Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikacyjne kursy zawodowe"— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Konsultacje z zakresu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych z wykorzystaniem kształcenia na odległość Uczestnicy: kadra zarządzająca i nauczyciele kształcenia zawodowego

2 Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

3 Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 3 ust.16: Kształcenie ustawiczne – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Company Logo

4 Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO
Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych § 3 brzmi: Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych: Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Kurs umiejętności zawodowych. Kurs kompetencji ogólnych. Kurs dokształcania praktycznego młodocianych pracowników. Kurs, inny niż wymienione w pkt. 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Company Logo

5 Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 3 ust.20 : Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Company Logo

6 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Zapisy dotyczące KNO znajdują się w: Art. 68a ust. 3 Kształcenie ustawiczne może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

7 Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO
Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz zmieniające z dnia 16 października 2012 r. § 4 ust. 1 brzmi: Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę̨ programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację̨ w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy. § 4 ust. 2 brzmi: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

8 Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO
Rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych § 20 ust. 3 brzmi: Kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu. § 20 ust. 4 brzmi: . Kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni. § 20 ust. 6 brzmi: W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być́ mniejsza niż̇ 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji

9 Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO
Rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych § 20 ust. 8 brzmi: Podmioty, o których mowa w ust. 7, są obowiązane zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. § 20 ust. 9 brzmi: Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik. § 20 ust. 10 brzmi: Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem tych metod i technik.

10 Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO
Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz zmieniające z dnia 16 października 2012 r. § 20 ust. 7 brzmi: Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają: Dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia; Materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; Bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy lub uczestników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie; Bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia

11 Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy Podstawowe informacje Company Logo

12 Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny kursy zawodowy Program kursu: BHP, JOZ, KPS, OMZ, PDG - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów PKZ - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach danego obszaru stanowiące podbudowę̨ do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (od 200 do 400 godzin). efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie (od 100 do 1100 godzin). Company Logo

13 Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy – liczba godzin Liczba godzin kursu prowadzonego w formie stacjonarnej wynosi co najmniej tyle, ile zawiera podstawa programowa dla danej kwalifikacji (od ok. 500 do 1350 godzin) Liczba godzin kursu prowadzonego w formie zaocznej wynosi co najmniej 65% godzin zawartych w podstawie programowej dla danej kwalifikacji (od ok. 325 do 888 godzin). Company Logo

14 Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - czas trwania Kształcenie w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez 3 dni w tygodniu, czyli średnio 24 godziny tygodniowo. A zatem kurs będzie trwał od 21 do 57 tygodni. Kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni, czyli średnio 16 godzin tygodniowo. W związku z powyższym kurs będzie trwał od 14 do 37 tygodni ( przy założeniu, że zajęcia odbywają się co tydzień) Company Logo

15 KNO w realizacji KKZ Wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość w realizacji KKZ Company Logo

16 Liczba godzin realizowanych w formie kształcenia na odległość na KKZ
KNO w realizacji KKZ Liczba godzin realizowanych w formie kształcenia na odległość na KKZ Zgodnie z § rozporządzenia wymiar godzin realizowanych na KKZ w ramach kształcenia na odległość określa podmiot prowadzący kształcenie. Wymiar godzin realizowanych na odległość można określić opierając się na wytycznych dotyczących kształcenia na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, gdzie jest ono podzielone na: kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne. Company Logo

17 Liczba godzin realizowanych w formie kształcenia na odległość
KNO w realizacji KKZ Liczba godzin realizowanych w formie kształcenia na odległość W technikum podział na kształcenie teoretyczne i praktyczne wynosi 50/50. Realizowane są również OMZ W zasadniczej szkole zawodowej kształcenie teoretyczne i praktyczne wynosi 40/60. OMZ nie są realizowane. Company Logo

18 Liczba godzin realizowanych w formie kształcenia na odległość
KNO w realizacji KKZ Liczba godzin realizowanych w formie kształcenia na odległość Podział kształcenia na teoretyczne i praktyczne pozwala na określenie liczby godzin realizowanych w formie kształcenia na odległość. Moż̇emy przyjąć, że wszystkie godziny przeznaczone na kształcenie teoretyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Company Logo

19 KKZ – kwalifikacja E.12 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji E.12 na przykładzie zawodu technik informatyk Company Logo

20 KKZ – kwalifikacja E.12 Technik informatyk 351203
Podstawa programowa w zawodzie. Opracowano na podstawie dokumentu 7 lutego 2012r. Technik informatyk Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów godz. E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych godz. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami godz. E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami godz. Company Logo

21 Liczba godzin – forma stacjonarna
KKZ – kwalifikacja E.12 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik informatyk i kwalifikacji E.12 Liczba godzin – forma stacjonarna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik informatyk kwalifikacja E.12. i rozporządzenia § wynosi: BHP+JOZ+ PDG+ PKZ = 270 godz. E.12 = 360 godz. Razem: 630 godzin Company Logo

22 Liczba godzin – forma zaoczna
KKZ – kwalifikacja E.12 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik informatyk i kwalifikacji E.12 Liczba godzin – forma zaoczna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik informatyk kwalifikacja E.12. i rozporządzenia § wynosi: 0,65* ,65* 360 = = 410 Czyli mamy: BHP+JOZ+ PDG+ PKZ = 176 godz. E.12 = 234 godz. Razem: 410 godzin Company Logo

23 Minimalna liczba godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne
KKZ – kwalifikacja E.12 Minimalna liczba godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne KKZ – forma stacjonarna kształcenie teoretyczne - co najmniej 315 godzin kształcenie praktyczne co najmniej 315 godzin KKZ – forma zaoczna kształcenie teoretyczne - co najmniej godzin kształcenie praktyczne co najmniej godzin Company Logo

24 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia.
KKZ – kwalifikacja E.12 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia. Forma stacjonarna Efekty wspólne dla wszystkich zawodów BHP - 30 godzin JOZ godzin PDG godzin Efekty kształcenia wspólne dla obszaru zawodów PKZ (E.b) godzin Efekty kształcenia dla kwalifikacji E godzin Razem 630 godzin Company Logo

25 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia.
KKZ – kwalifikacja E.12 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia. Forma zaoczna Efekty wspólne dla wszystkich zawodów BHP - 20 godzin JOZ godzin PDG godzin Efekty kształcenia wspólne dla obszaru zawodów PKZ (E.b) – 116 godzin Efekty kształcenia dla kwalifikacji E godzin Razem 410 godzin Company Logo

26 Podział godzin na poszczególne efekty kształcenia
KKZ – kwalifikacja E.12 Podział godzin na poszczególne efekty kształcenia Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin - forma stacjonarna Liczba godzin -forma zaoczna BHP 30 20 PDG JOZ PKZ(E.b) 180 116 E.12 360 234 Razem 630 410

27 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne
KKZ – kwalifikacja E.12 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma stacjonarna Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP 15 PDG JOZ PKZ(E.b) 90 E.12 180 Razem 315

28 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne
KKZ – kwalifikacja E.12 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma zaoczna Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP 10 PDG JOZ PKZ(E.b) 58 E.12 117 Razem 205

29 KKZ - kwalifikacja E.12 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych Forma stacjonarna (Program M) Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie w zakresie teoretycznym Kształcenie w zakresie praktycznym I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP 15 PDG JOZ II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(E.b) 90 Razem: 135 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.12 Przygotowanie stanowiska komputerowego 47 Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 39 Naprawa sprzętu komputerowego 94 180 Razem kurs: 315

30 KKZ - kwalifikacja E.12 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych Forma zaoczna (Program M) Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie w zakresie teoretycznym Kształcenie w zakresie praktycznym I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP 10 PDG JOZ II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(E.b) 58 Razem: 88 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.12 Przygotowanie stanowiska komputerowego 31 Przygotowanie urządzeń peryferyjnych 25 Naprawa sprzętu komputerowego 61 117 Razem kurs: 205

31 KKZ - kwalifikacja E.12 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych Forma stacjonarna (Program P) Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie w zakresie teoretycznym Kształcenie w zakresie praktycznym I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP 15 PDG JOZ II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(E.b) 90 Razem: 135 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.12 Systemy operacyjne - Urządzenia techniki komputerowej Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 180 Razem kurs: 315

32 KKZ - kwalifikacja E.12 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych Forma zaoczna (Program P) Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie w zakresie teoretycznym Kształcenie w zakresie praktycznym I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP 10 PDG JOZ II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(E.b) 58 Razem: 88 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.12 Systemy operacyjne 59 - Urządzenia techniki komputerowej Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 117 Razem kurs: 205

33 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle
Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie - kwalifikacja E.12 Lp. Nazwa kursu Obszar Zawód kwalifikacja Liczba godzin Liczba modułów 77.   Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.1 Elektryczno-elektroniczny Technik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 40 8 78.   Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.2 30 6 79.   Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.3 80.   Podstawy użytkowania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 20 4 81.   Podstawy naprawy komputera osobistego

34 KKZ – kwalifikacja E.12 Godziny przeznaczone na kształcenie teoretyczne na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z kwalifikacji E.12 mogą być realizowane z wykorzystaniem metody kształcenia na odległość. Możemy tutaj zastosować kursy KOWEZiU opracowane w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Company Logo

35 na przykładzie zawodu technik logistyk
KKZ – kwalifikacja A.30 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji A.30 na przykładzie zawodu technik logistyk Company Logo

36 KKZ – kwalifikacja A.30 Technik logistyk 333107
Podstawa programowa w zawodzie. Opracowano na podstawie dokumentu 7 lutego 2012r. Technik logistyk Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów godz. A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania godz. A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych godz. A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych godz. Company Logo

37 Liczba godzin – forma stacjonarna
KKZ – kwalifikacja A.30 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik logistyk Kwalifikacja A. 30 Liczba godzin – forma stacjonarna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik logistyk, kwalifikacja A.30 i rozporządzenia § wynosi: BHP+JOZ+ PDG+ PKZ = 370 godz. A.30 = 420 godz. Razem: 790 godzin Company Logo

38 Liczba godzin – forma zaoczna
KKZ – kwalifikacja A.30 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik logistyk i Kwalifikacja A.30 Liczba godzin – forma zaoczna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik informatyk kwalifikacja E.12. i rozporządzenia § wynosi: 0,65*370 +0,65*420 = = 514 Czyli mamy: BHP+JOZ+ PDG+ PKZ = 240 godz. A.30 = 274 godz. Razem: 514 godzin Company Logo

39 Minimalna liczba godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne
KKZ – kwalifikacja A.30 Minimalna liczba godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne KKZ – forma stacjonarna kształcenie teoretyczne - co najmniej 395 godzin kształcenie praktyczne co najmniej 395 godzin KKZ – forma zaoczna kształcenie teoretyczne - co najmniej 257 godzin kształcenie praktyczne - co najmniej godzin Company Logo

40 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia.
KKZ – kwalifikacja A.30 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia. Forma stacjonarna Efekty wspólne dla wszystkich zawodów BHP - 30 godzin JOZ godzin PDG godzin Efekty kształcenia wspólne dla obszaru zawodów PKZ (A.m) godzin Efekty kształcenia dla kwalifikacji A godzin Razem 790 godzin Company Logo

41 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia.
KKZ – kwalifikacja A.30 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia. Forma zaoczna Efekty wspólne dla wszystkich zawodów BHP - 20 godzin JOZ godzin PDG godzin Efekty kształcenia wspólne dla obszaru zawodów PKZ (A.m) – 180 godzin Efekty kształcenia dla kwalifikacji A.30 – 274 godziny Razem 514 godzin Company Logo

42 Podział godzin na poszczególne efekty kształcenia
KKZ – kwalifikacja A.30 Podział godzin na poszczególne efekty kształcenia Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin - forma stacjonarna Liczba godzin -forma zaoczna BHP 30 20 PDG JOZ PKZ(A.m) 280 180 A.30 420 274 Razem 790 514

43 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne
KKZ – kwalifikacja A.30 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma stacjonarna Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP 15 PDG JOZ PKZ(A.m) 140 A.30 210 Razem 395

44 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne
KKZ – kwalifikacja A.30 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma zaoczna Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP 10 PDG JOZ PKZ(A.m) 90 A.30 137 Razem 257

45 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji A.30 - forma stacjonarna Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie teoretyczne Kształcenie praktyczne I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP 15 PDG JOZ II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(A.m) 140 Razem : 185 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.30 Logistyka w procesach produkcji 60 - Zapasy i magazynowanie 90 Dystrybucja Logistyka zaopatrzenia i produkcji 120 Planowanie produkcji i dystrybucji 210 Razem kurs: 395

46 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji A.30 – forma zaoczna
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji A.30 – forma zaoczna Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie teoretyczne Kształcenie praktyczne I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP 10 PDG JOZ II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(A.m) 90 Razem : 120 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.30 Logistyka w procesach produkcji 39 - Zapasy i magazynowanie 59 Dystrybucja Logistyka zaopatrzenia i produkcji 78 Planowanie produkcji i dystrybucji 137 Razem kurs: 257

47 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle
ZSM w Kołobrzegu -Kwalifikacja A.30 Lp. Nazwa kursu Obszar Zawód kwalifikacja Liczba godzin Liczba modułów 34.   Elementy pracy biurowej w logistyce Administracyjno-usługowy Technik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 40 8 35.   Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji 30 6 36.   Elementy organizowania i monitorowania procesów magazynowych 37.   Podstawy organizowania i monitorowania dystrybucji

48 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle
ZSM w Kołobrzegu - Kwalifikacja A cd. Lp. Nazwa kursu Obszar Zawód kwalifikacja Liczba godzin Liczba modułów 38.   Podstawy organizowania i monitorowania procesów transportowych Administracyjno-usługowy Technik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 30 6 39.   Elementy organizowania procesów transportowych 40.   Elementy/Podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych 41.   Elementy/Podstawy organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych.

49 KKZ – kwalifikacja A.30 Godziny przeznaczone na kształcenie teoretyczne na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z kwalifikacji A.30 mogą być realizowane z wykorzystaniem metody kształcenia na odległość. Możemy tutaj zastosować kursy KOWEZiU opracowane w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe” Company Logo

50 KKZ – kwalifikacja A.30 PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa Company Logo

51 KKZ dla kwalifikacji w zawodach technik logistyk, technik ekonomista, …
PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa Company Logo

52 na przykładzie zawodu technik usług fryzjerskich
KKZ – kwalifikacja A.19 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji A.19 na przykładzie zawodu technik usług fryzjerskich Company Logo

53 Technik usług fryzjerskich 514105
KKZ – kwalifikacja A.19 Podstawa programowa w zawodzie. Opracowano na podstawie dokumentu 7 lutego 2012r. Technik usług fryzjerskich Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów godz. A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich godz. A.23. Projektowanie fryzur godz. Company Logo

54 KKZ – kwalifikacja A.19 Kwalifikacja A.19
Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik usług fryzjerskich Kwalifikacja A.19 Liczba godzin – forma stacjonarna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik usług fryzjerskich, kwalifikacja A.19 i rozporządzenia § wynosi: BHP+JOZ+ PDG+ PKZ = 300 godz. A.30 = 800 godz. Razem: godzin Company Logo

55 KKZ – kwalifikacja A.19 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik usług fryzjerskich Kwalifikacja A. 19 Liczba godzin – forma zaoczna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik usług fryzjerskich, kwalifikacja A.19. i rozporządzenia § wynosi: 0,65*300+0,65*800 = = 716 Czyli mamy: BHP+JOZ+ PDG+ PKZ = godz. A.30 = 520 godz. Razem: 716 godzin Company Logo

56 Minimalna liczba godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne
KKZ – kwalifikacja A.19 Minimalna liczba godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne KKZ – forma stacjonarna kształcenie teoretyczne - co najmniej 550 godzin kształcenie praktyczne co najmniej 550 godzin KKZ – forma zaoczna kształcenie teoretyczne - co najmniej 358 godzin kształcenie praktyczne co najmniej 358 godzin Company Logo

57 Określenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia.
KKZ – kwalifikacja A.19 Określenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia. Forma stacjonarna Efekty wspólne dla wszystkich zawodów BHP - 30 godzin JOZ godzin PDG godzin Efekty kształcenia wspólne dla obszaru zawodów PKZ (A.k) + PKZ(A.n) godzin Efekty kształcenia dla kwalifikacji A godzin Razem godzin Company Logo

58 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia.
KKZ – kwalifikacja A.19 Wyznaczenie liczby godzin na poszczególne efekty kształcenia. Forma zaoczna Efekty wspólne dla wszystkich zawodów BHP - 20 godzin JOZ godzin PDG godzin Efekty kształcenia wspólne dla obszaru zawodów PKZ (A.k) + PKZ(A.n) – 136 godzin Efekty kształcenia dla kwalifikacji A.19 – 520 godzin Razem 716 godzin Company Logo

59 Podział godzin na poszczególne efekty kształcenia
KKZ – kwalifikacja A.19 Podział godzin na poszczególne efekty kształcenia Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin - forma stacjonarna Liczba godzin -forma zaoczna BHP 30 20 PDG JOZ PKZ (A.k) + PKZ(A.n) 210 136 A.19 800 520 Razem 1100 716

60 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne
KKZ – kwalifikacja A.19 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma stacjonarna Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP 15 PDG JOZ PKZ(A.k) + PKZ(A.n) 105 A.19 400 Razem 550

61 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne
KKZ – kwalifikacja A.19 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma zaoczna Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP 10 PDG JOZ PKZ(A.k) + PKZ(A.n) 68 A.19 260 Razem 358

62 KKZ – kwalifikacja A.19 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - forma stacjonarna (Program P) Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie teoretyczne Kształcenie praktyczne I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP 15 PDG JOZ II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(A.k) + PKZ(A.n) 105 Razem : 150 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A. 19 Techniki fryzjerskie 300 - Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur 500 Razem kurs: 450 650

63 KKZ – kwalifikacja A.19 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - forma zaoczna (Program P) Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie teoretyczne Kształcenie praktyczne I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP 10 PDG JOZ II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(A.k) + PKZ(A.n) 68 Razem : 98 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A. 19 Techniki fryzjerskie 195 - Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur 325 Razem kurs: 293 423

64 KKZ – kwalifikacja A.19 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - forma stacjonarna (Program M) Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie teoretyczne Kształcenie praktyczne I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP 15 PDG JOZ II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(A.k) + PKZ(A.n) 105 Razem : 150 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A. 19 Przygotowanie do zabiegów fryzjerskich 52 Kształtowanie i stylizacja fryzur 194 Wykonywanie zabiegów chemicznych na włosach 154 400 Razem kurs: 550

65 KKZ – kwalifikacja A.19 Ramowy plan kształcenia na KKZ dla kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - forma zaoczna (Program M) Plan nauczania kursu Liczba godzin w cyklu kształcenia Kształcenie teoretyczne Kształcenie praktyczne I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP 10 PDG JOZ II. Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru PKZ(A.k) + PKZ(A.n) 68 Razem : 98 III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A. 19 Przygotowanie do zabiegów fryzjerskich 34 Kształtowanie i stylizacja fryzur 126 Wykonywanie zabiegów chemicznych na włosach 100 260 Razem kurs: 358

66 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle
Centrum Edukacji ZDROJE - kwalifikacja A.19 Lp. Nazwa kursu Obszar Zawód kwalifikacja Liczba godzin Liczba modułów 22.   Zasady pielęgnacji włosów Administracyjno-usługowy Fryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 30 6 23.   Zasady technik fryzjerskich 24.   Zasady zabiegów fryzjerskich 25.   Zasady projektowania fryzur 40 8 26.   Elementy stylizacji fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

67 KKZ – kwalifikacja A.19 Godziny przeznaczone na kształcenie teoretyczne na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z kwalifikacji A.19 mogą być realizowane z wykorzystaniem metody kształcenia na odległość. Możemy tutaj zastosować kursy KOWEZiU opracowane w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Company Logo

68 na przykładzie zawodu technik mechanik
KKZ – kwalifikacja M.19 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji M.19 na przykładzie zawodu technik mechanik Company Logo

69 KKZ – kwalifikacja M.19 Technik mechanik 311504
Podstawa programowa w zawodzie. Opracowano na podstawie dokumentu 7 lutego 2012r. Technik mechanik Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 430 godz. M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 650 godz. Company Logo

70 KKZ – kwalifikacja M.19 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik mechanik Kwalifikacja M.19 Liczba godzin – forma stacjonarna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik usług fryzjerskich, kwalifikacja A.19 i rozporządzenia § wynosi: BHP + JOZ+ PDG+ PKZ = godz. M.19 = 650 godz. Razem: godzin Company Logo

71 Liczba godzin – forma zaoczna
KKZ – kwalifikacja M.19 Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu technik mechanik Kwalifikacja M.19 Liczba godzin – forma zaoczna Minimalna liczba godzin kursu wynikająca z podstawy programowej dla zawodu technik usług fryzjerskich, kwalifikacja A.19. i rozporządzenia § wynosi: 0,65*430+0,65*650 = = 702 Czyli mamy: BHP+JOZ+ PDG+ KPZ = godz. M.19 = 422 godz. Razem: 702 godziny Company Logo

72 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne
KKZ – kwalifikacja M.19 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma stacjonarna Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP 15 PDG JOZ PKZ(M.a), PKZ(M.b), PKZ(M.h.) 170 M.19 325 Razem 540

73 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne
KKZ – kwalifikacja M.19 Podział godzin na kształcenie teoretyczne i praktyczne Forma zaoczna Efekty kształcenia z obszaru Liczba godzin na kształcenie teoretyczne Liczba godzin na kształcenie praktyczne BHP 10 PDG JOZ PKZ(M.a), PKZ(M.b), PKZ(M.h.) 110 M.19 211 Razem 351

74 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie Kwalifikacja M.19 Lp. Nazwa kursu Obszar Zawód kwalifikacja Liczba godzin Liczba modułów 92.   Podstawy automatyki dla branży mechanicznej Mechaniczny i górniczo-hutniczy Operator obrabiarek skrawających, Technik mechanik M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 40 8 106.   Technologia obróbki skrawaniem 107.   Podstawy przygotowywania obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

75 KKZ – kwalifikacja M.19 Godziny przeznaczone na kształcenie teoretyczne na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z kwalifikacji M.19 mogą być realizowane z wykorzystaniem metody kształcenia na odległość. Możemy tutaj zastosować kursy KOWEZiU opracowane w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Company Logo

76 Prezentacja kart wszystkich kursów zaimplementowanych na platformie Moodle w szkole/placówce

77 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle
Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie - kwalifikacja E.12 Lp. Nazwa kursu Obszar Zawód kwalifikacja Liczba godzin Liczba modułów 77.   Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.1 Elektryczno-elektroniczny Technik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 40 8 78.   Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.2 30 6 79.   Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.3 80.   Podstawy użytkowania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 20 4 81.   Podstawy naprawy komputera osobistego

78 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle
ZSM w Kołobrzegu -Kwalifikacja A.30 Lp. Nazwa kursu Obszar Zawód kwalifikacja Liczba godzin Liczba modułów 34.   Elementy pracy biurowej w logistyce Administracyjno-usługowy Technik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 40 8 35.   Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji 30 6 36.   Elementy organizowania i monitorowania procesów magazynowych 37.   Podstawy organizowania i monitorowania dystrybucji

79 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle
ZSM w Kołobrzegu - Kwalifikacja A.30 cd. Lp. Nazwa kursu Obszar Zawód kwalifikacja Liczba godzin Liczba modułów 38.   Podstawy organizowania i monitorowania procesów transportowych Administracyjno-usługowy Technik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 30 6 39.   Elementy organizowania procesów transportowych 40.   Elementy/Podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych 41.   Elementy/Podstawy organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych.

80 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie Kwalifikacja M.19 Lp. Nazwa kursu Obszar Zawód kwalifikacja Liczba godzin Liczba modułów 92.   Podstawy automatyki dla branży mechanicznej Mechaniczny i górniczo-hutniczy Operator obrabiarek skrawających, Technik mechanik M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 40 8 106.   Technologia obróbki skrawaniem 107.   Podstawy przygotowywania obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

81 Kursy zaimplementowane na platformie Moodle
Centrum Edukacji ZDROJE - kwalifikacja A.19 Lp. Nazwa kursu Obszar Zawód kwalifikacja Liczba godzin Liczba modułów 22.   Zasady pielęgnacji włosów Administracyjno-usługowy Fryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 30 6 23.   Zasady technik fryzjerskich 24.   Zasady zabiegów fryzjerskich 25.   Zasady projektowania fryzur 40 8 26.   Elementy stylizacji fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

82 Kwalifikacja A.19 Nazwa kursu Obszar Zawód kwalifikacja Liczba godzin
Lp. Nazwa kursu Obszar Zawód kwalifikacja Liczba godzin Liczba modułów 11.   Organizowanie działalności gospodarczej Administracyjno-usługowy Technik ekonomista A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36 Prowadzenie rachunkowości 40 8 12.   Zasady prowadzenia spraw kadrowo-płacowych 13.   Zasady sporządzania planów, analiz i sprawozdań 14.   Zasady dokumentowania ewidencji gospodarczych 15.   Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji 30 6 16.   Zasady sporządzania sprawozdań finansowych 17.   Zasady obliczania wynagrodzeń

83 Analiza efektów kształcenia w programie KKZ i kartach kursów KNO

84 Analiza efektów kształcenia w programie KKZ i kartach kursów KNO
Przedmiot I Efekt 1 KNO A.30.1(1)1 Efekt 2 Przedmiot II KNO A.30.2(1)1

85 względy ekonomiczne (dla organizatora oraz uczących się)
Zalety KNO swoboda wyboru czasu i miejsca na naukę względy ekonomiczne (dla organizatora oraz uczących się) dopasowanie do potrzeb uczniów indywidualizacja procesu uczenia się rozwój samodyscypliny i kreatywności

86 Zalety KNO urozmaicona nauka aktualność materiałów
zwiększenie kompetencji IT powtarzalna jakość szkoleń

87 Kursy przygotowane w projekcie mogą być wykorzystywane w kształceniu dorosłych m.in. jako:
zastąpienie wybranych zajęć tradycyjnych na KKZ kształceniem na odległość wspomaganie kształcenia z kluczową rolą nauczyciela wspomaganie kształcenia z kluczową rolą słuchacza wsparcie słuchaczy o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub przebywających na długim zwolnieniu lekarskim


Pobierz ppt "Kwalifikacyjne kursy zawodowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google