Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikacyjne kursy zawodowe Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Konsultacje z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikacyjne kursy zawodowe Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Konsultacje z."— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Konsultacje z zakresu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych z wykorzystaniem kształcenia na odległość Uczestnicy: kadra zarządzająca i nauczyciele kształcenia zawodowego

2 Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO Kwalifikacyjne kursy zawodowe

3 Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO art. 3 ust.16: Kształcenie ustawiczne – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Company Logo Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

4 Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO § 3 brzmi: Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych: 1.Kwalifikacyjny kurs zawodowy. 2.Kurs umiejętności zawodowych. 3.Kurs kompetencji ogólnych. 4.Kurs dokształcania praktycznego młodocianych pracowników. 5.Kurs, inny niż wymienione w pkt. 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Company Logo Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

5 Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO art. 3 ust.20 : Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Company Logo Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

6 Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Zapisy dotyczące KNO znajdują się w:  Art. 68a ust. 3 Kształcenie ustawiczne może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

7 § 4 ust. 1 brzmi: Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz zmieniające z dnia 16 października 2012 r. Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę̨ programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację̨ w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy. § 4 ust. 2 brzmi: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

8 § 20 ust. 3 brzmi:. Rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO Kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu. § 20 ust. 4 brzmi: § 20 ust. 6 brzmi: Kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni. W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być́ mniejsza niż̇ 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji

9 § 20 ust. 8 brzmi: Podmioty, o których mowa w ust. 7, są obowiązane zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. § 20 ust. 9 brzmi: Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik. § 20 ust. 10 brzmi: Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem tych metod i technik. Rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO

10 § 20 ust. 7 brzmi: Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają: 1.Dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia; 2.Materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 3.Bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy lub uczestników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie; 4.Bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz zmieniające z dnia 16 października 2012 r. Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO

11 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Podstawowe informacje Company Logo

12 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacyjny kursy zawodowy Program kursu: BHP, JOZ, KPS, OMZ, PDG - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów PKZ - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach danego obszaru stanowiące podbudowę ̨ do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (od 200 do 400 godzin). efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie (od 100 do 1100 godzin). Company Logo

13 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacyjny kurs zawodowy – liczba godzin Liczba godzin kursu prowadzonego w formie stacjonarnej wynosi co najmniej tyle, ile zawiera podstawa programowa dla danej kwalifikacji (od ok. 500 do 1350 godzin) Liczba godzin kursu prowadzonego w formie zaocznej wynosi co najmniej 65% godzin zawartych w podstawie programowej dla danej kwalifikacji (od ok. 325 do 888 godzin). Company Logo

14 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacyjny kurs zawodowy - czas trwania Kształcenie w formie stacjonarnej odbywa sie ̨ co najmniej przez 3 dni w tygodniu, czyli średnio 24 godziny tygodniowo. A zatem kurs be ̨ dzie trwał od 21 do 57 tygodni. Kształcenie w formie zaocznej odbywa sie ̨ co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni, czyli średnio 16 godzin tygodniowo. W związku z powyz ̇ szym kurs be ̨ dzie trwał od 14 do 37 tygodni ( przy załoz ̇ eniu, z ̇ e zaje ̨ cia odbywają sie ̨ co tydzień) Company Logo

15 KNO w realizacji KKZ Wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość w realizacji KKZ Company Logo

16 KNO w realizacji KKZ Zgodnie z § 20. 10. rozporządzenia wymiar godzin realizowanych na KKZ w ramach kształcenia na odległość określa podmiot prowadzący kształcenie. Wymiar godzin realizowanych na odległość można określić opierając się na wytycznych dotyczących kształcenia na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, gdzie jest ono podzielone na: kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne. Company Logo Liczba godzin realizowanych w formie kształcenia na odległość na KKZ

17 KNO w realizacji KKZ Liczba godzin realizowanych w formie kształcenia na odległość W technikum podział na kształcenie teoretyczne i praktyczne wynosi 50/50. Realizowane są równiez ̇ OMZ W zasadniczej szkole zawodowej kształcenie teoretyczne i praktyczne wynosi 40/60. OMZ nie są realizowane. Company Logo

18 KNO w realizacji KKZ Liczba godzin realizowanych w formie kształcenia na odległość Podział kształcenia na teoretyczne i praktyczne pozwala na określenie liczby godzin realizowanych w formie kształcenia na odległość. Moż ̇ emy przyjąć, z ̇ e wszystkie godziny przeznaczone na kształcenie teoretyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Company Logo

19 KKZ – kwalifikacja E.12 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji E.12 na przykładzie zawodu technik informatyk Company Logo

20 KKZ – kwalifikacja E.12 Technik informatyk 351203 Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno- elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - 270 godz. E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - 360 godz. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - 300 godz. E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - 420 godz. Company Logo Podstawa programowa w zawodzie. Opracowano na podstawie dokumentu 7 lutego 2012r.

21 KKZ – kwalifikacja E.12 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik informatyk i kwalifikacji E.12 Liczba godzin – forma stacjonarna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik informatyk kwalifikacja E.12. i rozporządzenia § 4. 2. wynosi: BHP+JOZ+ PDG+ PKZ = 270 godz. E.12 = 360 godz. Razem: 630 godzin Company Logo

22 KKZ – kwalifikacja E.12 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik informatyk i kwalifikacji E.12 Liczba godzin – forma zaoczna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik informatyk kwalifikacja E.12. i rozporządzenia § 20.6. wynosi: 0,65*270 + 0,65* 360 = 176 + 234 = 410 Czyli mamy: BHP+JOZ+ PDG+ PKZ = 176 godz. E.12 = 234 godz. Razem: 410 godzin Company Logo

23 KKZ – kwalifikacja E.12 Minimalna liczba godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne KKZ – forma stacjonarna kształcenie teoretyczne - co najmniej 315 godzin kształcenie praktyczne - co najmniej 315 godzin KKZ – forma zaoczna kształcenie teoretyczne - co najmniej 205 godzin kształcenie praktyczne - co najmniej 205 godzin Company Logo

24 KKZ – kwalifikacja E.12 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia. Forma stacjonarna Efekty wspólne dla wszystkich zawodów BHP - 30 godzin JOZ - 30 godzin PDG - 30 godzin Efekty kształcenia wspólne dla obszaru zawodów PKZ (E.b) - 180 godzin Efekty kształcenia dla kwalifikacji E.12 - 360 godzin Razem 630 godzin Company Logo

25 KKZ – kwalifikacja E.12 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia. Forma zaoczna Efekty wspólne dla wszystkich zawodów BHP - 20 godzin JOZ - 20 godzin PDG - 20 godzin Efekty kształcenia wspólne dla obszaru zawodów PKZ (E.b) – 116 godzin Efekty kształcenia dla kwalifikacji E.12. - 234 godzin Razem 410 godzin Company Logo

26 KKZ – kwalifikacja E.12 Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin - forma stacjonarna Liczba godzin - forma zaoczna BHP3020 PDG3020 JOZ3020 PKZ(E.b)180116 E.12360234 Razem630410 Podział godzin na poszczególne efekty kształcenia

27 KKZ – kwalifikacja E.12 Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP15 PDG15 JOZ15 PKZ(E.b)90 E.12180 Razem315 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma stacjonarna

28 KKZ – kwalifikacja E.12 Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP10 PDG10 JOZ10 PKZ(E.b)58 E.12117 Razem205 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma zaoczna

29 KKZ - kwalifikacja E.12 Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie w zakresie teoretycznym Kształcenie w zakresie praktycznym I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP15 PDG15 JOZ15 II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(E.b)90 Razem:135 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.12 Przygotowanie stanowiska komputerowego47 Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego39 Naprawa sprzętu komputerowego94 Razem:180 Razem kurs:315 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych Forma stacjonarna (Program M)

30 KKZ - kwalifikacja E.12 Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie w zakresie teoretycznym Kształcenie w zakresie praktycznym I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP10 PDG10 JOZ10 II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(E.b)58 Razem:88 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.12 Przygotowanie stanowiska komputerowego31 Przygotowanie urządzeń peryferyjnych25 Naprawa sprzętu komputerowego61 Razem:117 Razem kurs:205 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych Forma zaoczna (Program M)

31 KKZ - kwalifikacja E.12 Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie w zakresie teoretycznym Kształcenie w zakresie praktycznym I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP15 PDG15 JOZ15 II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(E.b)90 Razem:135 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.12 Systemy operacyjne90- Urządzenia techniki komputerowej90- Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej-180 Razem:180 Razem kurs:315 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych Forma stacjonarna (Program P)

32 KKZ - kwalifikacja E.12 Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie w zakresie teoretycznym Kształcenie w zakresie praktycznym I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP10 PDG10 JOZ10 II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(E.b)58 Razem:88 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.12 Systemy operacyjne59- Urządzenia techniki komputerowej58- Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej-117 Razem:117 Razem kurs:205 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych Forma zaoczna (Program P)

33 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie - kwalifikacja E.12 Lp.Nazwa kursuObszarZawódkwalifikacjaLiczba godzin Liczba modułów 77. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.1 Elektryczno-elektronicznyTechnik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 408 78. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.2 Elektryczno-elektronicznyTechnik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 306 79. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.3 Elektryczno-elektronicznyTechnik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 408 80. Podstawy użytkowania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego Elektryczno-elektronicznyTechnik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 204 81. Podstawy naprawy komputera osobistego Elektryczno-elektronicznyTechnik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 408

34 KKZ – kwalifikacja E.12 Godziny przeznaczone na kształcenie teoretyczne na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z kwalifikacji E.12 mogą być realizowane z wykorzystaniem metody kształcenia na odległość. Możemy tutaj zastosować kursy KOWEZiU opracowane w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Company Logo

35 KKZ – kwalifikacja A.30 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji A.30 na przykładzie zawodu technik logistyk Company Logo

36 KKZ – kwalifikacja A.30 Technik logistyk 333107 Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - 370 godz. A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania - 420 godz. A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych - 310 godz. A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych - 250 godz. Company Logo Podstawa programowa w zawodzie. Opracowano na podstawie dokumentu 7 lutego 2012r.

37 KKZ – kwalifikacja A.30 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik logistyk Kwalifikacja A. 30 Liczba godzin – forma stacjonarna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik logistyk, kwalifikacja A.30 i rozporządzenia § 4. 2. wynosi: BHP+JOZ+ PDG+ PKZ = 370 godz. A.30 = 420 godz. Razem: 790 godzin Company Logo

38 KKZ – kwalifikacja A.30 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik logistyk i Kwalifikacja A.30 Liczba godzin – forma zaoczna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik informatyk kwalifikacja E.12. i rozporządzenia § 20.6. wynosi: 0,65*370 +0,65*420 = 240 + 274 = 514 Czyli mamy: BHP+JOZ+ PDG+ PKZ = 240 godz. A.30 = 274 godz. Razem: 514 godzin Company Logo

39 KKZ – kwalifikacja A.30 Minimalna liczba godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne KKZ – forma stacjonarna kształcenie teoretyczne - co najmniej 395 godzin kształcenie praktyczne - co najmniej 395 godzin KKZ – forma zaoczna kształcenie teoretyczne - co najmniej 257 godzin kształcenie praktyczne - co najmniej 257 godzin Company Logo

40 KKZ – kwalifikacja A.30 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia. Forma stacjonarna Efekty wspólne dla wszystkich zawodów BHP - 30 godzin JOZ - 30 godzin PDG - 30 godzin Efekty kształcenia wspólne dla obszaru zawodów PKZ (A.m) - 280 godzin Efekty kształcenia dla kwalifikacji A.30 - 420 godzin Razem 790 godzin Company Logo

41 KKZ – kwalifikacja A.30 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia. Forma zaoczna Efekty wspólne dla wszystkich zawodów BHP - 20 godzin JOZ - 20 godzin PDG - 20 godzin Efekty kształcenia wspólne dla obszaru zawodów PKZ (A.m) – 180 godzin Efekty kształcenia dla kwalifikacji A.30 – 274 godziny Razem 514 godzin Company Logo

42 KKZ – kwalifikacja A.30 Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin - forma stacjonarna Liczba godzin - forma zaoczna BHP3020 PDG3020 JOZ3020 PKZ(A.m)280180 A.30420274 Razem790514 Podział godzin na poszczególne efekty kształcenia

43 KKZ – kwalifikacja A.30 Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP15 PDG15 JOZ15 PKZ(A.m)140 A.30210 Razem395 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma stacjonarna

44 KKZ – kwalifikacja A.30 Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP10 PDG10 JOZ10 PKZ(A.m)90 A.30137 Razem257 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma zaoczna

45 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie teoretyczneKształcenie praktyczne I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP15 PDG15 JOZ15 II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(A.m)140 Razem :185 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.30 Logistyka w procesach produkcji60 - Zapasy i magazynowanie90 - Dystrybucja60 - Logistyka zaopatrzenia i produkcji- 120 Planowanie produkcji i dystrybucji- 90 Razem :210 Razem kurs:395 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji A.30 - forma stacjonarna

46 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie teoretyczneKształcenie praktyczne I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP10 PDG10 JOZ10 II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(A.m)90 Razem :120 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.30 Logistyka w procesach produkcji39 - Zapasy i magazynowanie59 - Dystrybucja39 - Logistyka zaopatrzenia i produkcji- 78 Planowanie produkcji i dystrybucji- 59 Razem :137 Razem kurs:257 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji A.30 – forma zaoczna

47 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle Lp.Nazwa kursuObszarZawódkwalifikacjaLiczba godzinLiczba modułów 34. Elementy pracy biurowej w logistyceAdministracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 408 35. Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji Administracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 306 36. Elementy organizowania i monitorowania procesów magazynowych Administracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 306 37. Podstawy organizowania i monitorowania dystrybucji Administracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 306 ZSM w Kołobrzegu -Kwalifikacja A.30

48 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle Lp.Nazwa kursuObszarZawódkwalifikacjaLiczba godzinLiczba modułów 38. Podstawy organizowania i monitorowania procesów transportowych Administracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 306 39. Elementy organizowania procesów transportowych Administracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 306 40. Elementy/Podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych Administracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 306 41. Elementy/Podstawy organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych. Administracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 306 ZSM w Kołobrzegu - Kwalifikacja A.30 cd.

49 KKZ – kwalifikacja A.30 Godziny przeznaczone na kształcenie teoretyczne na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z kwalifikacji A.30 mogą być realizowane z wykorzystaniem metody kształcenia na odległość. Możemy tutaj zastosować kursy KOWEZiU opracowane w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe” Company Logo

50 KKZ – kwalifikacja A.30 PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa Company Logo

51 KKZ dla kwalifikacji w zawodach technik logistyk, technik ekonomista, … PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa Company Logo

52 KKZ – kwalifikacja A.19 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji A.19 na przykładzie zawodu technik usług fryzjerskich Company Logo

53 KKZ – kwalifikacja A.19 Technik usług fryzjerskich 514105 Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - 300 godz. A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - 800 godz. A.23. Projektowanie fryzur - 250 godz. Company Logo Podstawa programowa w zawodzie. Opracowano na podstawie dokumentu 7 lutego 2012r.

54 KKZ – kwalifikacja A.19 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik usług fryzjerskich Kwalifikacja A.19 Liczba godzin – forma stacjonarna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik usług fryzjerskich, kwalifikacja A.19 i rozporządzenia § 4. 2. wynosi: BHP+JOZ+ PDG+ PKZ = 300 godz. A.30 = 800 godz. Razem: 1100 godzin Company Logo

55 KKZ – kwalifikacja A.19 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik usług fryzjerskich Kwalifikacja A. 19 Liczba godzin – forma zaoczna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik usług fryzjerskich, kwalifikacja A.19. i rozporządzenia § 20.6. wynosi: 0,65*300+0,65*800 = 196 + 520 = 716 Czyli mamy: BHP+JOZ+ PDG+ PKZ = 196 godz. A.30 = 520 godz. Razem: 716 godzin Company Logo

56 KKZ – kwalifikacja A.19 Minimalna liczba godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne KKZ – forma stacjonarna kształcenie teoretyczne - co najmniej 550 godzin kształcenie praktyczne - co najmniej 550 godzin KKZ – forma zaoczna kształcenie teoretyczne - co najmniej 358 godzin kształcenie praktyczne - co najmniej 358 godzin Company Logo

57 KKZ – kwalifikacja A.19 Określenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia. Forma stacjonarna Efekty wspólne dla wszystkich zawodów BHP - 30 godzin JOZ - 30 godzin PDG - 30 godzin Efekty kształcenia wspólne dla obszaru zawodów PKZ (A.k) + PKZ(A.n) - 210 godzin Efekty kształcenia dla kwalifikacji A. 19 - 800 godzin Razem 1100 godzin Company Logo

58 KKZ – kwalifikacja A.19 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia. Forma zaoczna Efekty wspólne dla wszystkich zawodów BHP - 20 godzin JOZ - 20 godzin PDG - 20 godzin Efekty kształcenia wspólne dla obszaru zawodów PKZ (A.k) + PKZ(A.n) – 136 godzin Efekty kształcenia dla kwalifikacji A.19 – 520 godzin Razem 716 godzin Company Logo

59 KKZ – kwalifikacja A.19 Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin - forma stacjonarna Liczba godzin - forma zaoczna BHP3020 PDG3020 JOZ3020 PKZ (A.k) + PKZ(A.n)210136 A.19800520 Razem1100716 Podział godzin na poszczególne efekty kształcenia

60 KKZ – kwalifikacja A.19 Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP15 PDG15 JOZ15 PKZ(A.k) + PKZ(A.n)105 A.19400 Razem550 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma stacjonarna

61 KKZ – kwalifikacja A.19 Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP10 PDG10 JOZ10 PKZ(A.k) + PKZ(A.n)68 A.19260 Razem358 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma zaoczna

62 Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie teoretyczneKształcenie praktyczne I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP15 PDG15 JOZ15 II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(A.k) + PKZ(A.n)105 Razem :150 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A. 19 Techniki fryzjerskie300 - Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur- 500 Razem :300500 Razem kurs:450650 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - forma stacjonarna (Program P) KKZ – kwalifikacja A.19

63 Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie teoretyczneKształcenie praktyczne I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP10 PDG10 JOZ10 II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(A.k) + PKZ(A.n)68 Razem :98 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A. 19 Techniki fryzjerskie195 - Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur- 325 Razem :195325 Razem kurs:293423 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - forma zaoczna (Program P)

64 KKZ – kwalifikacja A.19 Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie teoretyczne Kształcenie praktyczne I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP15 PDG15 JOZ15 II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(A.k) + PKZ(A.n)105 Razem :150 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A. 19 Przygotowanie do zabiegów fryzjerskich 52 Kształtowanie i stylizacja fryzur 194 Wykonywanie zabiegów chemicznych na włosach 154 Razem :400 Razem kurs:550 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - forma stacjonarna (Program M)

65 KKZ – kwalifikacja A.19 Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie teoretyczne Kształcenie praktyczne I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP10 PDG10 JOZ10 II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(A.k) + PKZ(A.n)68 Razem :98 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A. 19 Przygotowanie do zabiegów fryzjerskich 34 Kształtowanie i stylizacja fryzur 126 Wykonywanie zabiegów chemicznych na włosach 100 Razem :260 Razem kurs:358 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - forma zaoczna (Program M)

66 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle Lp. Nazwa kursuObszarZawódkwalifikacja Liczba godzin Liczba modułów 22. Zasady pielęgnacji włosówAdministracyjno-usługowyFryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 306 23. Zasady technik fryzjerskichAdministracyjno-usługowyFryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 306 24. Zasady zabiegów fryzjerskichAdministracyjno-usługowyFryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 306 25. Zasady projektowania fryzurAdministracyjno-usługowyFryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 408 26. Elementy stylizacji fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji Administracyjno-usługowyFryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 408 Centrum Edukacji ZDROJE - kwalifikacja A.19

67 KKZ – kwalifikacja A.19 Godziny przeznaczone na kształcenie teoretyczne na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z kwalifikacji A.19 mogą być realizowane z wykorzystaniem metody kształcenia na odległość. Możemy tutaj zastosować kursy KOWEZiU opracowane w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Company Logo

68 KKZ – kwalifikacja M.19 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji M.19 na przykładzie zawodu technik mechanik Company Logo

69 KKZ – kwalifikacja M.19 Technik mechanik 311504 Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 430 godz. M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 650 godz. Company Logo Podstawa programowa w zawodzie. Opracowano na podstawie dokumentu 7 lutego 2012r.

70 KKZ – kwalifikacja M.19 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik mechanik Kwalifikacja M.19 Liczba godzin – forma stacjonarna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik usług fryzjerskich, kwalifikacja A.19 i rozporządzenia § 4. 2. wynosi: BHP + JOZ+ PDG+ PKZ = 430 godz. M.19 = 650 godz. Razem: 1080 godzin Company Logo

71 KKZ – kwalifikacja M.19 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik mechanik Kwalifikacja M.19 Liczba godzin – forma zaoczna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik usług fryzjerskich, kwalifikacja A.19. i rozporządzenia § 20.6. wynosi: 0,65*430+0,65*650 = 280 + 422 = 702 Czyli mamy: BHP+JOZ+ PDG+ KPZ = 280 godz. M.19 = 422 godz. Razem: 702 godziny Company Logo

72 KKZ – kwalifikacja M.19 Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP15 PDG15 JOZ15 PKZ(M.a), PKZ(M.b), PKZ(M.h.)170 M.19325 Razem540 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma stacjonarna

73 KKZ – kwalifikacja M.19 Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP10 PDG10 JOZ10 PKZ(M.a), PKZ(M.b), PKZ(M.h.)110 M.19211 Razem351 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma zaoczna

74 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie Kwalifikacja M.19 Lp.Nazwa kursuObszarZawódkwalifikacjaLiczba godzinLiczba modułów 92. Podstawy automatyki dla branży mechanicznej Mechaniczny i górniczo- hutniczy Operator obrabiarek skrawających, Technik mechanik M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 408 106. Technologia obróbki skrawaniem Mechaniczny i górniczo- hutniczy Operator obrabiarek skrawających, Technik mechanik M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 408 107. Podstawy przygotowywania obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki Mechaniczny i górniczo- hutniczy Operator obrabiarek skrawających, Technik mechanik M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 408

75 KKZ – kwalifikacja M.19 Godziny przeznaczone na kształcenie teoretyczne na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z kwalifikacji M.19 mogą być realizowane z wykorzystaniem metody kształcenia na odległość. Możemy tutaj zastosować kursy KOWEZiU opracowane w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Company Logo

76 Prezentacja kart wszystkich kursów zaimplementowanych na platformie Moodle w szkole/placówce

77 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie - kwalifikacja E.12 Lp.Nazwa kursuObszarZawódkwalifikacjaLiczba godzin Liczba modułów 77. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.1 Elektryczno-elektronicznyTechnik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 408 78. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.2 Elektryczno-elektronicznyTechnik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 306 79. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.3 Elektryczno-elektronicznyTechnik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 408 80. Podstawy użytkowania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego Elektryczno-elektronicznyTechnik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 204 81. Podstawy naprawy komputera osobistego Elektryczno-elektronicznyTechnik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 408

78 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle Lp.Nazwa kursuObszarZawódkwalifikacjaLiczba godzinLiczba modułów 34. Elementy pracy biurowej w logistyceAdministracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 408 35. Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji Administracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 306 36. Elementy organizowania i monitorowania procesów magazynowych Administracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 306 37. Podstawy organizowania i monitorowania dystrybucji Administracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 306 ZSM w Kołobrzegu -Kwalifikacja A.30

79 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle Lp.Nazwa kursuObszarZawódkwalifikacjaLiczba godzinLiczba modułów 38. Podstawy organizowania i monitorowania procesów transportowych Administracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 306 39. Elementy organizowania procesów transportowych Administracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 306 40. Elementy/Podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych Administracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 306 41. Elementy/Podstawy organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych. Administracyjno-usługowyTechnik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 306 ZSM w Kołobrzegu - Kwalifikacja A.30 cd.

80 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie Kwalifikacja M.19 Lp.Nazwa kursuObszarZawódkwalifikacjaLiczba godzinLiczba modułów 92. Podstawy automatyki dla branży mechanicznej Mechaniczny i górniczo- hutniczy Operator obrabiarek skrawających, Technik mechanik M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 408 106. Technologia obróbki skrawaniem Mechaniczny i górniczo- hutniczy Operator obrabiarek skrawających, Technik mechanik M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 408 107. Podstawy przygotowywania obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki Mechaniczny i górniczo- hutniczy Operator obrabiarek skrawających, Technik mechanik M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 408

81 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle Lp. Nazwa kursuObszarZawódkwalifikacja Liczba godzin Liczba modułów 22. Zasady pielęgnacji włosówAdministracyjno-usługowyFryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 306 23. Zasady technik fryzjerskichAdministracyjno-usługowyFryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 306 24. Zasady zabiegów fryzjerskichAdministracyjno-usługowyFryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 306 25. Zasady projektowania fryzurAdministracyjno-usługowyFryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 408 26. Elementy stylizacji fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji Administracyjno-usługowyFryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 408 Centrum Edukacji ZDROJE - kwalifikacja A.19

82 Kwalifikacja A.19 Lp. Nazwa kursuObszarZawódkwalifikacjaLiczba godzinLiczba modułów 11. Organizowanie działalności gospodarczej Administracyjno-usługowyTechnik ekonomista A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36 Prowadzenie rachunkowości 408 12. Zasady prowadzenia spraw kadrowo-płacowych Administracyjno-usługowyTechnik ekonomista A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36 Prowadzenie rachunkowości 408 13. Zasady sporządzania planów, analiz i sprawozdań Administracyjno-usługowyTechnik ekonomista A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36 Prowadzenie rachunkowości 408 14. Zasady dokumentowania ewidencji gospodarczych Administracyjno-usługowyTechnik ekonomista A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36 Prowadzenie rachunkowości 408 15. Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji Administracyjno-usługowyTechnik ekonomista A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36 Prowadzenie rachunkowości 306 16. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych Administracyjno-usługowyTechnik ekonomista A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36 Prowadzenie rachunkowości 306 17. Zasady obliczania wynagrodzeńAdministracyjno-usługowyTechnik ekonomista A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36 Prowadzenie rachunkowości 408

83 Analiza efektów kształcenia w programie KKZ i kartach kursów KNO

84 Przedmiot I Efekt 1 KNO A.30.1(1)1 Efekt 2 … Przedmiot II … … KNO A.30.2(1)1 …

85 Zalety KNO rozwój samodyscypliny i kreatywności indywidualizacja procesu uczenia się dopasowanie do potrzeb uczniów względy ekonomiczne (dla organizatora oraz uczących się) swoboda wyboru czasu i miejsca na naukę

86 Zalety KNO powtarzalna jakość szkoleń zwiększenie kompetencji IT aktualność materiałów urozmaicona nauka

87 Kursy przygotowane w projekcie mogą być wykorzystywane w kształceniu dorosłych m.in. jako:  zastąpienie wybranych zajęć tradycyjnych na KKZ kształceniem na odległość  wspomaganie kształcenia z kluczową rolą nauczyciela  wspomaganie kształcenia z kluczową rolą słuchacza  wsparcie słuchaczy o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub przebywających na długim zwolnieniu lekarskim


Pobierz ppt "Kwalifikacyjne kursy zawodowe Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Konsultacje z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google