Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt opracowany przez Lucynę Łuczak we współpracy z: Małgorzatą Zych Elżbietą Wawrzyniak Joanną Stachowiak Bogumiłą Gudzowską OCENA Z ZACHOWANIA 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt opracowany przez Lucynę Łuczak we współpracy z: Małgorzatą Zych Elżbietą Wawrzyniak Joanną Stachowiak Bogumiłą Gudzowską OCENA Z ZACHOWANIA 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Projekt opracowany przez Lucynę Łuczak we współpracy z: Małgorzatą Zych Elżbietą Wawrzyniak Joanną Stachowiak Bogumiłą Gudzowską OCENA Z ZACHOWANIA 2014/2015 I semestr

2 Przyjmuje się następującą skalę ocen z zachowania: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne

3 Składowymi oceny z zachowania są następujące elementy: Frekwencja 30% Ocena nauczycieli (wszystkich) 20% Ocena wychowawcy 20% Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych10% Udział w apelach, akcjach, promocji szkoły 10% Ocena klasy 5% Samoocena ucznia 5% Za frekwencję przyznawane są oceny od 1 do 6. Uczeń ocenia się sam w skali 1 do 6. Wychowawca również ocenia ucznia w skali od 1 do 6. Tam, gdzie ocenę wystawia kilka osób, brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna przyznanych stopni (skala 1 do 6).

4 Do oceny frekwencji posługujemy się następującym kryterium: 6 100% frekwencja lub wszystkie nieobecności usprawiedliwione w semestrze 5 do 2 godzin nieusprawiedliwionych 4 od 3 do 8 godzin nieusprawiedliwionych 3 od 9 do 15 godzin nieusprawiedliwionych 2 od16 do 30 godzin nieusprawiedliwionych 1 od 31 godzin nieusprawiedliwionych Uzyskana ocena może być obniżona z powodu spóźnień, i tak: 1 lub 2 spóźnienia nie powodują obniżenia oceny od 3 do 10 spóźnień – ocena o 1 stopień niższa więcej niż 11 spóźnień – ocena o 2 stopnie niższa

5 Nauczyciele szkoły oceniają każdego ucznia w skali od 1 do 6. Oceny wpisują na arkuszu przygotowanym dla każdej klasy. Uwzględniają w swej ocenie: Zachowanie na lekcji, przerwie, w świetlicy Aktywność pozalekcyjna Wywiązywanie się ze zobowiązań Udział i osiągnięcia w konkursach i zawodach Pomoc w organizacji imprez szkolnych Praca na rzecz szkoły Pełnienie funkcji w szkole Stosunek do cudzej własności i mienia szkolnego Stosunek do innych osób Nieuleganie uzależnieniom Zachowanie poza szkołą Przestrzeganie regulaminu szkolnego

6 Opiekunowie projektów uwzględniają w swojej ocenie przygotowanie projektu oraz prezentację. W zależności od łącznej ilości punktów zdobytych przez ucznia wystawiają mu ocenę: 0 – 6 pkt. ocena 1 7 – 10 pkt. ocena 2 11 – 13 pkt.ocena 3 14 – 17 pkt. ocena 4 18 -19 pkt.ocena 5 20 pkt.ocena 6 Ocena za projekt występuje w semestrze, w którym projekt jest realizowany. Uczniowie klas trzecich zwolnieni z realizacji projektu otrzymują ocenę taką samą jak w klasie drugiej.

7 Fragment przykładowego arkusza z ocenami nauczycieli L. p Imię i nazwisko Ucznia Bogumiła Gudzowska Małgorzata Zych Joanna Stachowiak Marzena Rudzińska Małgorzata Sabik Wojciech Juncewicz Elżbieta Wawrzyniak Angelika Szczepańska Emilia Potaszyńska Lucyna Łuczak Leszek Potas Piotr Karalus Katarzyna Piotrowska Irena Pawlak Beata Krzywiecka Edward Hryniewicz Dariusz Silczak Tomasz Wawrzyniak Elżbieta Michalska Bogusława Dochniak Mirosław Zych Joanna Tymofiejew Beata Kwaśniewska Projekt Średnia ocen 1 5 654 4 4445 45 5 4,58 2 44 45 4 554445 5 5 4,46 3 34 43 3 4335 45 5 3,83 4 44 4544 4445 45 5 4,31 5 55 55 4 555555 5 5 4,92 6 44 64 4 4555 45 5 4,58 7 44 4544 4344 45 5 4,15 8 34 45 3 4344 44 4 3,83 9 44 44 4 4444 44 4 4,00 10 4 5555 5 5555 555 5 4,93 11 44 4544 4655 55 5 4,62 12 44 44 4 454344 5 4 4,08 13 44 3454 444555 5 5 4,36 14 6 6656 6 466656 6 6 5,71

8 Wychowawca klasy w swej ocenie uwzględnia: Pracę na rzecz klasy Pełnienie funkcji w klasie Udział w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych Zachowanie na lekcji, przerwie, w świetlicy Aktywność pozalekcyjną Wywiązywanie się ze zobowiązań Udział i osiągnięcia w konkursach i zawodach Pomoc w organizacji imprez szkolnych Stosunek do cudzej własności i mienia szkolnego Stosunek do innych osób Nieuleganie uzależnieniom Przestrzeganie regulaminu szkolnego Pomoc kolegom Przestrzeganie prawa Zachowanie poza szkołą

9 Wychowawca na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli ocenia też udział ucznia w konkursach i zawodach na szczeblu wyższym niż szkolny. Za każdy udział uczeń otrzymuje 1 punkt, następnie na podstawie uzyskanej w semestrze sumy punktów wychowawca przyznaje uczniowi ocenę: 0 pkt – 1 1 pkt – 2 2 pkt – 3 3 - 4 pkt – 4 5 - 6 pkt – 5 7 i więcej - 6

10 L.p Imię i nazwisko Ucznia Konkursy przedmiotowe Konkursy artystyczne Zawody sportowe Suma punktów Ocena 1 2244 2 01 3 01 4 01 5 01 6 2 23 7 01 8 01 9 01 10 01 11 01 12 01 13 01 14 43 76 Fragment przykładowego arkusza z ocenami za udział w konkursach i zawodach

11 Wychowawca odpowiada też za ocenę pracy ucznia na rzecz promocji szkoły, udział w ogólnopolskich akcjach, pomoc w przygotowaniu szkolnych imprez itp. Za każdy udział uczeń otrzymuje 1 pkt. Na podstawie sumy zgromadzonych punktów otrzymuje ocenę: 0 pkt – 1 1 pkt – 2 2 pkt – 3 3 - 4 pkt – 4 5 - 6 pkt – 5 7 i więcej - 6

12 L.p Imię i nazwisko ucznia Występy na akademiach itp. Udział w akcjach ogólnop olskich (Góra grosza itp.) Ciasto na Dni Jasienia Pomoc przy organizacji imprez szkolnych (ustawianie krzeseł, przygotowanie sali itp. Suma punktów Ocena 1 221165 2 12 34 3 2 23 4 2 23 5 22 44 6 31 155 7 1 123 8 2 134 9 21144 10 1 12 11 2 23 12 21 33 13 111 34 14 421 76 Fragment przykładowego arkusza z ocenami za udział w akcjach, promocji szkoły, pomoc w organizacji imprez itp.

13 Ocena klasy i samoocena powinna mieć miejsce po dyskusji przeprowadzonej w klasie. Może ta ocena być przeprowadzona tak, jak ocena nauczycieli. Można wydrukować listę klasy w tylu egzemplarzach, ilu jest uczniów. Każdy uczeń ocenia swoje koleżanki i kolegów oraz siebie, nie wiedząc, jaką ocenę wystawili mu pozostali. Wychowawca oblicza średnią każdego ucznia. Może w tym celu posłużyć się przygotowanym arkuszem.

14 Ucze ń, który bez uzasadnionych przyczyn (np. długotrwała choroba) nie przyst ą pił do realizacji projektu, nie mo ż e otrzyma ć zachowania wzorowego, bardzo dobrego i dobrego na ś wiadectwie uko ń czenia gimnazjum. W przypadku udowodnienia uczniowi : - kradzie ż y - picia alkoholu - stosowania oraz rozprowadzania ś rodków odurzaj ą cych - pobicia - lub innego czynu nosz ą cego znamiona przest ę pstwa ucze ń otrzymuje ocen ę nagann ą bez wzgl ę du na wy ż ej wymienione kryteria.

15 Ocenę z zachowania wystawiamy na podstawie średnie ważonej wyliczonej w arkuszu: wzorowe powyżej 5,5 bardzo dobre 4,61 ÷ 5,5 dobre 3,71 ÷ 4,6 poprawne 2,81 ÷ 3,7 nieodpowiednie 1,9 ÷ 2,8 naganne poniżej 1,9

16 Fragment przykładowego arkusza z ocenami we wszystkich kategoriach L.p. Nazwisko i imię ucznia Frekwencja 30% Wychowawc a 20% Nauczyciele 20% Klasa 5% Samoocena 5% Konkursy i zawody 10% Promocja szkoły, akcje 10% Średnia ważona Ocena 1 434,584,556454,14dobre 2 334,464,643143,27poprawne 3 233,834,17 132,58nieodpowienie 4 644,314,734134,30dobre 5 454,924,914144,13dobre 6 334,584,096353,72dobre 7 634,154,25 133,84dobre 8 323,833,826143,06poprawne 9 334,004,455143,27poprawne 10 654,934,825124,58dobre 11 644,624,735534,81bardzo dobre 12 334,084,094253,42poprawne 13 434,364,644143,60poprawne 14 665,715,826665,93wzorowe

17 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt opracowany przez Lucynę Łuczak we współpracy z: Małgorzatą Zych Elżbietą Wawrzyniak Joanną Stachowiak Bogumiłą Gudzowską OCENA Z ZACHOWANIA 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google