Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Doświadczenia IZ RPO WM monitorowanie, sprawozdawczość, wskaźniki Aktualizacja wartości wskaźników osiąganych w ramach RPO WM 2007-2013 Warszawa, 28.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Doświadczenia IZ RPO WM monitorowanie, sprawozdawczość, wskaźniki Aktualizacja wartości wskaźników osiąganych w ramach RPO WM 2007-2013 Warszawa, 28."— Zapis prezentacji:

1 1 Doświadczenia IZ RPO WM monitorowanie, sprawozdawczość, wskaźniki Aktualizacja wartości wskaźników osiąganych w ramach RPO WM 2007-2013 Warszawa, 28 października 2010 r. 1

2 1 Aktualizacja wartości wskaźników osiągniętych w ramach RPO WM 2007-2013 Główne cele akcji zostały zidentyfikowane w wyniku zaobserwowania rozbieżności pomiędzy danymi wprowadzonymi do systemu Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 (KSI), a rzeczywiście osiągniętym postępem rzeczowym projektów. Wynikało to z faktu:  wyboru przez beneficjenci jednego, najłatwiejszego w monitorowaniu wskaźnika;  wyboru przez beneficjentów wskaźników dla innych działań  braku oceny adekwatności wyboru na etapie oceny formalnej i merytorycznej;  osiąganiem przez beneficjentów dodatkowych wskaźników, które nie były pierwotnie wybrane; W związku z powyższym w oparciu o wyniki badania ewaluacyjnego „Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007- 2013„ opracowanego przez firmę PSDB, a także w oparciu o autoewaluację, zmodyfikowano listę wskaźników projektowych i dokonano ich mapowania ze wskaźnikami na poziomie działań i priorytetów. Warszawa, 28 października 2010 r. 1

3 1 1

4 1 Aktualizacja wartości wskaźników osiąganych w ramach RPO WM 2007-2013 Kolejnym elementem była analiza listy wskaźników przeznaczonych dla beneficjentów, znajdujących się w Uszczegółowieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013: a) analiza wskaźników regionalnych pod kątem przydatności w procesie monitorowania; b) usunięto wskaźniki duplikujące się (regionalne i obligatoryjne); c) opracowanie definicji wskaźników produktu i rezultatu. Warszawa, 28 października 2010 r. 1

5 1 1

6 1 Aktualizacja wartości wskaźników osiąganych w ramach RPO WM 2007-2013 Kolejnym etapem było opracowanie excelowskiej matrycy wskaźnikowej w której w osobnych arkuszach dla każdego działania przedstawiono wszystkie wskaźniki znajdujące się w projekcie nowego Uszczegółowienia RPO WM 2007-2013 wraz z instrukcją do jej wypełniania. Matryca wskazuje powiązania pomiędzy wskaźnikami produktu i rezultatu wraz z ich definicjami. Wyszczególniono w niej również wskaźniki ministerialne, zbierane na poziomie krajowym, jako szczególnie istotne w procesie monitorowania postępu wdrażania projektów. Matryca jest obecnie wykorzystywana w procesie opracowywania nakładki wskaźnikowej dla wniosków o dofinansowanie i podpisanych umów w Lokalnym Systemie Informatyczny (LSI). Warszawa, 28 października 2010 r. 1

7 1 Aktualizacja wartości wskaźników osiąganych w ramach RPO WM 2007-2013 Zarówno w matrycy jak i w nakładce wskaźnikowej opracowano szczegółowe zasady walidacji dla wpisywanych wartości. 1.Po wyborze określonego działania RPO WM, zostaje wyświetlona zawężona lista wskaźników przeznaczonych dla tego typu projektów w podziale na wskaźniki produktu i rezultatu. 2.Po wpisaniu wartości dodatniej dla wskaźnika produktu/rezultatu system dodatkowo wyróżni wszystkie nazwy wskaźników powiązanych z aktualnie wypełnianymi, gdy nastąpi przejście do wypełniania wartości dla kolejnego wskaźnika albo próba akceptacji/przesłania wniosku. 3.W przypadku podania wartości zerowej w polu „wartość docelowa” wskaźnika wyróżnionego system poprosi o wpisanie uzasadnienia w wyświetlonym polu. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji wyświetlany jest komunikat informujący o konieczności podania wartości lub wpisania uzasadnienia w polu pod nazwą wskaźnika. Odpowiednie pole zostanie uwidocznione w formularzu i po jego wypełnieniu beneficjent wraca do wypełniania tabel. 1

8 1 Aktualizacja wartości wskaźników osiąganych w ramach RPO WM 2007-2013 4.Wszystkie pola wartości wskaźników muszą zostać wypełnione wartościami większymi lub równymi zero. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji wyświetlany jest komunikat z nazwą (lub listą nazw) wskaźników, które mają puste pola wraz z ich wyróżnieniem. 5.W przypadku braku wpisania wartości dodatniej dla wskaźników wyróżnionych osobnym kolorem (wszystkie wskaźniki kluczowe – zbierane w Krajowym Systemie Informatycznym KSI SIMIK) system wskaźników wyróżni nazwy tych wskaźników z jednoczesnym uaktywnieniem pola uzasadnienie. Jednocześnie wyświetlony zostanie komunikat, że wyróżnione wskaźniki muszą mieć wartość dodatnią lub wpisane uzasadnienie braku takiej wartości. Wniosek nie może być zaakceptowany bez wartości dodatniej dla wskaźników wyróżnionych albo bez szczegółowego uzasadnienia. Warszawa, 28 października 2010 r. 1

9 1 1

10 1 Aktualizacja wartości wskaźników osiąganych w ramach RPO WM 2007-2013 Nowe wartości wskaźników zostaną zaimplementowane do umów o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. Wzór aneksu zakłada m.in., że: §1 W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru osiągniętych wartości wskaźników produktu i rezultatu określonych w załączniku i nie znajdujących się we Wniosku o dofinansowanie Projektu w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości określonym w art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ze zm. Warszawa, 28 października 2010 r. 1

11 1 Aktualizacja wartości wskaźników osiąganych w ramach RPO WM 2007-2013 §2 Beneficjent jest zobowiązany przekazywać informacje o stanie realizacji wskaźników określonych w załączniku we wnioskach o płatność, a w okresie trwałości na wzorze określonym przez IZ i z częstotliwością określoną przez IZ. §3 Nieosiągnięcie przez Beneficjenta wskaźników określonych w załączniku i nie znajdujących się we Wniosku o dofinansowanie Projektu nie powoduje żadnych konsekwencji dla Beneficjenta, w szczególności konsekwencji finansowych. §4 Przedmiotowe przepisy w żaden sposób nie ograniczają zapisów umowy dotyczących konieczności monitorowania i osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, włącznie z konsekwencjami ich nie osiągnięcia. 1

12 1 Aktualizacja wartości wskaźników osiągniętych w ramach RPO WM 2007-2013 Obecnie IZ RPO WM pracuje nad bazą danych, która umożliwi łatwy dostęp do wskaźników postępu rzeczowego, z poziomu umów, działań, priorytetów i wskaźników Komisji Europejskiej. Zgodnie z założeniem baza będzie aktualizowana o wartości pochodzące z systemów LSI i KSI raz w miesiącu. Zgodnie z przyjęta architekturą baza umożliwi zaprezentowanie danych w możliwie najprostszy sposób i będzie dostępna dla wszystkich pracowników IZ RPO WM 2007-2013. Warszawa, 28 października 2010 r. 1 KSI SIMIK LSI Raport Wsk. w umowach Wsk. działań Wsk. priorytetów

13 1 1

14 1 1

15 1 1

16 1 1

17 1 Audyt jakości danych wskaźnikowych w ramach RPO WM 2007-2013 Równocześnie IZ RPO WM opracowało audyt zgodności danych znajdujących się w Krajowym Systemie Informatyczny KSI SIMIK 07-13 i w umowach o dofinansowanie (Lokalnym Systemie Informatycznym). Opracowano matrycę mapowania wskaźników oraz listę umów dla których należy dopisać, usunąć lub zamienić odpowiednie wskaźniki w KSI SIMIK.matrycę 1

18 1 1

19 1 Monitorowanie i prezentowanie danych w formie graficznej Równocześnie IZ RPO WM pozyskało program graficzny Mapinfo Professional do opracowywania map tematycznych przedstawiających postęp wdrażania RPO WM 2007- 2013 w poszczególnych częściach województwa. Mapy tematyczny wykorzystywane są również do bieżących analiz a także w sprawozdaniach rocznych i okresowych z realizacji RPO WM 2007-2013 1

20 1 1


Pobierz ppt "1 Doświadczenia IZ RPO WM monitorowanie, sprawozdawczość, wskaźniki Aktualizacja wartości wskaźników osiąganych w ramach RPO WM 2007-2013 Warszawa, 28."

Podobne prezentacje


Reklamy Google