce drużynowo Mini Piłka Ręczna Dziewcząt Szkół Podstawowych 15 VIII miejsce drużynowo XVI Rejonowy Konkurs Recytatorski 1 laureat Mistrzostwa Żor w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych 12 Udział Powiatowy konkurs Mistrz Matematyki. 2 I wyróżnienie Konkurs J.angielskiego udział Slalom gigant Wisła VIII m-ce Powiatowy konkurs literacki „Znam baśnie Andersena” IIIm-ce „X Przegląd Gazetek Szkolonych” 3 wyróżnienie Powiatowy Konkurs „Razem walczymy o czyste powietrze”. I m-ce III Wojewódzki Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Śląskich Rejonowy Konkurs Plastyczny ”Wierzę w Syna Bożego” 3 osoby III miejsce Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II” „Wypłyń na głębię” Miejski Konkurs Plastyczny ”Kwiatki dla Jana Pawła II I m-ce w Miejskim Konkursie Wędrówka po Żorach. 11 I m-ce, kl. III

25 Konkurs wojewódzki Powiatowy Konkurs Recytatorski 3 III miejsce
Żorski Przegląd Teatrzyków Profilaktycznych 14 udział Festiwal Literackiej Twórczości Uczniowskiej 5 II miejsce Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Konkurs Piosenek Śląskich XIV Miejski Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych XVI Rejonowy Konkurs Recytatorski ,, Słońce, słońce i życie… 1 Udział Miejski Konkurs Matematyczny 2 Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej Miejski Konkurs Ekologiczny Konkurs wojewódzki Konkurs recytatorski

26 Konkursy ogólnopolskie i międzynarodowe
Nazwa konkursu Ilość uczniów uczestniczących Zdobyte miejsca ( I – III , wyróżnienia) Ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX 4 1 miejsce (powiat) 2 miejsce (powiat) Listy dla Ziemi Klasy II- VI Udział Ekotest 11 zwyróżnienie Konkurs Mitologiczny 7 7, 13, 15 miejsce w kraju OZE Odnawialne Źródła Energii – Bądźmy Klimatyczni 3 udział Kolory Wolności- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Nutella Mini Tour de Pologne Katowice 2013 14 III m-ce drużynowo Kangur 10

27 Uczniowie z SP-8 Żory-Rogoźna na Międzynarodowym wyścigu kolarskim
6-ta Nutella Tour de Pologne w Katowicach W tym roku 20 uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Żorach-Rogoźnej po raz szósty wzięło udział w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim Nutella Tour de Pologne w Katowicach. Treningi rowerowe odbywały się w lipcu a start odbył się 6 sierpnia w Katowicach. Na starcie w Katowicach stanęło prawie 400 zawodników w tym 20 z SP-8 Żory. Nasi uczniowie bezpiecznie ukończyli wyścig i zajęli bardzo dobre miejsca. Wszyscy otrzymali piękne koszulki, czapeczki, bidony itp.. Rada Rodziców naszej szkoły ufundowała medale miłośnikom kolarstwa, za co bardzo im dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję Rodzicom za pomoc w organizowaniu treningów oraz za wyjazd z dziećmi na wyścig. Zapraszam do udziału w wyścigu znów za rok. Pozdrawiam Jadwiga Błaszkowska-Domagała

28 XI Rodzinny Rajd Rowerowy w Rogoźnej
W sobotę 13 września 2014r odbył się XI Rodzinny Rajd Rowerowy. W tym roku również dopisała nam wrześniowa pogoda. Po raz pierwszy w rajdzie wzięło udział ponad 100 miłośników kolarstwa. W znakomitych nastrojach wyruszyło o godz z boiska przy szkole w Rogoźnej, by pokonać ponad 32 km trasę. Na starcie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątki ufundowane przez UM Żory, JSW, Skandię, Scorpio Poland. Wycieczka miała na celu integrowanie społeczności lokalnej, poznanie regionu, w którym mieszkamy oraz propagowanie rodzinnej rekreacji rowerowej na świeżym powietrzu. Trasa podobnie jak w ubiegłym roku przebiegała następująco: START –boisko przy SP-8 w Żorach TAM :ROGOŹNA: Wysoka, Rolnicza, ŻORY: Folwarecka, ROWIEŃ: Pałki, Tęczowa, obok Biesa, KOL. NOWA WIEŚ, SZCZEJKOWICE, PALOWICE, następnie leśnymi ścieżkami rowerowymi-szlakiem czerwonym i czarnym wokół Stawów GICHTY PIKNIK: Park „Piaskownia” Żory (kiełbaski, kołaczyki, gorące i zimne napoje). W Parku Piaskownia czekało na dzieci sporo atrakcji. POWRÓT: leśne ścieżki rowerowe-szlak niebieski, Fadom, ulicami: Dworcowa, M. Oświęcimskich, Al. Wojska Polskiego, Andersena, Jesionek, Zbożowa, Wodzisławska, Wysoka. Finałem było wręczenie medali dla wszystkich najmłodszych uczestników imprezy. Pełni sił wróciliśmy do Rogoźnej ok godz. 14. Pragnę bardzo serdecznie podziękować ofiarodawcom imprezy: p. A. i A. Kłosokom, A i R. Kristofom, p. A. i K. Fojcikom, p. E. i J. Radeckim, p. E. i M. Śmietanom, oraz Radzie Rodziców SP-8. Dzięki Nim rajd mógł być tak atrakcyjny. Podziękowania kieruję również do ekipy przygotowującej i obsługującej piknik. Dzięki Wam wszystkim przygotowywanie rajdu jest dla mnie przyjemnością. Zapraszam wszystkich miłośników kolarstwa znów za rok. Pozdrawiam Jadwiga Błaszkowska-Domagała

29 Erasmus + W zeszłym roku szkolnym 2013/2014 napisaliśmy projekt do nowego programu Erasmus +, który został zaakceptowany do realizacji w roku szkolnym 2014/2015. Otrzymaliśmy fundusze na realizację projektu w ramach akcji 1 „Mobilność kadry” w obszarze edukacji szkolnej. Projekt ten ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników poprzez kurs zagraniczny, który odbędzie się w lutym 2015 na Malcie. Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności w zakresie stosowania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej.

30 Podsumowanie działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2013/2014
- Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców - Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców za poprzedni rok, odczytanie sprawozdania komisji rewizyjnej - Zapoznanie z procedurami wyborów Nowej Rady Rodziców

31 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do klas


Pobierz ppt "Jak po raz pierwszy zalogować się do nowej witryny systemu UONET+?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google